Skip to main content Accessibility help
×
Home

Elsbeth Locher-Scholten, Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat. De Relatie Djambi-Batavia (1830–1907) en het Nederlandse Imperialisme. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 161. Leiden (KITLV Uitgeverij) 1994. xii + 368 pp. ISBN 90-6718-068-8.

  • Arjen Taselaar

Abstract

  • An abstract is not available for this content so a preview has been provided below. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

Copyright

Elsbeth Locher-Scholten, Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat. De Relatie Djambi-Batavia (1830–1907) en het Nederlandse Imperialisme. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 161. Leiden (KITLV Uitgeverij) 1994. xii + 368 pp. ISBN 90-6718-068-8.

  • Arjen Taselaar

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed