Skip to main content Accessibility help
×
Home

Norse anthropological remains

  • Niels Lynnerup (a1), Jette Arneborg (a2) and J. P. Hart Hansen (a1)

Abstract

  • An abstract is not available for this content so a preview has been provided below. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

Copyright

References

Hide All
Arneborg, J., Gulløv, H. C. and Hart Hansen, J. P. 1988. Menneske og Miljø i fortidens Grønland. Tusaat 1: 3947.
Arneborg, J. 1984. De norrøne bebyggelser i Nipaitsoq og Niaquusat: materiel kultur, udlandsforbindelser, kulturelt særpræg, kronologi og ophør – belyst is ær ud fra oldsageme udgravet 1976–1977, med en vurdering af, hvad en samlet undersøgelse af oldsagerne fra ogsá de Øvrige bebyggelser i Vesterbygden vil kunne sige om de nævnte spørgsmal for Vesterbygden som helhed. Thesis, Institute of Medieval Archaeology, University of Århus.
Bröste, K. K., Fisher-Møller, K. and Pedersen, P. O. 1944. The medieval Norsemen at Gardar. Meddelelser om Grønland 89(3).
Gad, F. 1984. Grønland. Copenhagen, Politikens Forlag.
Hansen, F. C. C. 1924. Anthropologia medico-historica Groenlandia Antiqua. Meddelelser om Grønland 67: 59145.
Lynnerup, N., Fröhlich, B., Arneborg, J., Alexandersen, V. and Hart Hansen, J. P. 1991. The Greenland anthropology: experiences with computer registration of skeletal remains. The registration part of the Man and Environment Project. Proceedings Lund University (in press).
Meldgaard, J. 1967. Nordboerne i Grønland. Copenhagen, Munksgård.
Roussell, A. 1926. Bemærkninger vedrørende Ruingruppe 64a og 64b samt Kirkegaarden i Kagsiarsuk, Igalikofjord sommeren 1926. Unpublished report, Nationalmuseet, København.
Whitaker, I. 1990. Health and the late medieval population of Greenland. Polar Record 26 (158): 236–37.

Norse anthropological remains

  • Niels Lynnerup (a1), Jette Arneborg (a2) and J. P. Hart Hansen (a1)

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.