Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-7ccbd9845f-ktfbs Total loading time: 4.296 Render date: 2023-01-29T20:31:57.837Z Has data issue: true Feature Flags: { "useRatesEcommerce": false } hasContentIssue true

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  08 December 2018

Roel Sterckx
Affiliation:
University of Cambridge
Martina Siebert
Affiliation:
Berlin State Library
Dagmar Schäfer
Affiliation:
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
Type
Chapter
Information
Animals through Chinese History
Earliest Times to 1911
, pp. 244 - 273
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2018

References

Primary Sources

Baibu congshu jicheng 百部叢書集成. Taipei: Yiwen, 1966.
Baichuan xuehai 百川學海. Edited by Zuo, Gui 左圭 (thirteenth century). In Baibu congshu jicheng.
Bai Juyi ji 白居易集. By Juyi, Bai 白居易 (772846). Beijing: Zhonghua, 1979.Google Scholar
Baihutong zhuzi suoyin 白虎通逐字索引. Edited by Lau, D. C. (Liu Dianjue 劉殿爵) and Chen, Fong Ching 陳方正. Hong Kong: Shangwu, 1995.Google Scholar
Baoyantang miji 寶顏堂秘笈. By Chen, Jiru 陳繼儒 (1558–1639). 1922 edition in Baibu congshu jicheng.
Baqianjuan lou shumu 八千卷樓書目. By Ding, Lizhong 丁立中 (1866–1920). In Shumu leibian, vol. 28.Google Scholar
Beihu lu 北戶錄. By Duan, Gonglu 段公路 (fl. mid-ninth century). In Xuehai leibian, vol. 91.
Beishi 北史. By Yanshou, Li 李延壽 (fl. mid-seventh century). Beijing: Zhonghua, 1974.Google Scholar
Bencao gangmu 本草綱目. By Li, Shizhen 李時珍 (1518–93). In Wanyou wenku.
Bencao jing jizhu 本草經集注. By Tao, Hongjing 陶弘景 (456–536). Annotated by Cao Yuanyu 曹元宇. Shanghai: Shanghai kexue jishu, 1987.Google Scholar
Biji xiaoshuo daguan: Wu bian 筆記小說大觀:五編. Taipei: Guangwen, 1976.
Binfeng guangyi 豳風廣義. By Yang, Shen 楊屾 (1699–1794), preface 1741. Huixin ge, 1882. Digitized copy held at Harvard University Library with the shelf mark 8038 4222.
Bowu zhi 博物志. Attributed to Zhang, Hua 張華 (232–300). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1047.
Bu nongshu 補農書. By Zhang Lüxiang 張履祥, preface 1658. In Bu nongshu jiaoshi.
Bu nongshu jiaoshi 补农书校释, edited by Chen, Hengli 陳恆力 and Wang, Dacan 王達參. Beijing: Nongye, 1983.Google Scholar
Cha jing 茶經. By Lu, Yu 陸羽 (733–804). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 844.
Chashan ji 茶山集. By Zeng, Ji 曾幾 (1084–1166). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1136.
Chaoye qianzai 朝野僉載. By Zhuo, Zhang 張鷟 (c. 658–c. 730). In Baoyantang miji.
Chen Fu nongshu jiaozhu 陳旉農書校註. In Baibu congshu jicheng.
Chong hui 蟲薈. By Fang, Xu 方旭 (late nineteenth century). In Biji xiaoshuo daguan: Wu bian, vol. 3.
Chongkan dingzheng Qiuchong pu 重刊訂正秋蟲譜. By Jia, Sidao 賈似道 (1213–75). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1120.
Chunqiu fanlu yi zheng 春秋繁露義證. Edited by Su, Yu 蘇輿. Beijing: Zhonghua, 1996.Google Scholar
Chunqiu Zuozhuan zhu 春秋左傳注. Annotated by Yang, Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua, 1995.Google Scholar
Chuxue ji 初學記. Edited by Jian, Xu 徐堅 (659729), 2 vols. Beijing: Zhonghua, 2004.Google Scholar
Congshu jicheng chubian 叢書集成初編. Edited by Wang, Yunwu 王雲五 (1888–1979). Shanghai: Shangwu, 1935–40.Google Scholar
Cuzhi jing 促織經. By Jia, Sidao 賈似道 (1213–75), extended by Zhou Lüjing 周履靖 (late sixteenth century). In Yimen guangdu.
Da Dai Liji jiegu 大戴禮記解詁. By Wang Pinzhen 王聘珍 (fl. 1809). Beijing: Zhonghua, 1983.
Da Qing Gaozong Chunhuangdi shilu 大清高宗純皇帝實錄. Xinjing: Da Manzhou diguo guowuyuan, 1937.
Daicing gurun-i uheri kooli-i kooli hacin bithe. See, Hese toktobuha daicing gurun-i uheri kooli-i kooli hacin bithe (Ch. Qinding Da Qing Huidian zeli 欽定大清會典則例), 1764.
Di wang shi ji jicun 帝王世紀輯存. Compiled by Xu, Zongyuan 徐宗元. Beijing: Zhonghua, 1964.Google Scholar
Dong jing menghua lu 東京夢華錄. By Meng, Yuanlao 孟元老 (twelfth century). Beijing: Zhonghua, 2004.Google Scholar
Duduan 獨斷. Compiled by Cai Yong 蔡邕 (133–192). In Han Wei congshu.
Dunhuang Xuanquan yueling zhaotiao 敦煌懸泉月令詔條. Edited by Zhongguo wenwu, yanjiusuo and Gansu sheng wenwu, kaogu yanjiusuo. Beijing: Zhonghua, 2001.Google Scholar
Dunsutang liushu 敦宿堂留書. By Chen, Hongxu 陳弘緒 (1597–1666). In Shizhuang xiansheng shiji 石莊先生詩集. Edited by Hu, Chengnuo 胡承諾. Shanghai: Shanghai guji, 2010.Google Scholar
Er nian lüling yu Zouyan shu 二年律令與奏讞書. Edited by Wuhan daxue jianbo yanjiu, zhongxin and Jingzhou, bowuguan. Shanghai: Shanghai guji, 2007.Google Scholar
Erya yi 爾雅翼. By Luo, Yuan 羅願 (1136–84). Hefei: Huangshan shushe, 1991.Google Scholar
Erya zhushu 爾雅注疏. By Guo, Pu 郭璞 (276–324). Shisanjing zhushu edition.
Fan Taishi ji 范太史集. By Fan, Zuyu 范祖禹 (1041–98). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1110.
Fangyan 方言. By Yang, Xiong 揚雄 (53 BCE–18 CE). In Sibu congkan chubian, vol. 15.
Fanwang jing pusa jieben shu 梵網經菩萨戒本疏. By Fazang, 法藏 (643–712). In the Taishō Canon 大正藏, vol. 40, no. 1813.
Fengsu tongyi jiaoshi 風俗通義校釋. By Ying, Shao 應劭 (c. 140–204). Annotated by Wu, Shuping 吳樹平. Tianjin: Renmin, 1980.Google Scholar
Fengya xiaoji 蜂衙小記. By Hao, Yixing 郝懿行 (1755–1825). Shanghai: Shanghai guji, 2002.Google Scholar
Gaoshi zhuan 高士傳. By Huangfu, Mi 皇甫謐 (214–282). In Gujin yishi 古今遺史, vol. 17. Shanghai: Shangwu, 1937.Google Scholar
Gengzhi tu 耕織圖. By Lou Shu 樓璹 (c. 1145). Full text and illustrations as in Hammers (2011).
Guandi quanshu 關帝全書. Compiled by Huang, Qishu 黃啟曙 (1858); 1889 edition in Guandi wenxian huibian 關帝文獻匯編. Beijing: Guoji wenhua, 1995.Google Scholar
Guangyang zaji 廣陽雜記. By Liu, Xianting 劉獻廷 (1648–95). Shanghai: Wenming shuju, 1912.Google Scholar
Guanzi jiaozhu 管子校注. Edited by Li, Xiangfeng 黎翔鳳. Beijing: Zhonghua, 2004.Google Scholar
Guixin zashi 癸辛雜識. By Zhou, Mi 周密 (1232–98). In Tang Song shiliao biji congkan 唐宋史料筆記叢刊. Beijing: Zhonghua, 1988, rpt. 1997.Google Scholar
Guiyin wenji 桂隱文集. By Liu, Shen 劉詵 (1269–1351). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1195.
Gujin tushu jicheng 古今圖書集成. Compiled by Jiang, Tingxi 蔣廷錫 (1669–1732) et al. Shanghai: Shanghai tushu jicheng qianban yinshuju, 1884.Google Scholar
Guoyu 國語. Annotated by Wei, Zhao 韋昭 (204–273). Shanghai: Shanghai guji, 1978.Google Scholar
Haicuo baiyi lu 海錯百一錄. By Guo, Bocang 郭柏蒼 (1815–90). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1120.
Han Changli wenji jiaozhu 韓昌黎文集校注. By Yu, Han 韓愈 (768–824), edited by Qichang, Ma 馬其昶. Shanghai: Shanghai guji, 1986.Google Scholar
Han jiu yi 漢舊儀. By Wei Hong 衛宏 (first century CE). In Sibu beiyao, vols. 1226–7.
Han Wei congshu 漢魏叢書. Changchun: Jilin daxue, 1992.
Hanshu 漢書. By Ban, Gu 斑固 (32–92). Beijing: Zhonghua, 1962.Google Scholar
Haosheng jiujie bian 好生救劫編. 1892 edition in Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian xubian.
Helin yulu 鶴林玉露. By Luo, Dajing 羅大經 (1196–1252). Beijing: Zhonghua, 2008.Google Scholar
Hongming ji, Guang Hongming ji 弘明集, 廣弘明集. By Sengyou, 僧祐 (445–518) and Daoxuan, 道宣 (596–667). Shanghai: Shanghai guji, 1991.Google Scholar
Hongqing jushi ji 鴻慶居士集. By Sun, Di 孫覿 (1081–1169). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1135.
Hou Hanshu 後漢書. Compiled by Fan, Ye 范曄 (398–445) et al. Beijing: Zhonghua, 1965.Google Scholar
Houshan shihua 後山詩話. By Chen, Shidao 陳師道 (1053–1101). Jin dai mi shu 津逮秘書 edition.
Hu hui 虎薈. By Chen, Jiru 陳繼儒 (1558–1639). In Congshu jicheng, vol. 1364.
Hu yuan 虎苑. By Wang, Zhideng 王稚登 (1535–1612). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1119.
Hua jing 花鏡. By Chen, Haozi 陳昊子 (late seventeenth century). In Gugong zhenben congkan 故宮珍本叢刊, vol. 473. Edited by Gugong, bowuyuan. Haikou: Hainan, 2000.Google Scholar
Hua shu 化書. Attributed to Tan, Qiao 談峭. Shouyue pian 守約篇 edition.
Huainan honglie jijie 淮南鴻烈集解. Compiled by Liu, An 劉安 (179–122 BCE), edited by Liu, Wendian 劉文典. Taipei: Wenshizhe, 1992.Google Scholar
Huang Tingjian shi jizhu 黃庭堅詩集注. By Huang, Tingjian 黃庭堅 (1045–1105). Beijing: Zhonghua, 2003.Google Scholar
[Chongguang buzhu] Huangdi neijing suwen 重广补注黄帝内经素问. By Wang, Bing 王冰 (fl. eighth century). Beijing: Zhongguo zhongyiyao, 2006.Google Scholar
Huangdi neijing suwen jiaozhu yuyi 黄帝内經素问校注语译. Edited by Guo, Aichun 郭霭春. Tianjin: Tianjin kexue jishu, 1982.Google Scholar
Huangji jingshi shu 皇極經世書. By Shao Yong 邵雍 (1011–77). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 803.
Huizuan gongguo ge jian zhushi 彙纂功過格兼注釋. By Chen, Xigu 陳錫嘏 (1634–87), 1818 edition at the Harvard-Yenching Library.
Ji gu lu 稽古錄. Compiled by Sima, Guang 司馬光 (1019–86). In Congshu jicheng.
Jiaguwen heji 甲骨文合集. Edited by Guo, Moruo 郭沫若. Beijing: Zhonghua, 1979–82.Google Scholar
Jian wu 見物. By Li, Su 李蘇 (mid-sixteenth century). In Baibu congshu jicheng 58.
Jianghu changweng ji 江湖長翁集. By Chen, Zao 陳造 (1133–1203). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1166.Google Scholar
Jianyan yilai xi nian yaolu 建炎以來繫年要錄. Edited by Xinchuan, Li 李心傳 (1166–1243). Beijing: Zhonghua, 1956; rpt. 2013.Google Scholar
Jilei bian 雞肋编. By Zhuang, Zhuo 莊綽 (c. 1079–1149), annotated by Xiao, Luyang 蕭魯陽. Beijing: Zhonghua, 1997.Google Scholar
Jin shu 晉書. By Fang, Xuanling 房玄齡 (576–648) et al. Beijing: Zhonghua, 1974.Google Scholar
Jinyu tupu 金魚圖譜. By Juqu, shannong 句曲山農 (Qing). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1120.
Jiu Tangshu 舊唐書. By Liu, Xu 劉昫 (887–946) et al. Beijing: Zhonghua, 1975.Google Scholar
Jiuhuang Doumu jiesha yansheng zhenjing 九皇斗姥戒殺延生真經, in Daozang jiyao 道藏輯要. Chengdu: Ba Shu shushe, 1995.
Jiushengchuan 救生船. 1876 edition in Sandong shiyi 三洞拾遺, vol. 6. Beijing: Yangyu zhai.
Jiushengchuan 救生船. 1905 edition in Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian xubian, vol. 9.
Kongzi jiayu 孔子家語. Annotated by Wang, Su 王肅 (195–256). In Sibu beiyao, vol. 120.
Kōshiden chūkai 孝子傳注解. By Yōgaku no, Kai 幼學の會. Tokyo: Kyūko shoin, 2003.Google Scholar
Lao xue an biji 老學庵筆記. By Lu, You 陸游 (1125–1210). Beijing: Zhonghua, 1979.Google Scholar
Laozi zhushi ji pingjie 老子註釋及評介. Annotated by Chen, Guying 陳鼓應. Beijing: Zhonghua, 1984.Google Scholar
Liangxi ji 梁谿集. By Li, Gang 李綱 (1083–1140). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1125–6.
