Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-546b4f848f-lx7sf Total loading time: 0 Render date: 2023-06-01T23:50:50.424Z Has data issue: false Feature Flags: { "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  28 July 2022

Patricia Blessing
Affiliation:
Princeton University, New Jersey
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2022

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

AH = anno hegirae, Islamic lunar hijrī calendarGoogle Scholar
CE = Common EraGoogle Scholar
RH = rūmī hijrī, Ottoman solar hijrī calendarGoogle Scholar
AÜİFD = Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiGoogle Scholar
BK = Kepecioğlu, Kâmil, Algül, Hüseyin, and Keskin, Enes, eds. Bursa Kütüğü. 4 vols. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2009.Google Scholar
BOA = Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi, Istanbul (formerly Başbakanlık Osmanlı Arşivi)Google Scholar
AE = Ali EmiriGoogle Scholar
EV.VKF. = Evrak VakfiyelerGoogle Scholar
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African StudiesGoogle Scholar
DOP = Dumbarton Oaks PapersGoogle Scholar
EI2 = Encyclopaedia of Islam, second edition, ed. Bearman, Peri, Bianquis, Thierry, Bosworth, Clifford E., van Donzel, Emeri, and Heinrichs, Wolfhart P.. Leiden: Brill, 2012. Brill Online Reference. https://referenceworks-brillonline-com/browse/encyclopaedia-of-islam-2Google Scholar
EI3 = Encyclopaedia of Islam, THREE, ed. Fleet, Kate, Krämer, Gudrun, Matringe, Denis, Nawas, John, and Rowson, Everett. Leiden: Brill, 2012. Brill Online Reference. https://referenceworks-brillonline-com/browse/encyclopaedia-of-islam-3Google Scholar
EIr = Encyclopaedia Iranica, ed. Daniel, Elton L.. New York: Iranica Foundation and Columbia University, 1990–2021. https://iranicaonline.orgGoogle Scholar
İ.B.B.A.K. = İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, IstanbulGoogle Scholar
MC_Fr Muallim Cevdet FermanlarıGoogle Scholar
IJIA = International Journal of Islamic ArchitectureGoogle Scholar
JESHO = Journal of the Economic and Social History of the OrientGoogle Scholar
JSAH = Journal of the Society of Architectural HistoriansGoogle Scholar
JOTSA = Journal of the Ottoman and Turkish Studies AssociationGoogle Scholar
TDVİA = Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988–2022. https://islamansiklopedisi.org.trGoogle Scholar
TİEM = Türk ve İslam Eserleri Müzesi, IstanbulGoogle Scholar
TOEM = Tarih-i Osmani Encümeni MecmuasıGoogle Scholar
TSMA = Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, IstanbulGoogle Scholar
TSMK = Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, IstanbulGoogle Scholar
VD = Vakıflar DergisiGoogle Scholar
VGMA = Vakıflar Genel Müdürluğu Arşivi, AnkaraGoogle Scholar

Secondary Sources

AH = anno hegirae, Islamic lunar hijrī calendarGoogle Scholar
CE = Common EraGoogle Scholar
RH = rūmī hijrī, Ottoman solar hijrī calendarGoogle Scholar
AÜİFD = Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiGoogle Scholar
BK = Kepecioğlu, Kâmil, Algül, Hüseyin, and Keskin, Enes, eds. Bursa Kütüğü. 4 vols. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2009.Google Scholar
BOA = Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi, Istanbul (formerly Başbakanlık Osmanlı Arşivi)Google Scholar
AE = Ali EmiriGoogle Scholar
EV.VKF. = Evrak VakfiyelerGoogle Scholar
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African StudiesGoogle Scholar
DOP = Dumbarton Oaks PapersGoogle Scholar
EI2 = Encyclopaedia of Islam, second edition, ed. Bearman, Peri, Bianquis, Thierry, Bosworth, Clifford E., van Donzel, Emeri, and Heinrichs, Wolfhart P.. Leiden: Brill, 2012. Brill Online Reference. https://referenceworks-brillonline-com/browse/encyclopaedia-of-islam-2Google Scholar
EI3 = Encyclopaedia of Islam, THREE, ed. Fleet, Kate, Krämer, Gudrun, Matringe, Denis, Nawas, John, and Rowson, Everett. Leiden: Brill, 2012. Brill Online Reference. https://referenceworks-brillonline-com/browse/encyclopaedia-of-islam-3Google Scholar
EIr = Encyclopaedia Iranica, ed. Daniel, Elton L.. New York: Iranica Foundation and Columbia University, 1990–2021. https://iranicaonline.orgGoogle Scholar
İ.B.B.A.K. = İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, IstanbulGoogle Scholar
MC_Fr Muallim Cevdet FermanlarıGoogle Scholar
IJIA = International Journal of Islamic ArchitectureGoogle Scholar
JESHO = Journal of the Economic and Social History of the OrientGoogle Scholar
JSAH = Journal of the Society of Architectural HistoriansGoogle Scholar
JOTSA = Journal of the Ottoman and Turkish Studies AssociationGoogle Scholar
TDVİA = Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988–2022. https://islamansiklopedisi.org.trGoogle Scholar
TİEM = Türk ve İslam Eserleri Müzesi, IstanbulGoogle Scholar
TOEM = Tarih-i Osmani Encümeni MecmuasıGoogle Scholar
TSMA = Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, IstanbulGoogle Scholar
TSMK = Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, IstanbulGoogle Scholar
VD = Vakıflar DergisiGoogle Scholar
VGMA = Vakıflar Genel Müdürluğu Arşivi, AnkaraGoogle Scholar
Ahmed Paşa Divanı, ed. Tarlan, Ali Nihad. Istanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966.Google Scholar
Aköz, Alaaddin. “Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme,” Türkiyat Araştırmaları 18 (2005): 159–78.Google Scholar
ʿAşıkpaşazāde. Âşıkpaşazâde Tarihi [Osmanlı Tarihi (1285–1502)], ed. Öztürk, Necdet. Istanbul: Bilge, Kültür, Sanat, 2013.Google Scholar
ʿAşıkpaşazāde. Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte: Frühzeit und Aufstieg des Osmanenreiches nach der Chronik “Denkwürdigkeiten und Zeitläufte des Hauses ʻOsman” vom Derwisch Ahmed, genannt ʻAsik-Paşa-Sohn. Graz: Styria, 1959.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi. “İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri,” Belgeler 9, no. 13 (1979): 3380.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi. Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı (1550–1557). 2 vols. Ankara: Türk Tarih Kurumu], 1972.Google Scholar
Burge, S. R. Angels in Islam: Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī’s al-Ḥabāʼik fī akhbār al-malāʼik. London: Routledge, 2012.Google Scholar
Crane, Howard, and Akın, Esra, eds. and trans. Sinan’s Autobiographies: Five Sixteenth-Century Texts. Leiden: Brill, 2006.Google Scholar
Dijkema, Fokke Theodoor, ed. The Ottoman Historical Monumental Inscriptions in Edirne. Leiden: Brill, 1977.Google Scholar
Dündar, Abdulkadir. “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi,” AÜİFD 44, no. 2 (2003): 131–72.Google Scholar
Eren, Halit, Bayır, Önder, Oğuz, Mustafa, and Mete, Zekai, eds. Balkanlar’da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler, Bulgaristan. 3 vols. Istanbul: IRCICA, 2012.Google Scholar
Eren, Halit, Oğuz, Mustafa, and Mete, Zekai, eds. Balkanlar’da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler, Yunanistan. 5 vols. Istanbul: IRCICA, 2017.Google Scholar
Çelebi, Evliya. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının transkripsiyonu, ed. Şaik Gökyay, Orhan, Kahraman, Seyit Ali, Dağlı, Yücel, Dankoff, Robert, and Kurşun, Zekeriya. 10 vols. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996–2007.Google Scholar
Fatih Mehmet II vakfiyeleri, second edition. 3 vols. Istanbul: Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı, 2003.Google Scholar
Fatih Mehmet II vakfiyeleri, first edition. Ankara: Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyat, 1938.Google Scholar
ʿAbdüllatif Efendi, Gazzizāde. Hulāṣatü’l-vefāyāt. Süleymaniye Kütüphanesi. Istanbul, Esad Efendi, 2392.Google Scholar
Gök, İlhan. “Atatürk Kitaplığı M.C. O.71 Numaralı 909–933/1503–1527 Tarihli In’âmât Defteri (Transkripsiyon-Değerlendirme),” PhD dissertation, Marmara University, 2014.Google Scholar
Gökbilgin, M. Tayyib. “Murad I Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi,” Türkiyat Mecumuası 10 (1953): 217–34.Google Scholar
Edhem, Halil [Eldem]. “Karamanoğulları Hakkında Vesâik-i Mahkuke,” TOEM 3, no. 11 (1 Kanunuevvel 1327 RH [December 14, 1911 CE/ 22 Dhū ‘l-hijja 1329 AH]): 697712; vol. 3, no. 12 (1 Şubat 1327 RH [February 14, 1912 CE/ 25 Safar 1330 AH]): 741–60; vol. 3, no. 13 (1 Nisan 1328 RH [April 14, 1912 CE/ 26 Rabī ʿ ‘l-Ākhar 1330 AH]: 821–36; vol. 3, no. 14 (1 Haziran 1328 RH [June 14, 1912 CE/ 28 Jumādha ‘l-Ākhar 1330 AH]): 873–81.Google Scholar
Edhem, Halil [Eldem]. “Yörgüç Paşa ve Evlâdına Âit Birkaç Kitâbe,” TOEM 2, no. 9 (1 Ağustos 1327 RH [August 14, 1911 CE/ 18 Shaʿbān 1329 AH]): 530–41.Google Scholar
Hüseyin Hüsameddin, [Yaşar]. Amasya Tarihi, ed. Yılmaz, Ali and Akkuş, Mehmet, Ankara: Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 1986.Google Scholar
Hüseyin Hüsameddin, [Yaşar]. Amasya Tarihi, vol. 1, Istanbul: Hikmet Matbaası, 1327 RH/1911 CE, vols. 2–3. Istanbul: Necm-i İstikbal Matbaası, 1330 RH/1915 CE.Google Scholar
Ibn Baṭṭūta, Riḥlat, ed. al-Mahidi, ʿAbd al-Khaliq. Cairo: al-Maṭbaʿat al-Azhariyya, 1928.Google Scholar
al-Ṣafā, Ikhwān. Epistles of the Brethren of Purity: On Composition and the Arts. An Arabic Critical Edition and English Translation of Epistles 6–8, ed. and trans. el-Bizri, Nader and de Callataÿ, Godefroid. Oxford: Oxford University Press, 2018.Google Scholar
İnalcık, Halil. Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1954.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris J. An Early Ottoman History: The Oxford Anonymous Chronicle, Bodleian Library, Ms Marsh 313. Liverpool: Liverpool University Press, 2017.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris J.The Historical Epic Ahvāl-i Sultān Mehemmed (The Tales of Sultan Mehmed) in the Context of Early Ottoman Historiography,” in Writing History at the Ottoman Court: Editing the Past, Fashioning the Future, ed. Fetvacı, Emine and Çıpa, H. Erdem. Bloomington: Indiana University Press, 2013, 122.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris J., ed. and trans. The Tales of Sultan Mehmed, Son of Bayezid Khan, Annotated English Translation, Turkish Edition, and Facsimiles. Sources of Oriental Languages and Literatures 78. Cambridge, MA: Harvard Near Eastern Languages and Civilizations, 2007.Google Scholar
Kemal, . Selâtînnâme [Manzum Osmanı Tarihi (684–895/1296–1490)], ed. Öztürk, Necdet. Istanbul: Bilge Kültür Sanat, 2018.Google Scholar
Kepecioğlu, Kâmil, Algül, Hüseyin, and Keskin, Enes, eds. Bursa Kütüğü. 4 vols. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2009.Google Scholar
Kritovoulos, . History of Mehmed the Conqueror, trans. Charles T. Riggs. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954.Google Scholar
Mantran, Robert. “Les inscriptions turques de Brousse,” Oriens 11 (1959): 115–70.Google Scholar
Mantran, Robert. “Les inscriptions arabes de Brousse,” Bulletin d’Etudes Orientales 14 (1954): 87114.Google Scholar
Mayer, Leo Ary. Islamic Architects and Their Works. Geneva: A. Kundig, 1956.Google Scholar
Mecmaʿu’l-ʿacâʾib, Nadir Eserleri Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Istanbul, F.1423.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru, ed. The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures. Fī tadākhul al-ashkāl al-mutashābiha aw al-mutawāfiqa (Bibliothèque nationale de France, Ms. Persan 169, fols. 180r–199r), a volume commemorating Alpay Özdural. Leiden: Brill, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru, Kafadar, Cemal, and Fleischer, Cornell H., eds. Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4). 2 vols. Leiden: Brill, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Neşri, Mevlana Mehmed. Cihânnümâ: 6. Kısım: Osmanlı Tarihi (687–890/1288–1485), Giriş, Çevri Metin, Kronoloji, Dizin, Tıpkıbasım, ed. Necdet, Öztürk. Istanbul: Bilge, Kültür, Sanat, 2013.Google Scholar
Neşri, Mevlana Mehmed. Ǧihānnümā: Die altosmanische Chronik des Mevlānā Meḥemmed Neschrī, ed. Taeschner, Franz. 2 vols. Leipzig: O. Harrassowitz, 1951–55.Google Scholar
Öcalan, Hasan Basri, Sevim, Sezai, and Doğan, Yavaş. Bursa Vakfiyeleri I. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013.Google Scholar
Oppenheim, Max von. Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, gesammelt im Jahre 1899. Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung and Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1913.Google Scholar
Oruç, Beğ. Oruç Beğ Tarihi: Giriş, Metin, Kronoloji, Dizin, Tıpkıbasım, ed. Öztürk, Necdet. Istanbul: Çamlıca, 2007.Google Scholar
Sadeddin, Hoca. Tacü’t-tevarih, ed. Parmaksızoğlu, İsmet. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992.Google Scholar
Sadeddin, Hoca. Tâcü’t-Tevârih. 2 vols. Istanbul: Tabhane-yi Âmire, 1279–80 RH/1862–63 CE.Google Scholar
Sakhawi, Muhammad ibn ʿAbd al-Rahman. al-Ḍawʾ al-lāmiʿ li-ahl al-qarn al-tāsiʿ. 12 vols. Cairo: Maktaba al-Quds, 1353–55 AH/1934–36 CE.Google Scholar
Samsakçı, Mehmet, ed. Kosova Kitâberleri. Istanbul: Istanbul Fetih Cemiyeti, 2014.Google Scholar
Sertoğlu, Mithat. “İkinci Murad’ın Vasiyetnamesi,” Vakıflar Dergisi 8 (1969): 6769 plus unpaginated plates.Google Scholar
Sevim, Sezai, and Öcalan, Hasan Basri. Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri. Bursa: Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2010.Google Scholar
Şikari, Ahmet. Şikâri’nin Karaman Oğulları Tarihi, trans. Mesud Koman. Konya: Yeni Kitab Basımevi, 1946.Google Scholar
Sılay, Kemal. “Aḥmedī’s History of the Ottoman Dynasty,” Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları 16 (1992): 129200.Google Scholar
al-Suyuti, Jalal al-Din ʿAbd al-Rahman. al-Ḥabāʾik fī akhbār al-malāʾik, ed. al-Saʻīd ibn Basyūnī Zaghlūl, Abū Hājir Muḥammad. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīya, 1985.Google Scholar
Taci-zāde, Cafer Çelebi. Heves-nâme (İnceleme – Tenkitli Metin), ed. Sungur, Necati. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2006.Google Scholar
Tamer, Vehbi. “Fatih Devri Ricalinden İshak Paşa’nın Vakfiyeleri ve Vakıfları,” VD 4 (1958): 107–24 plus plates.Google Scholar
Taşköprüzāde, Ahmed b. Mustafa. al-Shaqāʾiq al-Nuʿmānīyah fī ʿulāmāʾ al-Dawlah al-ʿUthmānīyah. Beyrut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1975.Google Scholar
Taşköprüzāde, Ahmed b. Mustafa. Eš-Šaqâ‘iq en-No‘mânijje: enthaltend die Biographien der türkischen und im osmanischen Reiche wirkenden Gelehrten, Derwisch-Scheih’s und Ärzte von der Regierung Sultân Otmân’s bis zu der Sülaimân’s des Grossen, ed. and trans. O. Rescher.Constantinople-Galata: Buch- und Steindruckerei Phoenix, 1927.Google Scholar
Taşköprüzāde, Ahmed b. Mustafa, and Efendi, Fındıklılı İsmet, Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyller, vol. 5, Tekmiletü’ş-Şakaik fî Hakk-ı Ehli‘l-Hakaik, ed. Özcan, Abdülkadir. Istanbul: Çağrı Yayınları, 1989.Google Scholar
Thackston, Wheeler M. Album Prefaces and Other Documents on the History of Calligraphers and Painters. Leiden: Brill, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Thackston, Wheeler M. A Century of Princes: Sources on Timurid History and Art. Cambridge, MA: Aga Khan Program for Islamic Architecture, 1989.Google Scholar
