Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-77c89778f8-cnmwb Total loading time: 0 Render date: 2024-07-22T22:43:17.687Z Has data issue: false hasContentIssue false

14 - On Libraries and Manuscript Culture in Western Han Chang’an and Alexandria

from Part V - Agriculture, Planning and Institutions

Published online by Cambridge University Press:  21 December 2017

G. E. R. Lloyd
Affiliation:
Needham Research Institute, Cambridge
Jingyi Jenny Zhao
Affiliation:
University of Cambridge
Qiaosheng Dong
Affiliation:
University of Cambridge
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2018

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

Secondary Sources

Baopu zi 抱朴子. Hong, Ge 葛洪. See Xingyan, Sun 孫星晏. Xin zheng Baopu zi 新校正抱朴子 edn of 1885. n.p. (Zhushi Huailu jiashu), indexed in Baopu zi neipian tongjian 通檢; waipian tongjian 通檢. Paris, 1965; reprint 1969.Google Scholar
Fayan 法言. Xiong, Yang 揚雄. See Nylan 2013.Google Scholar
Hanguan jiuyi bu yi 漢官舊儀補遺. Comp. Hong, Wei 衛宏 (fl. 25–57). 1 juan. In Hanguan liu zhong漢官六種. Reconstituted by Xingyan, Sun 孫星衍 (1753–1818) et al., collated and punctuated by Tianyou, Zhou 周天遊. Beijing, 1990.Google Scholar
Hanshi waizhuan 韓氏外傳. Ying, Han 韓嬰. See the standard paragraphs preserved in the Harvard-Yenching Sinological Institute series.Google Scholar
Huayang guozhi 華陽國志. Qu, Chang 常璩 (active 265316). See Huayang guozhi, ed. Naiqiang, Ren 任乃強. Chengdu; reprint 1984.Google Scholar
Liezi 列子. See Liezi zhu zi suo yin 列子逐字索引. Hong Kong, 1996.Google Scholar
Zhaolin, Lu 廬照鄰. See Lu Zhaolin ji jiao zhu 廬照鄰集校注. Beijing, 1998.Google Scholar
Lunheng 論衡. Chong, Wang 王充. See the Lunheng zhuzi suoyin 論衡逐字索引. Hong Kong, 1966.Google Scholar
Quan Han wen 全漢文: See Kejun, Yan.Google Scholar
Taiping yulan 太平御覽. Fang, Li 李昉 et al., in Siku quanshu [e-Siku].Google Scholar
Tongzhi 通志. Qiao, Zheng 鄭樵 (1104–62). See Tongzhi er shi lue 通志二十略, ed. Shumin, Wang 王樹民. Beijing, 1995, 2 vols.Google Scholar
Yanshi jiaxun 顔氏家訓. Yan Zhitui 颜之推. See Zhuang Huiming.Google Scholar
Zhang, Yi 張揖 (fifth century), Niansun, Wang 王念孫 (early eighteenth century). Guangya shu zheng 廣雅疏證, Huang Qing jing jie 皇清經解, Nanjiang; reprint 2000.Google Scholar
Zhi, Chen 陳直 (1973) Qin Han wadang gaishu 秦漢瓦當槪述. Hong Kong.Google Scholar
Jiayi, Fu 傅嘉儀 (2002) Zhongguo wadang yishu 中國瓦當藝術. Shanghai, vol. I of 2.Google Scholar
Yuzhang, Fu 傅玉璋 (2008) Zhongguo gudai shixue shi 中國古代史學史. Hefei.Google Scholar
Xihua, Guan 管錫華 (2002) Zhongguo gudai biaodian fuhao fazhan shi 中國古代標點符號發展史. Chengdu.Google Scholar
I-t’ien, Hsing 邢義田 (2010) ‘Handai Cang Jie, Jijiu, bati he shishu wenti: zai lun Qin Han guanli rehe xuexi wenzi’ 漢代倉頡, 急就, 八體和史書問題: 再論秦漢官吏如何學習文字. In Paleography and Early Chinese History 古文字與古代史, no. 2 (December), ed. Zong-kun, Li 李宗 (Symposium Series of the Institute of History and Philology), Academia Sinica. Taipei: 429–70.Google Scholar
Fu-kuan, Hsü 徐復觀 [Xu Fuguan in pinyin] (1966) Zhongguo yishu jingshen 中國藝術精神. Taizhong.Google Scholar
Xuecheng, Hua 華學誠 (2006) Yang Xiong Fang yan jiaoshi huizheng 揚雄方言校釋匯證. Beijing.Google Scholar
Qing, Li 李卿 (2003) Qin Han Wei Jin Nanbei chao shiqi jiazu zongzu guanxi yanjiu 秦漢魏晉南北朝時期家族宗族關係研究. Shanghai.Google Scholar
Yufang, Li 李毓芳 1995Han Chang’an cheng de Weiyang gong de kaogu faxian 汉长安城未央宫考古发掘與研究, Wenbo 文博 1995: 3, 8293.Google Scholar
