Hostname: page-component-848d4c4894-8bljj Total loading time: 0 Render date: 2024-06-19T02:15:30.234Z Has data issue: false hasContentIssue false

Shigaku Zasshi Summary of Japanese Scholarship for 1998*

Published online by Cambridge University Press:  26 March 2015

Saiki Tetsurō
Affiliation:
Naruto Kyōiku Daigaku, Tokushima-ken, Naruto-shi, 772-8502 Japan
Kumagai Shigezō
Affiliation:
Tōkai Daigaku, Hiratsuka-shi, Kanagawa, 259-1292 Japan

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Bibliography
Copyright
Copyright © Society for the Study of Early China 2001

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

Footnotes

*

Shigaku zasshi 史學雜誌 108.5 (1999), 200–213. The summary of “Shang, Zhou, Springs and Autumns” scholarship is by Saiki Tetsurō the summary of “Warring States, Qin, and Han” is by Kumagai Shigezō. Both summaries were first translated by Michelle C. Wang, and then extensively revised and retranslated by Guolong Lai. The translators wish to thank Professor Lothar von Falkenhausen, Professor Donald Harper, and Hans and Chikako Thomsen for their generous and skillful assistance.

References

1. As in previous summaries published in Early China, Shang is used in place of Yin in the original Japanese; and subject headings have been added by the translators.

2. Okamura, Hidenori 岡村秀典, “Nōkōshakai-to bunmei-no keisei” 農耕社會と文明の形成, Chūka-no keisei-to tōhōsekai 中華の形成と東方世界 (Iwanami kōza sekai rekishi 岩波講座世界歷史 3)Google Scholar; hereafter, Chūka-no keisei.

3. Tsuruma, Kazuyuki 鶴間和幸, “Hashigaki” はしがき, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

4. Goto, Takeshi 後藤健, “Santōsei-ni okeru shinsekki jidai-no shūraku” 山東省における新石器時代の集落, Shikan 史觀 139Google Scholar.

5. Ōgawa, Denshū 黃川田修, “Ryūsan bunka igo-no Santō” 龍山文化以後の山東, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 明治大學アジア史論集 2Google Scholar.

6. Qin, Xiaoli (SHIN Shōrei) 秦小麗, “Niritōbunka-no chiikigen kōryū (jō) (ge)” 二里頭文化の地域間交流 (上) (下), Kodai bunka 古代文化 50.1011Google Scholar.

7. Wang, Yi (Ō Ki) 王毅 et al., “Chūgoku Chōkōbunmei kigen kenkyū-no shin seika” 中國長江文明起源研究の新成果, Tōhōgaku 東方學 95Google Scholar.

8. He, Nu (KA Do) 何駑, (ōshima, Seiji 大島誠二, tr.) “Ha bunka-no kigen-wo sagaru” 巴文化の起源を探る, Nitchū bunka kenkyū 日中文化研究 12Google Scholar.

9. The Japanese text has originally the wrong character for nu 駑.

10. Sasaki, Takaaki 佐佐木高明, “Unnansei Kenkawaken Kaimonku iseki shutsudo-no tanka kokufun-wo megutte” 雲南省劍川縣海門口遺跡出土の炭化榖粒をめぐつて, Minhaku kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyū hōkoku 民博國立歷史民族博物館研究報告 22.4Google Scholar.

11. HARA Muneko 原宗子, “Seisan gijutsu-to kankyō” 生產技術と環境, Chūka-no keisei.

12. Kudō, Moto'o 工藤元男, “U-no denshō-wo meguru Chūka sekai-to shūen” 禹の傳承をめぐる中華世界と周緣, Minhaku kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyū hōkoku 22.4Google Scholar.

13. Li, Kunsheng (Ri, Konshō) 李昆聲, Unnansei Kenkawaken Kaimonku iseki shutsudo-no tanka kokuryū-wo megutte 雲南省劍川縣海門口遺跡出土の炭化榖粒をめぐつて, chapter 3Google Scholar.

14. Araki, Hiroko 荒木日呂子, “Chūgoku shinsekki jidai-no bokukotsu-to sono shakaiteki igi-ni tsuite” 中國新石代の卜骨とその社會的意義について, Tōyōdaigaku Chūgoku tetsugaku bungakuka kiyō 東洋大學中國哲學文學科紀要 6Google Scholar.