Thesaurus d’épigraphie islamique, www.epigraphie-islamique.org.Google Scholar
Toruk, Ferruh. “Yörgüç Paşa Vakfiyesi,” Bilge 12, no. 48 (2006): 1626.Google Scholar
Beğ, Tursun. The History of Mehmed the Conqueror, ed. and trans. İnalcık, Halil and Murphey, Rhoads. Minneapolis and Chicago, 1978.Google Scholar
Beğ, Tursun. Târîh-i Ebü’l-Feth, ed. Tulum, Mertol. Istanbul: Baha Matbaası, 1977.Google Scholar
Ünver, Süheyl. “Mahmud Paşa Vakıfları ve Ekleri,” VD 4 (1958): 6576 plus unpaginated plates.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. “Niğde’de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi,” VD 2 (1942): 4569.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Afyon Karahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Manisa, Birgi, Muğla, Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğirdir Deki Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamit Oğulları Hakkında Malûmat. Istanbul: Devlet Matbaası, 1929.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Kitâbeler: Tokat, Niksar, Zile, Turhal, Pazar, Amasya Vilâyeti, Kaza ve Nahiye Merkezlerindeli Kitabeler. Istanbul: Millî Matbaası, 1927.Google Scholar
Yardım, Ali. Amasya Kaya Kitâbesi: Bâyezid Paşa İmâreti Vakfiyesi. Ankara: T. C. Amasya Valiliği, 2004.Google Scholar
Yerasimos, Stefanos. La fondation de Constantinople et de Sainte-Sophie dans les traditions turques: Légendes d’empire. Istanbul: Institut français d’études anatoliennes, 1990.Google Scholar
Aga-Oglu, Mehmet and Hall, Helen B.. “The Landscape Miniatures of an Anthology Manuscript of the Year 1398 A.D.” Ars Islamica 3, no. 1 (1936): 76–98.Google Scholar
Ahmed, Shahab. What Is Islam? The Importance of Being Islamic. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.Google Scholar
Tevhid, Ahmed. “İlk Altı Padişahımızın Bursa’da Kā’in Türbelerinden Hüdavendigar Murad Han Türbesi ve Sultan Murad Han Sani Türbesi,” TOEM 3, no. 17 (1 Kanunuevvel 1328 RH [December 14, 1912 CE/ 4 Muharram 1331 AH): 1047–60.Google Scholar
Tevhid, Ahmed, “İlk Altı Padişahımızın Bursa’da Kā’in Türbeleri,” TOEM 3, no. 16 (1 Tişrinievvel 1328 RH [14 October 1912 CE/ 3 Dhū’l-Qaʿda 1330 AH]): 977–81.Google Scholar
Akbarnia, Ladan. “Khitā’ī: Cultural Memory and the Creation of a Mongol Visual Idiom in Iran and Central Asia,” PhD diss., Harvard University, 2007.Google Scholar
Akçil, N. Çiçek, and Özer, Cebe, “Murâdiye Külliyesi,” TDVİA 31 (2006): 199201.Google Scholar
Akman, Mehmet. Osmanlı Devletinde Kardeş Katlı. Istanbul: Eren, 1997.Google Scholar
Akok, Mahmut. “Merzifonda Çelebi Mehmet Medresesi,” Mimarlık 9, no. 1–2 (1952): 2937.Google Scholar
Ali, Samer M. Arabic Literary Salons in the Islamic Middle Ages: Poetry, Performance, and the Presentation of the Past. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press, 2010.Google Scholar
Alpers, Svetlana. “No Telling, with Tiepolo,” in Sight and Insight: Essays on Art and Culture in Honour of E. H. Gombrich at 85, ed. Onians, John. London: Phaidon, 1994, 327–40.Google Scholar
Amitai-Preiss, Reuven. Mongols and Mamluks: The Mamluk–Īlkhānid War, 1260–1281. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.CrossRefGoogle Scholar
Anderson, Benjamin. “The Complex of Elvan Çelebi: Problems in Fourteenth-Century Architecture,” Muqarnas 31 (2014): 7397.Google Scholar
Androudis, Paschalis. Hē prōimē Othōmanikē technē kai architektonikē stēn Hellada (14os-16os aiōnas). Thessaloniki: Barmpounakes, 2016.Google Scholar
Anhegger, Robert. “Beiträge zur osmanischen Baugeschichte II,” Istanbuler Mitteilungen 8 (1958): 4056.Google Scholar
Arel, Ayda. “The Architecture of the Menteşe Emirate and the İlyas Bey İmaret in Balat: A Question of Belonging,” in Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih, Mimari, Restorasyon, ed. Tanman, M. Baha and Elbirlik, Leyla Kayhan, Istanbul: Söktaş, 2011, 5586.Google Scholar
Arık, Rüçhan. Tiles: Treasures of Anatolian Soil: Tiles of the Seljuk and Beylik Periods. Istanbul: Kale Group, 2008.Google Scholar
Aşkar, Mustafa. “Osmanlı Devletinde Alim-Mutasavvıf Prototipi Olarak; İlk Şeyhülislam Molla Fenarî ve Tasavvuf Anlayışı,” AÜİFD 37 (1997): 385401.Google Scholar
Aslanapa, Oktay. Türk Sanatı. 2 vols. Istanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1972–73.Google Scholar
Aslanapa, Oktay. “Pottery and Kilns from the Iznik Excavations,” in Forschungen zur Kunst Asiens in memoriam Kurt Erdmann, ed. Aslanapa, Ostay and Naumann, Rudolf. Istanbul: Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk ve Islâm Sanati Kürsüsü, 1969, 140–46.Google Scholar
Aslanapa, Oktay. Anadoluda Türk Çini ve Keramik Sanatı. Istanbul: Baha Matbaası, 1965.Google Scholar
Aslanapa, Oktay. Edirnede Osmanlı Devri Âbideleri. Istanbul: Üçler Basımevi, 1949.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, Denny, Walter, Mackie, Louise, Raby, Julian, and Effeny, Alison. İpek: Imperial Ottoman Silks and Velvets. London: Azimuth Editions Limited on behalf of TEB İletişim ve Yaypıncılık, 2001.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, Raby, Julian, and Petsopoulos, Yanni. Iznik: The Pottery of Ottoman Turkey. London: Alexandria Press in association with Laurence King, 1994.Google Scholar
Atbaş, Zeynep. “Artistic Aspects of Sultan Bayezid II’s Book Treasury Collection: Extant Volumes Preserved at the Topkapı Palace Museum Library,” in Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4), vol. 1, ed. Necipoğlu, Gülru, Kafadar, Cemal, and Fleischer, Cornell H.. Leiden: Brill, 2019, 161211.Google Scholar
Atçıl, Abdurrahman. Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.Google Scholar
Atçıl, Abdurrahman. “Mobility of Scholars and Formation of a Self-sustaining Scholarly System in the Lands of Rūm in the Fifteenth Century,” in Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia, ed. Peacock, Andrew C. S. and Yıldız, Sara Nur. Würzburg: Ergon, 2016, 315–32.Google Scholar
Ateş, Sabri. “Bones of Contention: Corpse Traffic and Ottoman–Iranian Rivalry in Nineteenth-Century Iraq,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 30, no. 3 (2010): 512–32.CrossRefGoogle Scholar
Aube, Sandra. La céramique dans l’architecture en Iran au XVe siècle: Les arts qarâ quyûnlûs et âq quyûnlûs. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2017.Google Scholar
Aube, Sandra. “Skills and Style in Heritage: The Woodworker Faḫr al-Dīn and His Son ʿAlī in the Mazandaran (Iran, ca. 1440–1500),” Eurasian Studies 15 (2017): 283303.CrossRefGoogle Scholar
Aube, Sandra. “The Uzun Hasan Mosque in Tabriz: New Perspectives on a Tabrizi Ceramic Tile Workshop,” Muqarnas 33 (2016): 3364.CrossRefGoogle Scholar
Aube, Sandra. “Tabriz x. monuments x(1). The Blue Mosque,” EIr (accessed November 27, 2014).Google Scholar
Aube, Sandra. “La mosquée bleue de Tabriz (1465): Remarques sur la céramique architecturale Qarā Qoyulu,” Studia Iranica 37 (2008): 241–77.CrossRefGoogle Scholar
Aube, Sandra, Lorain, Thomas, and Bendezu-Sarmiento, Julio. “The Complex of Gawhar Shad in Herat: New Findings about Its Architecture and Ceramic Tile Decorations,” Iran 58, no. 1 (2020): 6283.CrossRefGoogle Scholar
Avcıoğlu, Nebahat. “Istanbul: The Palimpsest City in Search of Its Architext,” RES: Anthropology and Aesthetics 53/54 (2008): 190210.Google Scholar
Ayaşlıoğlu, Mustafa. “Istanbul’da Mahmut Paşa Türbesi,” Güzel Sanatlar 6 (1949): 148–58.Google Scholar
Aydın, Hakkı. “Molla Fenârî,” TDVİA 30 (2005): 247–48.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı. Avrupaʾda Osmanlı Mimârî Eserleri. 4 vols. Istanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1977.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı. Osmanlı Mimârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, 806–855 (1403–1451). Istanbul: Baha Matbaası, 1972.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı. Osmanlı Mimârîsinin İlk Devri, 630–805 (1230–1402). Istanbul: Baha Matbaası, 1966.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı. “Dimetoka’da Çelebi Sultan Mehmed Cami’i,” VD 3 (1956): 1318.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı. Fatih Devri Mimarî Eserleri. Istanbul: Istanbul Matbaası, 1953.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı, and Yüksel, İ. Aydın. Osmanlı Mimârisi, vol. 1 (letter A). Istanbul: Fetih Cemiyeti, 2016.Google Scholar
Babaie, Sussan. “Chasing after the Muhandis: Visual Articulations of the Architect and Architectural Historiography,” in Affect, Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empires: New Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture, ed. Rizvi, Kishwar. Leiden and Boston: Brill, 2018, 2144.Google Scholar
Babaie, Sussan. “Qavam al-Din Shirazi, Architect to the House of Tamerlane,” in The Great Builders, ed. Powell, Kenneth. London: Thames & Hudson, 2011, 2933.Google Scholar
Babaie, Sussan. Isfahan and Its Palaces: Statecraft, Shi’ism and the Architecture of Conviviality in Early Modern Iran. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Babinger, Franz. “Reliquienschacher am Osmanenhof im XV. Jahrhundert,” Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1956, Heft 2, 347.Google Scholar
Babinger, Franz. “Ramaḍān Og̲h̲ullari̊,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_6209, accessed June 16, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Babinger, Franz. “Mehmed’s II. Heirat mit Sitt-Chatun (1449),” Der Islam 29 (1950): 215–35.CrossRefGoogle Scholar
Bağcı, Serpil, and Tanındı, Zeren. “Art of the Ottoman Court,” in Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600, ed. Roxburgh, David J.. London: Royal Academy of Arts, 2005, 262–71.Google Scholar
Balafrej, Lamia, The Making of the Artist in Late Timurid Painting. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.Google Scholar
Balivet, Michel. Islam mystique et révolution armée dans les Balkans ottomans: Vie du Cheikh Bedreddîn le “hallâj des Turcs” (1358/59–1416). Istanbul: Editions Isis, 1995.Google Scholar
Baltacı, Cahid. XV–XVI: Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri. 2 vols. Istanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2005.Google Scholar
Baltacıoğlu-Brammer, Ayşe. “One Word, Many Implications: The Term ‘Kızılbaş’ in the Early Moden Ottoman Context,” in Ottoman Sunnism: New Perspectives, ed. Erginbaş, Vefa. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019, 4770.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi. “Osmanlı İmperatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler,” VD 2 (1942): 279386.Google Scholar
Barry, Fabio. “Walking on Water: Cosmic Floors in Antiquity and the Middle Ages,” The Art Bulletin 89, no. 4 (2007): 627–56.CrossRefGoogle Scholar
Bartol’d, Vasilyi V. Ulugh Beg, vol. 2 of Four Studies on the History of Central Asia, trans. Vladimir Minorsky and Tatiana Minorsky. Leiden: Brill, 1956.Google Scholar
Başar, Fahameddin. “Yörgüç Paşa,” TDVİA 43 (2013): 566–67.Google Scholar
Başpınar, Fatih. “Sultan II. Bayezid’in Farsça Şiirleri Üzerine,” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 8 (2012): 3766.CrossRefGoogle Scholar
Baykara, Tuncer. “Balat during the Period of the Anatolian Emirates,” in Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih, Mimari, Restorasyon, ed. Tanman, M. Baha and Kayhan Elbirlik, Leyla. Istanbul: Söktaş, 2011, 3948.Google Scholar
Behrens-Abouseif, Doris. Practising Diplomacy in the Mamluk Sultanate: Gifts and Material Culture in the Medieval Islamic World. London: I. B. Tauris, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Behrens-Abouseif, Doris. “Craftsmen, Upstarts and Sufis in the Late Mamluk Period,” BSOAS 74, no. 3 (2011): 375–95.CrossRefGoogle Scholar
Behrens-Abouseif, Doris. “Muhandis, Shād, Mu‘allim: Note on the Building Craft in the Mamluk Period,” Der Islam 72, no. 2 (1995): 293309.CrossRefGoogle Scholar
Behrens-Abouseif, Doris. Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo, 16th and 17th Centuries. Leiden: Brill, 1994.Google Scholar
Ben Cheneb, Mohammed. , “Ibn al-D̲j̲azarī,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3141, accessed May 22, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Beránek, Ondřej, and Ťupek, Pavel. The Temptation of Graves in Salafi Islam: Iconoclasm, Destruction and Idolatry. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.Google Scholar
Bernardini, Michele. “Lo Şehrengīz-i Borūsā di Lāmi‘ī Çelebī come fonte storica,” in Turcica et Islamica: Studi in memoria di Aldo Gallotta, vol. 1, ed. Marazzi, Ugo. Naples: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale, 2003, 3770.Google Scholar
Bernardini, Michele. “The masnavī-shahrāshūbs as Town Panegyrics: An International Genre in Islamic Mashriq,” in Erzählter Raum in Literaturen der islamischen Welt, ed. Haag-Higuchi, Roxane and Szyska, Christian. Wiesbaden: Harrasowitz, 2001, 8194.Google Scholar
Bernus-Taylor, Marthe. “Le décor du ‘Complexe Vert’ à Bursa, reflet de l’art timouride,” in L’Héritage timouride, Iran – Asie centrale – Inde, XVe–XVIIIe siècles, ed. Szuppe, Maria. Cahiers d’Asie centrale 3–4. Tashkent and Aix-en-Provence: Institut Français d’Etudes sur l’Asie centrale, 1997, 251–66.Google Scholar
Beyazit, Deniz, ed. At the Crossroads of Empires: 14th–15th-century Eastern Anatolia: Proceedings of the International Symposium Held in Istanbul, 4th–6th May 2007, Varia Anatolica, 25. Paris: De Boccard, 2012.Google Scholar
Beyazıt, Mustafa. “Erken Osmanlı Devri’nde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli?History Studies, special issue: A Tribute to Prof. Dr. Şerafettin Turan, 6, no. 3 (2014): 4570.Google Scholar
Bilge, Mustafa. İlk Osmanlı Medreseleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1984.Google Scholar
Binbaş, İlker Evrim. Intellectual Networks in Timurid Iran: Sharaf Al-Dīn ʻAlī Yazdī and the Islamicate Republic of Letters. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.CrossRefGoogle Scholar
Björkman, Walther. “Die frühesten türkisch-ägyptischen Beziehungen im 14. Jahrhundert,” in 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, ed. Turan, Osman. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1953; reprint, 2010, 5764.Google Scholar
Blair, Sheila. “Place, Space and Style: Craftsmen’s Signatures in Medieval Islamic Art,” in Viewing Inscriptions in the Late Antique and Medieval World, ed. Eastmond, Antony. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 230–48.Google Scholar
Blair, Sheila. “Tabriz: International Entrepôt under the Mongols,” in Politics, Patronage and the Transmission of Knowledge in 13th–15th Century Tabriz, ed. Pfeiffer, Judith. Leiden: Brill, 2014, 321–56.Google Scholar
Blair, Sheila. “The Mongol Capital of Sulṭāniyya, ‘the Imperial,’” Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies 24 (1986): 139–51.CrossRefGoogle Scholar