Zhen’ai, Lin 林貞愛 (2001) Yang Xiong ji jiaozhu 揚雄集校注. Chengdu.Google Scholar
Hong, Liu 劉紅 and Bilang, Li 李笔浪 (2011) ‘Lun Handai de zhongshu cangshu de queli, bianqian yiji yingxiang’ 論漢代的中樞藏書的確立, 變遷及其影響, Tangdu Journal 唐度學刊 27.4: 30–4.Google Scholar
Rulin, Liu 劉汝霖 (1935) Han Jin xueshu biannian 漢晉學術編年, 2 vols. Shanghai.Google Scholar
Fumachika, Noma (1988) Gokyō seigi no kenkyū: sono seiritsu to tenkai 五經正義の研究: その成立と展開. Tokyo: 738.Google Scholar
Satoshi, Tatemi 楯身智志 (2009). ‘Kan hatsu kōso koshin I ji ko: zenkan zenhen ki ni okeru sobyo seido no tenkai to koso koshin rekko no suii’ 漢初高祖功臣位次考:前漢前半期における宗廟制度の展開と高祖功臣列侯の推移. Tōyō gakuhō 90.4: 132.Google Scholar
Qicai, Wang 王啟才 (2009) Handai zouyi de wenxue yiyun yu wenhua jingshen 漢代奏議的文學意蘊與文化精神. Beijing.Google Scholar
Kejun, Yan 嚴可均 (1961) Quan shanggu sandai Qin Han Sanguo Liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文, 6 vols. Taipei.Google Scholar
Lingfeng, Yan 嚴靈峰 (1975–9) Zhou Qin Han Wei zhu zi zhi jian shu mu 周秦漢魏諸子知見書目, 6 vols. Taipei.Google Scholar
Huiming, Zhuang 庄輝明 and Yihe, Zhang 章義和 (1999) Yanshi jiaxun yizhu 顔氏家訓譯注. Tianjin.Google Scholar
Bagley, R. W. (2004) ‘Anyang writing and the origin of the Chinese writing system’, in The First Writing: Script Invention as History and Process, ed. Houston, S. D.. Cambridge: 190237.Google Scholar
Bagnall, R. S. (2002) ‘Alexandria: library of dreams’, Proceedings of the American Philosophical Society 146.4: 348–62.Google Scholar
Barnes, R. (2002) ‘Cloistered bookworms in the chicken-coop of the muses: the ancient library of Alexandria’, in Macleod: 6179.Google Scholar
Blitstein, P. (2012). ‘L’art politique du texts: savoirs lettrés et pouvoir impérial dans la Chine du Sud aux Ve–VIe siècles’, PhD thesis, Institute National des Langues et Civilisations Orientales.Google Scholar
Blum, R. (1991) Kallimachos: The Alexandria Library and the Origins of Bibliography, trans. from German by Wellisch, Hans H.. Madison.Google Scholar
Callmer, C. (1944) ‘Antike Bibliotheken’, Opuscula Archaeologica 3: 145193 (Acta Instituti Romani Regni Sueciae 10).Google Scholar
Cameron, A. (1995) Callimachus and his Critics. Princeton.Google Scholar
Cherniack, S. (1994) ‘Book culture and textual transmission in Sung China’, Harvard Journal of Asiatic Studies 54: 5126.Google Scholar
Chung, E. 1982. ‘A study of the shu (letters) of the Han dynasty (206 B.C.–A.D. 220)’, PhD thesis, University of Washington.Google Scholar
Coqueugniot, G. (2013a) Archives et bibliothèques dans le monde grec: edifices et organization, Ve siècle avant notre ère – IIe siècle de notre ère. Oxford.CrossRefGoogle Scholar
Coqueugniot, G. (2013b) ‘Where was the Royal Library at Pergamum: an institution found and lost again’, in König et al.: 109–23.Google Scholar
Cribiore, R. (2005) Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt. Princeton.Google Scholar
Crone, P. (1989) Pre-industrial Societies. Oxford.Google Scholar
Csikszentmihalyi, M. and Nylan, M. (2003) ‘Constructing lineages and inventing traditions through exemplary figures in early China’, T’oung pao 89: 141.CrossRefGoogle Scholar
Delia, D. (1992) ‘From romance to rhetoric: the Alexandrian Library in Classical and Islamic traditions’, American Historical Review 97.5: 1149–67.CrossRefGoogle Scholar