15. Arakane, Nobuharu 荒金信治, “Bokukōkotsu seisaku hōhō-ni okeru jisshō” 卜甲骨制作方法における實証, Beppu daigaku kiyō 別府大學紀要 39 (1997)Google Scholar.

16. Sueji, Nobuyuki 末次信行, “Inkyo-ni okeru ‘yūkōsha’-no haka (ge)” 殷墟における有功者の墓 (下), Kinran tanki daigaku kenkyūshi 金蘭短期大學研究誌 28 (1997)Google Scholar; two earlier parts in ibid., 26 (1995), 27 (1996).

17. Sueji, Nobuyuki, “Senshin-no sensōgiseisha” 先秦の戰爭犧牲者, Kinran tanki daigaku kenkyūshi 25 (1994)Google Scholar.

18. Suzuki, Atsushi 鈴木敦, “Kōkotsubunhen-ni okeru daimonjiki-no genjō” 甲骨文編における大文字域の現狀, Ibaraki daigaku jinbungakubu komyunikeishon gakka ronshū 茨城大學人文學部コミユニケ-シヨン學科論集 3Google Scholar.

19. Suzuki, Atsushi, “Kōkotsubun ‘kō’ ji shojikei-no bunseki” 甲骨文冓字諸字形の分析, Ibaraki daigaku jinbungakubu komyunikeishon gakka ronshū 4Google Scholar.

20. Suzuki, Atsushi, “Kōkotsu monji-ni okeru ‘monjiki’-no settei” 甲骨文字における文字域の設定, Ibaraki daigaku jinbungakubu komyunikeishon gakka ronshu 1 (1997)Google Scholar.

21. Ochiai, Atsushi 落合淳思, “Kōkotsubun kinbun oyobi In'ōsekei-no jūkan shōi” 甲骨文金文および殷王世系の十干稱謂, Ritsumeikan bungaku 立命館文學 555Google Scholar.

22. Chang, Kwang-chih 張光直, “Shangwang miaohao xinkao” 商王廟號新考, Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica 15 (1963): 6594Google Scholar.

23. Maegawa, Katsuzō 前川捷三, “Chūgoku kodai-no fu (2)” 中國古代の巫 (2), Ibaraki daigaku kiyō: kyōiku, jinbun, shakai kagaku, geijutsu 茨城大學紀要: 教育人文社會科學藝術 47Google Scholar.

24. Namba, Junko 灘波純子, “Kachūkei seidōki-no hattatsu” 華中型青銅器の發達, Nihon Chūgoku kōkogaku kaihō 日本中國考古學會報 8Google Scholar.

25. Ideka, Mari 池田末利, “Shidan Senshū bunka: shobunka-no kōsaku” 試談先周文化: 諸文化の交錯, Nihon Chūgoku gakkai sōritsu gojūnen kinen ronbunshū 日本中國學會創立五十年記念論文集, Nihon Chūgoku gakkai sōritsu gojūnen kinen ronbunshū henshū shō-i-inkai, ed.; hereafter, Nihon Chūgoku gakkai ronbunshūGoogle Scholar.

26. Wang, Bo (Ō Botsu) 汪勃, “Seishū nōgyō-ni tsuite” 西周農業について, Kansai daigaku kōkogaku kenkyū shitsu Aboshi Yoshinori sensei koki kinen kōkogaku ronshū 關西大學考古學研究室網干喜教先生古稀記念考古學論集; hereafter, Aboshi ronshūGoogle Scholar.

27. Tsuruma, Kazuyuki, “Chūka-no keisei-to tōhōsekai” 中華の形成と東方世界, in Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

28. Toyota, Hisashi 豐田久, “Seishū ōchō-no kunshu-to sono isō” 西周王朝の君王とその位相, (Mizubayashi, Takeshi 水林彪, Kaneko, Shuichi 金子修一, and Watanabe, Setsuo 渡邊節夫, eds.) Ōken-no kosumorojī 王權のコスモロジ- (Kōbundō, 1998)Google Scholar.