Lianxiu qixinlu 蓮修起信錄. In Zokuzokyo 卍續藏, 1204, ce 62.
Liezi zhuzi suoyin 列子逐字索引. Edited by Lau, D. C. and Chen Fong, Ching. Hong Kong: Shangwu, 1996.Google Scholar
Liji jijie 禮記集解. Edited by Xidan, Sun 孫希旦. Beijing: Zhonghua, 1995.Google Scholar
Lingbiao luyi 嶺表錄異. By Liu Xun 劉恂 (fl. 889–908). Siku quanshu zhenben edition. Taipei: Taiwan shangwu, 1975.
Liu Yuxi ji jianzheng 劉禹錫集箋證. By Liu, Yuxi 劉禹錫 (772–842); annotated by Qu, Tuiyuan 瞿蛻園. Shanghai: Shanghai guji, 1989.Google Scholar
Liudu jijing 六度集經. Translated by Kang Senghui 康僧會 (d. 280). CBETA Hanwen dacangjing, tripitaka.cbeta.org/T03n0152_006.
Liye Qin jiandu jiaoshi 里耶秦簡牘校釋. Edited by Chen, Wei 陳偉, vol. 1. Wuhan: Wuhan daxue, 2012.Google Scholar
Lizhi pu 荔枝譜. By Cai, Xiang 蔡襄 (1012–67). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 844.
Long sheng 龍乘. By Hu, Shi’an 胡世安 (1593–1663). Beijing: Shangwu, 2003.Google Scholar
Longgang Qin jian 龍崗秦簡. Edited by Hubei sheng wenwu kaogu, yanjiusuo. Beijing: Zhonghua, 2001.Google Scholar
Lu gong wenji 潞公文集. By Wen, Yanbo 文彦博 (1006–97). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1100.
Lu You ji 陸遊集. By Lu, You 陸游 (1125–1209). Beijing: Zhonghua, 1976.Google Scholar
Lunheng 論衡. By Wang, Chong 王充 (27–97). Sibu congkan edition.
Lunyu yi zhu 論語譯注. Edited by Yang, Bojun 楊伯峻. Beijing: Zhonghua, 2000.Google Scholar
Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋. Compiled under the auspices of Lü Buwei 呂不韋(290–235 BCE). Annotated by Chen, Qiyou 陳奇猷. Shanghai: Xuelin, 1995.Google Scholar
Mao sheng 貓乘. Edited by Wang, Chutong 王初桐 (1729–1821). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1119.Google Scholar
Mao shi zhengyi 毛詩正義. By Mao, Heng 毛亨 (fl. second century BCE). Wuyingdian shisanjing zhushu 武英殿十三經注疏 edition.
Mao yuan 貓苑. By Huang, Han 黃漢 (mid-nineteenth century). In Siku weishoushu jikan, vol. 22.
Mei Yaochen ji biannian jiaozhu 梅堯臣集編年校注. By Mei, Yaochen 梅堯臣 (1002–60); edited by Zhu, Dongrun 朱東潤. Shanghai: Shanghai guji, 1980.Google Scholar
Mengxi bitan jiaozheng 夢溪筆談校證. By Shen, Kuo 沈括 (1031–95). Shanghai: Gudian wenxue, 1957.Google Scholar
Mengzi zhengyi 孟子正義. Edited by Jiao, Xun 焦循. Beijing: Zhonghua, 1996.Google Scholar
Ming ma ji 名馬記. By Guo, Zizhang 郭子章. In Xuxiu siku quanshu, vol. 1119.
Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian xubian 明清民間宗教經卷文獻續編. Edited by Wang, Jianchuan 王見川 et al. Taipei: Xin wenfeng, 1999–2006.Google Scholar
Mozhuang manlu 墨莊漫錄. By Zhang, Bangji 張邦基 (fl. c. 1131). Beijing: Zhonghua, 2002.Google Scholar
Mozi jiangu 墨子閒詁. Edited by Sun, Yirang 孫詒讓. Beijing: Zhonghua, 2001.Google Scholar
Mu Tianzi zhuan 穆天子傳. Attributed to Guo, Pu 郭璞 (276–324). In Sibu beiyao.
Nan Qi shu 南齊書. By Xiao, Zixian 蕭子顯 (489–537). Beijing: Zhonghua, 1972.Google Scholar
Neiwufu xianxing zeli 內務府現行則例. See Qinding zongguan Neiwufu xianxing zeli 欽定縱觀內務府現行則例 (Qing). Hong Kong: Fuchi shuyuan, 2004.
Niaoshou chongyu bianlüe 鳥獸蟲魚編略. Undated manuscript kept at Chinese Academy of Science Library, 2907. 218–66.
Ninghua xianzhi 寧化縣志. By Li Shixiong 李世熊 (1602–86), rpt. Taipei: Chengwen, [1869] 1967.
Nongsang jiyao yi zhu 農桑輯要譯注. Compiled by the Yuan Da, Sinongsi 大司農司 (1273). Translated and annotated by Ma Zongshen 馬宗申. Shanghai: Shanghai guji, 2008.Google Scholar
Nongshu 農書. By Chen, Fu 陳旉 (1149). Beijing: Zhonghua shuju, 1956.Google Scholar
[Wang Zhen] Nongshu 農書. By Wang, Zhen 王楨 (1313), edited by Wang, Yuhu 王毓湖. Beijing: Nongye, 1981.Google Scholar
Nongzheng quanshu 農政全書. By Xu, Guangqi 徐光啟 (1562–1633), preface 1639, in Nongzheng quanshu jiaozhu 農政全書校註. Edited by Shenghan, Shi 石聲漢. Shanghai: Guji, 1979.Google Scholar
Pangong mianzai baojuan 潘公免災寶卷. 1858 edition in Baojuan chuji 寶卷初集, vol. 23. Taiyuan: Shanxi renmin, 1997.
Panzhou wenji 盤洲文集. By Hong, Shi 洪適 (1117–84). In Sibu congkan chu bian, vol. X.Google Scholar
Pi ya 埤雅. By Lu, Dian 陸佃 (1042–1102). Wu ya quanshu 五雅全書 edition.
Pinyisheng ma ji 蠙衣生馬記. By Guo, Zizhang 郭子章 (1543–1618). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1119.
[Zengxiu] Piya guangyao [增修]埤雅廣要. By Lu, Dian 陸佃 (1042–1102). Expanded by Niu, Zhong 牛衷. In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1271.
Qian Muzhai quanji 錢牧齋全集. By Qian Qianyi 錢謙益 (1582–1664). Edited by Qian, Zeng 錢曾 and Qian, Zhonglian 錢仲聯. Shanghai: Shanghai guji, 2003.Google Scholar
Qianjin yifang 千金翼方. By Sun, Simiao 孫思邈 (d. 682). Beijing: Renmin weisheng, 1982 (reprint of Yuan edition).Google Scholar
Qianlong di qijuzhu 乾隆帝起居注. Edited by Zhongguo diyi lishi, dang’anguan. Guilin: Guangxi shifan daxue, 2002.Google Scholar
Qianlong huidian zeli 乾隆會典則例. See Qinding Da Qing huidian zeli 欽定大清會典則例. 1764 Wuyingdian edition.
Qimin yaoshu 齊民要術. By Jia, Sixie 賈思勰 (c. 540). Edited by Miao, Qiyu 繆啓愉. Beijing: Nongye, 1982.Google Scholar
Qin jing 禽經. By Shi, Kuang 師曠, commentary by Zhang, Hua 張華 (third century). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 847, 677–88.
Qinchong shu 禽蟲述. By Yuan, Da 袁達 (mid sixteenth century). In Xuxiu Siku quanshu, vol. 1120, 2358.
Qinding shoushi tongkao 欽定授時通考. Edited by Ortai, 鄂爾泰 (1677–1745) et al. Siku quanshu cuiyao edition. Taipei: Shijie shuju, 1985.Google Scholar
Qingren shiwen ji zongmu tiyao 清人詩文集總目提要. By Ke, Yuchun 柯愈春. Beijing: Beijing guji, 2002.Google Scholar
Qingshi gao 清史稿. Beijing: Zhonghua, 1998.
Qingshi gao Yiwen zhi ji bubian 清史稿藝文志及補編. Edited by Zhang, Yu 章鈺 (1864–1934) et al. Beijing: Zhonghua, 1982.Google Scholar
Qiuxiao xiansheng Fubu ji 秋曉先生覆瓿集. By Zhao, Bixiang 趙必象 (1245–1294). Nanhai: Nanhai Wu shi shi xue xuan, 1840.Google Scholar
Quan shanggu sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文. Compiled by Yan, Kejun 嚴可均 (1762–1843). Beijing: Zhonghua, 1958.Google Scholar
Quan Tang shi 全唐詩. Edited by Peng, Dingqiu 彭定求 et al. Beijing: Zhonghua, rpt. 1979.Google Scholar
Qunshu kaosuo gujin shiwen yuxie 群書考索古今事文玉屑. By Yang, Cong 楊淙 (Ming). Siku quanshu cunmu congshu 四庫全書存目叢書 edn., vol. 205.
Quan Tang wen 全唐文. Compiled by Dong, Gao 董誥 (1740–1818). Beijing: Zhonghua, 1983.Google Scholar
Ranxi zhi 然犀志. By Li, Diaoyuan 李調元 (1734–1803). Congshu jicheng 1359.
Ren zhai zhizhi fanglun 仁齋直指方論. By Yang, Shiying 杨士瀛. In Yang Shiying yixue quanshu 楊士瀛醫學全書. Beijing: Zhongguo zhongyiyao, 2006.Google Scholar
Rixia jiuwen kao 日下舊聞考. By Yu, Minzhong 于敏中 (1714–79) et al. Beijing: Beijing guji, 1985.Google Scholar
Rizhi lu jishi 日知錄集釋. By Gu, Yanwu 顧炎武 (1613–82). Taipei: Zhonghua, 1985.Google Scholar
Rufan 蠕範. By Li, Yuan 李元 (late eighteenth century). In Siku weishoushu jikan, vol. 12.
Sanguo zhi 三國志. By Chen, Shou 陳壽 (233–297). Commentary by Pei, Songzhi 裴松之 (372?–451). Beijing: Zhonghua, 1982.Google Scholar
Shangu waiji shi zhu 山谷外集詩注. In Huang Tingjian shi jizhu, vol. 3.
Shangjun shu 商君書 (商子). By Shang, Yang 商鞅. In Sibu congkan chubian, vol. 79.
Shangjun shu zhuizhi 商君書錐指. Edited by Jiang, Lihong 蔣禮鴻. Beijing: Zhonghua, 1996.Google Scholar
Shanyuan wenji 剡源文集. By Dai, Biaoyuan 戴表元 (1244–1310). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1194.
Shi ming shu zheng bu 釋名疏證補. Compiled by Liu, Xi 劉熙 (d. c. 219), annotated by Wang, Xianqian 王先謙 (1842–1918). Beijing: Zhonghua, 2008.Google Scholar
Shiwu ganzhi 事務紺珠. Edited by Huang, Yizheng 黃一正 (fl. c. 1591). In Siku quanshu cunmu congshu, vol. 201.
Shiji 史記. By Sima, Qian 司馬遷 (c. 145–86 BCE). Beijing: Zhonghua, 1959.Google Scholar
Shishuo xinyu jianshu 世說新語箋疏. By Liu, Yiqing 劉義慶 (403–444), edited by Yu, Jiaxi 余嘉錫. Shanghai: Shanghai guji, 1993.Google Scholar
Shizi 尸子. Attributed to Shi, Jiao 尸佼 (fourth century BCE). Text as reproduced in Paul Fischer trans., Shizi: China’s First Syncretist. New York: Columbia University Press, 2012.Google Scholar
Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡. Edited by Shuihudi Qin mu zhujian zhengli, xiaozu. Beijing: Wenwu, 2001.Google Scholar
Shumu leibian 書目類編. Edited by Yan, Lingfeng 嚴靈峰. Taipei: Chengwen, 1978.Google Scholar
Shuowen jiezi zhu 說文解字注. By Xu, Shen 許慎 (c. 58–c. 147). Annotated by Duan, Yucai 段玉裁 (1735–1815). Shanghai: Shanghai guji, 1981.Google Scholar
Sibu beiyao 四部備要. Shanghai: Zhonghua, 1936.
Sibu congkan chubian 四部叢刊初編. Taipei: Taiwan shangwu, 1965.
Sibu congkan sanbian 四部叢刊三編. Shanghai: Shangwu, 1965.
Sichong beilan 四蟲備覽. By Ni, Tingying 倪廷瑛 (Qing). National Library of China, Old Branch, shelfmark: 142181.
Siku quanshu cunmu congshu 四庫全書存目叢書. Shandong: Qi Lu, 1997.
Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目提要. Beijing: Zhonghua, 1987.
Siku weishou shu jikan 四庫未收書輯刊. Beijing: Beijing, 2000.
Songchao shishi leiyuan 宋朝事實類苑. By Jiang, Shaoyu 江少虞 (jinshi 1118). Shanghai: Shanghai guji, 1981.Google Scholar
Song hui yao jigao 宋會要輯稿. Edited by Xu, Song 徐松 (1781–1848). Beijing: Zhonghua, [1957] 2007.Google Scholar
Song shi 宋史. By Toghto, 脱脱 (1313–55). Beijing: Zhonghua, 1977.Google Scholar
Song xing tong 宋刑統. By Dou Yi 竇儀 (914–966). Beijing: Zhonghua, 1984.
Songxiang ji 松鄉集. By Ren, Shilin 任士林 (1253–1309). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1196.