Blair, Sheila, and Bloom, Jonathan, “From Iran to the Deccan: Architectural Transmission and the Madrasa of Mahmud Gavan at Bidar,” in Iran and the Deccan: Persianate Art, Culture, and Talent in Circulation, 1400–1700, ed. Overton, Keelan. Bloomington: Indiana University Press, 2020, 175202.CrossRefGoogle Scholar
Blessing, Patricia. “Blue-and-White Tiles of the Muradiye in Edirne: Architectural Decoration between Tabriz, Damascus, and Cairo,” Muqarnas 36 (2019): 101–29.Google Scholar
Blessing, Patricia. “The Vessel as Garden: The ‘Alhambra Vases’ and Sensory Perception in Nasrid Architecture,” in Sensory Reflections: Traces of Experience in Medieval Artifacts, ed. Griffiths, Fiona and Starkey., Kathryn Berlin: De Gruyter, 2018, 116–41.Google Scholar
Blessing, Patricia. “All Quiet on the Eastern Frontier? Early Ottoman Architecture and Its Contemporaries in Eastern Anatolia,” in Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100–1500, ed. Blessing, Patricia and Goshgarian, Rachel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 200–223.CrossRefGoogle Scholar
Blessing, Patricia. “Seljuk Past and Timurid Present: Tile Decoration of the Yeşil Complex in Bursa, Turkey,” Gesta 56, no. 2 (Fall 2017): 225–50.CrossRefGoogle Scholar
Blessing, Patricia. “‘Medieval Monuments from Empire to Nation-State: Beyond Armenian and Islamic Architecture in the South Caucasus (1180–1300),’ in The Medieval South Caucasus: Artistic Cultures of Albania, Armenia, and Georgia, ed. Ivan Foletti and Erik Thunø,” Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, Seminarium Kondakovianum (Supplementum 2016): 5269.Google Scholar
Blessing, Patricia. “Buildings of Commemoration in Medieval Anatolia: The Funerary Complexes Ṣāḥib ‘Aṭā Fakhr al-Dīn Alī and Māhperī Khātūn,” al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean 27, no. 3 (December 2015): 225–52.CrossRefGoogle Scholar
Blessing, Patricia. “Allegiance, Praise, and Space: Monumental Inscriptions in Thirteenth-Century Anatolia as Architectural Guides,” in Calligraphy and Architecture in the Muslim World, ed. Gharipour, Mohammad and Schick., İrvin Cemil Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, 431–46.Google Scholar
Blessing, Patricia. Rebuilding Anatolia after the Mongol Conquest: Islamic Architecture in the Lands of Rūm, 1240–1330, Birmingham Byzantine and Ottoman Studies 17. Farnham: Ashgate, 2014.Google Scholar
Blessing, Patricia, and Goshgarian, Rachel, “Introduction: Space and Place: Applications to Medieval Anatolia,” in Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100–1500, ed. Blessing, Patricia and Goshgarian, Rachel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 124.CrossRefGoogle Scholar
Bloom, Jonathan M. Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.Google Scholar
Bloom, Jonathan M.The ‘Qubbat al-Khaḍrā’’ and the Iconography of Height in Early Islamic Architecture,” Ars Orientalis, special issue: Pre-modern Islamic Palaces 23 (1993): 135–41.Google Scholar
Boyar, Ebru. “Ottoman Expansion in the East,” in Cambridge History of Turkey: Volume 2, The Ottoman Empire as World Power, 1453–1603, ed. Fleet, Kate and Faroqhi, Suraiya. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 74140.Google Scholar
Boykov, Grigor. “The T-shaped Zaviye/İmarets of Edirne: A Key Mechanism for Ottoman Urban Morphological Transformation,” JOTSA 3, no. 1 (May2016): 2948.Google Scholar
Boykov, Grigor. “The Borders of the Cities: Revisiting Early Ottoman Urban Morphology in Southeastern Europe,” in Bordering Early Modern Europe, ed. Baramova, Maria, Boykov, Grigor, and Parvev, Ivan. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015, 243–56.Google Scholar
Boykov, Grigor. “Anatolian Emir in Rumelia: İsfendiyaroğlu İsmail Bey’s Architectural Patronage and Governorship of Filibe (1460s–1470s),” Bulgarian Historical Review 1–2 (2013): 137–47.Google Scholar
Boykov, Grigor. “Reshaping Urban Space in the Ottoman Balkans: A Study on the Architectural Development of Edirne, Plovdiv, and Skopje (14th–15th Centuries),” in Centres and Peripheries in Ottoman Architecture: Rediscovering a Balkan Heritage, ed. Hartmuth, Maximilian. Sarajevo: Cultural Heritage without Borders, 2011, 3245.Google Scholar
Bozdoğan, Sibel, and Necipoğlu, Gülru. “Entangled Discourses: Scrutinizing Orientalist and Nationalist Legacies in the Architectural Historiography of the ‘Lands of Rum,’” Muqarnas 24 (2007): 16.CrossRefGoogle Scholar
Brend, Barbara. “The Patronage of Faḫr al-Din ‘Ali ibn al-Husain and the Work of Kaluk ibn ‘Abd Allah in the Development of the Decoration of Portals in Thirteenth Century Anatolia,” Kunst des Orients 11, no. 2 (1975): 160–85.Google Scholar
Bryer, Anthony. “Greek Historians on the Turks: The Case of the First Byzantine-Ottoman Marriage,” in The Writing of History in the Middle Ages: Essays Presented to Richard William Southern, ed. Davis, Ralph Henry Carless and Wallace-Hadrill, John Michael. Oxford: Clarendon Press, 1981, 471–93.Google Scholar
Büchner, Victor F., “Sīs,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_7070, accessed January 6, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Çağaptay, Suna. The First Capital of the Ottoman Empire: The Religious, Architectural, and Social History of Bursa. London: I. B. Tauris, 2021.Google Scholar
Çağaptay, Suna. “Results of the Tophane Area GPR Survey, Bursa, Turkey,” DOP 68 (2014): 387404.Google Scholar
Çağaptay, Suna. “Depremler, Arkeoloji ve Bursa’nın Erken Osmanlı Dönemin Arkeolojisi,” in Uluslararası Katılımlı XV: Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Anadolu Üniversitesi Eskişehir 19–20 Ekim 2011, vol. 1, ed. Demirel Gökalp., Zeliha Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012, 179–90.Google Scholar
Çağaptay, Suna. “Frontierscape: Reconsidering Bithynian Structures and Their Builders on the Byzantine–Ottoman Cusp,” Muqarnas 28 (2011): 156–91.Google Scholar
Çağaptay, Suna. “Prousa/Bursa, a City within the City: Chorography, Conversion and Choreography,” Byzantine and Modern Greek Studies 35, no. 1 (2011): 4569.CrossRefGoogle Scholar
Çağaptay, Suna. “The Road from Bithynia to Thrace: Gazi Evrenos’ Imaret in Komotini and Its Architectural Framework,” Byzantinische Zeitschrift 30 (2011): 429–42 and 822–24.Google Scholar
Çağman, Filiz. “Baba Nakkaş,” TDVİA 4 (1991): 369–70.Google Scholar
Çağman, Filiz, and Tanindi, Zeren. The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, trans. J. Michael Rogers. Boston: Little, Brown, 1986.Google Scholar
Cahen, Claude. The Formation of Turkey: The Seljukid Sultanate of Rūm: Eleventh to Fourteenth Century, trans. Peter M Holt. Harlow: Longman, 2001.Google Scholar
Campbell, Aurelia. What the Emperor Built: Architecture and Empire in the Early Ming. Seattle: University of Washington Press, 2020.Google Scholar
Campbell, Stephen J.Artistic Geographies,” in The Cambridge Companion to the Italian Renaissance, ed. Wyatt, Michael. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 1739.CrossRefGoogle Scholar
Caner Yüksel, Çağla. “A Tale of Two Port Cities: Ayasuluk (Ephesus) and Balat (Miletus) during the Beyliks Period,” Al-Masāq 31, no. 3 (2019): 338–65.CrossRefGoogle Scholar
Cantay, Gönül. “Türklerde Vakıf ve Taş Vakfiyeler,” Vakıf Haftası Dergisi 11 (1994): 147–62.Google Scholar
Cantay, Tanju. “Amasya Sultan Mesud Türbesi’nin İnşa Yılı,” VD 25 (1995): 3538.Google Scholar
Carboni, Stefano, ed. Venice and the Islamic World, 828–1797. New Haven, CT: Yale University Press, 2007.Google Scholar
Carra de Vaux, Bernard. , “Barzakh,” EI2. Brill Online, 2014, http://jdx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1249, accessed May 5, 2020.Google Scholar
Carswell, John. “Six Tiles,” in Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, ed. Ettinghausen., Richard New York: Metropolitan Museum of Art, 1972, 99124.Google Scholar
Castelnuovo, Enrico, and Ginzburg, Carlo. “Symbolic Domination and Artistic Geography in Italian Art History,” trans. M. Currie and intro. D. Gamboni. Art in Translation 1 (2009): 548 [first published as “Domination symbolique et géographie artistique dans l’histoire de l’art italien,” Actes de la recherche en sciences sociales, no. 40, November 1981].Google Scholar
Çayırdağ, Mehmet. “Kayseri’de Kitabelerinden XV: Yüzyılda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları,” VD 13 (1981): 531–82.Google Scholar
Çeken, Muharrem. “Anadolu’da bir Seramik Üretim Merkezi: Hasankeyf (Fırın ve Atöyeler),” in Çanak: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts, ed. Böhlendorf-Arslan, Beate, Uysal, Ali Osman, and Witte-Orr, Johanna. BYZAS 7, Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Istanbul. Istanbul: Ege Yayınları, 2007, 469–88.Google Scholar
Çelebi, Mehmet Ali. “Konya İç Kalesi ve Anadolu Selçuklu Sarayı,” in Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler, vol. 1, ed. Hacıgökmen, Mehmet Ali. Konya: Selçuk Üniversitesi, 2021, 188299.Google Scholar
Çerkez, Murat. “Merzifon’da Türk Devri Mimari Eserleri,” PhD dissertation, Ankara University, 2005.Google Scholar
Çiftiçi, Mehdin. 1037–1038 (1628–1629) Tarihli Rumeli Kadıaskerliği Rûznâmçesine Göre Osmanlı Medreseleri. Bursa: Emin Yayınları, 2016.Google Scholar
Çıpa, H. Erdem. The Making of Selim: Succession, Legitimacy, and Memory in the Early Modern Ottoman World. Bloomington: Indiana University Press, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Çizakça, Murat. “Price History and the Bursa Silk Industry: A Study in Ottoman Industrial Decline, 1550–1650,” Journal of Economic History 40, no. 3 (September1980): 533–50.CrossRefGoogle Scholar
Çizakça, Murat. “A Short History of the Bursa Silk Industry (1500–1900),” JESHO 23 (1980): 142–52.Google Scholar
Campo, Juan Eduardo, “Burial,” Encyclopaedia of the Qurʾān, http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00065, accessed October 6, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Carlson, Thomas A. Christianity in Fifteenth-Century Iraq. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Clinton, Jerome W.Image and Metaphor: Textiles in Persian Poetry,” in Woven from the Soul, Spun from the Heart: Textile Arts of Safavid and Qajar Iran, 16th–19th Centuries, ed. Bier, Carol. Washington, DC: The Textile Museum, 1987, 711.Google Scholar
Clinton, Jerome W.Esthetics by Implication: What Metaphors of Crafts Tell Us about the ‘Unity’ of the Persian Qasida,” Edebiyat 4, no. 1 (1979): 7396.Google Scholar
Colomban, Philippe, Milande, Véronique, and Le Bihan, Lionel. “On Site Raman Analysis of Iznik Pottery Glazes and Pigments,” Raman 35 (2004): 527–35.Google Scholar
Contadini, Anna. “L’ornamento nel mondo ottoman e nell’Italia del Rinascimento: Transmissione e congiunzione,” in Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l’Impero Ottomano e l’Italia del Rinascimento, storia, arte e architettura, ed. Naser Eslami, Alireza. Florence: Leo S. Olschki Edittore, 2014, 5773.Google Scholar
Contadini, Anna. “Sharing a Taste? Material Culture and Intellectual Curiosity around the Mediterranean, from the Eleventh to the Sixteenth Century,” in The Renaissance and the Ottoman World, ed. Contadini, Anna and Norton, Claire. Farnham: Ashgate, 2013, 2361.Google Scholar
Contadini, Anna, and Norton, Claire, ed. The Renaissance and the Ottoman World. Farnham: Ashgate, 2013.Google Scholar
Crane, Howard. “Notes on Saljūq Architectural Patronage in 13th Century Anatolia,” JESHO 36, no. 1 (1993): 157.CrossRefGoogle Scholar
Crane, Howard. “The Ottoman Sultan’s Mosques: Icons of Imperial Legitimacy,” in The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and Social Order, ed. Bierman, Irene, Abou-El-Haj, Rifa’at A, and Preziosi, Donald. New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 1991, 173243.Google Scholar
Ćurčić, Slobodan. Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.Google Scholar
Curry, John J. The Transformation of Muslim Mystical Thought in the Ottoman Empire: The Rise of the Halveti Order, 1350–1650. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.Google Scholar
Danalı Cantarella, Merih. “Art, Science, and Neoplatonic Cosmology in Fourteenth-Century Byzantium: The Illustrations of Marcianus Graecus 516 (=904),” PhD dissertation, Harvard University, 2019.Google Scholar
Darling, Linda T., “Introduction: Ottoman Identity and the Development of an Imperial Culture in the Fifteenth Century,” JOTSA 1, no. 1–2 (2014): 5355.Google Scholar
Darling, Linda T., “Political Literature and the Development of an Ottoman Imperial Culture in the Fifteenth Century,” JOTSA 1, no. 1–2 (2014): 5769.Google Scholar
Darling, Linda T., “The Renaissance and the Middle East,” in A Companion to the Worlds of the Renaissance, ed. Ruggiero, Guido. Oxford: Blackwell, 2002, 5569.Google Scholar
Daş, Ertan. Erken Dönem Osmanlı Türbeleri. Istanbul: Gökkubbe, 2007.Google Scholar
Degeorge, Gérard, and Porter, Yves. L’art de la céramique dans l’architecture musulmane. Paris: Flammarion, 2001.Google Scholar
Deleuze, Gilles, and Guattari, Félix. “The Smooth and the Striated,” in A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, 474500.Google Scholar
Delibaş, Nurullah, ed. Kitabelerin Kitabı: Fatih. Istanbul: Fatih Belediye Başkanlığı, 2016.Google Scholar
Deliçay, Tahsin. “Mehmed Şah Fenârî,” TDVİA 28 (2003): 529–30.Google Scholar
Demiralp, Yekta. Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300–1500). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.Google Scholar
Demirsar Arlı, V. Belgin. “İznik Çini Fırınları Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları,” Kazı Sonuçları Toplantısı 40, no. 1 (2018): 345–60.Google Scholar
Demirsar Arlı, V. Belgin. “İznik Çini Fırınları Kazı Buluntularından Çini Örneklerin Değerlendirilmesi,” Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 7, no. 1 (March 2018): 578–94.Google Scholar
Denny, Walter B. Iznik: The Artistry of Ottoman Ceramics. London: Thames & Hudson, 2004.Google Scholar
Denny, Walter B.Dating Ottoman Works in the Saz Style,” Muqarnas 1 (1983): 103–21.Google Scholar
Denny, Walter B.Ceramic Revetments of the Mosque of the Ramazan Oğlu in Adana,” in IVème congrès international d’art turc: Aix-en-Provence, 10–15 septembre 1971. Aix-en-Provence: Éditions de l’Université de Provence, 1976, 5765.Google Scholar
Denny, Walter B.Blue-and-White Islamic Pottery on Chinese Themes,” Boston Museum Bulletin 72, no. 368 (1974): 7699.Google Scholar
Dietrich, Albert. “Kāfūr,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3780, accessed September 14, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Dietrich, Albert. “Mūmiyāʾ.” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5495, accessed September 14, 2019.Google Scholar
Diez, Ernst, Aslanapa, Oktay, and Koman, Mahmut Mesut. Karaman Devri Sanati. Istanbul: Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi Yayınları, 1950.Google Scholar
Dold-Samplonius, Yvonne, and Harmsen, Silvia L.. “The Muqarnas Plate Found at Takht-i Sulayman: A New Interpretation,” Muqarnas 22 (2005): 8594.Google Scholar
