Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-8bbf57454-nshs2 Total loading time: 0.599 Render date: 2022-01-24T05:19:32.264Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": true, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true, "newEcommerce": true, "newUsageEvents": true }

6 - Women and Constitution-Making in Turkey

From Ottoman Modernism to a Constitutionalism of Women’s Platform

Published online by Cambridge University Press:  25 March 2019

Ruth Rubio-Marín
Affiliation:
Universidad de Sevilla
Helen Irving
Affiliation:
University of Sydney
Get access

Summary

Explores the history of women’s participation in constitution-making in Turkey, and outlines the strategies women have adopted to have their aspirations for constitutional equality heard. The chapter describes the long and fluctuating history of Turkish women’s constitutional and political status, and the factors contributing to women’s constitutional mobilisation after 1980. It explains, in particular, the key role of the the Women’s Constitutional Platform, an informal, innovative, and strategic network of feminist alliance, established in 2007, presenting an unprecedented approach in women’s constitutional engagement. The chapter concludes with, among others, a reflection on issues posed by Turkey’s recent presidentialist constitutional amendments, and by growing religious conservatism, for women’s rights and women’s engagement.
Type
Chapter
Information
Women as Constitution-Makers
Case Studies from the New Democratic Era
, pp. 270 - 313
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2019

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

‘Abortion banned in Turkish state hospitals, health group claims’, Hürriyet Daily News, 13 March 2014.
‘AKP’nin Türbana Ahlaki Çözümü Mutlak Muhafazakarlık Demek’, Bianet, 18 January 2008, http://bianet.org/bianet/din/104260-akpnin-turbana-ahlaki-cozumu-.
Aksoley, Mebrure in Öztürk, K. (Der.), 1966, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cilt II, Madde 1–75, (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), pp. 989990.Google Scholar
‘Anayasa Kadın Platformu Taleplerini Açıkladı’, Bianet, 26 March 2010, http://bianet.org/bianet/siyaset/120920-anayasa-kadin-platformu-taleplerini-acikladi.
‘Bu Taslak Siyaseti Demokratikleştirmeyecek!’, Bianet, 23 March 2010, http://bianet.org/bianet/siyaset/120834-bu-taslak-siyaseti-demokratiklestirmeyecek.
‘Concerns for women’s social space in Turkey on rise, as key treaty enters into force’, Hürriyet Daily News, 31 July 2014.
‘Erdoğan: Justice as solution to women’s problems’, Daily Sabah, 24 November 2014.
“Fury at Turkish bill to clear men of child sex assault if they marry victims’, The Guardian, 22 November 2016, www.theguardian.com/world/2016/nov/18/turkish-bill-to-clear-menof-child-sex-assault-if-the-marry-their-victims.
‘KADER Anayasa’nın 10. Maddesine Yapılacak Ekleme İçin Açıklama Yaptı’, Kadın Vizyon Haber Servisi, 3 May 2004, www.kadinvizyon.com/article.php?aID=119.
‘Kadın Saylav Olursa’ Cumhuriyet, 29 January 1935.
‘Kadın Saylav Olursa’ Cumhuriyet, 1 February 1935.
‘Kadınlar Anayasada Ahlak Ölçütüne Karşı’, Radikal, 26 January 2008.
‘Kadınlar Nasıl Bir Anayasa İstiyor?’, Anayasa Kadın Platformu, Platform Sekreteryası, KADER.
‘Kantarcı: Fiili Eşitlik Olmadan Ayrımcılık Önlemez’, Bianet, 30 March 2010, http://bianet.org/bianet/siyaset/120977-kantarci-fiili-esitlik-olmadan-ayrimcilik-onlenemez.
‘Turkish deputy prime minister says women should not laugh out loud’, The Guardian, 29 July 2014.
‘Women file complaint against deputy PM who said they shouldn’t laugh’, Hürriyet Daily News, 4 August 2014.
2000 Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress towards Accession, 8 November 2000.
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Cilt 1, 2001.