DeWoskin, K. (1982) A Song for One or Two: Music and the Concept of Art in Early China. Ann Arbor, MI.CrossRefGoogle Scholar
Drège, J-P. (1991) Les bibliothèques en Chine au temps des manuscrits (jusqu’au Xe siècle). Paris.Google Scholar
Dudbridge, G. (2000) Lost Books of Medieval China. London.Google Scholar
Durrant, S., Li Waiyee, , Nylan, M., Van Ess, H. (2016) The Letter to Ren An and Sima Qian’s Legacy. Seattle.Google Scholar
Egan, R. (2014). The Burden of Female Talent. Cambridge, MA.Google Scholar
El-Abbadi, M. (2004) ‘The Alexandria Library in history’, in Hirst, and Silk, : 167–83.Google Scholar
El-Abbadi, M. and Fathallah, O. M. (2008) What Happened to the Ancient Library of Alexandria? Leiden.Google Scholar
Feeney, D. (2007) Caesar’s Calendar: Ancient Time and the Beginnings of History. Berkeley.Google Scholar
Finnegan, R. (1977) Oral Poetry: Its Nature, Significance and Social Context. Cambridge.Google Scholar
Fraser, P. M. (1972) Ptolemaic Alexandria, vol. I: Text. Oxford.Google Scholar
Giele, E. (2005) ‘Signatures in early imperial China’, Asiatische Studien/Etudes Asiatiques 59.1: 353–87.Google Scholar
Giele, E. (2010) ‘Excavated manuscripts: context and methodology’ in eds. Nylan, M. and Loewe, M., China’s Early Empires: A Re-appraisal. Cambridge: 114–34.Google Scholar
Giele, E. (2014) Private communication, ‘Sealing Letters’, addressed to M. Nylan.Google Scholar
Greatrex, R. (1994) ‘An early Western Han synonymicon: the Fuyang copy of the Cang Jie pian’, in Outstretched Leaves on his Bamboo Staff: Studies in Honour of Göran Malmqvist on his 70th Birthday, ed. Enwall, J.. Stockholm: 97113.Google Scholar
Guidobaldi, M. P. and Esposito, D. (2010) ‘New archaeological research at the Villa of the Papyri’, in The Villa of the Papyri at Herculaneum, ed. Zarmakoupi, M.. Berlin: 2162.Google Scholar
Harder, A. (2013) ‘From text to text, the impact of the Alexandrian Library on the work of Hellenistic poets’, in König et al.: 96108.Google Scholar
Hatzimichali, M. (2013) ‘Ashes to ashes? The library of Alexandria after 48 BC’, in König et al.: 167–82.Google Scholar
Hendrickson, T. (2014) ‘The invention of the Greek library’, Transactions of the American Philological Association 144.2: 371413.Google Scholar
Hightower, J. R. (trans.) (1952) Han Ying’s Illustrations of the Didactic Application of the Classic of Songs. Cambridge.Google Scholar
Hirst, A. and Silk, M. (eds.) (2004) Alexandria, Real and Imagined. Aldershot.Google Scholar
Houston, G. W. (2002) ‘The slave and freedman personnel of public libraries in ancient Rome’, Transactions of the American Philological Association 132: 139–76.Google Scholar
Jacob, C. (2013) ‘Fragments of a history of ancient libraries’, in König et al.: 5781.Google Scholar
Jacob, C. and de Polignac, F. (eds.) (2000) Alexandria, Third Century BC: The Knowledge of the World in a Single City. Alexandria.Google Scholar
Johnson, L. L. (1984) ‘The Hellenistic and Roman library: studies pertaining to their architectural form’, PhD thesis, Brown University.Google Scholar
Johnson, W. A. (2004) Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus. Toronto.Google Scholar