Dönmez, Emine Naza. “Yörgüç Paşa Camii,” TDVİA 43 (2013): 567–68.Google Scholar
Durukan, Aynur. “Köşkmedrese,” TDVİA 26 (2002): 282–83.Google Scholar
Durukan, Aynur. “İlyas Bey Külliyesi,” TDVİA 22 (2000): 164–66.Google Scholar
Eldem, Edhem. İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri, Istanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2005.Google Scholar
Emecen, Feridun M.Western Anatolia in the Period of the Emirates: The Menteşe Emirate and İlyas Bey,” in Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih, Mimari, Restorasyon, ed. Tanman, M. Baha and Elbirlik, Leyla Kayhan, Istanbul: Söktaş, 2011, 3138.Google Scholar
Emir, Sedat. “Reconstructing an Early Ottoman Building: The Zawiya of Murad II in Bursa,” Arab Historical Review for Ottoman Studies 19–20 (1999): 269–98.Google Scholar
Erdmann, Kurt. “Zur türkischen Baukunst seldschukischer und osmanischer Zeit,” Istanbuler Mitteilungen 8 (1958): 139.Google Scholar
Eren, İsmail. “Kosova’da I. Murad Hüdavendigar Türbesine Ait Tarihî Bir Belge,” Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 4–5 (1976): 6780.Google Scholar
Ergenç, Özer. XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Durumu üzerine Bir Araştırma. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006.Google Scholar
Ergin, Nina. “A Sound Status among the Ottoman Elite: Architectural Patrons of Sixteenth-Century Istanbul Mosques and Their Recitation Programs,” in Music, Sound, and Architecture in Islam, ed. Frishkopf, Michael and Spinetti, Federico. Austin: University of Texas Press, 2018, 3758.CrossRefGoogle Scholar
Ergin, Nina. “The Fragrance of the Divine: Ottoman Incense Burners and Their Context,” The Art Bulletin 96, no. 1 (2014): 7097.CrossRefGoogle Scholar
Ergin, Nina. “The Soundscape of Sixteenth-Century Istanbul Mosques: Architecture and Qur’an Recital,” JSAH 67, no. 2 (June 2008): 204–21.Google Scholar
Ermiş, Ü. Melda. “The Reuse of Byzantine Spolia in the Green Mosque of Bursa,” Art/ Sanat 6 (2016): 99108.Google Scholar
Eroğlu, Süreyya, and Güleç, Hayal Başaran. “Victoria & Albert Müzesi Deposunda Bulunan Yeşil Cami ve Yeşil Türbesi Çinileri ile Léon Parvillée İlişkisi,” Journal of International Social Research 9, no. 47 (December 2016): 331–54.CrossRefGoogle Scholar
Ersoy, Bozkurt. “Bergama Ulu Camii,” Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi 4 (1988): 5766.Google Scholar
Ersoy, Bozkurt. “Edirne Şah Melek Camii’nin Tanıtımı ve Mimari Özellikleri Hakkında Düşünceler,” Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi 6 (1992): 4761.Google Scholar
Erünsal, İsmail E. “Tâcizâde Câfer Çelebî,” TDVİA 39 (2010): 353–56.Google Scholar
Erünsal, İsmail E. The Life and Works of Tâcî-zâde Caʻfer Çelebi, with a Critical Edition of His Dîvân. Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1983.Google Scholar
Eyice, Semavi. “Mimar Hayreddin,” TDVİA 17 (1998): 5556.Google Scholar
Eyice, Semavi. “Dâvud Paşa Hamamı,” TDVİA 9 (1994): 40.Google Scholar
Eyice, Semavi. “Bayezid Paşa Camii,” TDVİA 5 (1992): 243–44.Google Scholar
Eyice, Semavi. “İlk Osmanlı Devrinin Dini İçtimai Bir Müessesesi: Zâviyeler ve Zâviyeli Camiler,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 23 (1963): 380.Google Scholar
Eyice, Semavi. “Bursa’da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri,” VD 5 (1962): 131–47.Google Scholar
Eyice, Semavi. “Yunanistan’da Türk Mimarî Eserleri,” Türkiyat Mecmuası 12 (1955): 205–30.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya. “Ottoman Textiles in European Markets,” in The Renaissance and the Ottoman World, ed. Contadini, Anna and Norton, Claire. Farnham: Ashgate, 2013, 231–44.Google Scholar
Fazlıoğlu, İhsan. “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânus’s-safâ ve Abdurrahmân Bistâmî,” Dîvân: İlmi Araştırmalar 1, no. 2 (1996): 229–40.Google Scholar
Feldman, Marian. Diplomacy by Design: Luxury Arts and an “International Style” in the Ancient Near East, 1400–1200 BCE. Chicago: University of Chicago Press, 2006.Google Scholar
Fleet, Kate. “The Rise of the Ottomans,” in The New Cambridge History of Islam, ed. Fierro, Maribel. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 313–31. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CHOL9780521839570.013Google Scholar
Fleet, Kate. European and Islamic Trade in the Early Ottoman State: The Merchants of Genoa and Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.Google Scholar
Fleischer, Cornell H.Learning and Sovereignty in the Fifteenth and Sixteenth Centuries,” Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4), vol. 1, ed. Necipoğlu, Gülru, Kafadar, Cemal, and Fleischer, Cornell H.. Leiden: Brill, 2019, 155–60.Google Scholar
Foletti, Ivan, and Thunø, Erik. “The Artistic Cultures of the South Caucasus: Historiography, Myths, and Objects,” in The Medieval South Caucasus: Artistic Cultures of Albania, Armenia, and Georgia, ed. Foletti, Ivan and Thunø, Erik, Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, Seminarium Kondakovianum (Supplementum 2016): 1116.Google Scholar
Fouchecour, Charles-Henri de, Gerhard, Doerfer, and Willem, Stoetzer. “Rubāʿī (pl. Rubāʿiyyāt),” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0933, accessed February 16, 2021.CrossRefGoogle Scholar
Gabriel, Albert. Une capitale turque: Brousse, Bursa. 2 vols. Paris: E. de Boccard, 1958.Google Scholar
Gabriel, Albert. “Bursa’da Murad I. Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi,” VD 2 (1942): 3743 (plus unpaginated plates).Google Scholar
Gabriel, Albert. Voyages archéologiques dans la Turquie orientale. Paris: E. de Boccard, 1940.Google Scholar
Gabriel, Albert. Monuments turcs d’Anatolie. 2 vols. Paris: E. de Boccard, 1931.Google Scholar
Gardet, L. “Djanna,” EI3, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0183, accessed September 23, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Gasparini, Elisabetta. Le pitture murali della Muradiye di Edirne. Quaderni del Seminario di Iranistica, Uralo-altaistica e Caucasologia dell’Università degli studi di Venezia, 18. Padova: Sargon, 1985.Google Scholar
Genç, Vural, “Rethinking Idris-i Bidlisi: An Iranian Intellectual and Bureaucrat between the Shah and the Sultan,” Iranian Studies 52, no. 3–4 (2019): 425–47.CrossRefGoogle Scholar
Gerelyes, Ibolya, Vionis, Athanasios, Bikić, Vesna, Dinu, Niculina, and Bilialeva, Svitlana. “Ottoman Europe,” in The Oxford Handbook of Islamic Archaeology, ed. Walker, Bethany J., Insoll, Timothy, and Fenwick, Corisande. Oxford: Oxford University Press, 2020, 217–39.Google Scholar
Gerritsen, Anne. The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.CrossRefGoogle Scholar
Ghazarian, Armen, and Ousterhout, Robert G.. “A Muqarnas Drawing from Thirteenth-Century Armenia and the Use of Architectural Drawings during the Middle Ages,” Muqarnas 18 (2001): 141–54.Google Scholar
Gierlichs, Joachim. “Tabrizi Woodcarving in Timurid Iran,” in Politics, Patronage, and the Transmission of Knowledge in 13th–15th Century Tabriz, ed. Pfeiffer, Judith. Leiden: Brill, 2014, 357–69.Google Scholar
Göde, Kemal. Eratnalılar, 1327–1381. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994.Google Scholar
Gökbilgin, M. Tayyib. “Edirne,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0200, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Gökbilgin, M. Tayyib. XV.–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı: Vakıflar, Mülkler, Mukataalar. Istanbul: Üçler Basımevi, 1952.Google Scholar
Golombek, Lisa. “Timurid Potters Abroad,” Oriente Moderno N.S. 15 (1996): 577–86.Google Scholar
Golombek, Lisa. “The Paysage as Funerary Imagery in the Timurid Period,” Muqarnas 10 (1993): 241–52.Google Scholar
Golombek, Lisa, and Wilber, Donald N.. The Timurid Architecture of Iran and Turan. 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.Google Scholar
Goodwin, Godfrey, “Gardens of the Dead in Ottoman Times,” Muqarnas 5 (1988): 6169.CrossRefGoogle Scholar
Goodwin, Godfrey. Ottoman Architecture. London: Thames & Hudson, 1971.Google Scholar
Goshgarian, Rachel. “Social Graces and Urban Spaces: Brotherhood and the Ambiguities of Masculinity and Religious Practice in Late Medieval Anatolia,” in Architecture and Landscape in Medieval Anatolia, 1100–1500, ed. Blessing, Patricia and Goshgarian, Rachel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 114–31.Google Scholar
Gould, Andrew G. “Ḳōzān,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_4455, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Grabar, Oleg. The Mediation of Ornament. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.Google Scholar
Grabar, Oleg. “The Earliest Islamic Commemorative Structures, Notes and Documents,” Ars Orientalis 6 (1966): 746.Google Scholar
Graves, Margaret S. Arts of Allusion: Object, Ornament, and Architecture in Medieval Islam. Oxford: Oxford University Press, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Green, Nile. “Introduction: The Frontiers of the Persianate World (ca. 800–1900),” in The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca, ed. Green, Nile. Oakland: University of California Press, 2019, 171.Google Scholar
Grenier, Carlos, The Spiritual Vernacular of the Early Ottoman Frontier: The Yazıcıoǧlu Family. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021.CrossRefGoogle Scholar
Grigor, Talinn. Building Iran: Modernism, Architecture, and National Heritage under the Pahlavi Monarchs. Pittsburgh, PA: Periscope, 2009.Google Scholar
Güleç, İsmail. “Sürûrî, Muslihuddin Mustafa,” TDVİA 38 (2010): 170–72.Google Scholar
Gündoğdu, Hamza. Dulkadırlı Beyliği Mimarisi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1986.Google Scholar
Gündüz Küskü, Sema. Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.Google Scholar
Gurlitt, Cornelius. İstanbul’un Mimari Sanatı = Architecture of Constantinople = Die Baukunst Konstantinopels, trans. Rezan Kızıltan. Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 1999.Google Scholar
Hagen, Gottfried. “Translations and Translators in a Multilingual Society: A Case Study of Persian–Ottoman Translations, Late Fifteenth to Early Seventeenth Century,” Eurasian Studies 2 (2003): 95134.Google Scholar
Halevi, Leor. Muhammad’s Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society. New York: Columbia University Press, 2007.Google Scholar
Har-El, Shai. Struggle for Domination in the Middle East: The Ottoman–Mamluk War, 1485–91. Leiden: Brill, 1995.Google Scholar
Harb, Lara. Arabic Poetics: Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.CrossRefGoogle Scholar
Harb, Lara. “Poetic Marvels: Wonder and Aesthetic Experience in Medieval Arabic Literary Theory,” PhD dissertation, New York University, 2013.Google Scholar
Harmanşah, Ömür. “Introduction: Towards an Archaeology of Place,” in Of Rocks and Water: Towards an Archaeology of Place, ed. Harmanşah, Ömür. Oxford: Oxbow Books, 2014, 112.Google Scholar
Hartmuth, Maximilian. “Building the Ottoman City: A Linear or Cumulative Process? Lessons from Fifteenth-Century Skopje,” Centre and Periphery? Islamic Architecture in Ottoman Macedonia, 1383–1520, unpublished research paper, 2017.Google Scholar
Hartmuth, Maximilian. “A Late Fifteenth-Century Change in the Rapport of Friday Mosque and Ottoman City? A Case Study of Macedonia,” Centre and Periphery? Islamic Architecture in Ottoman Macedonia, 1383–1520, unpublished research paper, 2017.Google Scholar
Hartmuth, Maximilian. “Ottoman Architecture in the Republic of Macedonia: A Critical Survey of Key Monuments from the Fifteenth through Nineteenth Centuries,” Centre and Periphery? Islamic Architecture in Ottoman Macedonia, 1383–1520, unpublished research paper, 2017.Google Scholar
Hartmuth, Maximilian. “The Princess and the Mosque: Ottoman Royal Women’s Architectural Patronage in the Province and the Case of the So-Called Zincirli Câmi‘ at Serres,” in Bâtir au féminin? Traditions et stratégies en Europe et dans l’Empire ottoman, ed. Dumas, Juliette and Frommel, Sabine. Paris: Picard, 2013, 7988.Google Scholar
Hartmuth, Maximilian, ed. Centres and Periphery in Ottoman Architecture: Rediscovering a Balkan Heritage. Sarajevo: Cultural Heritage without Borders Regional Office, 2011.Google Scholar
Hay, Jonathan. “The Passage of the Other: Elements for a Redefinition of Ornament,” in Histories of Ornament: From Global to Local, ed. Necipoğlu, Gülru and Payne, Alina. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016, 6269.Google Scholar
Hay, Jonathan. “Seeing through Dead Eyes: How Early Tang Tombs Staged the Afterlife,” RES: Anthropology and Aesthetics 57/58 (Spring/Autumn 2010): 1654.Google Scholar
Hay, Jonathan. Sensuous Surfaces: The Decorative Object in Early Modern China. Honolulu: University of Hawaii Press, 2010.Google Scholar
Hayes, Kenneth. “The Wooden Hypostyle Mosques of Anatolia: Mosque- and State-Building under Mongol Suzerainty,” PhD dissertation, Middle East Technical University, Ankara, 2010.Google Scholar
Heffening, Willi, and Schacht, Joseph. “Ḥanafiyya,” EI2, http://dx.doi.org.10.1163/1573-3912_islam_SIM_2703, accessed February 8, 2022.Google Scholar
Heidarzadeh, Tofigh. “Patronage, Networks, Migration: Turco-Persian Scholarly Exchanges in the 15th, 16th, 17th Centuries,” Archives Internationals d’Histoire des Sciences 55 (2005): 419–34.Google Scholar
Hillenbrand, Carole. “Gardens beneath which Rivers Flow: The Significance of Water in Classical Islamic Culture,” in Rivers of Paradise: Water in Islamic Art and Culture, ed. Blair, Sheila and Bloom, Jonathan. New Haven, CT: Yale University Press, 2009, 2758.Google Scholar
Hinz, Walther. Islamische Masse und Gewichte: Umgerechnet ins metrische System. Leiden: Brill, 1955.Google Scholar
Hoffman, Eva R., and Redford, Scott, “Transculturation in the Eastern Mediterranean,” in A Companion to Islamic Art and Architecture, vol. 1, ed. Flood, Finbarr Barry and Necipoğlu, Gülru. Hoboken, NJ: Wiley, 2017, 405–30.Google Scholar
Hogendijk, Jan P.A Mathematical Classification of the Contents of an Anonymous Persian Compendium on Decorative Patterns,” in The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures. Fī tadākhul al-ashkāl al-mutashābiha aw al-mutawāfiqa (Bibliothèque nationale de France, Ms. Persan 169, fols. 180r–199r), a volume commemorating Alpay Özdural, ed. Necipoğlu, Gülru. Leiden: Brill, 2017, 145–62.Google Scholar
Holod, Renata. “The Monuments of Yazd: Architecture, Patronage and Setting, 1300–1450,” PhD dissertation, Harvard University, 1972.Google Scholar
Howard, Deborah. Venice & the East: The Impact of the Islamic World on Venetian Architecture, 1100–1500, ed. Carboni, Stefano. New Haven, CT: Yale University Press, 2000.Google Scholar
Huisman, August J. W. “Abū Ḳalamūn,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_0210, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Huppert, Ann C.Material Matters: Training the Renaissance Architect,” in Artistic Practice and Cultural Transfer in Early Modern Italy: Essays in Honour of Deborah Howard, ed. Avcıoğlu, Nebahat and Sherman, Allison. Farnham: Ashgate, 2015, 89106.Google Scholar