Soushen ji 搜神記. By Gan, Bao 干寶 (fl. 317–350). Edited by Wang, Shaoying 汪紹楹. Taipei: Liren, 1982.Google Scholar
Suiyin manlu 隨隱漫錄. By Chen, Shichong 陳世崇 (1245–1308). Beijing: Zhonghua, 2009.Google Scholar
Suichutang shumu 遂初堂書目. By You, Mao 尤袤 (1127–94). In Baibu congshu jicheng 60.1.Google Scholar
Suishu 隋書. By Wei, Zheng 魏徵 (580–643) et al. Beijing: Zhonghua, 1973.Google Scholar
Taicang timi ji 太倉稊米集. By Zhou, Zizhi 周紫芝 (1082–1155). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1141.
Taiping guangji 太平廣記. Edited by Li, Fang 李昉 (925–996) et al. Taipei: Guxin, 1980.Google Scholar
Taiping huanyu ji 太平寰宇記. By Yue, Shi 樂史 (930–1007). Beijing: Zhonghua, 2007.Google Scholar
Taiping yulan 太平御覽. Compiled by Li, Fang 李昉 (925–996) et al. In Sibu congkan san bian.
Tan hu 談虎. By Zhao, Biaozhao 趙彪詔 (early eighteenth century). In Zhaodai congshu, 1147–55.
Tang hui yao 唐會要. By Wang, Pu 王溥 (922–982). Beijing: Zhonghua, 1955.Google Scholar
Tang lü shuyi 唐律疏議. By Zhangsun, Wuji 長孫無忌 (d. 659). Beijing: Zhonghua, 1983.Google Scholar
Tang wen cui 唐文粹. Edited by Yao, Xuan 姚鉉 (967–1020). In Sibu congkan.
Tiangong kaiwu 天工開物. By Song, Yingxing 宋應星 (b. 1587). Hong Kong: Zhonghua, 1978.Google Scholar
Ting shi 桯史. By Yue, Ke 岳珂 (1183–1243). Jin dai mi shu 津逮秘書 edition.
Tongdian 通典. By Du, You 杜佑 (735–812). Beijing: Zhonghua, 2007.Google Scholar
Tongren Tang yaomu 同仁堂藥目. Qianlong 1764 reprint of the 1706 edition.
Tongren Tang yaomu 同仁堂藥目. Tongzhi reign (Preface dating 14 April 1869; text therefore dating 1869–75).
Wanyou wenku 萬有文庫. Shanghai: Shangwu, 1930.
Weishu jicheng 緯書集成. Edited by Yasui, Kōzan 安居香山 and Nakamura, Shōhachi 中村璋八, 3 vols. Shijiazhuang: Hebei renmin, 1994.Google Scholar
Wenguo Wenzheng Sima gong wenji 溫國文正司馬公文集. By Sima Guang 司馬光 (1019–86). In Sibu congkan.
Wenyuan yinghua 文苑英華. Edited by Li, Fang 李昉 et al. Beijing: Zhonghua, rpt. 1966.Google Scholar
Wenyuan Ge Siku quanshu 文淵閣四庫全書. Taipei: Taiwan shangwu, 1983.
Wenxian tongkao 文獻通考. By Ma, Duanlin 馬端臨 (1254–1323). Beijing: Zhonghua, 1986.Google Scholar
Wudeng huiyuan 五燈會元. Edited by Puji, 普濟 (fl. c. 1252). Shinsan Dai Nihon zokuzōkyō edition, vol. 80, no. 1565.
Wu lei xiang gan zhi 物類相感志. By Su, Shi 蘇軾 (1037–1101). Baoyan tang mi ji 寶顏堂秘笈 edition of 1922. Shanghai: Shanghai wenming shuju.Google Scholar
Wu xiao zhuan 五孝傳. By Tao, Yuanming 陶淵明 (365?–427). In Tao Yuanming ji jiaojian 陶淵明集校笺, edited by Yang, Yong 楊勇. Taipei: Zhengwen shuju, 1987.Google Scholar
Wuti Qingwen jian [Yuzhi Wuti Qingwen jian] 御製五體清文鑑 (eighteenth century), rpt. Beijing: Minzu, 1957.
Xianchan xiaolu 銜蟬小錄. By Sun, Sunyi 孫蓀意 (1783–1818). National Library of China, Beijing, shelfmark: 5380.
Xiaoxu ji 小畜集. By Wang, Yucheng 王禹偁 (954–1001). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 1086.
Xie lüe 蟹略. By Gao, Sisun 高似孫 (1158–1231). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 847.Google Scholar
Xie pu 蟹譜. By Fu, Gong 傅肱 (mid-eleventh century). In Congshu jicheng, vol. 1359.
Xihu youlan yuzhi 西湖游覽余志. By Tian, Rucheng 田汝成 (sixteenth century). Shanghai: Guji, 1980.Google Scholar
Xin Tangshu 新唐書. By Ouyang, Xiu 歐陽修 (1007–72) and Song, Qi 宋祁 (998–1061). Beijing: Zhonghua, 1977.Google Scholar
Xining taichang ciji zongyao 熙寧太常祠祭總要. By Wang Yinglin, 王應麟 (1223–96). In Yu hai 玉海 (compiled 1340) 1987, juan 102.Google Scholar
Xinchu xianchuan liyuan baojuan 新出仙傳立願寶卷. 1897 edition in Ming Qing minjian zongjiao jingjuan wenxian xubian.
Xinshu jiaozhu 新書校注. Compiled by Jia Yi 賈誼 (201–168 BCE), edited by Yan, Zhenyi 閻振益 and Zhong, Xia 鍾夏. Beijing: Zhonghua, 2000.Google Scholar
Xinyu zhuzi suoyin 新語逐字索引. By Lu, Jia 陸賈 (c. 228 BCE–c. 140 BCE). Edited by Lau, D. C. and Ching, Chen Fong. Hong Kong: Shangwu, 1995.Google Scholar
Xu Zizhi tongjian changbian 續資治通鑑長編. By Li, Tao 李燾 (1115–84) and Sima, Guang 司馬光 (1019–86) (1192; rpt. 1408). Beijing: Zhonghua, 2004.Google Scholar
Xuehai leibian 學海類編. Taipei: Yiwen, 1967.
Xunzi jijie 荀子集解. Annotated by Wang, Xianqian 王先謙 (1842–1918). Beijing: Zhonghua, 1988.Google Scholar
Xunzi zhuzi suoyin 荀子逐字索引. Edited by Lau, D. C. and Ching, Chen Fong. Hong Kong: Shangwu, 1996.Google Scholar
Xuxiu Siku quanshu 續修四庫全書. Shanghai: Shanghai guji, 1995–2002.
Yang yu jing 養魚經. By Fan, Li 範蠡 (Taozhu Gong 陶朱公) (Zhou). In Shuofu sanzhong 說郛三種. Shanghai: Guji, 1988.Google Scholar
Yangzi Fayan 揚子法言. By Yang, Xiong 揚雄 (53 BCE–18 CE). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 696.
Yantie lun jiaozhu 鹽鐵論校注. Compiled by Huan, Kuan 桓寬 (first century BCE). Annotated by Wang, Liqi 王利器. Beijing: Zhonghua, 1996.Google Scholar
Yijian zhi 夷堅志. By Hong, Mai 洪邁 (1123–1202). Beijing: Zhonghua, 1981.Google Scholar
Yi Zhoushu huijiao jizhu 逸周書彚校集注. Compiled by Huang, Huaixin 黃懷信, Zhang, Maorong 張懋鎔 and Tian, Xudong 田旭東. Shanghai: Shanghai guji, 1995.Google Scholar
Yimen guangdu 夷門廣牘. Edited by Zhou, Lüjing 周履靖 (late sixteenth century). Beijing: Shumu wenxian, 1990.Google Scholar
Yinshi ji 蟫史集. By Mu, Xiwen 穆希文 (Ming). In Xuxiu siku quanshu, vol. 1237.
Yinxu Huayuanzhuang dongdi jiagu 殷墟花園莊東地甲骨. Edited by Zhongguo shehui kexueyuan kaogu, yanjiusuo. Kunming: Yunnan renmin, 2003.Google Scholar
Yiwen leiju 藝文類聚. Compiled by Ouyang, Xun 歐陽詢 (557–641), 2 vols. Shanghai: Shanghai guji, 1999.Google Scholar
Yiyu tuzan 異魚圖贊. By Yang, Shen 楊慎 (1488–1559). In Congshu jicheng, 1360.
Yiyu tuzan bu 異魚圖贊補, Yiyu tuzan runji 異魚圖贊閏集 and Yiyu tuzan jian 異魚圖贊箋. By Hu, Shi’an 胡世安 (1593–1663). In Congshu jicheng, 1360.
Yongle dadian 永樂大典. Edited by Yao, Guangxiao 姚廣孝 et al. Beijing: Zhonghua, 1986.Google Scholar
Youyang zazu 酉陽雜俎. By Duan, Chengshi 段成式 (d. 863). Beijing: Zhonghua, 1981.Google Scholar
Yu Zishan jizhu 庾子山集注. By Yu, Xin 庾信 (513–581). Beijing: Zhonghua, 1980.Google Scholar
Yuding jinke jiyao 玉定金科輯要, 1856–9. Republican period edition in Sandong shiyi 三洞拾遺, Hefei: Huangshan shushe, 2005, vol. 12.
Yuzhi shi siji 御製詩四集. By the Qianlong emperor. In Yuzhi shiji 御製詩集. Taipei: Taiwan shangwu, 1983–6.
Yuzhi wen chuji 御製文初集 and Yuzhi wen erji 御製文二集. By the Qianlong emperor. In Yuzhi wenji 御製文集. Taipei: Taiwan shangwu, 1983–6.
Zhaodai congshu 昭代叢書. Edited by Zhang, Chao 張潮 (1659–1707), expanded by Yang, Fuji 楊復吉 (1747–1820). Shanghai: Shanghai guji, 1990.Google Scholar
Zhi yue lu 指月錄. Edited by Qu, Ruji 瞿汝稷 (1548–1610). Shinsan Dai Nihon zokuzōkyō 新簒大日本續藏經 edition, vol. 83, no. 1578.
Zhizhai xiansheng wenji 止齋先生文集. By Chen, Fuliang 陳傅良 (1141–1203). In Sibu congkan.
Zhiguan fenji 職官分紀. By Sun, Fengji 孫逢吉 (fl. 1086–93). In Wenyuan Ge Siku quanshu, vol. 923.Google Scholar
Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題. By Chen, Zhensun 陳振孫 (1183–c. 1261). In Baibu congshu jicheng 27.
Zhongguo difang zhi jicheng 中國地方志集成. Nanjing: Jiangsu guji, 1992.
Zhouyi zhengyi 周易正義. Shisanjing zhushu edition.
Zhou shu 周書. By Linghu, Defen 令狐德棻 (583–666). Beijing: Zhonghua, 1971.Google Scholar
Zhouli zhengyi 周禮正義. Edited by Sun, Yirang 孫詒讓. Beijing: Zhonghua, 1987.Google Scholar
Zhu pu 竹譜. By Dai, Kaizhi 戴剴之 (fifth century). In Baibu congshu jicheng 2.10.
Zhuangzi jishi 莊子集釋. Edited by Guo, Qingfan 郭慶藩. Taipei: Guanya, 1991.Google Scholar
Zhuyu pu 朱魚譜. By Jiang, Zaiyong 蔣在雍 (late seventeenth century). In Xuxiu siku quanshu, vol. 1120.
Zhuzi yulei 朱子語類. Compiled by Li, Jingde 黎靖德 (fl. 1263). In Wenyuan Ge Sikuquanshu, vols. 700–2.Google Scholar
Zizhi tongjian 資治通鑑. By Sima, Guang 司馬光 (1019–86). Beijing: Zhonghua, 1956.Google Scholar

Secondary Sources

Cai, Zhemao 蔡哲茂 (2009). ‘Wan Shang xumuye de jingying: yi mu yu chu wei zhongxin’ 晚商畜牧業的經營: 以牧與芻為中心, Gu wenzi yu gudai shi (Institute of History and Philology, Academia Sinica) 2, 143–63.Google Scholar
Chen, Huaiyu 陳懷宇 (2012). Dongwu yu zhong gu zhengzhi zongjiao zhixu 動物與中古政治宗教秩序. Shanghai: Shanghai guji.Google Scholar
Chen, Jian 陳劍 (2007a). ‘Jinwen tuan zi kaoshi’ 金文彖字考釋, in Jiagu jinwen kaoshi lunji 甲骨金文考釋論集. Beijing: Xianzhuang shuju, 243–72.Google Scholar
Chen, Jian (2007b). ‘Jiagu jinwen jiushi “jiang” zhi zi ji xiangguan zhuzi xinshi’甲骨金文舊釋 ‘‘ 之字及相關諸字新釋, Available: http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/280, www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/281, www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/282. Accessed 19 February 2018.