Johnson, W. A. (2010) Readers and Reading Culture in the High Roman Empire: A Study of Elite Communities. New York.Google Scholar
Johnson, W. A. (2013) ‘Libraries and reading culture in the High Empire’, in König et al.: 347–63.Google Scholar
Johnstone, S. (2014) ‘A new history of libraries and books in the Hellenistic period’, Classical Antiquity 33.2: 347–93.Google Scholar
Kaster, R. A. (1988) Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity. Princeton.Google Scholar
Knechtges, D. R. (1977) ‘The Liu Hsin/Yang Hsiung correspondence on the Fang yen’, Monumenta Serica 33: 309–25.Google Scholar
König, J., Oikonomopoulou, K. and Woolf, G. (eds.) (2013) Ancient Libraries. Cambridge.CrossRefGoogle Scholar
Lewis, N. (1963), ‘The non-scholar members of the Alexandrian Museum’, Mnemosyne 16: 257–67.Google Scholar
Loewe, M. (ed.) (1993) Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide. Berkeley.Google Scholar
Macleod, R. (ed.) (2002) The Library of Alexandria. New York.Google Scholar
Maehler, H. (2004) ‘Alexandria, the Mouseion, and cultural identity’, in Hirst and Silk: 114.Google Scholar
Manning, J. G. (2010) The Last Pharaohs: Egypt under the Ptolemies, 305–30 BC. Princeton.Google Scholar
McDermott, J. P. (2006) A Social History of the Chinese Book. Hong Kong.Google Scholar
McGrath, A. (2004) The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. New York.Google Scholar
McKenzie, J. (2007) The Architecture of Alexandria and Egypt: c. 300 B.C. to A.D. 700. New Haven.Google Scholar
McNeely, I. F. with Wolverton, L. (2008) Reinventing Knowledge: From Alexandria to the Internet. New York.Google Scholar
Mielsch, H. (1995) ‘Die Bibliothek und die Kunstsammlung der Könige von Pergamon’, Archäologischer Anzeiger: 765–79.Google Scholar
Montgomery, S. L. (2000) Science in Translation: Movements of Knowledge through Cultures and Time. Chicago.Google Scholar
Neudecker, R. (2013) ‘Archives, books and sacred space in Rome’, in König et al.: 312–31.Google Scholar
Nicholls, M. (2013) ‘Roman libraries as public buildings in the cities of the empire’, in König et al.: 261–76 (a summary of Nicholls’ unpublished thesis, ‘Roman public libraries’, 2005).Google Scholar
Nylan, M. (1994) ‘The chin wen/ku wen (New Text/Old Text) controversy in Han’, T’oung pao 80: 83145.Google Scholar
Nylan, M. (1995) ‘The ku wen Documents in Han times’, T’oung pao 81: 127.Google Scholar
Nylan, M. (2008) ‘Classics without canonization: reflections on classical learning and authority in Qin (221–210 BC) and Han (206 BC–AD 220)’, in Early Chinese Religion, part I: Shang through Han (1250 BC – AD 220, eds. Lagerwey, J. and Kalinowski, M.. Leiden: 721–77.Google Scholar
Nylan, M. (2011) Yang Xiong and the Pleasures of Reading and Classical Learning in Han China. New Haven.Google Scholar
Nylan, M. (2013) Exemplary Figures: A Complete Translation of Yang Xiong’s Fayan. Seattle.Google Scholar
Nylan, M. (2015) ‘Han views of the Qin legacy and the late Western Han “classical turn”’, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 79–80: 4794.Google Scholar
Nylan, M. and Vankeerberghen, G. (eds.) (2015) Chang’an 26 BCE: An Augustan Age in China. Seattle and London.Google Scholar
Olson, D. R. (1994) The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading. Cambridge.Google Scholar