29. HIRASE Takao’s 平勢隆郎, “Yin-shū jidai-no ō-to shokō” 殷周時代の王と諸侯, Chūka-no keisei.

30. Hirase, Takao and Ogata, Isamu 尾形勇, “Chūka bunmei-no tanjō” 中華文明の誕生, Sekai-no rekishi 世界の歷史 2 (Chūōkōronsha)Google Scholar.

31. Kimura, Hidemi 木村秀海, “Shūshi”周師, Kansai gakuin shigaku 關西學院史學 25Google Scholar.

32. Always Mighty in War,” Arthur, Waley, tr., with foreward by Stephen Owen, The Book of Songs: The Ancient Chinese Classic of Poetry (New York: Grove Press, 1996), 281Google Scholar.

33. Liu, Qiyu (RYŪ Ki'u) 劉起釪 (Iitsuka, Yūki 飯塚由樹, tr.), “In-Shūki-no seiji ninshiki-to sono tenkai” 殷周の政治認識とその展開, Nishōgakusha daigaku jinbun ronsō 二松學舍大學人文論叢 60Google Scholar.

34. Liu, Qiyu, Gushi xubian 古史續辨 (Zhongguo shehui kexue, 1991)Google Scholar.

35. Masayuki, Kōmoto 甲元真之, “Saishū shoki Enkoku-no keisei” 西周初期燕國の形成, TōAjia-no bunka kōzō東アジアの文化講座, Kudō, Keiichi 工藤敬一 et al., eds. (Kyūshū daigaku, 1998)Google Scholar.

36. Miyamoto, Kazuo 宮本一夫, “Koshiki Ryōneishiki dōken-no chi-ikisei-to sono shakai” 古式遼寧式銅劍の地域性とその社會, Shien 史淵 135Google Scholar.

37. KONDō, Kyōichi 近藤喬一, “Ryōnei seidōtanken-no kigen-ni tsuite” 遼寧青銅短劍の起源について, Nihon Chūgoku kōkogakkai kaihō 日本中國考古學會會報 8Google Scholar.

38. Yamada, Takahito 山田崇仁, “Shunjū Sohakō” 春秋楚霸考, Ritsumeikan bungaku 立命館文學 554Google Scholar.

39. Hirokawa, Mamoru 廣川守, “Shunjū Sengoku jidai-no subori nijūtai kyō-ni tsuite” 春秋戰國時代の透彫二重體鏡について, Sen'oku hakkokan kiyō 泉屋博古館紀要 14Google Scholar.

40. , Jing (RYO Shizuka) 呂靜, “Shin-no norosobun-ni tsuite-no saikentō” 秦の詛楚文についての再檢討, Shutsudo shiryōkenkyū 出土資料研究 2Google Scholar.

41. Kanekata, Masaki 鐘方正樹, “Sayū-to danjō” 左右と男女, Aboshi ronshūGoogle Scholar.

42. Ikeda, Shūzō 池田秀三, Shizen shūkyō-no riki: jukyō-wo chūshin-ni 自然宗教の力: 儒教を中心に (Iwanami shoten, 1998)Google Scholar.

43. Takagi, Tomomi 高木智見, “Hitotsu-no Kōshizō” 一つの孔子像, Yamaguchi daigaku bungaku kaishi 山口大學文學會誌 84 (1997)Google Scholar.

44. Itō, Tomotsu 伊東倫厚, “KōAnkoku-ni itaru made-no Kōshi-no kakei” 孔安國に至るまでの孔氏の家系, Nihon Chūgoku gakkai ronbunshū 日本中國學會論文集Google Scholar.

45. Taniguchi, Hiroshi 谷口洋, “Kokugo, Rongo-ni okeru ‘go’-ni tsuite” 國語,論語における語について, Nihon Chūgoku gakkaihō 日本中國學會報 55Google Scholar.

46. Asano, Yūichi 淺野裕一, “KōSonryū-no shisō” 公孫龍の思想, Nihon Chūgoku gakkai ronbunshūGoogle Scholar.

47. Hashimoto, Junya 橋元純也, “Bokushi shōtōron-no kōzō-to shudai” 墨子尚同論の構造と主題, Tōyōkotengaku kenkyū 東洋古典學研究 5Google Scholar.