Arat, Y., 2008, ‘Contestation and Collaboration: Women’s Struggles for Empowerment in Turkey’, in Kasaba, R. (ed.), The Cambridge History of Turkey Volume 4: Turkey in the Modern World (Cambridge University Press), pp. 388418.CrossRefGoogle Scholar
Ateş, N. Y., 2009, Yeni Harflerle Kadın Yolu / Türk Kadın Yolu (1921–1927) (Istanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Yayını Vakfı).Google Scholar
Atkaya, K., ‘This nature has a serious problem with us’, Hürriyet Daily News, 25 November 2014.
Ayata, A. G. and Tütüncü, F., 2008, ‘Party Politics of the AKP (2002–2007) and the Predicaments of Women at the Intersections of Westernist, Islamist and Feminist Discourses in Turkey’, British Journal of Middle Eastern Studies 35(3), pp. 363384.CrossRefGoogle Scholar
Berktay, F., 2001, ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm’ in Alkan, M. Ö. (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Düşünce Birikimi, Volume 1, 1st edn (İstanbul: İletişim), pp. 348360.Google Scholar
Bozkır, G., 2000, ‘Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanması ve Türk Kadınlar Birliği’, Toplumsal Tarih, 13(75), pp. 2126.Google Scholar
Belge, B., ‘Işık: Ayrımcılık ve Eşitlikle İlgili Tanımlar Net Yapılmalı’, Bianet, 18 March 2010, http://bianet.org/bianet/siyaset/120753-isik-ayrimcilik-ve-esitlikle-ilgili-tanimlar-net-yapilmali.
Çakır, S., 2013, Osmanlı Kadın Hareketi, 4th edn (Istanbul: Metis).Google Scholar
Caporal, B., 1982, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919–1970) (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları).Google Scholar
Constitutional Court, E. 1988/4, K. 1989/9, K. t. 10 January 1990.
Constitutional Court, E. 2008/16, K. 2008/116, K. t. 5 June 2008.
Constitutional Court, E. 2009/85, K. 2011/49, K. t. 10 March 2011.
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 8, Yasama Yılı 1, Birleşim 136, Oturum 1, 26 August 1982.
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, Yasama Yılı 1, Birleşim 147, Oturum 1, 9 September 1982.
Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 10, Yasama Yılı 1, Birleşim 154, Oturum 2, 21 September 1982.
Deliveli, E., ‘Turkey 2014 is not Iran 1979, but Orwell’s 1984’, Hürriyet Daily News, 8 November 2013.
Diner, Ç. and Toktaş, Ş., 2010, ‘Waves of Feminism in Turkey: Kemalist, Islamist and Kurdish Women’s Movements in an Era of Globalisation’, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12(1), pp. 4157.CrossRefGoogle Scholar
Freeman, J., 1975, ‘Political Organisation in the Feminist Movement’, Acta Sociologica, 18: 2–3, pp. 222224.CrossRefGoogle Scholar
Gündüç, G., ‘Bıyıksız Anayasa İçin Kadın Platformu Kuruldu’, Bianet, 2 October 2007, http://bianet.org/bianet/kadin/102093-biyiksiz-anayasa-icin-kadin-platformu-kuruldu.
Gözbüyük, Ş. and Sezgin, Z., 1957, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü and New York University Graduate School of Public Administration and Social Service).Google Scholar
Gülsim Genç Individual Application, 2013/4439, 6 March 2014.
Hilmi, T., 1984, ‘Halk Hâkimiyeti Risalesi ve Anayasa Tasarısı’, Tarih ve Toplum 1(3), pp. 2430.Google Scholar
İlkkaracan, P., 2008, ‘Introduction: Sexuality as a Contested Political Domain in the Middle East’ in İlkkaracan, P. (ed.), Deconstructing Sexuality in the Middle East: Challenges and Discourses (Hampshire: Asgate), pp. 116.Google Scholar
İzmir, G., 2011, ‘Milletvekili Seçilme Yeterliği ve Bu Sıfatın Kazanılması’, Yasama Dergisi, 18, pp. 51115.Google Scholar
Kandiyoti, D., 2013, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (Istanbul: Metis).Google Scholar
Korkut, Tolga, ‘Siyasetçiler Başörtüsü Takanları Malzeme Yapmaktan Vazgeçmek Zorunda’, Bianet, 6 June 2008, http://bianet.org/bianet/siyaset/107484-siyasetciler-basortusu-takanlari-malzeme-yapmaktan-vazgecmek-zorunda.