Hurx, Merlijn. Architecture as Profession: The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century. Turnhout: Brepols, 2018.Google Scholar
Ibrahim, Laila, and O’Kane, Bernard, “The Madrasa of Badr al-Dīn al-ʿAynī and Its Tiled Miḥrāb,” Annales Islamologiques 24 (1988): 253–68.Google Scholar
İlgürel, Murtaza. “Balıkesir,” TDVİA 5 (1992): 1214.Google Scholar
Imber, Colin H. “ʿOt̲h̲mān I,” EI2 http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_6038, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
İnalcık, Halil. Studies on the History of Textiles in Turkey. Istanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.Google Scholar
İnalcık, Halil. “Pâdişâh,” TDVİA 34 (2007): 140–43.Google Scholar
İnalcık, Halil. “Murad I,” TDVİA 31 (2006): 156–64.Google Scholar
İnalcık, Halil. “Murad II,” TDVİA 31 (2006): 164–72.Google Scholar
İnalcık, Halil. “How to Read ʿĀshık Pasha-Zāde’s History,” in Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, ed. Imber, Colin and Heywood., Colin Istanbul: Isis, 1994, 139–56.Google Scholar
İnalcık, Halil. “A Case Study in Renaissance Diplomacy: The Agreement between Innocent VIII and Bayezid II on Djem Sultan,” Journal of Turkish Studies 3 (1979): 212–30, reprinted in Ottoman Diplomacy: Conventional or Unconventional? ed. A. Nuri Yurdusev. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, 66–88.Google Scholar
İnalcık, Halil. “The Conquest of Edirne (1361),” Archivum Ottomanicum 3 (1971): 185210.Google Scholar
İnalcık, Halil. “Ottoman Methods of Conquest,” Studia Islamica 2 (1964): 103–29.Google Scholar
İnalcık, Halil. “The Rise of Ottoman Historiography,” in Historians of the Middle East, ed. Holt, Peter and Lewis, Bernard. London: Oxford University Press, 1962, 152–67.Google Scholar
İnalcık, Halil. “Bursa,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1552, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
İnalcık, Halil. “Meḥemmed I,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0728, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
İnalcık, Halil. “Meḥemmed II,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5111, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
İnalcık, Halil, “Selīm I,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_1015, accessed August 2, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Inan, Murat Umut. “Imperial Ambitions, Mystical Aspirations: Persian Learning in the Ottoman World,” in The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca, ed. Green, Nile. Oakland: University of California Press, 2019, 7592.Google Scholar
Ingold, Tim. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. New York: Routledge, 2013.CrossRefGoogle Scholar
The International Style: The Arts in Europe around 1400, October 23–December 2, 1962. Baltimore, MD: Walters Art Gallery, 1962.Google Scholar
İpşirli, Mehmet. “Kayseri,” TDVİA 25 (2002): 96101.Google Scholar
İskit, Server R., and Orgun, Zarif. Resemli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. Istanbul: İskit Yayını, 1957.Google Scholar
Jardine, Lisa, and Brotton, Jerry. Global Interests: Renaissance Art between East and West: Picturing History. London: Reaktion, 2000.Google Scholar
Jenkins, Marilyn. “Mamluk Underglaze-Painted Pottery: Foundations for Future Study,” Muqarnas 2 (1984): 95114.CrossRefGoogle Scholar
Jennings, Ronald C. “Ḳayṣariyya,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0477, accessed July 21, 2017.Google Scholar
Kadoi, Yuka. “From Acquisition to Display: The Reception of Chinese Ceramics in the Pre-modern Persian World,” in Persian Art: Image-Making in Eurasia, ed. Kadoi, Yuka. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018, 6077.Google Scholar
Kadoi, Yuka. Islamic Chinoiserie: The Art of Mongol Iran. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Kafadar, Cemal. “Between Amasya and Istanbul: Bayezid II, His Librarian, and the Textual Turn of the Late Fifteenth Century,” in Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4), vol. 1, ed. Necipoğlu, Gülru, Kafadar, Cemal, and Fleischer, Cornell H.. Leiden: Brill, 2019, 79153.Google Scholar
Kafadar, Cemal. “A Rome of One’s Own: Reflections on Cultural Geography and Identity in the Lands of Rum,” Muqarnas 24 (2007): 725.CrossRefGoogle Scholar
Kafadar, Cemal. Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University of California Press, 1995.CrossRefGoogle Scholar
Kafescioğlu, Çiğdem. Constantinopolis/Istanbul: Cultural Encounter, Imperial Vision, and the Construction of the Ottoman Capital. University Park: Pennsylvania State University Press, 2009.Google Scholar
Kafescioğlu, Çiğdem. “Lives and Afterlives of an Urban Institution and Its Spaces: The Early Ottoman ʿİmāret as Mosque,” in Historicizing Sunni Islam in the Ottoman Empire, c. 1450–c. 1750, ed. Kristić, Tijana and Terzioğlu, Derin. Leiden: Brill, 2020, 255307.Google Scholar
Kafesoğlu, İbrahim. A History of the Seljuks: İbrahim Kafesoğlu’s Interpretation and the Resulting Controversy, trans. and ed. Leiser, Gary. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988.Google Scholar
Kalfazade, Selda. “Yeşilimaret Camii,” TDVİA 43 (2013): 496–98.Google Scholar
Kanda, Yui. “Revisiting the So-Called Ghaybī Workshop: Toward a History of Burjī Mamluk Ceramics,” Orient 52 (2017): 3957.CrossRefGoogle Scholar
Kappert, Petra. Die osmanischen Prinzen und ihre Residenz Amasya im 15. und 16. Jahrhundert. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut Te Istanbul, 1976.Google Scholar
Karakaya-Stump, Ayfer. The Kizilbash/Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.Google Scholar
Karamustafa, Ahmet T., “Origins of Anatolian Sufism,” in Sufism and Sufis in Ottoman Society: Sources, Doctrine, Rituals, Turuq, Architecture, Literature and Fine Arts, Modernism, ed. Yaşar Ocak, Ahmet. Ankara: Turkish Historical Society, 2005, 6795.Google Scholar
Karamustafa, Ahmet T., God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period, 1220–1550. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994.Google Scholar
Karataş, Hasan. “A Shaykh, a Prince, and a Sack of Corn: An Anatolian Sufi Becomes Ottoman,” in Living in the Ottoman Realm: Empire and Identity, 13th to 20th Centuries, ed. Isom-Verhaaren, Christine and Schull, Kent F.. Bloomington: Indiana University Press, 2016, 7994.Google Scholar
Karataş, Hasan. “Onbeşinci Yüzyılda Karamânî Ulemâ ve Meşayıh İlişki Ağları Üzerine Tesbitler,” in Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: İstanbul‘un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar, ed. Alper, Ömer Mahir and Arıcı, Mustakim. Istanbul: Klasik, 2015, 283–98.Google Scholar
Karataş, Hasan. “The City as Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the City of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries,” PhD dissertation, University of California, Berkeley, 2011.Google Scholar
Karpuz, Haşim. “Mevlânâ Külliyesi,” TDVİA 29 (2004): 448–52.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris. “Tales of Viziers and Wine: Interpreting Early Ottoman Narratives of State Centralization,” in Trajectories of State Formation across Fifteenth-Century Islamic West Asia, ed. van Steenbergen, Jo. Leiden: Brill, 2020, 224–54.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris. The Historical Epic Aḥvāl-i Sulṭān Meḥemmed (The Tales of Sultan Mehmed) in the Context of Early Ottoman Historiography,” in Writing History at the Ottoman Court: Editing the Past, Fashioning the Future, ed. Çıpa, H. Erdem and Fetvacı, Emine. Bloomington: Indiana University Press, 2013, 122.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris. “The Şeyh Bedreddin Uprising in the Context of the Ottoman Civil War of 1402–13,” in Political Initiatives “From the Bottom Up” in the Ottoman Empire: Halcyon Days in Crete VII. A Symposium held in Rethymo 9–11 January 2009, ed. Anastasopoulos, Antonis. Rethymno: Crete University Press, 2012, 233–50.Google Scholar
Kastritsis, Dimitris. The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402–1413. Leiden: Brill, 2007.Google Scholar
Kaufmann, Thomas DaCosta. Toward a Geography of Art. Chicago: University of Chicago Press, 2004.Google Scholar
Kazan, Hilâl. “XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayının Sanat Himayesi,” PhD Dissertation, Marmara University, 2007.Google Scholar
Kee, Joan, and Lugli, Emanuele. “Scale to Size: An Introduction,” Art History 38, no. 2 (April 2015): 250–67.CrossRefGoogle Scholar
Kenney, Ellen. “A Mamluk Monument Reconstructed: An Architectural History of the Mosque and Mausoleum of Tankiz al-Nasiri in Damascus,” in The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria: Evolution and Impact, ed. Behrens-Abouseif, Doris. Bonn: V&R Unipress and Bonn University Press, 2012, 141–61.Google Scholar
Kenney, Ellen. “A Mamluk Monument ‘Restored’: The Dār al-Qur’ān wa-al-Ḥadīth of Tankiz al-Nāṣirī in Damascus,” Mamluk Studies Review 11, no.1 (2007): 85118.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “Umur Bey Taş Vakfiyesi: Esin ve İçerik Üzerine Bir Değerlendirme,” Osmanlı Araştırmaları 53 (2019): 121–51.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “II. Yakub Bey Türbesi Çini Dekorasyonu Üzerine,” in Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III: Germiyanoğulları Beyliği, Kütahya 8-10 Mayıs 2014, ed. Ersan, Mehmet and Şeker, Mehmet. Ankara: Türk Tarih Kurum Yayınları, 2017, 155–68.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “Bayezid Paşa: Vezir, Entelektüel, Sanat Hamisi,” Osmanlı Araştırmaları 48 (2016): 138.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “II. Bayezid Dönemi Amasya Çevresinde Yerel Bir Bani: Hızır Paşa Oğlu Mehmed Paşa,” Art-Sanat 5 (2016): 6382.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “Syrian-Origin Architects around Amasya Region in the Early 15th Century,” A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture 12, no. 2 (July2015): 1933.Google Scholar
Keskin, Mustafa Çağhan. “Siyasi-kültürel İlişkiler Çerçevesinde Tebrizli Çini Ustaların Anadolu Yolculuğu (1419-1433),” Belleten 77, no. 279 (August 2013): 445–65.CrossRefGoogle Scholar
Kessler, Christel. The Carved Masonry Domes of Cairo. Cairo: American University in Cairo Press, 1976.Google Scholar
Key, Alexander. Language between God and the Poets: Maʿnā in the Eleventh Century. Berkeley: University of California Press, 2018.Google Scholar
Kheirandish, Elaheh. “An Early Tradition in Practical Geometry: The Telling Lines of Uniques Arabic and Persian Sources,” in The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures. Fī tadākhul al-ashkāl al-mutashābiha aw al-mutawāfiqa (Bibliothèque nationale de France, Ms. Persan 169, fols. 180r–199r), a volume commemorating Alpay Özdural, ed. Necipoğlu, Gülru. Leiden: Brill, 2017, 79144.Google Scholar
Kiel, Machiel. “The Incorporation of the Balkans into the Ottoman Empire, 1353–1453,” The Cambridge History of Turkye, Volume 1: Byzantium to Turkey, 1071–1453, ed. Fleet, Kate. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 138–91.Google Scholar
Kiel, Machiel. “Selânik,” TDVİA 36 (2009): 352–57.Google Scholar
Kiel, Machiel. “Cross-Cultural Contacts in 14th-Century Anatolia: Gothic Influences on the Architecture of the Turcoman Principalities of Western and Central Anatolia (examples from Antalya, Bergama, İstanoz, Niğde and Peçin,” Sanat Tarihi Defterleri 10 (2006): 6789.Google Scholar
Kiel, Machiel. Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans. Aldershot: Ashgate Variorum, 1990.Google Scholar
Kiel, Machiel. “Notes on the History of Some Turkish Monuments in Thessaloniki and Their Founders,” Balkan Studies 11 (1970): 123–48, reprinted in Kiel, Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans, I.Google Scholar
Kırımlı, Faik. “İstanbul Çiniciliği,” Sanat Tarihi Yıllığı 11 (1981): 96110.Google Scholar
Kolay, İlknur Artuğ. “The Influence of Byzantine and Local Western Anatolian Architecture on the 14th Century Architecture of the Turkish Principalities,” Sanat Tarihi Defterleri 6 (2002): 199213.Google Scholar
Kolay, İlknur Artuğ. Batı Anadolu 14. Yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1999.Google Scholar
Kolsuk, Asuman. “Turkish Tiles and Ceramics,” Apollo 92 (July 1971): 5861.Google Scholar
Kononenko, Evgenii I.Ulu-dzhami Aksaraia: Mezhdu Osmanami i Karamanom,” Voprosy Vseobshchei Istorii Arkhitektury/ Questions of the History of World Architecture 8, no. 1 (2017): 150–64.Google Scholar
Konyalı, İbrahim Hakkı. Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi; Ermenak ve Mut Âbideleri. Istanbul: Faha Matbaası, 1967.Google Scholar
Konyalı, İbrahim Hakkı. “Türklerde Mumya ve Mumyacılık,” Tarih Konuşuyor 3, no. 15 (April 1965): 1196–99, 1257.Google Scholar
Konyalı, İbrahim Hakkı. Ankara Abidelerinden Karacabey Mamuresi, Vakfiyesi, Tarihi ve Eserleri. Istanbul: Nümune Matbaası, 1943.Google Scholar
Köprülü, Mehmed Fuad. Les origines de l’empire ottoman, reprint, Philadelphia: Porcupine Press, 1978 [first published Paris: E. de Boccard, 1935].Google Scholar
Köprülü, Mehmed Fuad. “Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerel Kaynakları,” Belleten 7 (1943): 379-458, translated into English as The Seljuks of Anatolia: Their History and Culture According to Local Muslim Sources, trans. and ed. Gary Leiser. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.Google Scholar
Köprülü, Mehmed Fuad. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te’siri Hakkında Bazı Mülâhazalar. Istanbul: Evkaf Matbaası, 1931.Google Scholar
Köprülü, Mehmed Fuad. “Anadolu’da İslâmiyet: Türk İstilâsından Sonra Anadolu Tarih-i Dinisine Bir Nazar ve Bu Tarihin Menba’ları,” Dârü’l-Fünûn Edebîyât Fakültesi Mecmû’ası 2 (1922–23): 281311, 385420, 457–86. English translation: Islam in Anatolia after the Turkish Invasion (Prolegomena), trans. Gary Leiser. Salt Lake City: University of Utah Press, 1993.Google Scholar
Köprülü, Mehmet Fuad. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Istanbul: Matbaa-yi Amire, 1919, translated into English as Early Mystics in Turkish Literature, trans. and ed. Gary Leiser and Robert Dankoff. London: Routledge, 2006.Google Scholar
Kovács, Gergő Máté, and Rabb, Péter. “The Preservation of Ottoman Monuments in Hungary: Historical Overview and Present Endeavours,” IJIA 9, no. 1 (2020): 169–90.Google Scholar
Kramers, Johannes H. “Murād I,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5530, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Kramers, Johannes H. “Murād II,” EI2 http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_5531, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Kramers, Johannes H.Ḳaramān-Oghlu,” Encyclopaedia of Islam, first edition, vol. 2, ed. Houtsma, Martijn Th., Arnold, Thomas W., Basset, Rene, and Hartmann, Richard. Leiden: Brill, 1908–34, 748–53.Google Scholar