48. Hashimoto, Junya, “Bokushi himeiron-to Kansho-no jidaisō” 墨子非命論と漢初時代相, Tōyōkotengaku kenkyū 6Google Scholar.

49. Nishijima, Sadao 西島定生, “Kansho chirishi wajin jōchū-no joboku imen” 漢書地理志倭人條注の如墨委面, TōAjia-no kodai bunka 東アジア古代文化 96Google Scholar.

50. Ochi, Shigeaki 越智重明, “Fu-to zōgi” 巫と雜技, Kuryūbei daigakuin hikaku bunka nenhō久留米大學院比較文化年報 7Google Scholar.

51. Ochi, Shigeaki, “Chūgoku zōgi kenkyū bunken mokuroku” 中國雜技研究文獻目錄, Kuryūbei daigakuin hikaku bunka nenhō 7Google Scholar.

52. Tsuruma, Kazuyuki, “Chūka-no keisei-to tōhōsekai” 中華形成と東方世界, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

53. Okamura, Hidenori, “Nōkōshakai-to bunmei-no keisei” 農耕社會と文明の形成, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

54. Kudō, Moto’o, “U-no denshō-wo meguru Chūka sekai-to shūen” 禹の傳承をめぐる中華世界と周緣, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

55. Hayashi, Toshio 林俊雄, “Sōgen yōboku bunmeiron” 草原游牧文明論, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

56. Hirase, Takao, “In-Shū jidao-no ō-to shokō” 殷周時代の王と諸侯, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

57. Emura, Haruki 江村治樹, “Sengoku jidai-ni okeru toshi-no hattatsu-to Shin-Kan kanryōsei-no keisei” 戰國時代における都市の發達と秦漢官僚制の形成, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

58. Sahara, Yasuo 佐原康夫, “Chūgoku kodai-no kahei keizai-to shakai” 中國古代の貨幣經濟と社會, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

59. Fujita, Katsuhisa 藤田勝久, “Kandai gunkensei-to suiri hattatsu” 漢代郡縣制と水利發達, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

60. Tomiya, Itaru 富谷至, “Ni-ichi seiki-no Shin-Kanshi kenkyū” 二一世紀の秦漢史研究, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

61. Hara, Muneko 原宗子, “Seisan gijutsu-to kankyō” 生產技術と環境, Chūka-no keiseiGoogle Scholar.

62. Hirase, Takao, Saten-no shiryōhihanteki kenkyū 左傳の史料批判的研究 (Kyūko, 1998)Google Scholar.

63. Hirase, Takao, Shiryōhihan kenkyū 史料批判研究Google Scholar.

64. Matsuda, Yoshio 松田壽男, Ajia-no rekishi アジアの歷史 (Iwanami, 1992)Google Scholar.

65. Ogata, Isamu and Hirase, Takao, Chūka bunmei-no tanjō 中華文明の誕生Google Scholar.

66. Kudō, Moto'o, Suikochi Shinkan yori mita Shindai-no kokka-to shakai 睡虎地秦簡より見た秦代の國家と社會,(Sōbunsha, 1998)Google Scholar.

67. Ikeda, Tomohisa 池田知久, Sōbun 創文 403Google Scholar.

68. Tomiya, Itaru, Tōhōgakuhō 東方學報 212Google Scholar.

69. Takamura, Takeyuki 高村武幸, “Kyūten Soken nichisho-no seikaku-ni tsuite” 九店楚簡日書の性格について, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 明治大學アジア史論集 3Google Scholar.

70. Takamura, Takeyuki, “Chūgoku seihokubu hōsui ishi shutsudo Kanken-ni okeru mieru senjutsu, rekichū kankei kandoku-no shūsei-to chūshaku” 中國西北部烽遺址出土漢簡に見える占術•曆注關係簡牘の集成と注釋, Meiji daigakuin bungaku kenkyū ronshū:bungaku, shigaku, chirigaku 明治大學院文學研究論集﹕文學史學地理學 8Google Scholar.

71. Murakami, Yōko 村上陽子, “Kokumutsu-no ryōjitsu imibi” 榖物の良日忌日, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 3Google Scholar.

72. Nishikawa, Toshifumi 西川利文, “Inwan Kanbo kandoku san yongo mokudoku-ni tsuite” 尹灣漢墓簡牘三•四號木牘について, Ōryōshigaku 鷹陵史學 24Google Scholar.