Chen, Jian (2013). ‘Shi shuo jiaguwen de “sha” zi’ 釋說甲骨文的‘殺’字, Gu wenzi yanjiu 29, 919.Google Scholar
Chen, Mengjia 陳夢家 (rpt. 2004). Xi Zhou tongqi duandai 西周銅器斷代. Beijing: Zhonghua.Google Scholar
Ding, Bangyou 丁邦友 (2009). Handai wujia xin tan 漢代物價新探. Beijing: Zhongguo shehui kexue.Google Scholar
Fan, Chunwu 范純武 (2015). ‘Ba de: Jindai Zhongguo jiushi tuanti de daode leimu yu shijian’ 八德:近代中國救世團體的道德類目與實踐, in Katz, Paul R. 康豹 and Goossaert, Vincent 高萬桑 (eds.), Gaibian Zhongguo zongjiao de wushinian 改變中國宗教的五十年. Taipei: Academia Sinica.Google Scholar
Fu, Jiayi 傅嘉儀 (ed.) (2002). Zhongguo wadang yishu 中國瓦當藝術. Shanghai: Shanghai shudian.Google Scholar
Fu, Kaijing 付開鏡 (2012). ‘Wei Jin Nanbeichao quan xingwei jishu de Rujiahua’ 魏晉南北朝犬行為記述的儒家化, Nongye kaogu 6, 249–53.Google Scholar
Lieguo, Gao 高列過 (2011). ‘Luo Yin “Feng” shi Foyuan liubian kao’ 羅隱 ‘ 蜂’ 詩佛源流變考, Zhejiang shifan daxue xuebao 36.1, 50–6.Google Scholar
Gao, Xinman 高新滿 (2013). He Chengtian yu Heshi jiazu yanjiu 何承天與何氏家族研究. Jinan: Shandong renmin.Google Scholar
Guo, Fu 郭郛, Needham, Joseph and Cheng, Qingtai 成慶泰 (1999). Zhongguo gudai dongwuxue shi 中國古代動物學史. Beijing: Kexue chubanshe.Google Scholar
Han, Maoli 韓茂利 (1993). Songdai nongye dili 宋代農業地理. Taiyuan: Shanxi guji.Google Scholar
Han, Qi 韓琦 (1986). Anyang ji 安阳集. Beijing: Quanguo tushuguan wenxian suowei zhongxin.Google Scholar
Han, Yi 韓毅 (2015). Songdai wenyi de liuxing yu fangzhi 宋代瘟疫的流行與防治. Beijing: Shangwu, 2015.Google Scholar
Hayashi, Minao 林巳奈夫 (2009). Shen yu shou de wenyang xue: Zhongguo gudai zhushen 神與獸的紋樣學:中國古代諸神. Translated by Chang Yaohua 常耀華. Beijing: Sanlian shudian.Google Scholar
He, Kewei 賀科偉 (2009). ‘Cong wenzi wadang kan Handai nongye xisu’ 從文字瓦當看漢代農業習俗, Nongye kaogu 3, 153–4.Google Scholar
He, Wenlong 和文龍 (1997). ‘Lishi shang de milu ji qi mingshi kaoding’ 歷史上的麋鹿及其名實考訂, Gujin nongye 1.36, 51–9.Google Scholar
Hou, Yongjian 侯甬堅, Cao, Zhihong 曹志紅 et al. (eds.) (2014). Zhongguo huanjingshi yanjiu (di san ji): lishi dongwu yanjiu zhuanji 中國環境史研究(第三輯): 歷史動物研究專輯. Beijing: Zhongguo huanjing.Google Scholar
Hu, Hao 胡浩 and Yang, Yongbing 楊泳冰 (2015). ‘Yaosu tidai shijiao xia nonghu huafei shiyong yanjiu: jiyu quanguo nongcun guding guanchadian nonghu shuju’ 要素替代視角下農戶化肥施用研究: 基於全國農村固定觀察點農戶數據, Nongye jishu jingji 3, 8491.Google Scholar
Hu, Wenkai 胡文楷 (1985). Lidai funü zhuzuo kao 歴代婦女箸作考. Shanghai: Shanghai guji.Google Scholar
Huang, Dahong 黃大宏 and Zhang, Tianli 張天莉 (1999). ‘Ming Chen Jiru “Hu hui” yanjiu’ 明陳繼儒《虎薈》研究, Wenxian 3, 108–24.Google Scholar
Isobe, Akira 磯部彰 (1983). ‘Daitō Sanzō seiten kyokyō densetsu no keisei – Tō, Godai ni okeru Genshō sanzō no shinkakuka wo megutte’ 大唐三臧西天取經傳說の形成 – 唐五代における玄奘三臧の神格化をめぐって in Sōdai no shakai to bunka 宋代の社會と文化. Tokyo: Kyūko shoin, 197236.Google Scholar
Imamura, Yoshio 今村与志雄 (1986). Neko dangi 猫談義. Tokyo: Tōhō shoten.Google Scholar
Jia, Liying 賈麗英 (2010). Qin Han jiazu fanzui yanjiu 秦漢家族犯罪研究. Beijing: Renmin.Google Scholar
Tianjian, Jiang 江天健 (1995). Bei Song shima zhi yanjiu 北宋市馬之硏究. Taipei: Guoli bianyiguan.Google Scholar
Jiang, Yingju 蔣英炬 (2000). Zhongguo huaxiangshi quanji 1: Shandong Han huaxiangshi 中國畫像石全集1:山東漢畫像石.Jinan and Zhengzhou: Shandong meishu and Henan meishu.Google Scholar
Kang, Hong 康弘 (1994). ‘Songdai zaihai yu huangzheng lunshu’ 宋代災害與荒政論述, Zhongzhou xuekan 5, 123–8.Google Scholar
Kei, Shōran 桂小蘭 (2005). Kodai Chūgoku no inu bunka: shokuyō to saishi o chūshin ni 古代中國の犬文化: 食用と祭祀を中心に. Suita-shi: Ōsaka daigaku shuppankai.Google Scholar
Kuroda, Akira 黑田彰 (2007). Kōshidenzu no kenkyū 孝子伝図の研究. Tokyo: Kyūko shoin.Google Scholar
Li, Bozhong 李伯重 (1990). Tangdai Jiangnan nongye de fazhan 唐代江南農業的發展. Beijing: Nongye.Google Scholar
Li, Ling 李零 (2001). Zhongguo fangshu kao 中國方術考. Beijing: Dongfang.Google Scholar
Li, Lu 李璐 (2013). ‘Mifeng shici yu Songdai jingji shehui’ 蜜蜂詩詞與宋代經濟社會, Xiangtan daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 37.3, 150–2.Google Scholar
Qun, Li 李群 (1998). ‘Qingdai xumu guanli jigou kao’ 清代畜牧管理機構考, Zhongguo nongshi 17.3, 8893.Google Scholar
Li, Xueqin 李學勤 (2008). Li Xueqin zaoqi wenji 李學勤早期文集. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu.Google Scholar
Li, Ruiliang 李瑞良 (1993). Zhongguo muluxue shi 中國目錄學史. Taipei: Wenjin.Google Scholar
Liang, Liling 梁麗玲 (2010). Han yi fodian dongwu gushi 漢譯佛典動物故事. Taipei: Wenjin.Google Scholar
Liu, Shuhong 劉淑紅 (2013). ‘Ming zhong houqi mengguzu wenhua jiaoyu de huifu fazhan 明中後期蒙古族文化教育的恢復發展’, Lanzhou daxue xuebao (shehui kexue ban) 41.1, 6875.Google Scholar
Liu, Yuan 劉源 (2006). ‘Yinxu Huayuanzhuang dongdi jiaguwen suo jian rangfu zhi ji kao’ 殷墟花園莊東地甲骨文所見禳祓之祭考, in Wang, Jiansheng 王建生 and Zhu, Qixiang 朱岐祥 (eds.), Huayuanzhuang dongdi jiagu luncong 花園莊東地甲骨論叢. Taipei: Shenghuan, 163–77.Google Scholar
Menegon, Eugenio (2006). ‘Cunguang yiwen: xifang yishou’ 存廣異聞:西方異獸, Gujin lunheng 15, 40–8.Google Scholar
Miura, Riichirô 三浦理一郎 (2001). ‘Zhongguo guojia tushuguan suo cang Yin hu changhe shi shulüe’ 中國國家圖書館所藏《隱湖倡和詩》述略, Wenxian 2, 150.Google Scholar
Junting, Nai 乃俊廷 (2006). ‘Lun Yinxu Huayuanzhuang dongdi jiagu buci de qinshu chengwei guanxi’ 論殷墟花園莊東地甲骨卜辭的親屬稱謂關係, in Wang, Jiansheng 王建生 and Zhu Qixiang 朱岐祥 (eds.), Huayuanzhuang dong di jiagu luncong 花園莊東地甲骨論叢. Taipei: Shenghuan, 179–96.Google Scholar
Okamura, Hidenori 岡村秀典 (2003). ‘Sen Shin jidai no kyōgi’ 先秦時代の供犧, Tōhō gakuhō 東方學報 75, 180.Google Scholar
Qi, Meiqin 祁美琴 (1998). Qingdai Neiwufu 清代內務府. Beijing: Zhongguo renmin daxue.Google Scholar
Qi, Xia 漆俠 (1988). Songdai jingji shi 宋代經濟史. Shanghai: Shanghai renmin.Google Scholar
Qian, Zhongshu 錢鍾書 (1979; rpt. 1986). Guan zhui bian 管錐編. Beijing: Zhonghua.Google Scholar
Qiu, Xigui 裘錫圭 (1997). Shenwu fu chutan’ 神烏賦初探, Wenwu 1, 52–8.Google Scholar
Qiu, Xigui (2012a). ‘Cong Yinxu jiagu buci zhong kan Yinren dui baima de zhongshi’ 從殷墟甲骨卜辭中看殷人對白馬的重視, in Qiu Xigui xueshu wenji 裘錫圭學術文集 1. Shanghai: Fudan daxue, 305–8.Google Scholar
Qiu, Xigui (2012b). ‘Jiagu buci zhong suo jian de nisi’ 甲骨卜辭中所見的逆祀, in Qiu Xigui xueshu wenji 1, 270–3.Google Scholar
Qiu, Xigui (2012c). ‘Shuozi xiaoji’ 說字小記, in Qiu Xigui xueshu wenji 3, 416–18.Google Scholar
Rao, Zongyi 饒宗頤 (1959). Yindai zhenbu renwu tongkao 殷代貞卜人物通考. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press.Google Scholar
Ruan, Yuan 阮元 (rpt. 1937). Jiguzhai zhongding yiqi kuanshi 積古齋鐘鼎彞器款識. Shanghai: Saoye shanfang.Google Scholar
Song, Zhenhao 宋鎮豪 (2010). Shangdai shehui shenghuo yu lisu 商代社會生活與禮俗. Beijing: Zhongguo shehui kexue.Google Scholar
Guoliang, Wang 王國良 (1978). Soushen houji yanjiu 搜神後記研究. Taipei: Wenshizhe.Google Scholar
Guowei, Wang 王國維 (1959). ‘Xi Jia pan ba’ 兮甲盘跋, in Guantang jilin 觀堂集林. Beijing: Zhonghua, 2.8b–10a.Google Scholar
Shaoguang, Wang 王紹光 (2013). ‘Dadou de gushi: ziben ruhe weiji renlei anquan’ 大豆的故事—資本如何危及人類安全, Kaifang shidai 3, 87108.Google Scholar
Yuhu, Wang 王毓湖 (1979). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄. Beijing: Nongye.Google Scholar
Wang, Zichun 汪子春 (1989). ‘Zhongguo gudai dui shengwu yichuanxing he bianyixing de renshi’ 中国古代对生物遗传性和变异性的认识, Ziran kexueshi yuanjiu 8.3, 257–67.Google Scholar
Wu, Hualin 吳華林 and Shen, Huanting 沈煥庭 (1999). ‘Wo guo hongzai fazhan tedian ji cheng zai jizhi fenxi’ 我國洪災發展特點及成災機制分析, Changjiang liuyu ziyuan yu huanjing 8, 304–7.Google Scholar
Xia, Henglian 夏亨廉 et al. (eds.) (1996). Handai nongye huaxiang zhuanshi 漢代農業畫像磚石. Beijing: Zhongguo nongye.Google Scholar
Xia, Jingshi 夏經世 (1989). ‘Guanyu woguo wenxian shang milu mingcheng hunluan cuowu de wenti’ 關於我國文獻上麋鹿名稱混亂錯誤的問題, Ziran kexueshi yanjiu 8.3, 268–71.Google Scholar
Xie, Chengxia 謝成俠 (1959). Zhongguo yang ma shi 中國養馬史. Beijing: Kexue.Google Scholar
Xie, Chengxia (1985). Zhongguo yang niu yang shi: fu yang lu jianshi 中國養牛羊史: 附養鹿簡史. Beijing: Nongye.Google Scholar
Xu, Wangsheng 徐旺生 (2009). Zhongguo yang zhu shi 中國養豬史. Beijing: Zhongguo nongye.Google Scholar
Yang, Hua 楊華 (2012a). ‘Xian Qin xueji liyi yanjiu’ 先秦血祭禮儀研究, in Yang, Hua, Gu li xin yan 古禮新研. Beijing: Shangwu, 87114.Google Scholar
Yang, Hua (2012b). ‘Xian Qin xin li yanjiu’ 先秦釁禮研究, in Yang, Hua, Gu li xin yan, 115–35.
Yao, Xuan 姚萱 (2006). Yinxu Huayuanzhuang dongdi jiagu buci de chubu yanjiu 殷墟花園莊東地甲骨卜辭的初步研究. Beijing: Xianzhuang shuju.Google Scholar
Yu, Kunqi 于琨奇 (2012). Zhanguo Qin Han xiao nong jingji yanjiu 戰國秦漢小農經濟研究. Beijing: Shangwu.Google Scholar
Yuan, Dongmei 袁冬梅 (2008). ‘Songdai Jiangnan diqu liuxingbing kaozheng’ 宋代江南地区流行病考证, Chongqing Gongshang daxue xuebao 25.6, 8390.Google Scholar
Yue, Qingping 岳慶平 (1997). Handai jiating yu jiazu 漢代家庭與家族. Zhengzhou: Daxiang.Google Scholar
Zhang, Bingquan 張秉權 (1988). Jiaguwen yu jiaguxue 甲骨文與甲骨學. Taipei: Guoli bianyiguan.Google Scholar
Zhang, Hequan 張鶴泉 (1993). Zhoudai jisi yanjiu 周代祭祀研究. Taipei: Wenjin.Google Scholar
Junmin, Zhang 張軍民 (2012). ‘Xuanquan zhi chutu jiandu wenshu suo jian de ma’ 懸泉置出土簡牘文書所見的馬, in Zhang, Defang 張德芳 and Sun, Jiazhou 孫家洲 (eds.), Juyan Dunhuang Han jian chutu yizhi shidi kaocha lunwen ji 居延敦煌漢簡出土遺址實地考察論文集. Shanghai: Shanghai guji, 215–45.Google Scholar
Zhang, Qizhi 張豈之 (1996). Zhongguo Ruxue sixiangshi 中國儒學思想史. Taipei: Shuiniu.Google Scholar
Sanxi, Zhang 張三夕 and Wu, Yanyan 毋燕燕 (2015). ‘Yueling danpian bie xing xianxiang lunxi’ 《月令》單篇別行現象論析, Hainan daxue xuebao (renwen shehui kexue ban) 31.1, 115–22.Google Scholar
Zhang, Shufen 張淑芬 and Yang, Ling 楊玲 (2005). Wenfang sibao: bimo 文房四寶: 筆墨. Shanghai: Shanghai kexue jishu.Google Scholar
Zhang, Xianyun 張顯運 (2007). ‘Songdai xumuye yanjiu 宋代畜牧業研究’. Ph.D. dissertation, Henan University (accessed via Wanfang database, 2011).