Kuban, Doğan. “Bursa, Art and Architecture,” EI3, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_24026,accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Küçükdağ, Yusuf. “Pîrî Mehmed Paşa,” TDVİA 34 (2007): 280–81.Google Scholar
Kuniholm, Peter Ian. “Dendrochronologically Dated Ottoman Monuments,” in A Historical Archaeology of the Ottoman Empire, ed. Baram, Uzi and Carroll, Linda. New York, 2000, 93136.Google Scholar
Kunter, Halim Baki. “Kitâbelerimiz,” VD 2 (1942): 431–55.Google Scholar
Kural, Macit R.Çelebi Mehmed’in Yeşil Türbesi ve 1941–1943 Restorasyonu,” Güzel Sanatlar 5 (1944): 50102.Google Scholar
Kuran, Aptullah. “A Spatial Study of Three Ottoman Capitals: Bursa, Edirne, and Istanbul,” Muqarnas 13 (1996): 114–31.Google Scholar
Kuran, Aptullah. The Mosque in Early Ottoman Architecture. Chicago: University of Chicago Press, 1968.Google Scholar
Kurt, Yılmaz. “Pîrî Mehmed Paşa, Ramazanoğlu,” TDVİA 34 (2007): 281–82.Google Scholar
Kuru, Selim S.The Literature of Rum: The Making of a Literary Tradition (1450–1600),” in The Cambridge History of Turkye, Volume 1: Byzantium to Turkey, 1071–1453, ed. Fleet, Kate. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 548–92.Google Scholar
Lasser, Ethan W.The Maker’s Share: Tools for the Study of Process in American Art,” in A Companion to American Art, ed. Davis, John, Greenhill, Jennifer A., and LaFountain, Jason D.. Malden, MA: Wiley, 2015, 95110.CrossRefGoogle Scholar
Lecker, Michael. “Abū Ayyūb al-Anṣārī,” in EI3, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_24717, accessed September 1, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Leisten, Thomas. Architektur für Tote: Bestattung in architektonischem Kontext in den Kernländern der islamischen Welt zwischen dem 3./9. und 6./12. Jahrhundert. Materialien zur iranischen Archäologie 4. Berlin: D. Reimer, 1998.Google Scholar
Leisten, Thomas. “Between Orthodoxy and Exegesis: Some Aspects of Attitudes in the Shari’a toward Funerary Architecture,” Muqarnas 7 (1990): 1222.CrossRefGoogle Scholar
Lentz, Thomas W., and Lowry, Glenn D. Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1989.Google Scholar
Lewis, Stephen. “The Ottoman Architectural Patrimony of Bulgaria Revisited: Infrastructure, Intentionality, and the Genesis and Survival of Monuments,” in Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel, ed. Hartmuth, Maximilian and Dilsiz, Ayşe. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2010, 153–70.Google Scholar
Lindner, Rudi Paul. “Anatolia, 1300–1451,” in The Cambridge History of Turkye, Volume 1: Byzantium to Turkey, 1071–1453, ed. Fleet, Kate. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 102–37.Google Scholar
Losensky, Paul. “Square like a Bubble: Architecture, Power, and Poetics in Two Inscriptions by Kalim Kāshānī,” Journal of Persianate Studies 8 (2015): 4270.CrossRefGoogle Scholar
Lowry, Heath W. Fourteenth Century Ottoman Realities: In Search of Hâcı-Gâzi Evrenos = On Dördüncü Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri: Hacı-Gazi Evrenos‘un İzinde. Istanbul: Bahçeşehir University Press, 2012.Google Scholar
Lowry, Heath W. In the Footsteps of the Ottomans: A Search for Sacred Spaces & Architectural Monuments in Northern Greece. Istanbul: Bahçeşehir University Publications, 2009.Google Scholar
Lowry, Heath W. The Shaping of the Ottoman Balkans, 1350–1550: The Conquest, Settlement & Infrastructural Development of Northern Greece. Istanbul: Bahçeşehir University Publications, 2008.Google Scholar
Lu, Peter J., and Steinhardt, Paul J.. “Decagonal and Quasi-crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture,” Science 315 (2007): 1106–10.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Macaraig, Nina [formerly Ergin]. Çemberlitaş Hamami in Istanbul: The Biographical Memoir of a Turkish Bath. Edinburgh Studies on the Ottoman Empire. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Mack, Rosamond E. Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300–1600. Berkeley: University of California Press, 2002.Google Scholar
Mackie, Louise W. Symbols of Power: Luxury Textiles from Islamic Lands, 7th–21st Century. Cleveland, OH: Cleveland Museum of Art, 2015.Google Scholar
MacLean, Gerald. “Introduction: Re-Orienting the Renaissance,” in Re-Orienting the Renaissance: Cultural Exchanges with the East, ed. MacLean, Gerald. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005, 128.CrossRefGoogle Scholar
Mahi, Khalida. “Les ‘Maîtres de Tabriz’, céramistes dans l’empire ottoman: Une mise au point sur leur identification,” Eurasian Studies 15, no. 1 (2017): 3679.CrossRefGoogle Scholar
Mahi, Khalida. “Tile Revetments from the 15th Century in Eastern Anatolia: A Problem of Attribution,” in At the Crossroads of Empires, 14th–15th-century Eastern Anatolia: Proceedings of the International Symposium held in Istanbul, 4th–6th May 2007, ed. Beyazit, Deniz. Paris: De Boccard, 2012, 181205.Google Scholar
Manz, Beatrice Forbes. Power, Politics and Religion in Timurid Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.CrossRefGoogle Scholar
Maranci, Christina, The Art of Armenia: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2018.Google Scholar
Marçais, George. Les faïences à reflets métalliques de la Grande Mosquée de Kairouan. Paris: P. Geuthner, 1928.Google Scholar
Marén, Manuela. “Odors and Smells,” in Encyclopaedia of the Qur‘an, vol. 3, ed. McAuliffe, Jane Dammen. Leiden: Brill Academic, 2003, 573–74.Google Scholar
Markiewicz, Christopher. The Crisis of Kingship in Late Medieval Islam: Persian Emigres and the Making of Ottoman Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Marks, Laura U.The Taming of the Haptic Space, from Málaga toValencia to Florence,” Muqarnas 32 (2015): 253–78.Google Scholar
Mauder, Christian. “Being Persian in Late Mamluk Egypt: The Construction and Significance of Persian Ethnic Identity in the Salons of Sultan Qāniṣawh al-Ghawrī (r. 906–922/1501–1516),” al-ʿUṣūr al-Wusṭā 28 (2020): 376406.Google Scholar
Mazlum, Deniz. 1766 İstanbul Depremi: Belgeler Işığında Yapı Onarımları. Istanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.Google Scholar
McChesney, Robert D.A Note on the Life and Works of Ibn ‘Arabshāh,” History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East: Studies in Honor of John E. Woods, ed. Pfeiffer, Judith and Quinn, Sholeh A.. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, 205–49.Google Scholar
Meinecke, Michael. Patterns of Stylistic Changes in Islamic Architecture: Local Traditions versus Migrating Artists. New York: New York University Press, 1996.Google Scholar
Meinecke, Michael. Die mamlukische Architektur in Ägypten und Syrien (648/1250 bis 923/1517). Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, Islamische Reihe, Bd. 5. 2 vols. Glückstadt: J. J. Augustin, 1992.Google Scholar
Meinecke, Michael. “The Ulu Cami and the İsa Bey Cami at Selçuk: Seljuk Revival versus Mamluk Influences,” in The 8th International Congress of Turkish Art: Cairo, 26th September–1st October 1987. Cairo: Ministry of Culture, Egyptian Antiquities Organization, 1989, 43.Google Scholar
Meinecke, MichaelSyrian Blue-and-White Tiles of the 9th/ 15th Century,” Damaszener Mitteilungen 3 (1988): 203–14.Google Scholar
Meinecke, Michael. “Die mamlukischen Fayencemosaikdekorationen: Eine Werkstätte aus Tabrīz in Kairo (1330–1350),” Kunst des Orients XI (1976–77): 85144.Google Scholar
Meinecke, Michael. Fayencedekorationen seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien. 2 vols. Istanbuler Mitteilungen 13. Tübingen: Wasmuth, 1976.Google Scholar
Meinecke, Michael, and Flemming, Aalund. Die Restaurierung der Madrasa des Amīrs Sābiq ad-Dīn Miṯqāl al-Ānūkī und die Sanierung des Darb Qirmiz in Kairo. Mainz: P. von Zabern, 1980.Google Scholar
Meisami, Julie Scott. “Palaces and Paradises: Palace Description in Medieval Persian Poetry,” in Islamic Art and Literature, ed. Grabar, Oleg and Robinson, Cynthia. Princeton, NJ: Markus Wiener, 2001, 2154.Google Scholar
Melville, Charles. “Historical Monuments and Earthquakes in Tabriz,” Iran 19 (1981): 159–77.CrossRefGoogle Scholar
Melvin-Koushki, Matthew. “Toward a Neopythagorean Historiography: Kemālpaşazāde’s (d. 1534) Lettrist Call for the Conquest of Cairo and the Development of Ottoman Occult-Scientific Imperialism,” in Islamicate Occult Sciences in Theory and Practice, ed. Saif, Liana, Leoni, Francesca, Melvin-Koushki, Matthew, and Yahya, Farouk. Leiden: Brill, 2020, 380419.Google Scholar
Melvin-Koushki, Matthew. “Early Modern Islamicate Empire: New Forms of Religiopolitical Legitimacy,” in The Wiley Blackwell History of Islam, ed. Salvatore, Armando, Tottoli, Roberto, Rahimi, Babak, Attar, M. Fariduddin, and Patel, Naznin. Hoboken, NJ: Wiley, 2018, 353–75.Google Scholar
Mengüç, Murat Cem.Histories of Bayezid I, Historians of Bayezid II: Rethinking Late Fifteenth-Century Ottoman Historiography,” BSOAS 76, no. 3 (2013): 373–89.CrossRefGoogle Scholar
Merçil, Erdoğan. “Alâiye Beyliği,” TDVİA 2 (1989): 332–33.Google Scholar
Meri, Josef W. The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria. Oxford: Oxford University Press, 2002.CrossRefGoogle Scholar
Meriç, Rıfkı Melûl. “Beyazıd Câmii Mimârı: II. Sultan Bâyezîd Devri Mimarları ile Bazı Binaları,” Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Yıllık Araştırmalar Dergisi 2 (1958): 576, https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/45478, accessed May 15, 2020.Google Scholar
Mermutlu, Bedri, and Öcalan, Hasan Basri. Bursa Hazireleri. Bursa: Bursa Kitaplığı, 2011.Google Scholar
Michailidis, Melanie Dawn. “Landmarks of the Persian Renaissance: Monumental Funerary Architecture in Iran and Central Asia in the Tenth and Eleventh Centuries,” PhD dissertation, Massachusetts Institute of Technology, 2007.Google Scholar
Mijtaev, Petâr. Ottoman Monuments in Bulgaria, trans. Yaşar Yücel. Ankara: Türk Tarih Kurum Basımevi, 1987.Google Scholar
Miller, Barnette. Beyond the Sublime Porte: The Grand Seraglio of Stambul. New Haven, CT: Yale University Press, 1931.Google Scholar
Millner, Arthur. Damascus Tiles: Mamluk and Ottoman Architectural Ceramics from Syria. Munich: Prestel, 2015.Google Scholar
Milwright, Marcus. “‘Waves of the Sea’: Reponses to Marble in Written Sources,” in The Iconography of Islamic Art: Studies in Honor of Robert Hillenbrand, ed. O’Kane, Bernard. Cairo: American University in Cairo Press, 2005, 211–21.Google Scholar
Milwright, Marcus, and Baboula, Evanthia. “Bayezid’s Cage: A Re-examination of a Venerable Academic Controversy,” Journal of the Royal Asiatic Society, ser. 3, 21, no. 3 (2011): 239–60.CrossRefGoogle Scholar
Minorsky, Vladimir. “Tabrīz,” in Encyclopaedia of Islam, first edition, vol. 7. Repr. Leiden: Brill, 1987, 583–95.Google Scholar
Mondini, Sara. “Vague Traits: Strategy and Ambiguities in the Decorative Programme of the Aḥmad Šāh I Bahmanī Mausoleum,” Eurasiatica 5 (2016): 155–80.Google Scholar
Morabia, Alfred. “Lawn,” EI2, http://dx.doi.org.ccl.idm.oclc.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0577, accessed May 7, 2019.Google Scholar
Mottahedeh, Roy. “ʿAjāʾib in The Thousand and One Nights,” in The Thousand and One Nights in Arabic Literature and Society, ed. Hovannisian, Richard G. and Sabagh, Georges. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 2939.Google Scholar
Muhanna, Elias. “The Sultan’s New Clothes: Ottoman–Mamluk Gift Exchange in the Fifteenth Century,” Muqarnas 27 (2010): 189207.CrossRefGoogle Scholar
Munroe, Nazanin Hedayat. “Silks from Ottoman Turkey,” Heilbrunn Timeline of Art History, www.metmuseum.org/toah/hd/tott/hd_tott.htm (November 2012), accessed May 21, 2020.Google Scholar
Nakash, Yitzhak. The Shi’is of Iraq. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.CrossRefGoogle Scholar
Naser Eslami, Alireza. “Emulazione, appropriazione, interazione culturale: Architettura tra il Rinascimento italiano e l’Impero Ottomano,” in Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l’Impero Ottomano e l’Italia del Rinascimento, storia, arte e architettura, ed. Eslami, Alireza Naser. Florence: Leo S. Olschki Edittore, 2014, 133–78.Google Scholar
Naser Eslami, Alireza. “Introcontri di culture tra Rinascimento italiano e la ‘Sublime Porta,’” in Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l’Impero Ottomano e l’Italia del Rinascimento, storia, arte e architettura, ed. Eslami, Alireza Naser. Florence: Leo S. Olschki Edittore, 2014, 110.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “The Spatial Organization of Knowledge in the Ottoman Palace Library: An Encyclopedic Collection and its Inventory,” in Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4), ed. Necipoğlu, Gülru, Kafadar, Cemal, and Fleischer, Cornell H., vol. 1. Leiden: Brill, 2019, 177.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Architectural Dialogues across the Eastern Mediterranean: Monumental Domed Sanctuaries in the Ottoman Empire and Renaissance Italy,” in The Companion to the History of Architecture, Volume I, Renaissance and Baroque Architecture, ed. Payne, Alina. Malden, MA: Wiley, 2017, 594623.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Ornamental Geometries: A Persian Compendium at the Intersection of the Visual Arts and Mathematical Sciences,” in The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures. Fī tadākhul al-ashkāl al-mutashābiha aw al-mutawāfiqa (Bibliothèque nationale de France, Ms. Persan 169, fols. 180r–199r), a volume commemorating Alpay Özdural, ed. Necipoğlu, Gülru. Leiden: Brill, 2017, 1178.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Persianate Images between Europe and China: The ‘Frankish Manner’ in the Diez and Topkapı Albums, c. 1350–1450,” in The Diez Albums: Contexts and Contents, ed. Gonnella, Julie, Weis, Friederike, and Rauch, Christoph. Leiden: Brill, 2017, 531–91.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Early Modern Floral: The Agency of Ornament in Ottoman and Safavid Visual Cultures,” in Histories of Ornament: From Global to Local, ed. Necipoğlu, Gülru and Payne, Alina. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016, 132–55.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “‘Virtual Archaeology’ in Light of a New Document on the Topkapı Palace’s Waterworks and Earliest Buildings, ca. 1509,” Muqarnas 30 (2013): 315–50.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Visual Cosmopolitanism and Creative Translation: Artistic Conversations with Renaissance Italy in Mehmed II’s Constantinople,” Muqarnas 29 (2012): 181.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru. “From Byzantine Constantinople to Ottoman Kostantiniyye: Creation of a Cosmopolitan Capital and Visual Culture under Sultan Mehmed II,” in From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital. Istanbul: Sakıp Sabancı Museum, 2010, 262–77.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Creation of a National Genius: Sinan and the Historiography of ‘Classical’ Ottoman Architecture,” Muqarnas 24 (2007): 141–83.CrossRefGoogle Scholar