Leventoğlu Abdulkadiroğlu v. Turkey (7971/07), 28 May 2013.
Neziroğlu, İrfan and Yılmaz, Tuncer (eds.), 2014, Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları, Cilt 2 (Ankara: TBMM), pp. 208210.Google Scholar
On Yedinci İçtima, 3 Nisan 1339 Salı, Devre: I, Cilt: 28, İçtima Senesi: 4, T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, 328–329.
On Yedinci İçtima, 3 Nisan 1339 Salı, Devre: I, Cilt: 28, İçtima Senesi: 4, T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, 341.
On Yedinci İçtima, 3 Nisan 1339 Salı, Devre: 1, Cilt: 28, İçtima Senesi: 4, T. B. M. M. Zabıt Ceridesi.
Sancar, S., 2011.‘Türkiye’de Kadın Hareketinin Politiği: Tarihsel Bağlam, Politik Gündem ve Özgürlükler’, in Sancar, S. (ed.), Birkaç Arpa Boyu, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Volume 1 (Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları), pp. 53109.Google Scholar
Sancar, S., 2012, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet Kadınlar Aile Kurar (Istanbul: İletişim).Google Scholar
Tanbay T?ten v. Turkey (38249/09), 10 December 2013.
Taşkıran, T., 1973, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları (Ankara: Başbakanlık Basımevi).Google Scholar
T. B. M. M. (Sıra Sayısı: 430) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278), Dönem 22, Yasama Yılı 2.
T. B. M. M. (Sıra Sayısı: 430), Anayasa Komisyonu Raporu, 30 April 2004, E. 2/278, K. 20, Karşı Oy Yazısı.
T. B. M. M. Genel Kurul Tutanağı, Dönem 21, Yasama Yılı 3, Birleşim 26, 26 September 2001, www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=6004&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=48.
T. B. M. M. Genel Kurul Tutanağı, Dönem 22, Yasama Yılı 2, Birleşim 83, 4 May 2004, www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=11785&P5=B&PAGE1=2&PAGE2=59.
T. B. M. M. Genel Kurul Tutanağı, Dönem 23, Yasama Yılı 4, Birleşim 88, 19 April 2010.
Tekeli, Ş., 2015, ‘1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar’, in Tekeli, Ş. (ed.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış açısından Kadınlar (Istanbul: İletişim), pp. 737.Google Scholar
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 3, Birleşim 47, 18 April 1961.
Korkut, Tolga, ‘Siyasetçiler Başörtüsü Takanları Malzeme Yapmaktan Vazgeçmek Zorunda’, Bianet, 6 June 2008 at http://bianet.org/bianet/siyaset/107484-siyasetciler-basortusu-takanlari-malzeme-yapmaktan-vazgecmek-zorunda (5 June 2015).
Toprak, Z., 2000, ‘Muslihiddin Âdil’in Görüşleri, Kadın ve Hukuk-ı Nisvan’, Toplumsal Tarih, 75, pp. 1417.Google Scholar
Toska, Z., Çakır, S., Gençtürk, T., Yılmaz, S., Kurç, S., Art, G. and Demirdirek, A. (eds.), 1993, İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası, 1869–1927, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Yayını Vakfı Yayınları No: 5 (Istanbul: Metis).Google Scholar
Tuncer Güneş v. Turkey (26268/08), 3 October 2013.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278), Dönem 22, Yasama Yılı 2.
Ünal Tekeli v. Turkey (29865/96), 16 November 2004.
Üstündağ, E., ‘Türban Yasağı Mağduru Kadınlar da Anayasa Değişikliğine Tepkili’, Bianet, 28 January 2008, http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/104474-turban-yasagi-magduru-kadinlar-da-anayasa-degisikligine-tepkili.
Zihnioğlu, Y., 2003, Kadınsız İnkılap, Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği (Istanbul: Metis).Google Scholar

Send book to Kindle

To send this book to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Send book to Dropbox

To send content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about sending content to Dropbox.

Available formats
×

Send book to Google Drive

To send content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about sending content to Google Drive.

Available formats
×