Zhang, Xianyun (2009). Songdai xumuye yanjiu 宋代畜牧業研究. Beijing: Zhongguo wenshi.Google Scholar
Zhang, Xianyun(2014). Lishi shiqi Henan xumuye yanjiu 歷史時期河南畜牧業研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue.Google Scholar
Zhang, Yachu 張亞初 and Liu, Yu 劉雨 (1986). Xi Zhou jinwen guanzhi yanjiu 西周金文官制研究. Beijing: Zhonghua.Google Scholar
Zhao, Junping 趙君平 and Zhao, Wencheng 趙文成 (eds.) (2007). Heluo muke shiling 河洛墓刻拾零. Beijing: Beijing tushuguan.Google Scholar
Zhao, Xinggen 趙杏根 (2013). ‘Songdai shengtai sixiang shulüe’ 宋代生態思想述略, Poyanghu xuekan, 4352.Google Scholar
Zhongguo xumu shouyi, xuehui 中國畜牧獸醫學會 and Zhongshouyi, yanjiuhui 中獸醫研究會 (1992). Zhongshouyi xue shilüe 中獸醫學史略. Beijing: Nongye.Google Scholar
Zhu, Zejie 朱則傑 and Li, Yang 李楊 (2012). ‘Qing chu Jiangnan diqu shi she kao: yi Chen Hu “Que’an wen gao” wei jiben xiansuo’ 清初江南地區詩社考:以陳瑚《確庵文稿》為基本線索, Suzhou daxue xuebao 1, 129–34.Google Scholar
Agamben, Giorgio (2003). The Open: Man and Animal. Trans. Kevin Attell. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Allen, Barry (2015). Vanishing into Things: Knowledge in Chinese Tradition. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Allsen, Thomas T. (2006). The Royal Hunt in Eurasian History. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.CrossRefGoogle Scholar
Anderson, E.N. (1988). The Food of China. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Anderson, E.N. and Anderson, Marja L (1977). ‘Modern China: South’, in Chang, K.C. (ed.), Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives. New Haven: Yale University Press, 317–82.Google Scholar
Aricanli, Sare (2016). ‘Diversifying the Center: Authority and Representation within the Context of Multiplicity in Eighteenth Century Qing Imperial Medicine’. Ph.D. dissertation, Princeton University.
Armstrong, Edward E. (1945). ‘Chinese Bull Ritual and its Affinities’, Folk-lore 56, 200–7.CrossRefGoogle Scholar
Asdal, Kristin (2014). ‘Versions of Milk and Versions of Care: The Emergence of Mother’s Milk as an Interested Object and Medicine as a Form of Dispassionate Care’, Science in Context 27.2, 307–31.Google Scholar
Austin, Alvyn (2007). China’s Millions: The China Inland Mission and Late Qing Society, 1832–1905. Grand Rapids, MI: Eerdmans.Google Scholar
Bagley, Robert (1999). ‘Shang Archaeology’, in Loewe, Michael and Shaughnessy, Edward L (eds.), The Cambridge History of Ancient China. Cambridge: Cambridge University Press, 124231.CrossRefGoogle Scholar
Bagley, Robert (2014). ‘Erligang Bronzes and the Discovery of Erligang Culture’, in Steinke, Kyle and Dora, C.Y. Ching (eds.), Art and Archaeology of the Erligang Civilization. Princeton: Tang Center for East Asian Art, 1948.Google Scholar
Barbieri-Low, Anthony J. and Yates, Robin D.S. (2015). Law, State, and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan Tomb no. 247 (2 vols.). Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
Bar-Oz, Guy, Weissbrod, Lior and Tsahar, Ella (2014). ‘Cats in Recent Chinese Study on Domestication Are Commensal, Not Domesticated’, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 111.1, 116–20.CrossRefGoogle Scholar
Barrett, Timothy H. (1998). The Religious Affiliations of the Chinese Cat: An Essay towards an Anthropozoological Approach to Comparative Religion. The Louis Jordan Occasional Papers in Comparative Religion 2. London: SOAS.Google Scholar
Barrett, Timothy H (2010). ‘The Monastery Cat in Cross-cultural Perspective: Cat Poems of the Zen Masters’, in Benn, James A, Meeks, Lori and Robson, James (eds.), Buddhist Monasticism in East Asia: Places of Practice. London: Routledge, 107–24.Google Scholar
Beale, Samuel (1911). The Life of Huien-tsiang. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.Google Scholar
Beckwith, Christopher I. (1991). ‘The Impact of the Horse and Silk Trade on the Economies of T’ang China and the Uighur Empire: On the Importance of International Commerce in the Early Middle Ages’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 34.3, 183–98.Google Scholar
Behr, Wolfgang (2010). ‘Role of Language in Early Chinese Constructions of Ethnic Identity’, Journal of Chinese Philosophy 37.4, 567–87.Google Scholar
Bekoff, Marc (2013). Why Dogs Hump and Bees Get Depressed: The Fascinating Science of Animal Intelligence, Emotions, Friendship, and Conservation. Novato, CA: New World Library.Google Scholar
Bekoff, Marc and Pierce, Jessica (2009). Wild Justice: The Moral Lives of Animals. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
Bello, David (2016). Across Forest, Steppe, and Mountain: Environment, Identity, and Empire in Qing China’s Borderlands. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Bielenstein, Hans (1980). The Bureaucracy of Han Times. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Bilsky, Lester J. (1975). The State Religion of Ancient China. Taipei: The Orient Culture Service.Google Scholar
Blanchette, Alex (2014). ‘Herding Species: Biosecurity, Posthuman Labor, and the American Industrial Pig’, Cultural Anthropology 30.4, 640–99.Google Scholar
Bloch, Maurice (1992). Prey to Hunter: The Politics of Religious Experience. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Boccaccio, Giovanni (1935). Decameron. London: Everyman.Google Scholar
Bocci, Chiara (2010). ‘Bibliographie zur Tierwelt im alten China.’ Institut für Sinologie Ludwig-Maximilians-Universität München. Available: www.sinologie.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/bibliographie_bocci.pdf. Accessed 30 August 2017.
Bodde, Derk (1975). Festivals in Classical China: New Year and Other Annual Observances during the Han Dynasty, 206 B.C. – A.D. 220. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Bodde, Derk (1991). Chinese Thought, Society, and Science: The Intellectual and Social Background of Science and Technology in Pre-modern China. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
Derk, Bodde and Morris, Clarence (1967). Law in imperial China. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Boehrer, Bruce (2007). ‘Brutal Reasoning: Animals, Rationality, and Humanity in Early Modern England’, Renaissance Quarterly 60.2, 656–8.Google Scholar
Boileau, Gilles (2013). Politique et rituel dans la Chine ancienne. Paris: Collège de France and Institut des Hautes Études Chinoises.Google Scholar
Bol, Peter K. (1992). This Culture of Ours: Intellectual Transitions in T’ang and Sung China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Boltz, Judith Magee (2009). ‘On the Legacy of Zigu and a Manual on Spirit-writing in her Name’, in Clart, Philip and Crowe, Paul, (eds.), The People and the Dao: New Studies in Chinese Religions in Honour of Daniel L. Overmyer. Sankt Augustin: Monumenta Serica, 349–88.Google Scholar
Bower, Virginia and Harrist Jr, Robert E (eds.) (1997). Power and Virtue: The Horse in Chinese Art. New York: China Institute Gallery, China Institute in America.Google Scholar
Bradshaw, John (2013). Cat Sense: The Feline Enigma Revealed. London: Penguin.Google Scholar
Brandt, Loren and Sands, Barbara (1992). ‘Land Concentration and Income Distribution in Republican China’, in Rawski, Thomas G and Li, Lillian M (eds.), Chinese History in Economic Perspective. Berkeley: University of California Press, 179206.Google Scholar
Braudel, Fernand (1977). Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism, vol. 7. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
Bray, Francesca (1984). Science and Civilisation in China, vol. 5, part 2, Agriculture. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Bray, Francesca (1986). The Rice Economies: Technology and Development in Asian Societies. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar
Bray, Francesca (2007). ‘Agricultural Illustrations: Blueprint or Icon?’, in Bray, Francesca, Dorofeeva-Lichtmann, Vera and Métailié, Georges (eds.), Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China. Leiden: E.J. Brill, 526–74.CrossRefGoogle Scholar
Bray, Francesca (2013). Technology, Gender and History in Imperial China: Great Transformations Reconsidered. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
Bray, Francesca (forthcoming). ‘Agriculture’, in Dien, Albert and Knapp, Keith (eds.), The Cambridge History of China, vol. 2, The Six Dynasties. Cambridge: Cambridge University Press.
Brokaw, Cynthia J. (1991). The Ledgers of Merit and Demerit: Social Change and Moral Order in Late Imperial China. Princeton: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
Buck, John Lossing (1938). Land Utilization in China. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
Buell, Paul D., May, Timothy and Ramey, David (2010). ‘Greek and Chinese Horse Medicine: Déjà Vu All Over Again’, Sudhoffs Archiv 94.1, 3156.Google Scholar
Buell, Paul D., with May, Timothy and Ramey, Dave (2018). ‘Chinese Horse Medicine: Texts and Illustrations’, in Vivienne, Lo and Penelope, Barrett (eds.), Imagining Chinese Medicine. Leiden: E.J. Brill, 315–26.Google Scholar
Buell, Paul D. and Ramey, David (2001). ‘Equine Medicine in Sixth Century China: Qimin yaoshu’, in Rossdale, Peter and Green, Rachel (eds.), Guardians of the Horse II. Newmarket: Romney, 154–61.Google Scholar
Cahill, James (1980). An Index of Early Chinese Paintings: T’ang, Sung, and Yüan. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Campany, Robert Ford (1996). Strange Writing: Anomaly Accounts in Early Medieval China. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
Campbell, T. Colin and Campbell, Thomas M. (2006). The China Study. Dallas: Benbella Books.Google Scholar
Cao, Deborah (2015). Animals in China: Law and Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Cartier, Michel (1993). ‘La marginalisation des animaux en Chine’, Anthropozoologica 18, 715.Google Scholar
Chakrabarti, Pratik (2010). ‘Beasts of Burden: Animals and Laboratory Research in Colonial India’, History of Science 48.2, 125–51.Google Scholar
Chan, Hok-lam (1985). Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1125–1234). Seattle: University of Washington Press.Google Scholar
Chang, K.C. (1973). ‘Food and Food Vessels in Ancient China’, Transactions of the New York Academy of Sciences, 2nd series, 35, 495520.CrossRefGoogle Scholar
Chang, K.C. (1981). ‘The Animal in Shang and Chou Bronze Art’, Harvard Journal of Asiatic Studies 41.2, 527–54.CrossRefGoogle Scholar
Chang, Kang-i Sun (2006). ‘A Case of Misreading: Qian Qianyi’s Position in History’, in Idema, Wilt, Wai-yee, Li and Widmer, Ellen (eds.), Trauma and Transcendence in Early Qing Literature. Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre, 199218.CrossRefGoogle Scholar
Chang, Michael G. (2007). A Court on Horseback: Imperial Touring and the Construction of Qing Rule, 1680–1785. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Chang, Tsung-Tung (1970). Der Kult der Shang-dynastie im Spiegel der Orakelinschriften. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.Google Scholar
Chen, Huaiyu (2009). ‘A Buddhist Classification of Animals and Plants in Early Tang Times’, Journal of Asian History 43.1, 31–5.Google Scholar
China Pollution Source Census (2010). Zhongguo Wuran Yuan Pucha. Available: cpsc.mep.gov.cn/gwgg/ Accessed 30 August 2017.