Owen, S. (1986). Remembrances: The Experience of the Past in Classical Chinese Literature. Cambridge, MA.CrossRefGoogle Scholar
Petrain, D. (2013) ‘Visual supplementation and metonymy in the Roman public library’, in König et al.: 332–46.Google Scholar
Pfeiffer, R. (1968) History of Classical Scholarship, from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford.Google Scholar
Platthy, J. (1968) Sources on the Earliest Greek Libraries with the Testimonia. Amsterdam.Google Scholar
Polastron, L. (2008) ‘Ce que construisent les ruines’, in El-Abbadi: 95107.Google Scholar
Mu-chou, Poo 蒲慕州 (2010) ‘Xian Qin Liang Han de zungu siwei yu zhengzhi quanwei 先秦兩漢的尊古思維與政治權威’, unpublished conference paper, from International Conference on Institutions and Social Order in the Han Empire, 5–7 May, Chinese University of Hong Kong.Google Scholar
Richter, M. (2012) Guan Ren 觀人: Texte der altchinesischen Literatur zur Charakterkunde und Beamtenrekrutierung. Berne.Google Scholar
Richter, M. (2013) Embodied Text: Establishing Textual Identity in Early Chinese Manuscripts. Leiden.Google Scholar
Rodenbeck, J. (2001–2) ‘Literary Alexandria’, Massachusetts Review 42.4: 542–72.Google Scholar
Queen, S. A. (2001) ‘Inventories of the past: rethinking the “school” affiliation of the Huainanzi’, Asia Major 3rd ser. 14: 5172.Google Scholar
Schwartz, J. (1976) Papyrus grecs de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, vol V. Strasbourg.Google Scholar
Shapin, S. and Schaffer, S. (1985) Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton.Google Scholar
Shryock, J. K. (1937) The Study of Human Abilities: The Jen wu chih of Liu Shao. New Haven.Google Scholar
Sider, D. (2005) The Library of the Villa dei Papiri at Herculaneum. Los Angeles.Google Scholar
Silk, M. (2004) ‘Alexandrian poetry from Callimachus to Eliot’, in Hirst and Silk: 353–72.Google Scholar
Smith, K. (2003) ‘Sima Tan and the invention of “Daoism”, “Legalism,” et cetera’, Journal of Asian Studies 62.1: 129–56.Google Scholar
Thern, K. L. (1966) Postface to the Shuo wen chieh tzu: The First Comprehensive Chinese Dictionary. Ann Arbor, MI.Google Scholar
Xiaofei, Tian (2005) Tao Yuanming and Manuscript Culture: The Record of a Dusty Table. Seattle.Google Scholar
Too, Y. L. (2010) The Idea of the Library in Classical Antiquity. Oxford.Google Scholar
Van der Loon, P. (1952) ‘On the transmission of the Kuan-tzu’, T’oung pao 41: 45, 357–93.Google Scholar
Vankeerberghen, G. (2010) ‘Texts in the Shiji’, in China’s Early Empires: A Reappraisal, eds. Nylan, M. and Loewe, M.. Cambridge: 461–79.Google Scholar
Veyne, P. (1988) Did the Greeks Believe in their Myths? An Essay on the Constitutive Imagination, trans. Wissing, P.. Chicago.Google Scholar
Wagner, R. G. (2000) The Craft of a Chinese Commentator: Wang Bi on the Laozi. Albany.Google Scholar
Witty, F. (1973) ‘The other Pinakes and reference works of Callimachus’, Library Quarterly 43.3: 237–44.Google Scholar
Woolf, G. (2013) ‘Introduction: approaching the ancient library’, in König et al.: 120.Google Scholar
Yates, R. D. S. (2007) ‘Soldiers, scribes, and women: literacy among the lower orders in early China’, English draft of a Wenbo 文博 essay, dated 18 July 2007.Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

Available formats
×