Necipoğlu, Gülru. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Dynastic Imprint on the Cityscape: The Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in Istanbul,” in Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique: Acte du Colloque International, Istanbul 28–30 Septembre 1991, vol. 2, ed. Bacqué-Grammont, Jean-Louis and Tibet, Aksel. Ankara: Türk Tarih Kurumu 1996, 2336.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. The Topkapı Scroll: Geometry and Ornament in Islamic Architecture. Los Angeles: Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1995.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. Architecture, Ceremonial, and Power: The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth centuries. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “From International Timurid to Ottoman: A Change of Taste in Sixteenth-Century Ceramic Tiles,” Muqarnas 7 (1990): 136–70.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “The Account Book of a Fifteenth-Century Royal Kiosk,” in Raiyyet Rusumu: Essays Presented to Halil İnalcık on His Seventieth Birthday, ed. Tekin, Şinasi and Alpay-Tekin, Gönül. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987, 3145.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru. “Plans and Models in 15th- and 16th-Century Ottoman Architectural Practice,” JSAH 45.3 (September 1986): 224–43.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru and Payne, Alina. “Introduction,” in Histories of Ornament: From Global to Local, ed. Necipoğlu, Gülru and Payne, Alina. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016, 16.Google Scholar
Necipoğlu, Gülru, and Payne, Alina, eds. Histories of Ornament: From Global to Local. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.Google Scholar
Nethersole, Scott. “Review of Exhibition: Bagliori dorati: Il Gotico Internazionale a Firenze, 1375–1440 (Galleria degli Uffizi, Florence, 19 June–4 November 2012),” Renaissance Studies 27, no. 5 (2013): 754–64.Google Scholar
Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire,” in “Memory and Counter-Memory,” Representations 26 (1989): 724.CrossRefGoogle Scholar
Norton, Claire. “Blurring the Boundaries: Intellectual and Cultural Interaction between the Eastern and Western, Christian and Muslim Worlds,” in The Renaissance and the Ottoman World, ed. Contadini, Anna and Norton, Claire. Farnham: Ashgate, 2013, 321.Google Scholar
Ogan, Aziz. “Aydın Oğullarından İsa Bey Cami’i,” VD 3 (1956): 7380, plus plates.Google Scholar
Oğuz Kursar, Zeynep. “Sultans as Saintly Figures in Early Ottoman Mausolea,” in Sacred Spaces and Urban Networks, ed. Yalman, Suzan and Uğurlu, A. Hilâl. Istanbul: Koç University Research Center for Anatolian Civilizations, 2019, 6788.Google Scholar
O’Kane, Bernard. “Architecture of the Interregnum: The Mozafferid, Jalayerid, and Kartid Contributions,” in Iran after the Mongols, ed. Babaie, Sussan. London: I. B. Tauris, 2019, 211–33.Google Scholar
O’Kane, Bernard. “Tiles of Many Hues: The Development of Iranian Cuerda Seca Tiles and the Transfer of Tilework Technology,” in And Diverse Are Their Hues: Color in Islamic Art and Culture, ed. Bloom, Jonathan and Blair, Sheila. New Haven, CT: Yale University Press, 2011, 174203.Google Scholar
O’Kane, Bernard. The Appearance of Persian on Islamic Art. New York: Persian Heritage Foundation, 2009.Google Scholar
O’Kane, Bernard. “The Arboreal Aesthetic: Landscape, Painting and Architecture from Mongol Iran to Mamluk Egypt,” in The Iconography of Islamic Art: Studies in Honor of Robert Hillenbrand, ed. O’Kane, Bernard. Cairo: American University in Cairo Press, 2005, 223–51.CrossRefGoogle Scholar
O’Kane, Bernard. “The Bihbihani Anthology and Its Antecedents,” Oriental Art 45(1999): 918.Google Scholar
O’Kane, Bernard. “From Tents to Pavilions: Royal Mobility and Persian Palace Design,” Ars Orientalis 23 (1993): 249–68.Google Scholar
O’Kane, Bernard. “Poetry, Geometry and the Arabesque: Notes on Timurid Aesthetics,” Annales islamologiques 26 (1992): 6378.Google Scholar
O’Kane, Bernard. Timurid Architecture in Khurasan. Costa Mesa, CA: Mazdâ in association with Undena, 1987.Google Scholar
Ökten, Ertuğrul. “Imperial Aqquyunlu Construction of Religious Establishments in the Late Fifteenth Century,” in Politics, Patronage, and the Transmission of Knowledge in 13th–15th Century Tabriz, ed. Pfeiffer, Judith. Leiden: Brill, 2014, 371–85.Google Scholar
Öney, Gönül. Beylikler Devri Sanatı XIV.–XV. Yüzyıl, 1300–1453. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.Google Scholar
Önge, Yılmaz. “Mevlana Türbesinin Çini Tezyinatı,” in 1. Millî Mevlânâ Kongresi, 3–5 May 1985 – Tebliğler. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1986, 401–08.Google Scholar
Önkal, Hakkı. Osmanlı Hanedan Türbeleri, second edition. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2017.Google Scholar
Önkal, Hakkı. “Türk Türbe Mimarisinde Cenaze Katının Gelişimi,” Türk Kültürü 307 (1988): 732–38.Google Scholar
Otto-Dorn, Katharina. “Nachleben byzantinischer Traditionen in der Moschee Murads II. in Edirne,” in Aspects of the Balkans: Continuity and Change: Contributions to the International Balkan Conference Held at UCLA, October 23–28,1969, ed. Birnbaum, Henrik and Vryonis, Speros Jr. The Hague: Mouton, 1972, 198210.CrossRefGoogle Scholar
Otto-Dorn, Katharina. “Seldschukische Holzsäulenmoscheen in Kleinasien,” in Aus der Welt der islamischen Kunst: Festschrift für Ernst Kühnel zum 75. Geburtstag am 26. 10. 1957, ed. Ettinghausen, Richard. Berlin: Gebrüder Mann, 1959, 5988.Google Scholar
Otto-Dorn, Katharina. “Islamische Denkmäler Kilikiens,” Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 2, no. 2 (1952): 113–26.Google Scholar
Otto-Dorn, Katharina. “Die İsa Bey Moschee in Ephesus,” Istanbuler Forschungen 17 (1950): 115–31.Google Scholar
Ousterhout, Robert G.The East, the West, and the Appropriation of the Past in Early Ottoman Architecture,” Gesta 43, no. 2 (2004): 165–76.CrossRefGoogle Scholar
Ousterhout, Robert G.Ethnic Identity and Cultural Appropriation in Early Ottoman Architecture,” Muqarnas 12 (1995): 4862.CrossRefGoogle Scholar
Overton, Keelan. “Introduction to Iranian Mobilites and Persianate Mediations in the Deccan,” in Iran and the Deccan: Persianate Art, Culture, and Talent in Circulation, 1400–1700, ed. Overton, Keelan. Bloomington: Indiana University Press, 2020, 376.Google Scholar
Özcan, Selim. “Amasya’da Sancak Beyliği Yapan Şehzadeler Döneminde Amasya Şehri,” Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2015): 6995.CrossRefGoogle Scholar
Özcan, Tahsin. “Osmanlı Şehiriciliği ve Vakıflar,” in Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, ed. Özvar, Erol. Istanbul: Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2008, 113–28.Google Scholar
Özer, Mustafa. The Ottoman Imperial Palace in Edirne (Saray-ı Cedîd-i Âmire): A Brief Introduction. Istanbul: Bahçeşehir University Press, 2014.Google Scholar
Özer, Mustafa. “Edirne-Karaağaç-Timurtaş Köyü Timurtaş Paşa Camisi,” Belleten 69, no. 254 (April 2005): 145–59.CrossRefGoogle Scholar
Pächt, Otto. “Die Gotik der Zeit um 1400 als gesamteuropäische Kunstsprache,” in Europäische Kunst um 1400: Achte Ausstellung unter den Auspizien des Europarates. Vienna: Kunsthistorisches Museum, 1962, 5265.Google Scholar
Pallasmaa, Juhani. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. Chichester: Wiley-Academy, 2005.Google Scholar
Pancaroğlu, Oya. “Bursa Yeşil Cami İnşa Kitabesinde Hiyerarşik İmgeleme,” Arkeoloji ve Göstergebilim, TAS 3 (2019): 177–88.Google Scholar
Pancaroğlu, Oya. “The Mosque-Hospital Complex at Divriği: A History of Relations and Transitions,” Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ 3 (2009): 169–98.Google Scholar
Pancaroğlu, Oya. “Formalism and the Academic Foundation of Turkish Art in the Early Twentieth Century,” Muqarnas 24 (2007): 6778.CrossRefGoogle Scholar
Pancaroğlu, Oya. “Architecture, Landscape, and Patronage in Bursa: The Making of an Ottoman Capital City,” Turkish Studies Association Bulletin 20, no. 1 (1995): 4055.Google Scholar
Parvillée, Léon. Architecture et décoration turques au XVe siècle. Paris: Morel, 1874.Google Scholar
Paterson, Mark. The Senses of Touch: Haptics, Affects and Technologies. Oxford: Berg, 2007.Google Scholar
Paul, Jürgen, “Mongol Aristocrats and Beyliks in Anatolia: A Study of Astarābādī’s Bazm va Razm,” Eurasian Studies 9, no. 1–2 (2011): 105–58.Google Scholar
Pay, Salih. Bursa İvaz Paşa Külliyesi. Bursa: Eğit-San, 1996.Google Scholar
Peacock, Andrew C. S.Waqf Inscriptions from Medieval Anatolia,” in Philanthropy in Anatolia through the Ages: The First Sunan & İnan Kıraç Symposium on Mediterranean Civilizations, March 26–29, 2019, Antalya, Proceedings, ed. Tekin, Oğuz, Roosevelt, Christopher H., and Akyürek, Engin. Antalya: Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 2020, 183–93.Google Scholar
Peacock, Andrew C. S.Seljuq Legitimacy in Islamic History,” in The Seljuqs: Politics, Society, and Culture, ed. Lange, Christian and Mecit, Songül. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, 7996.CrossRefGoogle Scholar
Peacock, Andrew C. S.Introduction: The Ottoman Empire and its Frontiers,” in The Frontiers of the Ottoman World, ed. Peacock, Andrew C. S.. Oxford: Oxford University Press, 2009, 127.CrossRefGoogle Scholar
Peacock, Andrew C. S.Aḥmad of Niğde’s al-Walad al-Shafīq and the Seljuk Past,” Anatolian Studies 54 (2004): 95107.CrossRefGoogle Scholar
Peacock, Andrew C. S., and Nur Yıldız, Sara, eds. Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth- and Fifteenth-Century Anatolia. Würzburg: Ergon, 2016.CrossRefGoogle Scholar
Pedersen, Johannes. “Ibn ʿArabshāh,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3081, accessed May 22, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Peirce, Leslie. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York: Oxford University Press, 1993.Google Scholar
Pelidija, Enes, and Emecen, Feridun. “İsa Beğ,” TDVİA 22(2000): 475–76.Google Scholar
Pellat, Charles. “Ḥirbāʾ”, EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2892, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Pentcheva, Bissera V. Hagia Sophia: Sound, Space, and Spirit in Byzantium. University Park: Pennsylvania State University Press, 2017.Google Scholar
Petersen, Andrew. “‘Under the Yoke’: The Archaeology of the Ottoman Period in Bulgaria,” Journal of Islamic Archaeology 4, no. 1 (2017): 2348.Google Scholar
Pevsner, Nikolaus. “The Term ‘Architect’ in the Middle Ages,” Speculum 17, no. 4 (October 1942): 549–62.CrossRefGoogle Scholar
Pfeiffer, Judith. “Introduction: From Baghdad to Marāgha, Tabriz, and Beyond: Tabriz and the Multi-cephalous Cultural, Religious, and Intellectual Landscape of the 13th to 15th Century Nile-to-Oxus Region,” in Politics, Patronage, and the Transmission of Knowledge in 13th–15th Century Tabriz, ed. Pfeiffer, Judith. Leiden: Brill, 2014, 111.CrossRefGoogle Scholar
Pfeiffer, Judith, ed. Politics, Patronage, and the Transmission of Knowledge in 13th–15th Century Tabriz. Leiden: Brill. 2014.CrossRefGoogle Scholar
Phillips, Amanda. Sea Change: Ottoman Textiles between the Mediterranean and the Indian Ocean. Berkeley: University of California Press, 2021.Google Scholar
Phillips, Barty. Tapestry. London: Phaidon, 1994.Google Scholar
Piemontese, Angelo M. “Angiolello, Giovanni Maria,” EIr, www.iranicaonline.org/articles/angiolello-giovanni-maria-1451-ca-1525 accessed February 16, 2021.Google Scholar
Puerta Vílchez, José Miguel. La poética del agua en el Islam = The Poetics of Water in Islam. Sabarís, Baiona (Pontevedra): Trea, 2011.Google Scholar
Puerta Vílchez, José Miguel. Historia del pensamiento estético árabe: Al-Andalus y la estética árabe clásica. Madrid: Akal, 1997, translated as: José Miguel Puerta Vílchez, Aesthetics in Arabic Thought: From Pre-Islamic Arabia through al-Andalus, trans. Consuelo López Morillas. Leiden: Brill, 2017.Google Scholar
Pyle, Nancy Stephenson. “Seljuk Portals of Anatolia.” 2 vols. PhD dissertation, Harvard University, 1980.Google Scholar
Quiring Zoche, Rosemarie. “Āq Qoyunlū,” EIr, www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation, accessed June 8, 2018.Google Scholar
Rabbat, Nasser. “Design without Representation in Islamic Egypt,” Muqarnas 25 (2008): 147–53.Google Scholar
Rabbat, Nasser. “ʿAjīb and Gharīb: Artistic Perception in Medieval Arabic Sources,” TMedieval History Journal 9.1 (2006): 99113.CrossRefGoogle Scholar
Rabbat, Nasser. The Citadel of Cairo: A New Interpretation of Royal Mamluk Architecture. Leiden: Brill, 1995.CrossRefGoogle Scholar
Raby, Julian. “Mehmed the Conqueror’s Greek Scriptorium,” DOP 37 (1983): 1534.Google Scholar
Raby, Julian. “A Sultan of Paradox: Mehmed the Conqueror as a Patron of the Arts,” Oxford Art Journal 5, no. 1 (1982): 38.CrossRefGoogle Scholar
Raby, Julian. “Mehmed II Fatih and the Fatih Albums,” Islamic Art 1 (1981): 4250.Google Scholar
Raby, Julian. “Cyriacus of Ancona and the Ottoman Sultan Mehmed II,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 43 (1980): 242–46.CrossRefGoogle Scholar
Raby, Julian, and Henderson, J.. “The Technology of Fifteenth-century Turkish Tile: An Interim Statement of the Origins of Iznik Tile,” World Archaeology 21 (June 1989): 115–32.Google Scholar
Ramírez-Weaver, Eric. “Reading the Heavens: Revelation and Reification in the Astronomical Anthology for Wenceslas IV,” Gesta 53, no. 1 (2014): 7394.Google Scholar
Redford, Scott, “Intercession and Succession, Enlightenment and Reflection: The Inscriptional Program of the Karatay Madrasa, Konya,” in Viewing Inscriptions in the Late Antique and Medieval World, ed. Eastmond, Antony. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 148–69.Google Scholar
Redford, Scott, “Paper, Stone, Scissors: ‘Alā al-Dīn Kayqubād, ‘Iṣmat al-Dunyā wa ‘l-Dīn, and the writing of Seljuk History,” in The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East, ed. Andrew, C. S. Peacock and Nur Yıldız, Sara. London: I. B. Tauris, 2013, 151–70.Google Scholar
Redford, Scott. “Portable Palaces: On the Circulation of Objects and Ideas about Architecture in Medieval Anatolia and Mesopotamia,” Medieval Encounters 18 (2012): 382412.CrossRefGoogle Scholar
Redford, Scott. “‘What Have You Done for Anatolia Today?’: Islamic Archaeology in the Early Years of the Turkish Republic,” Muqarnas 24 (2007): 243–52.Google Scholar
Redford, Scott. “Byzantium and the Islamic World, 1261–1557,” in Byzantium: Faith and Power (1261–1557), ed. Evans, Helen C.. New York: Metropolitan Museum of Art, 2004, 388–96.Google Scholar
Redford, Scott. Landscape and the State In Medieval Anatolia: Seljuk Gardens and Pavilions of Alanya, Turkey. Oxford: Archaeopress, 2000.Google Scholar