73. Yoshimura, Masayuki 吉村昌之, “Kyoenkōkyōsai-ni okeru butai-no haichi-ni tsuite” 居延甲渠塞における部隊の配置について, Kodai bunka 古代文化 50.7Google Scholar.

74. Ōba, Osamu 大庭脩, Mokuken kodai kara-no messe¯ji 木簡古代からのメツセ-ジ (Taishūkan, 1998)Google Scholar.

75. Tomiya, Itaru, Shin-Kan keibatsu seido-no kenkyū 秦漢刑罰制度の研究 (Dōhōsha, 1998)Google Scholar.

76. Matsuzaki, Tsuneko 松崎つね子, “Inkan-to Buntei-no nikukei haishi” 隱官と文帝の肉刑廢止, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 3Google Scholar.

77. Suzuki, Naomi 鈴木直美, “Sengoku Shin-no renza” 戰國秦の連坐, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 3Google Scholar.

78. Miyake, Kiyoshi 宮宅潔, “Shin Kanjidai-no saiban seido” 秦漢時代の裁判制度, Shirin 史林 81.2Google Scholar.

79. Segawa, Keiya 瀨川敬也, “Shindai keibatsu-no saikento” 秦代刑罰の再檢討, Ōryōshigaku 14Google Scholar.

80. Chihara, Yasuhiro 千原靖弘, “Shin shōgun-no seikaku-to rōekikei seido-no hatten” 秦上郡の性格と勞役刑制度の發展, Tōkai shigaku 東海史學 32Google Scholar.

81. Ishioka, Hiroshi 石岡浩, “Shinjidai-no keibatsu gemmen-wo megutte” 秦時代の刑罰減免をめぐつて, Shiteki 史滴 20Google Scholar.

82. Zhang, Jianguo (CHŌ Kenkoku) 張建國 (Ishioka, Hiroshi 石岡浩, tr.), “Kenritsu-no bōshō-ni tsuite” 漢律の旁章について, Tōyōgakuhō 東洋學報 80.3Google Scholar.

83. Sugimoto, Kenji 杉本憲司, “Chūgoku kodai-no toshi seikatsu-ni kansuru hōkanshū sunbyō” 中國古代の都市生活に關する慣習寸描, Ōryōshigaku 24Google Scholar.

84. Emura, Haruki 江村治樹, “Shunjū, Sengoku, Shin, Kanjidai-no toshi-no kibo-to bunpu” 春秋•戰國•秦•漢時代の都市の規模と分布, Nagoya daigaku bungakubu kenkyū ronshū shigaku 名谷屋大學文學部研究論集史學 44Google Scholar.

85. Yamada, Katsuyoshi 山田勝芳, “Chūgoku kodai-no ka-to kinbun sōzoku” 中國古代の家と均分相續, Tōhoku Ajia kenkyū 東北アジア研究 2Google Scholar.

86. Kadoya, Tsuneko 角谷常子, “Shin Kanjidai-no josei rōdō” 秦漢時代の女性勞動, Kodai bunka 50.2Google Scholar.

87. Saihara, Akemi 才原明美, “Shin-no tetsukan-oyobi seitetsugyō” 秦の鐵官及び製鐵業, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 3Google Scholar.

88. Yamada, Katsuyoshi 山田勝芳, “Shin Kandai shukōgyō-no tankai” 秦漢代手工業の埋開, Tōyōshi kenkyū 東洋史研究 56.4Google Scholar.

89. Fujita, Katsuhisa, Shiki Sengoku shiryō-no kenkyū 史記戰國資料の研究, (Tōkyōdaigaku, 1997)Google Scholar.

90. Takatsu, Junya, Shigaku zasshi 107.8Google Scholar.

91. Yoshimoto, Michimasa 吉本道雅, Tōyōshi kenkyū 57.3Google Scholar.

92. Yoshimoto, Michimasa, “Sanshin seiritsu kō” 三晉成立考, Shunjū Sengoku kōtaiki-no seiji shakaishiteki kenkyū: Heisei 7-9 nendo kakenhi hōkokusho 春秋戰國交代期の政治社會史的研究: 平成 7-9 年度研究報告書Google Scholar.