Clapp, Jennifer and Fuchs, Doris (eds.) (2009). Corporate Power in Global Agrifood Governance. Cambridge, MA: MIT Press.CrossRefGoogle Scholar
Clunas, Craig (1991). Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Cochran, Sherman (2006). Chinese Medicine Men: Consumer Culture in China and Southeast Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Cohen, Esther (2003). The Crossroads of Justice: Law and Culture in Late Medieval France. Leiden: Brill.Google Scholar
Collier, V. W. (1921). Dogs of China & Japan, in Nature and Art. London: William Heinemann.CrossRefGoogle Scholar
Cowell, E. B. (1995). The Jātaka or Stories of the Buddha’s Former Births. Oxford: Pali Text Society.Google Scholar
Crane, Eva (1999). The World History of Beekeeping and Honey Hunting. London: Duckworth.Google Scholar
Creel, Herrlee G. (1965). ‘The Role of the Horse in Chinese History’, American Historical Review 70.3, 647–72.CrossRefGoogle Scholar
Creel, Herrlee G (1970). ‘The Horse in Chinese History’, in What Is Taoism? and Other Studies in Chinese Cultural History. Chicago: University of Chicago Press, 160–86.Google Scholar
Creel, Herrlee G (1974). The Origins of Statecraft in China, vol. 1, The Western Chou Empire. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Crossley, Pamela K. (1997). The Manchus. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Crossley, Pamela K (1999). A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Crossley, Pamela K (2006). ‘Making Mongols’, in Crossley, Pamela Kyle, Siu, Helen F and Sutton, Donald S (eds.), Empire at the Margins: Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China. Berkeley: University of California Press, 5882.Google Scholar
Crossley, Pamela K. and Rawski, Evelyn S. (1993). ‘A Profile of the Manchu Language in Ch’ing History’, Harvard Journal of Asiatic Studies 53.1, 63102.CrossRefGoogle Scholar
Cucchi, Thomas, Hulme-Beaman, Ardern, Yuan, Jing and Dobney, Keith (2011). ‘Early Neolithic Pig Domestication at Jiahu, Henan Province, China: Clues from Molar Shape Analyses Using Geometric Morphometric Approaches’, Journal of Archaeological Science 38, 1122.CrossRefGoogle Scholar
Daston, Lorraine and Mitman, Gregg (eds.) (2005). Thinking with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Davis, Edward L. (2001). Society and the Supernatural in Song China. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
De Barcellos, Marcia Dutra, Klaus Grunert, Zhou, Yangeng, Wim Verbeke, F.J.A. Cueto, Perez and Krystallis, Athanasios (2012). ‘Consumer Attitudes to Different Pig Production Systems: A Study from Mainland China’, Agriculture and Human Values 30, 443–55.Google Scholar
De Groot, J.J.M. (1967). The Religious System of China, vol. 5, part 2. Taipei: Chengwen.Google Scholar
Delort, Robert (1984). Les animaux ont une histoire. Paris: Seuil.Google Scholar
DeMello, Margo (2012). Animals and Society: An Introduction to Human–Animal Studies. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Deng, K.G. (1997). ‘The Foreign Staple Trade of China in the Pre-modern Era’, International History Review 19.2, 253–85.Google Scholar
Detienne, Marcel and Vernant, Jean-Pierre (eds.) (1989). The Cuisine of Sacrifice among the Greeks. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
de Waal, Frans (2009). The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society. New York: Three Rivers Press.Google Scholar
DeWoskin, Kenneth and Crump, J.I. Jr. (trans.) (1996). In Search of the Supernatural: The Written Record. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Di Cosmo, Nicola (2006). The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth-century China: ‘My Service in the Army’, by Dzengšeo (Introduction, translation, and notes by Nicola Di Cosmo). London: Routledge.Google Scholar
Cosmo, Di (2012). ‘From Alliance to Tutelage: A Historical Analysis of Manchu–Mongol Relations before the Qing Conquest’, Frontiers of History in China 7.2, 175–97.Google Scholar
Cosmo, Di (2016). ‘The Extension of Ch’ing rule over Mongolia, Sinkiang, and Tibet, 1636–1800’, in Peterson, W.J. (ed.), The Cambridge History of China, vol. 9, part 2, The Ch’ing Dynasty to 1800. Cambridge: Cambridge University Press, 111–45.Google Scholar
Dien, Albert E. (ed.) (1991). State and Society in Early Medieval China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Dien, Albert E (2007). Six Dynasties Civilization. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Doran, Rebecca (2015). ‘The Cat Demon, Gender, and Religious Practice: Towards Reconstructing a Medieval Chinese Cultural Pattern’, Journal of the American Oriental Society 135.4, 689707.CrossRefGoogle Scholar
Ekroth, Gunnell (2014). ‘Animal Sacrifice in Antiquity’, in Campbell, Gordon L (ed.), The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life. Oxford: Oxford University Press, 324–54.Google Scholar
Elliott, Mark C. (2001). The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Elliott, Mark C. and Ning, Chia (2004). ‘The Qing Hunt at Mulan’ in Millward, James A et al. (eds.), New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London: Routledge Curzon, 6683.Google Scholar
Elman, Benjamin A. (2005). On Their Own Terms: Science in China, 1550–1900. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Elvin, Mark (2004). The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Emel, Jody and Neo, Harvey (2015). Political Ecologies of Meat. London: Routledge.Google Scholar
Engels, Donald (1999). Classical Cats: The Rise and Fall of the Sacred Cat. London: Routledge.Google Scholar
Epstein, Hellmut (1969). Domestic Animals of China. Farnham Royal., Bucks: Commonwealth Agricultural Bureaux.Google Scholar
Erkes, Eduard (1943). ‘Der Hund im alten China’, T’oung Pao 37, 186225.CrossRefGoogle Scholar
Esposito, Monica (2014). ‘The Invention of a Quanzhen Canon: The Wondrous Fate of the Daozang jiyao’, in Xun, Liu and Goossaert, Vincent (eds.), Quanzhen Daoists in Chinese Society and Culture, 1500–2010. Berkeley: Institute of East Asian Studies, 4477.Google Scholar
Fan, Fa-ti (2004). British Naturalists in Qing China: Science, Empire, and Cultural Encounter. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Fèvre, Francine and Métailié, Georges (1993). ‘Aperçu des sources chinoises pour l’histoire des animaux’, Anthropozoologica 18, 99103.Google Scholar
Few, Martha and Tortorici, Zeb (2014). ‘Introduction’, in Tortorici, Z., Centering Animals in Latin American History. Durham, NC: Duke University Press.Google Scholar
Foster, John Bellamy and Magdoff, Fred (2000). ‘Liebig, Marx, and the Depletion of Soil Fertility: Relevance for Today’s Agriculture’, in Magdoff, Fred, Foster, John Bellamy and Buttel, Frederick H (eds.), Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment. New York: Monthly Review Press, 4360.Google Scholar
Foucault, Michel (1980). ‘The Confession of the Flesh’, in Gordon, Colin (ed.), Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, 194228.Google Scholar
Friedmann, Harriet (2000). ‘What on Earth Is the Modern World-System? Foodgetting and Territory in the Modern Era and Beyond’, Journal of World-Systems Research 11.2, 480515.CrossRefGoogle Scholar
Fung, Yu-lan 馮友蘭 (Feng, Youlan), trans. Bodde, Derk (1983). A History of Chinese Philosophy, vol. 2, The Period of Classical Learning from the Second Century B. C. to the Twentieth Century A.D. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Gebauer, Jörg (2002). Pompe und Thysia: Attische Tieropferdarstellungen auf Schwarz- und Rotfigurigen Vasen. Münster: Ugarit-Verlag.Google Scholar
Gilbert, Bil (1992). ‘Crows Fly Far and Wide, but There’s No Place Like Home’, Smithsonian 23.5, 101–12.Google Scholar
Golder, Ben (2007). ‘Foucault and the Genealogy of Pastoral Power’, Radical Philosophy Review 10.2, 157–76.Google Scholar
Goldschmidt, Asaf (2009). The Evolution of Chinese Medicine: Song Dynasty, 960–1200. London: Routledge.Google Scholar
Goodrich, Chauncey (1984). ‘Riding Astride and the Saddle in Ancient China’, Harvard Journal of Asian Studies 44.2, 279305.CrossRefGoogle Scholar
Goossaert, Vincent (2005a). L’interdit du bœuf en Chine: agriculture, éthique et sacrifice. Paris: Collège de France, Institut des Hautes Études Chinoises.Google Scholar
Goossaert, Vincent (2005b). ‘The Beef Taboo and the Sacrificial Structure of Late Imperial Chinese Society’, in Sterckx, Roel (ed.), Of Tripod and Palate: Food, Politics, and Religion in Traditional China. New York: Palgrave, 237–48. (Chinese translation: ‘明清中国社会的牛戒和祭祀结构’, Zongjiao yanjiu 宗教研究 2012: 261–71).Google Scholar
Goossaert, Vincent (2012) (ed. and trans.). Livres de morale révélés par les dieux. Paris: Belles-Lettres.Google Scholar
Goossaert, Vincent (2013). ‘La sexualité dans les livres de morale chinois’, in Rochefort, Florence and Sanna, Maria Eleonora (eds.), Normes religieuses et genre: mutations, résistances et reconfiguration, XIXeXXIe siècle. Paris: Armand Colin, 3746.CrossRefGoogle Scholar
Goossaert, Vincent (2014). ‘Modern Daoist Eschatology. Spirit-Writing and Elite Soteriology in Late Imperial China’, Daoism: Religion, History & Society 6, 219–46.Google Scholar
Goossaert, Vincent (2015). ‘Spirit-Writing, Canonization and the Rise of Divine Saviors: Wenchang, Lüzu, and Guandi, 1700–1858’, Late Imperial China 36.2, 82125.CrossRefGoogle Scholar
Goossaert, Vincent (2016). ‘Guerre, violence et eschatologie. Interprétations religieuses de la guerre des Taiping (1851–1864),’ in Baechler, Jean (ed.), Guerre et Religion. Paris: Hermann, 2016, 8194.Google Scholar
Goossaert, Vincent (2017). ‘The Textual Canonization of Guandi’, in Hoster, Barbara, Kuhlmann, Dirk and Wesołoski, Zbigniew, Rooted in Hope: China-Religion-Christianity/In Der Hoffnung Verwurzelt: China-Religion-Christentum: Festschrift in Honor of/Festschrift für Roman Malek SVD on the Occasion of His 65th Birthday/Zu Seinem 65. Geburtstag. Sankt Augustin: Monumenta Serica, 509–26.Google Scholar
Goossaert, Vincent and Palmer, David A. (2011). The Religious Question in Modern China. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
Graf, Fritz (2012). ‘One Generation after Burkert and Girard: Where Are the Great Theories?’, in Faraone, Christopher A and Naiden, F.S. (eds.), Greek and Roman Animal Sacrifice: Ancient Victims, Modern Observers. Cambridge: Cambridge University Press, 3251.CrossRefGoogle Scholar
Graham, Angus. C. (1990). The Book of Lieh-tzû: A Classic of Tao. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Grote, Mathias (2015) ‘What Could the “Longue Durée” Mean for the History of Modern Sciences?’ Working Paper FMSH-WP-2015–98, Maison des Sciences de l’Homme, Available: halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01171257. Accessed 30 August 2017.
Gura, Susanne (January 2008). ‘Livestock Breeding in the Hands of Corporations’, GRAIN Seedling. Retrieved from www.grain.org/article/entries/651-livestock-breeding-in-the-hands-of-corporations.
Guerrini, Anita (2015). The Courtiers’ Anatomist: Animals and Humans in Louis XIV’s Paris. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
Hamilton-Dyer, Sheila (2013). ‘Pampered Puss? Cats from the Roman Port of Myos Hormos at Quseir, Egypt’, in De Cupere, Bea, Linseele, Veerle and Hamilton-Dyer, Sheila (eds.), Archaeozoology of the Near East X: Proceedings of the Tenth International Symposium of Archaeozoology of South-Western Asia and Adjacent Areas. Leuven: Peeters, 357–71.Google Scholar
Hammers, Roslyn Lee (2011). Pictures of Tilling and Weaving: Art, Labor and Technology in Song and Yuan China. Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Hammond, Charles E. (1991). ‘An Excursion on Tiger Lore’, Asia Major 4.1, 87100.Google Scholar
Hammond, Charles E (1996). ‘The Righteous Tiger and the Grateful Lion’, Monumenta Serica 44.1, 191211.CrossRefGoogle Scholar
Handlin Smith, Joanna F. (1999). ‘Liberating Animals in Ming-Qing China: Buddhist Inspiration and Elite Imagination’, Journal of Asian Studies 58.1, 5184.CrossRefGoogle Scholar
Hanson, Marta E. (2003). ‘“The Golden Mirror” in the Imperial Court of the Qianlong Emperor, 1739–1742’, Early Science and Medicine 8.2, 111–47.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Hanson, Marta E (2011). Speaking of Epidemics in Chinese Medicine: Disease and the Geographic Imagination in Late Imperial China. London: Routledge.Google Scholar
Harper, Donald (2002). ‘The Cookbook in Ancient and Medieval China’. Paper prepared for the conference Discourses and Practices of Everyday Life in Imperial China, Columbia University; October 2002.Google Scholar
Harris, Cole (2008). The Reluctant Land: Society, Space, and Environment in Canada before Confederation. Vancouver: University of British Columbia Press.Google Scholar
Harris, Ian (2006). ‘“A Vast Unsupervised Recycling Plant”: Animals and the Buddhist Cosmos’, in Waldau, Paul and Patton, Kimberley (eds.), A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science and Ethics. New York: Columbia University Press, 207–17.Google Scholar
Harrist, Robert E. (1997). ‘The Legacy of Bole: Physiognomy and Horses in Chinese Painting’, Artibus Asiae 57.1/2, 135–56.CrossRefGoogle Scholar
Hartung, J. (2013). ‘A Short History of Livestock Production’, in Aland, Andres and Banhazi, Thomas (eds.), Livestock Housing. Wageningen: Wageningen Academic Publishing, 2136.CrossRefGoogle Scholar
Heine, Steven (2014). Like Cats and Dogs: Contesting the Mu Kōan in Zen Buddhism. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Heinrich, Bernd (2000). Mind of the Raven: Investigations and Adventures with Ravens. New York: Ecco.Google Scholar
Henderson, D.A. (1997). ‘The Miracle of Vaccination’, Notes and Records of the Royal Society of London 51.2, 235–45.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Henderson, John (1991). Scripture, Canon, and Commentary: A Comparison of Confucian and Western Exegesis. Princeton: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
Hesse, Brian (1995). ‘Husbandry, Dietary Taboos and the Bones of the Ancient Near East: Zooarchaeology in the Post-processual World’, in Small, David B (ed.), Methods in the Mediterranean: Historical and Archaeological Views on Texts and Archaeology. Leiden: Brill, 197232.Google Scholar
Hill, Erica (2013). ‘Archaeology and Animal Persons: Toward a Prehistory of Human–Animal Relations’, Environment and Society 4.1, 117–36.CrossRefGoogle Scholar
Ho, Peter (2000). ‘The Myth of Desertification of China’s Northwestern Frontier: The Case of Ningxia Province (1929–1958)’, Modern China 26.3, 349–95.CrossRefGoogle Scholar
Hoage, Robert J. and Deiss, William A (eds.) (1996). New Worlds, New Animals: From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
Holden, Palmer J. and M.E. Ensminger, (2005). Swine Science. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Google Scholar
Holmes, Frederick L. (2003). ‘The Longue Durée in the History of Science’, History and Philosophy of the Life Sciences 25.4, 463–70.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Holzman, Donald (1976). Poetry and Politics: The Life and Works of Juan Chi A.D. 210–263. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Hostetler, Laura (2007). ‘Global or Local? Exploring Connections between Chinese and European Geographical Knowledge during the Early Modern Period’, East Asian Science, Technology and Medicine 26, 117–35.Google Scholar
Hsu, Vera Y.N. and Francis, L.K. Hsu, (1977). ‘Modern China: North’, in Chang, K.C. (ed.), Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives. New Haven: Yale University Press, 295316.Google Scholar
Yaowu, Hu and Marshall, Fiona B (2014). ‘Reply to Bar-Oz et al.: Commensalism and Mutualism as Early Incentives for Cat Domestication’, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 111.10, E877.Google Scholar
Huang, H.T. (2000). Science and Civilisation in China, vol. 6, part 4, Food Processing Technologies. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Huang, Philip C.C. (1985). The Peasant Economy and Social Change in North China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Hucker, Charles O. (1985). A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Hulsewé, A.F.P. (1985). Remnants of Ch’in Law. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
Hyde, Lewis (No date). ‘American Oxherding’. Available: www.lewishyde.com/archives/oxherding. Accessed 30 August 2017.