Redford, Scott. “The Alaeddin Mosque in Konya Reconsidered,” Artibus Asiae 51, no. 1/2 (1991): 5474.CrossRefGoogle Scholar
Reindl, Hedda. Männer um Bāyezīd: Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bāyezīds II (1481–1512). Berlin: K. Schwarz, 1983.Google Scholar
Reindl-Kiel, Hedda. “Rum Mehmed Paşa,” TDVİA 35 (2008): 335–37.Google Scholar
Riedlmayr, András. “Foundations of the Ottoman Period in the Balkan Wars of the 1990s,” in Balkan‘larda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul-Edirne 9-10-11 Mayıs 2012, ed. Mehmet, Kurtoğlu. Ankara: T. C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012: 89110.Google Scholar
Riefstahl, Rudolf M.Early Turkish Tile Revetments in Edirne,” Art Islamica 4 (1937): 251–81.Google Scholar
Riefstahl, Rudolf M. Turkish Architecture in Southwestern Anatolia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931.Google Scholar
Rizvi, Kishwar, ed. Affect, Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empires: New Studies in Ottoman, Safavid, and Mughal Art and Culture. Leiden: Brill, 2018.Google Scholar
Rizvi, Kishwar. “Art History and the Nation: Arthur Upham Pope and the Discourse on ‘Persian Art’ in the Early Twentieth Century,” Muqarnas 24 (2007): 4565.CrossRefGoogle Scholar
Rodini, Elizabeth. Gentile Bellini’s Portrait of Sultan Mehmed II: Lives and Afterlives of an Iconic Image. London: I. B. Tauris, 2020.Google Scholar
Rogers, J. Michael. “Evidence for Mamluk–Mongol Relations.” Colloque international sur l’histoire du Caire (1969). Cairo: General Egyptian Book Organisation, 1972, 385403.Google Scholar
Rogers, J. Michael. “Patronage in Seljuk Anatolia, 1200–1300,” PhD dissertation, Oxford University, 1971.Google Scholar
Roxburgh, David J.Persianate Arts of the Book in Iran and Central Asia,” in A Companion to Islamic Art and Architecture, vol. 2, ed. Flood, Finbarr Barry and Necipoğlu, Gülru. Hoboken, NJ: Wiley, 2017, 668–90.Google Scholar
Roxburgh, David J.Timurid Architectural Revetment in Central Asia, 1370–1430: The Mimeticism of Mosaic Faience,” in Histories of Ornament: From Global to Local, ed. Necipoğlu, Gülru and Payne, Alina. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016, 116–29.Google Scholar
Roxburgh, David J. The Persian Album, 1400–1600: From Dispersal to Collection. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.Google Scholar
Roxburgh, David J., ed. Turks: A Journey of a Thousand Years, 600-1600. London: Royal Academy of Arts, 2005.Google Scholar
Roxburgh, David J. Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-Century Iran. Leiden: Brill, 2001.Google Scholar
Roxburgh, David J.Kamal al-Din Bihzad and Authorship in Persianate Painting,” Muqarnas 17 (2000): 119–46.Google Scholar
Ruggles, D. Fairchild. “Listening to Islamic Gardens and Landscapes,” in Music, Sound, and Architecture in Islam, ed. Frishkopf, Michael and Spinetti, Federico. Austin: University of Texas Press, 2018, 1934.Google Scholar
Ruggles, D. Fairchild. Islamic Gardens and Landscapes. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Saba, Matthew D.Abbasid Lusterwares and the Aesthetics of ‘Ajab,” Muqarnas 29 (2012): 187212.CrossRefGoogle Scholar
Sachedina, Abdulaziz, “Ziyārah,” The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, vol. 6. Oxford: Oxford University Press, 2009, 5051.Google Scholar
Şahin, İlhan, and Emecen, Feridun, “Amasya,” TDVİA 3 (1991): 13.Google Scholar
Saʿīdī Sīrjānī, ʿAli-Akbar. “Bāḡ-e Fīn,” EIr, www.iranicaonline.org/articles/bag-e-fin, accessed May 18, 2019.Google Scholar
Şakiroğlu, Mahmut H.Cem Sultan,” TDVİA 7 (1993): 284–86.Google Scholar
Salgırlı, Saygın. “Radicalizing Premodern Space: A Perspective from the Late Medieval Ottoman World,” Radical History Review 130 (January 2018): 4561.Google Scholar
Salgırlı, Saygın. “Architectural Anatomy of an Ottoman Execution,” JSAH 72, no. 3 (September 2013): 301–21.Google Scholar
Salgırlı, Saygın. “The Rebellion of 1416: Recontextualizing an Ottoman Social Movement,” JESHO 55, no. 1 (2012): 3273.Google Scholar
Şaman Doğan, Nermin. “Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları - Memluklu Sanatı,” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 23/I: (2006) 131–49.Google Scholar
Samkoff, Aneta. “From Central Asia to Anatolia: The Transmission of the Black-Line Technique and the Development of Pre-Ottoman Tilework,” Anatolian Studies 64 (2014): 199215.CrossRefGoogle Scholar
Sardjono, Sandra. “Ottoman or Italian Velvets? A Technical Investigation,” in Venice & the East: The Impact of the Islamic World on Venetian Architecture, 1100–1500, ed. Carboni, Stefano. New Haven, CT: Yale University Press, 2000, 192203.Google Scholar
Schimmel, Annemarie. A Two-Colored Brocade: The Imagery of Persian Poetry. Columbia Lectures on Iranian Studies. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1992.Google Scholar
Schmidt, Gerhard. “The Beautiful Style,” in Prague: The Crown of Bohemia, 1347–1437, ed. Boehm, Barbara Drake and Fajt, Jiří. New York: Metropolitan Museum of Art, 2005, 104–11.Google Scholar
Schneider, Peter. “Research on the Rizk Mosque of Hasankeyf: al-‘Adil Sulayman and the Building Activities during His Reign,” in At the Crossroads of Empires: 14th–15th Century Eastern Anatolia: Proceedings of the International Symposium Held in Istanbul, 4th–6th May 2007, ed. Beyazit, Deniz. Istanbul: Institut Français d’Études Anatoliennes Georges-Dumézil, 2012, 128–46.Google Scholar
Schönig, Hanne. “Camphor,” Encyclopaedia of the Qur’an, http://dx.doi.org/10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00071, accessed May 7, 2019.Google Scholar
Sears, Tamara. “Following River Routes and Artistic Transmissions in Medieval Central India,” Ars Orientalis 45 (2015): 4377.CrossRefGoogle Scholar
Şen, A. Tunç. “Reading the Stars at the Ottoman Court: Bāyezīd II (r. 886/1481–918/1512) and His Celestial Interests,” Arabica 64 (2017): 557608.CrossRefGoogle Scholar
Serin, Muhittin. “Hamdullah, Şeyh Efendi,” TDVİA 15 (1997): 449–52.Google Scholar
Shahin, Alaa al-Din. “Qaytbay’s Decoration: An Analysis of the Decoration of Various Cairene Façades from the Period of Qaytbay,” MA thesis, American University in Cairo, 1987.Google Scholar
Shaw, Wendy M. K. What Is “Islamic” Art? Between Religion and Perception. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.Google Scholar
Şimşek, Gülsu, Demirsar Arlı, Belgin, Kayac, Sennur and Colomband, Philippe. “On-site pXRF Analysis of Body, Glaze and Colouring Agents of the Tiles at the T excavation Site of Iznik Kilns,” Journal of the European Ceramics Society 39 (2019): 21992209.CrossRefGoogle Scholar
Şimşirgil, Ahmet. “Rum Beylerbeyi Yörgüç Paşa’nın Hayatı ve Vakıf Eserleri,” in Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı. Istanbul: Marmara Üniversitesi, 1995, 457–71.Google Scholar
Sinclair, Tom. “The Venetian Merchants in the Il-Khanid Empire and Its Vassal States,” in Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar: 12–15. Yüzyıllarda Anadolu’da İtalyanlar, Sempozyum Bildiriler, ed. Yenişehirlioğlu, Filiz. Ankara: VEKAM, 2019, 3746.Google Scholar
Singer, Amy. “Enter, Riding on an Elephant: How to Approach Early Ottoman Edirne,” JOTSA 3, no. 1 (Spring 2016): 89109.Google Scholar
Singer, Amy. Charity in Islamic Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.Google Scholar
Sır, Ayşe Nur. “Gazzizâde Abüllatîf Efendi’nin Hulâsatü’l-vefâyât’ında Bursa Yer Adları,” Turkish Studies 10–12 (2015): 953–80.Google Scholar
Smith, Jane Idleman, and Haddad, Yvonne Yazbeck. The Islamic Understanding of Death and Resurrection. Oxford: Oxford University Press, 2002 (first published: Albany: State University of New York Press, 1981).CrossRefGoogle Scholar
Smith, Pamela H. The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 2004.Google Scholar
Sohrweide, Hanna. “Dichter und Gelehrte aus dem Osten im osmanischen Reich (1453–1600): Ein Beitrag zur türkisch-persischen Kulturgeschichte,” Der Islam 46 (1970): 263302.Google Scholar
Sohrweide, Hanna. “Der Sieg der Safaviden in Persien und seine Rückwirkungen auf die Schiiten Anatoliens im 16. Jahrhundert,” Der Islam 41 (1965): 95223.CrossRefGoogle Scholar
Sönmez, Zeki. “Sinân-ı Atîk,” TDVİA 37 (2009): 228.Google Scholar
Sönmez, Zeki. “Acem Ali,” TDVİA 1 (1988): 322.Google Scholar
Sourdel-Thomine, Janine. “Diwrīgī,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1881, accessed July 21, 2017.Google Scholar
Sourdel-Thomine, Janine, and Linant de Bellefonds, Yvon. “Ḳabr,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3744, accessed September 14, 2019.Google Scholar
Sözen, Metin. Anadolu Medreseleri: Selçuklu ve Beylikler Devri. 2 vols. Istanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, 1970.Google Scholar
Sperl, Stefan. “Crossing Enemy Boundaries: al-Buḥturī’s Ode on the Ruins of Ctesiphon Re-read in the Light of Virgil and Wilfred Owen,” BSOAS 69 (2006): 365–79.Google Scholar
Stanley, Tim. “The Books of Umur Bey,” Muqarnas 21, Essays in Honor of J. M. Rogers (2004): 323–31.Google Scholar
Stavrides, Theoharis. The Sultan of Vezirs: The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović (1453–1474). Leiden: Brill, 2001.CrossRefGoogle Scholar
St. Laurent, Beatrice. “Ottomanization and Modernization: The Architectural and Urban Development of Bursa and the Genesis of Tradition, 1839–1914,” PhD dissertation, Harvard University, 1989.Google Scholar
St. Laurent, Beatrice. “Léon Parvillée: His Role as Restorer of Bursa’s Monuments after the 1855 Earthquake and His Contribution to the Exposition Universelle of 1867,” in L‘Empire ottoman, la République de Turquie et la France, ed. Batu, Hâmit and Bacqué-Grammont, Jean-Louis. Istanbul: Isis, 1986, 247–82.Google Scholar
Strohmeier, Martin. Seldschukische Geschichte und türkische Geschichtswissenschaft – Die Seldschuken im Urteil moderner türkischer Historiker. Islamkundliche Untersuchungen Band 97. Berlin: Klaus Schwarz, 1984.Google Scholar
Subtelny, Maria Eva.Agriculture and the Timurid Chahārbāgh: The Evidence from a Medieval Persian Agricultural Manual,” Gardens in the Time of the Great Muslim Empires: Theory and Design, ed. Petroluccioli, Attilio. Leiden: Brill, 1997, 110–28.Google Scholar
Sümer, Faruk. “Ramazanoğulları,” TDVİA 34 (2007): 445–47.Google Scholar
Sümer, Faruk. “The Seljuk Turbehs and the Tradition of Embalming,” in Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca, Venezia 26–29 settembre 1963. Naples: Istituto Universitario Orientale – Seminario di Turcologia, 1965, 245–48.Google Scholar
Swietochowski, Marie Lukens. “Drawing,” EIr, https://iranicaonline.org/articles/drawing, accessed February 16, 2021).Google Scholar
Tabbaa, Yasser. The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival. Seattle: University of Washington Press, 2001.Google Scholar
Tabbaa, YasserḌayfa Khātūn, Regent Queen and Architectural Patron,” in Women, Patronage, and Self-representation in Islamic Societies, ed. Ruggles, D. Fairchild. Albany: State University of New York Press, 2000, 1734.Google Scholar
Taddei, Alessandro. “The Conversion of Byzantine Buildings in Early Ottoman Thessaloniki: The Prodromos Monastery and the Acheiropoietos Church,” Eurasian Studies 8 (2010): 201–14.Google Scholar
Taeschner, Franz. “Die Bauinschrift Emir Süleiman’s an der Türbe Bayezid’s I. in Brussa,” Der Islam 20 (1932): 138–39.Google Scholar
Taeschner, Franz. “Die Ješil Ǧami in Brussa, ihre historischen Inschriften und ihre Künstler,” Der Islam 20 (1932): 139–68.Google Scholar
Taeschner, Franz. “Die Werke der Familie Dai Qaraǧa Beg in Brussa und Mihalitsch und deren Inschriften,” Der Islam 20 (1932): 168–82.Google Scholar
Taeschner, Franz. “Die Vezierfamilie der Ǧandarlyzāde (14./15. Jhd.) und ihre Denkmäler,” Der Islam 18 (1929): 60115.CrossRefGoogle Scholar
Taneri, Aydın. “Bayezid Paşa,” TDVİA 5 (1992): 242–43.Google Scholar
Tanındı, Zeren. “15th-century Ottoman Manuscripts and Bindings from Bursa Libraries,” Islamic Art 4 (1990–91): 143–73.Google Scholar
Tanman, M. Baha, ed. Ekrem Hakkı Ayverdi, 1899–1984: Mimarlık Tarihçisi, Restoratör, Koleksiyoner. Istanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2014.Google Scholar
Tanman, M. Baha. “Some Reflections on the İlyas Bey Mosque,” in Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih, Mimari, Restorasyon, ed. Tanman, M. Baha and Kayhan Elbirlik, Leyla. Istanbul: Söktaş, 2011, 8796.Google Scholar
Tanman, M. Baha. “Mehmed I Medresesi,” TDVİA 28 (2003): 394–95.Google Scholar
Tanman, M. Baha. “Mamluk Influences on Early Ottoman Architecture,” in 7 Centuries of Ottoman Architecture: A Supra-national Heritage, ed. Akın, Nur, Batur, Afife and Batur, Selçuk. Istanbul: YEM Yayınları, 2001, 8694.Google Scholar
Tanman, M. Baha. “Edirne’de Erken Dönem Osmanlı Camileri ve Özellikle Üç Şerefeli Cami Hakkında,” in Edirne: Serhattaki Payıtaht, ed. İşli, Emin Nedret and Sabri Koz., M. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1998, 324–52.Google Scholar
Tanman, M. Baha. “Galata Mevlevîhânesi,” TDVİA 13 (1996): 317–21.Google Scholar
Tanman, M. Baha, and Elbirlik, Leyla Kayhan, eds. Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih, Mimari, Restorasyon. Istanbul: Söktaş, 2011.Google Scholar
Tezcan, Baki. “The Memory of the Mongols in Early Ottoman Historiography,” in Writing History at the Ottoman Court: Editing the Past, Fashioning the Future, ed. Erdem Çıpa, H. and Fetvacı, Emine. Bloomington: Indiana University Press, 2013, 2338.Google Scholar
Thys-Şenocak, Lucienne. Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. Aldershot: Ashgate, 2006.Google Scholar
Toruk, Ferruh. “Bani Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri,” VD 29 (2005): 105–33.Google Scholar
Tritton, Arthur S. “Ḥināṭa,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2879, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Tritton, A. S. “D̲j̲anāza,” EI2, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1985, accessed May 7, 2019.CrossRefGoogle Scholar
Trivellato, Francesca. “Renaissance Italy and the Muslim Mediterranean,” Journal of Modern History 82, no. 1 (March 2010): 127–55.Google Scholar
Tunca, Ayhan. Edirne Sultan II. Bayezit Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Edirne: Yöre, 2010.Google Scholar
Turan, Osman. “Moğol Dönemi, Dağılış ve Beyliklerin Ortaya Çıkışı,” in Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi, vol 1, ed. Ocak, Ahmet Yaşar. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006, 309–19.Google Scholar
Turan, Osman. Selçuklular Zamanında Türkiye: Siyâsi Tarih Alp Arslan’dan Osman Gazi’ye (1071–1318). Istanbul: Turan Nesriyat Yurdu, 1971.Google Scholar
Turan, Şerafettin. “Mustafa Çelebi,” TDVİA 31 (2006): 290–92.Google Scholar
Turan, Şerafettin. “Mimarbaşı,” TDVİA 30 (2005): 9091.Google Scholar
Turan, Şerafettin. “Bayezid, Şehzade,” TDVİA 5 (1992): 230–31.Google Scholar
Turan, Şerafettin. “Osmanlı Teşkilâtında Hassa Mimarları,” Tarih Araştırmaları Dergisi 1, no. 1 (1963): 157202.Google Scholar