93. Yoshimoto, Michimasa, “Shinshōshiso densetsu kō” 秦趙始祖傳說考, Ritsumeikan tōyōshigaku 立命館東洋史學 21Google Scholar.

94. Yoshimoto, Michimasa, “Shiki Sengoku kinen kō” 史記戰國紀年考, Ritsumei-kan bungaku 立命館文學 556Google Scholar.

95. Sasaki, Kenta 佐佐木研太, “Sengokuki-no shitsu-no kinō” 戰國期の質の機能, Shichō(shin) 史潮(新) 43Google Scholar.

96. Li, Kaiyuan (RI Kaigen) 李開元, “Shinmatsu Kanshō-no meisei” 秦末漢初の盟誓, Tōhōgaku 96Google Scholar.

97. Li, Kaiyuan, “Zenkan seiken-no seiritsu-to Ryū Hōshūdan” 先漢政權の成立と劉邦集團, Tōyōgakuhō 80.3Google Scholar.

98. Shida, Noboru 紫田昇, “Shunji-to heigaku” 荀子と兵學 Nagoya daigaku tōyōshi kenkyū hōkoku 名古屋大學東洋史研究報告 22Google Scholar.

99. Hashimoto, Junya 喬元純也, “Bokushi Himeiron-to Kansho-no jidaisō” 墨子非命論と漢初の時代相, Tōyōkotengaku kenkyū 東洋古典學研究 6Google Scholar.

100. Fukui, Shigemasa 福井重雅, “TōChūsho-no kyozō-to jitsuzō” 董仲舒の虛像と實像, Shikan 史觀 139Google Scholar.

101. Fukui, Shigemasa, “Jukyōseiritsushijō-no ni san-no mondai” 儒教成立史上の二三の問題, Shigaku zasshi 76.1 (1967)Google Scholar.

102. Fukui, Shigemasa, “Doku Shiotetsuron sugi (zoku)”讀鹽鐵論芻議 (續), Waseda daigaku daigakuin bungaku kenkyūka kiyō 早稻田大學大學院文學研究科紀要 43.4Google Scholar.

103. Yoneda, Takeshi 米田健志, “Kandai-no kōrokukun” 漢代の光祿勳, Tōyōshi kenkyū 57.2Google Scholar.

104. Tomita, Kenji 富田健之, “Zenkan kōki-ni okeru Shōsho taisei-no tenkai-to sore-wo meguru shomondai” 前漢後期における尚書體制の展開とそれをめぐる諸問題, TōAjia rekishi-to bunka 東アジア歷史と文化 7Google Scholar.

105. Nakayama, Shigeru 仲山茂, “Kandai-no enshi” 漢代の掾史, Shirin 81.4Google Scholar.

106. Usui, Shunji 薄井俊二, “Zenkan Seiteiki-no kōhiron-wo megutte” 前漢成帝期の后妃論をめぐつて, Kyūshū daigaku tetsugaku ronshū 九州大學哲學論集 24Google Scholar.

107. Hamakawa, Sakae 浜川榮, “Ryō-Kan kōtaiki-no Kōka-no kekkai-ni tsuite” 兩漢交代期の黃河決壞について, Chūgoku suirishi kenkyū 中國水利史研究 26Google Scholar.

108. Inoguchi, Tetsuya 井ノ口哲也, “Go-Kan kenkyū e-no manazashi” 後漢研究へのまなざし, Rekishigaku kenkyū 歷史學研究 707Google Scholar.

109. Kojima, Shigetoshi 小島茂稔, “Go-kan jidaishi kenkyū-no kinnen-no dōkō” 後漢時代史研究の今年の動向, Rekishigaku kenkyū 707Google Scholar.

110. Kojima, Shigetoshi, “Go-Kan jidai-no kokka-to shakai” 後漢時代の國家と社會, Rekishigaku kenkyū 716Google Scholar.

111. Nishikawa, Toshifumi 西川利文, “Ko Kōden oboegaki” 胡廣傳覺書, Bukkyōdaigaku bungakubu ronshū 佛教大學文學部論集 82Google Scholar.

112. Yamada, Toshiaki 山田利明, “Tankaifukyō-no seishi” 誕怪不經の正史, Chūgoku kenkyū shūkan 中國研究集刊 21Google Scholar.

113. Saiki, Tetsurō 齋木哲郎, “Go-Kan-ni okeru Jukyō-no suitai” 後漢における儒教の衰落, Naruto kyōiku daigaku kenkyū kiyō: jinbun shakai kagaku hen 嗚門教育大學研究紀要: 人文社會科學編 13Google Scholar.