Idema, Wilt (2006). ‘Something Rotten in the State of Song: The Frustrated Loyalty of the Generals of the Yang Family’, Journal of Song Yuan Studies 36, 5777.Google Scholar
Jang, Scarlett Ju-Yu, (1992). ‘Ox-Herd Painting in the Sung Dynasty’, Artibus Asiae 52/1–2, 5493.CrossRefGoogle Scholar
Jinhua, Jia 賈晉華 (1999). ‘A Study of the Jinglong wenguan ji, Monumenta Serica 47, 209–36.Google Scholar
Lijing, Jiang (2016). ‘Retouching the Past with Living Things’, Historical Studies in the Natural Sciences 46.2, 154206.Google Scholar
Jiang, Zhigang, Changqing, Yu, Feng, Zuojian, Zhang, Linyuan, Xia, Jinshi, Ding, Yuhua and Lindsay, Nick (2000). ‘Reintroduction and Recovery of Père David’s Deer in China’, Wildlife Society Bulletin 28.3, 681–7.Google Scholar
Johnson, Wallace (trans.) (1979–97). The T’ang Code (2 vols.). Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Kahn, Harold (1971). Monarchy in the Emperor’s Eyes: Image and Reality in the Ch’ien-Lung Reign. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Keightley, David N. (1996). ‘Art, Ancestors, and the Origins of Writing in China’, Representations 56, 6895.CrossRefGoogle Scholar
Keightley, David N (2012). Working for His Majesty. Berkeley: Institute of East Asian Studies.Google Scholar
Kerridge, Eric (1967). The Agricultural Revolution. London: Allen & Unwin.Google Scholar
Khazanov, Anatoly M. (1984). Nomads and the Outside World. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Kim, Young-Ho (1990). Tao-sheng’s Commentary on the Lotus Sūtra: A Study and Translation. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
King, F.H. (1911). Farmers of Forty Centuries, or Permanent Agriculture in China, Korea, and Japan. Madison, WI: Mrs. F.H. King.CrossRefGoogle Scholar
King, Michelle T. (2014). Between Birth and Death: Female Infanticide in Nineteenth-Century China. Stanford: Stanford University Press.CrossRefGoogle Scholar
Kiple, Kenneth (1993). The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Kleeman, Terry F. (1994). ‘Licentious Cults and Bloody Victuals: Sacrifice, Reciprocity, and Violence in Traditional China’, Asia Major 7.1, 185211.Google Scholar
Knapp, Keith N. (2005). Selfless Offspring: Filial Children and Social Order in Medieval China. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
Knapp, Keith N (2012). ‘Sympathy and Severity: The Father–Son Relationship in Early Medieval China’, Extrême-Orient Extrême-Occident Hors-série, 113–36.CrossRef
Knoblock, John (1994). Xunzi: A Translation and Study of the Complete Works (3 vols.). Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Ko, Dorothy (1994). Teachers of the Inner Chamber: Women and Culture in Seventeenth-Century China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Koselleck, Reinhart (2000). Zeitschichten: Studien zur Historik. Berlin: Suhrkamp.Google Scholar
Kuhn, Dieter (1988). Science and Civilisation in China, vol. 5, part 9, Textile Technology Part I: Spinning. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Kuo, Chunghao Pio (2013). ‘Pigs, Pork, and Ham: The Practice of Pig-farming and the Consumption of pork in Ming-Qing China.’ Ph.D. dissertation, Department of History, New York University.
Lai, Yu-Chih (2013). ‘Images, Knowledge and Empire: Depicting Cassowaries in the Qing Court,Transcultural Studies 1, 7100.Google Scholar
Lamouroux, Christian (1989). ‘Les contradictions d’un système hydraulique: l’exemple du bassin de la Huai sous les Song du Nord’, T’oung Pao 75.1, 127–62.CrossRefGoogle Scholar
Larson, Greger, Liu, Ranran, Zhao, Xingbo, Yuan, Jing, Fuller, Dorian, Barton, Loukas, Dobney, Keith et al. (2010). ‘Patterns of East Asian Pig Domestication, Migration, and Turnover Revealed by Modern and Ancient DNA’, Proceedings of the National Academy of Sciences 107.17, 7686–91.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Lattimore, Owen (1951). Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society.Google Scholar
Law, John (2009). ‘Actor-network Theory and Material Semiotics’, in Turner, Bryan S et al. (eds.), The New Blackwell Companion to Social Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 141–78.Google Scholar
Law, John and Mol, Annemarie (2008). ‘The Actor-enacted: Cumbrian Sheep in 2001’, in Knappett, C. and Malafouris, L. (eds.), Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach. New York: Springer, 5777.CrossRefGoogle Scholar
Legouix, Susan (1980). Image of China: William Alexander. London: Jupiter Books.Google Scholar
Lessing, Ferdinand (1973). Mongolian–English Dictionary. Bloomington: The Mongolia Society.Google Scholar
Leung, Angela Che, Ki (2009). Leprosy in China: A History. New York: Columbia University Press.CrossRefGoogle Scholar
Lévi-Strauss, Claude (1962). La pensée sauvage. Paris: Plon.Google Scholar
Lewis, Mark E. (2009). China between Empires: The Northern and Southern Dynasties. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Li, Bozhong (1998). Agricultural Development in Jiangnan, 1620–1850. New York: St. Martin’s Press.CrossRefGoogle Scholar
Feng, Li (2008). Bureaucracy and the State in Early China. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Jian, Li (2010). ‘The Decline of Household Pig Farming in Rural Southwest China: Socioeconomic Obstacles and Policy Implications’, Culture & Agriculture 32.2, 6177.CrossRefGoogle Scholar
Xueqin, Li (1992). ‘Liangzhu Culture and the Shang Dynasty Taotie Motif’, in Whitfield, Roderick (ed.), The Problem of Meaning in Early Chinese Ritual Bronzes. London: SOAS, 5666.Google Scholar
Lin, Luna (2014). ‘China’s Water Pollution Will Be More Difficult to Fix than its Dirty Air’, China Dialogue. Available: www.chinadialogue.net/blog/6726-China-s-waterpollution-will-be-more-difficult-to-fix-than-its-dirty-air-/en. Accessed 30 August 2017.
Loehr, Max (1953). ‘The Bronze Styles of the Anyang Period’, Archives of the Chinese Art Society of America 7, 4253.Google Scholar
Loehr, Max (1968). Ritual Vessels of Bronze Age China. New York: The Asia Society.Google Scholar
Lorge, Peter (2015). The Reunification of China: Peace through War under the Song Dynasty. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Major, John S. (1993). Heaven and Earth in Early Han Thought: Chapters Three, Four, and Five of the Huainanzi. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
Major, John S (2008). ‘Animals and Animal Metaphors in the Huainanzi’, Asia Major Third Series 21.1, 133–52.Google Scholar
Marks, Robert B. (2012). China: Its Environment and History. New York: Rowman and Littlefield.Google Scholar
Marzluff, John M., Angell, Tony and Ehrlich, Paul (2005). In the Company of Crows and Ravens. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Masini, Frederico (1993). ‘The Formation of Modern Chinese Lexicon and its Evolution toward a National Language: The Period from 1840 to 1898’, in Journal of Chinese Linguistics, Monograph Series 6, pp. iiv, 1295.
McDermott, James (1989). ‘Animals and Humans in Early Buddhism’, Indo-Iranian Journal 32, 269–80.CrossRefGoogle Scholar
McGovern, Patrick E. et al. (2004). ‘Fermented Beverages of Pre- and Proto-Historic China’, Proceedings of the National Academy of Sciences 101, Available: www.pnas.org/content/101/51/17593.full. Accessed 30 August 2017.CrossRef
McKnight, Brian E. and James, T.C. Liu, (1999). The Enlightened Judgments: Ch’ing-ming Chi: The Sung Dynasty Collection. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
McMichael, Philip (2009). ‘A Food Regime Genealogy’, Journal of Peasant Studies 36.1, 139–69.Google Scholar
Meserve, Ruth I. (1992). ‘Some Remarks on the Illnesses of Horses According to the Ch’ien-lung Pentaglot’, in Bernard Luk, Hung-Kay and Steben, Barry D (eds.), Contacts between Cultures. East Asia: Literature and Humanities, vol. 3. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 339–42.Google Scholar
Meserve, Ruth I (1993). ‘The Traditional Mongolian Method of Conditioning Horses and Preventative Veterinary Medicine’, in Proceedings of the International Symposium on Mongolian Culture, 28 May to 3 June 1992. Taipei, 484509.Google Scholar
Meserve, Ruth I (1998). ‘Chinese Hippology and Hippiatry: Government Bureaucracy and Inner Asian Influence’, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 148.2, 277314.Google Scholar
Meyer-Fong, Tobie (2013). What Remains: Coming to Terms with Civil War in 19th century China. Stanford: Stanford University Press.CrossRefGoogle Scholar
Mills, J.V.G. (trans.) (1970). Ying-yai sheng-lan: ‘The Overall Survey of the Ocean’s Shores’ [1433]. Cambridge: The Hakluyt Society.Google Scholar
Mollier, Christine (2008). Buddhism and Taoism Face to Face. Honolulu: University of Hawai’i Press.CrossRefGoogle Scholar
Müller, Shing (2009). ‘Über die mao-Katzen im alten China’, in Ptak, Roderich (ed.), Tiere im alten China: Studien zur Kulturgeschichte. Wiesbaden: Harrasowitz, 4976.Google Scholar
NCD Risk Factor Collaboration (2016). ‘Trends in Adult Body-mass Index in 200 Countries from 1975–2014: A Pooled Analysis of 1698 Population-based Measurement Studies with 19.2 Million Participants’, The Lancet 387, 1377–96.
Needham, Joseph (1969). >Science and Civilisation in China, vol. 2, History of Scientific Thought. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Norman, Jerry (2013). A Comprehensive Manchu–English Dictionary. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.CrossRefGoogle Scholar
Novek, Joel (2012). ‘Discipline and Distancing. Confined Pigs in the Factory Farm Gulag’, in Aaron, Gross and Anne, Vallely (eds.), Animals and the Human Imagination. >New York: Columbia University Press, 121–51.Google Scholar
Nylan, Michael (trans.) (2013). Exemplary Figures: Fayan. Seattle: University of Washington Press.Google Scholar
Oliveira, , Gustavo de, L.T. and Mindi, Schneider, (2016). ‘The Politics of Flexing Soybeans: China, Brazil and Global Agroindustrial Restructuring’, Journal of Peasant Studies 43.1, 167–94.CrossRefGoogle Scholar
Ottoni, Claudio, et al. (2013). ‘Pig Domestication and Human-mediated Dispersal in Western Eurasia Revealed through Ancient DNA and Geometric Morphometrics’, Molecular Biology and Evolution 30.4, 824–32.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Pandian, Anand (2012). ‘Pastoral Power in the Postcolony. On the Biopolitics of the Criminal Animal in South India’, in Gross, Aaron and Vallely, Anne (eds.), Animals and the Human Imagination. New York: Columbia University Press, 79111.Google Scholar
Paper, Jordan (1978). ‘The Meaning of the “T’ao-T’ieh”’, History of Religions 18.1, 1841.CrossRefGoogle Scholar
Pasquet, Sylvie (1993). ‘Un lettré “naturaliste” du XIXe siècle, Huang Han et son Encyclopédie des Chats’, Anthropozoologica 18, 6777.Google Scholar
Pattinson, David (2012). ‘Pre-modern Beekeeping in China: A Short History’, Agricultural History 86.4, 235–55.Google Scholar
Paul, Pelliot (1913). A propos du ‘Keng Tche T’ou’. Paris, Leroux, pour l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Perdue, Peter C. (2005). China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.Google Scholar
Perkins, Dwight H. (1969). Agricultural Development in China, 1368–1968. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Platt, Stephen R. (2012). Autumn in the Heavenly Kingdom: China, the West, and the Epic Story of the Taiping Civil War. New York: Knopf.Google Scholar
Pluskowski, Aleksander (ed.) (2007). Breaking and Shaping Beastly Bodies: Animals as Material Culture in the Middle Ages. Oxford: Oxbow Books.CrossRefGoogle Scholar
Pregadio, Fabrizio (2008). The Encyclopedia of Taoism. London: Routledge.Google Scholar
Preston, Claire (2006). Bee. London: Reaktion Books.Google Scholar
Prip-Møller, Johannes (1967). Chinese Buddhist Monasteries: Their Plan and Its Function as a Setting for Buddhist Monastic Life. Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Ptak, Roderich (ed.) (2009). Tiere im alten China: Studien zur Kulturgeschichte. Wiesbaden: Harrassowitz.Google Scholar
Ptak, Roderich (ed.) (2010). Marine Animals in Traditional China: Studies in Cultural History. Frankfurt/M: Harrasowitz.Google Scholar
Ptak, Roderich (2011). Birds and Beasts in Chinese Texts and Trade. Wiesbaden: Harrassowitz.Google Scholar
Chengzhong, Pu (2014). Ethical Treatment of Animals in Early Chinese Buddhism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Rabobank, (2012). ‘Industrialization of China’s Pork Supply Chain: Finding the Best Business Model’, Rabobank Industry Note 329.Google Scholar
Raphals, Lisa (2013). Divination and Prediction in Early China and Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Rawski, Evelyn S. (1996). ‘Presidential Address: Reenvisioning the Qing: The Significance of the Qing Period in Chinese History’, Journal of Asian Studies 55.4, 829–50.CrossRefGoogle Scholar
Rawski, Evelyn. S. (1998). The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. Berkeley: University of California Press.CrossRefGoogle Scholar
Rawski, Evelyn S (2015). Early Modern China and Northeast Asia: Cross-Border Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Reed, Carrie E. (2001). Chinese Chronicles of the Strange: The ‘Nuogao ji’. New York: Peter Lang.Google Scholar
Rheinberger, Hans-Jörg, and Müller-Wille, Staffan (2009). Vererbung: Geschichte und Kultur eines biologischen Konzepts. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag.Google Scholar
Ross, Anne (2011). Indigenous Peoples and the Collaborative Stewardship of Nature: Knowledge Binds and Institutional Conflicts. Walnut Creek: Left Coast Press.Google Scholar
Rossabi, Maurice (1970). ‘The Tea and Horse Trade with Inner Asia during the Ming’, Journal of Asian History 4.2, 136–68.Google Scholar
Rowe, William T. (2002). Saving the World: Chen Hongmou and Elite Consciousness in Eighteenth-century China. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Sabban, Françoise (1986). ‘Un savoir-faire oublié: le travail du lait en Chine ancienne’, Zinbun (Memoirs of the Research Institute for Humanistic Studies, Kyoto University) 21, 3165.Google Scholar
Sanft, Charles (2014). ‘Paleographic Evidence of Qin Religious Practice from Liye and Zhoujiatai’, Early China 37, 327–58.CrossRefGoogle Scholar
Schäfer, Dagmar (1995). ‘Die Legitimation der Beamten in der Song-Dynastie’, in Kuhn, Dieter (ed.), Beamtentum und Wirtschaftspolitik in der Song-Dynastie. Heidelberg: Edition Forum, 78172.Google Scholar
Schafer, Edward H. (1963). The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T’ang Exotics. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Scheid, John (2012). ‘Roman Animal Sacrifice and the System of Being’, in Faraone, Christopher A and Naiden, F.S. (eds.), Greek and Roman Animal Sacrifice: Ancient Victims, Modern Observers. Cambridge: Cambridge University Press, 8495.CrossRefGoogle Scholar
Scheid, Volker (2007). Currents of Tradition in Chinese Medicine 1626–2006. Seattle: Eastland Press.Google Scholar
Schlesinger, Jonathan (2017). A World Trimmed with Fur: Wild Things, Pristine Places, and the Natural Fringes of Qing Rule. Stanford: Stanford University Press.CrossRefGoogle Scholar
Schlünder, Martina (2012). ‘Wissens-Hunger im Stall: Die Entstehung von Knochen-Schafen als Versuchstiere in der Unfallchirurgie’, Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 35, 322–40.CrossRefGoogle Scholar
Schmalzer, Sigrid (2002). ‘Breeding a Better China: Pigs, Practices, and Place in a Chinese County, 1929–1937’, Geographical Review 92.1, 122.CrossRefGoogle Scholar
Schmalzer, Sigrid (2008). The People’s Peking Man: Popular Science and Human Identity in Twentieth-century China. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
Schmalzer, Sigrid (2016). Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China. Chicago: University of Chicago Press.CrossRefGoogle Scholar
Schneider, Mindi (2015). ‘What, Then, Is a Chinese Peasant? Nongmin Discourses and Agroindustrialization in Contemporary China’, Agriculture and Human Values 32.2, 331–46.CrossRefGoogle Scholar
Schneider, Mindi (2017a). ‘Dragon Head Enterprises and the State of Agribusiness in China’, Journal of Agrarian Change 17.1, 321.CrossRefGoogle Scholar
Schneider, Mindi (2017b). ‘Wasting the Rural: Meat, Manure and Agro-Industrialization in Contemporary China’, Geoforum 78, 8997.CrossRefGoogle Scholar
Serpell, James A. (1996). In the Company of Animals: A study of Human–Animal Relationships. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Shaughnessy, Edward L. (1991). Sources of Western Zhou History. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Shelach-Lavi, Gideon (2015). The Archaeology of Early China. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Shi, Yan, Cheng, Cunwang, Lei, Peng and Merrifield, Caroline (2011). ‘Safe Food, Green Food, Good Food: Chinese Community Supported Agriculture and the Rising Middle Class’, International Journal of Agricultural Sustainability 9.4, 551–8.CrossRefGoogle Scholar
Shields, Anna M. (2015). One Who Knows Me: Friendship and Literary Culture in Mid-Tang China. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center.CrossRefGoogle Scholar
Siebert, Martina (2006). ‘Artificial Incubation of Eggs and the Yijing – Scholarly Perceptions of Peasant Knowledge: The Buji of Huang Baijia (1643–1709)’, in Raimund, T. Kolb and Siebert, Martina (eds.), Über Himmel und Erde: Festschrift für Erling von Mende. Wiesbaden: Harrassowitz, 359–84.Google Scholar
Siebert, Martina (2012). ‘Klassen und Hierarchien, Kontrastpaare und Toposgruppen: Formen struktureller Eroberung und literarischer Vereinnahmung der Tierwelt im alten China’, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 162, 171–96.Google Scholar
Silbergeld, Jerome and Wang, Eugene Y. (eds.) (2016). The Zoomorphic Imagination in Chinese Art and Culture. Honolulu: University of Hawai’i Press.CrossRefGoogle Scholar
Smith, K. and Petley, D.N. (1992). Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. London: Routledge.Google Scholar
Smith, Paul J. (1991) Taxing Heaven’s Storehouse: Horses, Bureaucrats and the Destruction of the Sichuan Tea Industry. Cambridge, MA: Harvard-Yenching Monograph Series.CrossRefGoogle Scholar
Söderblom Saarela, Mårten (2015). ‘Manchu and the Study of Language in China (1607–1911).’ Ph.D. dissertation, Princeton University.
Spence, Jonathan (1977). ‘Ch’ing’, in Chang, K.C. (ed.), Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives. New Haven: Yale University Press, 259–94.Google Scholar
Spring, Madeline K. (1988). ‘Fabulous Horses and Worthy Scholars in Ninth-century China’, T’oung Pao 74.4/5, 173210.CrossRefGoogle Scholar
Spring, Madeline K (1993). Animal Allegories in T’ang China. New Haven: American Oriental Society.Google Scholar
Stark, R. (1996). The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Steinbrecher, Aline (2009). ‘In der Geschichte ist viel zu wenig von Tieren die Rede’ (Elias Canetti) –Die Geschichtswissenschaft und ihre Auseinandersetzung mit den Tieren’, in Otterstedt, Carola and Rosenberger, Michael (eds.), Gefährten–Konkurrenten–Verwandte: Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 264–86.Google Scholar
Sterckx, Roel (1996). ‘An Ancient Chinese Horse Ritual’, Early China 21, 4779.CrossRefGoogle Scholar
Sterckx, Roel (2002). The Animal and the Daemon in Early China. Albany: State University of New York.Google Scholar
Sterckx, Roel (2011). Food, Sacrifice, and Sagehood in Early China. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Sterckx, Roel (2012). ‘Zoomorphism and Sacrificial Religion in Early China’, Hanxue yanjiu 30.4, 305–34.Google Scholar
Xiaochun, Sun and Han, Yi (2015). ‘The Northern Song State’s Financial Support for Astronomy’, East Asian Science, Technology and Medicine, Special Issue 38, 1753.Google Scholar
Hou-mei, Sung (2009). Decoded Messages: The Symbolic Language of Chinese Animal Painting. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Tang, Ivan (2016). ‘A $40 K Pig Trumpets NetEase’s New Pork Business’, Seeking Alpha. 1 December 2016, available: seekingalpha.com/article/4027476-40 k-pig-trumpets-neteases-new-pork-business. Accessed 30 August 2017.
Haar, Ter, Barend, (2013). ‘Divine Violence to Uphold Moral Values: The Casebook of an Emperor Guan Temple in Hunan province in 1851–1852’, in Duindam, Jeroen, Harries, Jill, Humfress, Caroline and Hurvitz, Nirmrod (eds.), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors. Leiden: E.J. Brill, 314–38.Google Scholar
Torbert, Preston M. (1977). The Ch’ing Imperial Household Department: A Study of its Organization and Principal Functions, 1662–1796. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
Tucker, Mary Evelyn and Berthrong, John (eds.) (1998). Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (2017). Livestock and Poultry: World Markets and Trade. April 2017, Available: www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade.
Van Ess, Hans (2003). ‘An Interpretation of the Shenwu fu of Tomb No. 6, Yinwan’, Monumenta Serica 51, 605–28.CrossRefGoogle Scholar
Van Gulik, R.H. (1967). The Gibbon in China: An Essay in Chinese Animal Lore. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
van Straten, F.T. (1995). Hierà kalá: Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece. Leiden: E.J. Brill.CrossRefGoogle Scholar
Vetter, Tilmann (2012). A Lexicographical Study of An Shigao’s and his Circle’s Chinese Translations of Buddhist Texts. Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies.Google Scholar
Vialles, Noëlie (1994). Animal to Edible, trans. J.A. Underwood. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
von Staden, Heinrich (2013). ‘Writing the Animal: Aristotle, Pliny the Elder, Galen’, in Asper, Markus (ed.), Writing Science: Medical and Mathematical Authorship in Ancient Greece. Berlin: De Gruyter, 111–44.Google Scholar
Wakeman, Frederick Jr (1985). The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-century China. 2 vols. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Waldau, Paul and Patton, Kimberley (eds.) (2006). A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science and Ethics. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Wang, Chien-ch’uan 王見川 (2015). ‘Spirit-writing Groups in Modern China (1840–1937): Textual Production, Public Teachings, and Charity’, trans. Vincent Goossaert in Goossaert, Vincent, Kiely, Jan and Lagerwey, John (eds.), Modern Chinese Religion II: 1850 – 2015. Leiden: Brill, 649–84.Google Scholar
Wang, Tao 汪濤 (2007a). ‘Shang Ritual Animals: Colour and Meaning (Part 1)’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 70.2, 305–72.Google Scholar
Wang, Tao (2007b). ‘Shang Ritual Animals: Colour and Meaning (Part 2)’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 70.3, 539–67.Google Scholar
Watson, Burton (1984). The Columbia Book of Chinese Poetry: From Early Times to the Thirteenth Century. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Watters, T. (1867). ‘Chinese Notions about Pigeons and Doves’, Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society 4, 225–42.Google Scholar
Weis, Tony (2013). The Ecological Hoofprint: The Global Burden of Industrial Livestock. London: Zed Books.Google Scholar
White, Gilbert (1936). The Natural History of Selborne. Ed. Williams, W. T. and Vallins, G. H.. London: Methuen.Google Scholar
White, Gilbert F. (1945). Human Adjustment to Floods. Department of Geography Research, Paper 29. Chicago: University of Chicago.Google Scholar
White, Hayden (1980). ‘The Value of Narrativity in the Representation of Reality’, Critical Inquiry 7.1, 527.CrossRefGoogle Scholar
Wilson, Bee (2004). The Hive: The Story of the Honeybee and Us. London: John Murray.Google Scholar
Wittwer, Sylvan, Youtai, Yu, Han, Sun and Wang, Lianzheng (1987). Feeding a Billion: Frontiers of Chinese Agriculture. East Lansing: Michigan State University Press.Google Scholar
Hong-bo, Xiao, Chen, Qiong, Wang, Ji-min, Oxley, Les, and Ma, Heng-yun (2015). ‘The Puzzle of the Missing Meat: Food Away from Home and China’s Meat Statistics’, Journal of Integrative Agriculture 14.6, 1033–44.Google Scholar
Xie, Jian (2009). ‘Addressing China’s Water Scarcity: Recommendations for Selected Water Resource Management Issues’. Washington, DC, Worldbank. Available: water.worldbank.org/publications/addressing-chinas-water-scarcityrecommendations-selected-water-resource-management-is-0. Accessed 30 August 2017.
Xiu, Q. Ma, Verkuil, Julia M, Reinbach, Helene C and Meinert, Lene (2017). ‘Which Product Characteristics Are Preferred by Chinese Consumers When Choosing Pork? A Conjoint Analysis on Perceived Quality of Selected Pork Attributes’, Food Science and Nutrition 5.3, 770–5.Google Scholar
Yan, Hairong and Chen, Yiyuan (2015). ‘Agrarian Capitalization with Capitalism? Capitalist Dynamics from Above and Below in China’, Journal of Agrarian Change 15.3, 366–91.Google Scholar
Yan, Hairong, Chen, Yiyuan and Ku, Hok Bun (2016). ‘China’s Soybean Crisis: The Logic of Modernization and its Discontents’, Journal of Peasant Studies 4.2, 373–95.Google Scholar
Yang, Haihong (2017). Women's Poetry and Poetics in Late Imperial China: A Dialogic Engagement. Lanham, MD: Lexington Books.Google Scholar
Yuan, Jing, and Flad, Rowan (2005). ‘New Zooarchaeological Evidence for Changes in Shang Dynasty Animal Sacrifice’, Journal of Anthropological Archaeology 24.3, 252–70.CrossRefGoogle Scholar
Zhang, Ling (2009). ‘Changing with the Yellow River: An Environmental History of Hebei, 1048–1128’, Harvard Journal of Asiatic Studies 69.1, 136.CrossRefGoogle Scholar
Zhang, Ling (2011). ‘Ponds, Paddies, and Frontier Defence: Environmental and Economic Changes in Northern Hebei in Northern Song China (960–1127)’, Medieval History Journal 14.1, 2143.CrossRefGoogle Scholar
Zhang, Qian Forrest and Donaldson, John (2008). ‘The Rise of Agrarian Capitalism with Chinese Characteristics: Agricultural Modernization, Agribusiness and Collective Land Rights’, China Journal 60.60, 2547.CrossRefGoogle Scholar
Qiong, Zhang (2009) ‘From “Dragonology” to Meteorology: Aristotelian Natural Philosophy and the Beginning of the Decline of the Dragon in China’, Early Science and Medicine 14.1, 340–68.Google Scholar
Zhang, Xiaoheng, Chu, Feng, Xiaohua, Yu, Zhou, Yingheng, Xu, Tian, Xianhui, Geng and Jinyang, Yang (2017). ‘Changing Structure and Sustainable Development for China’s Hog Sector’, Sustainability 9.69.
Zheng, P. (1984). Livestock Breeds of China. Rome: FAO Animal Production and Health Papers.Google Scholar
You have Access Open access