114. Hu, Baoguo (KO Hōkoku) 胡寶國 (Yoshimori, Kenji 葭森健介, supervisory translator, Kido, Hisashi 城戶久枝 and Matsuzaki, Kiyoshi 末崎澄香, trs.), “Kandai seiji bunka-no chūshin-no ten’i” 漢代政治文化の中心の轉移, Deshima daigaku sōgōkagaku ningen shakai bunka kenkyū 德島大學總合科學人間社會文化研究 5Google Scholar.

115. Shin, Yōng-su 申英秀, “Shutsudo shiryōyori miru Chūgoku kodai-no igaku” 出土資料より見る中國古代の醫學, Waseda daigaku honshōkōtōgakuin kenkyū kiyō 早稻田大學本庄高等學院研究紀要 16Google Scholar.

116. Ogawa, Yūko 大川裕子, “Kodai Ha-no rekishi” 古代巴の歷史, Shikusa 史艸 39Google Scholar.

117. Abe, Yokinobu 阿部幸信, “Kandai-ni okeru inju shiyo-ni kansuru hitotsu kōsatsu” 漢代における印綬賜與に關する一つ考察, Shigaku zasshi 107.10Google Scholar.

118. Hayashi, Minao 林已奈夫, “Kandai gazōishi-no shinwateki jumoku-ni tsuite” 漢代畫像石の神話的樹木について, Sen'oku hakkokan kiyō 泉屋博古館紀要 15Google Scholar.

119. Shigure, Akira 時雨彰, “Kodai Chūgoku dōkyō-ni hyōgensareta shishinzū-no keifu” 古代中國銅鏡に表現された四神圖の系譜, Kokugakuin daigaku daigakuin bungakubu kiyō 國學院大學大學院文學部紀要 29Google Scholar.

120. Okayasu, Isamu 岡安勇, “Chūgoku kodai-ni okeru hōikan shiron” 中國古代における方位觀試論, Sōgōbunka kyōkai Sōgōbunka 綜合文化協會綜合文化 1Google Scholar.

121. Yang, Hongxun (YŌ Kōkun) 楊鴻勳, “Meidōhanron” 明堂泛論, Tōhōgakuhō(Kyōto) 東方學報 (京都) 70Google Scholar.

122. Miyata, Kiyoko 宮田清子, “Shinkawaratō-ni okeru unmon” 秦瓦當における雲紋, Kibii shigaku 紀尾井史學 18Google Scholar.

123. Matsuda, Minoru 松田稔, “Kainanshi ‘Chikeikun’-to Sankaikei” 淮南子地形訓と山海經, Kokugakuin zasshi 國學院雜誌 99.10Google Scholar.

124. Higo, Masanori 肥後政紀, “Kansho chirishi kisai-no koko tōkei-no nendai-ni tsuite” 漢書地理志記載の戶口統計の年代について, Meiji daigaku Ajiashi ronshū 3Google Scholar.

125. KATō, Ken-ichi 加藤謙一, Kyōdo “teikoku” 匈奴帝國 (Dai-ichi, 1998)Google Scholar.

126. Sawada, Tsutomu 澤田勳, Kyōdo 匈奴 (Tōhō, 1996)Google Scholar.

127. Wang, Ke (Ō Ka) 王科, “Banri-no chōjō-no naigai” 萬里の長城の內外, Chūgoku 中國 21:3Google Scholar.

128. Yoshikai, Masahito 吉開將人, “In kara mita Nanetsu sekai (1)” 印から見た南越世界 (前篇), Tōkyōdaigaku tōyōbungaku kenkyūjōkiyō 東京大學東洋文學研究所紀要 136Google Scholar.

129. Ōba, Osamu 大庭脩, “Watashi-no Chūgokushi-no jidai kubun” 私の中國史の時代區分, Shisen 史泉 87Google Scholar.