Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-8448b6f56d-wq2xx Total loading time: 0 Render date: 2024-04-20T23:13:02.768Z Has data issue: false hasContentIssue false

Bibliography of Primary Works Cited

Published online by Cambridge University Press:  07 February 2022

Debin Ma
Affiliation:
Hitotsubashi University, Tokyo
Richard von Glahn
Affiliation:
University of California, Los Angeles
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2022

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

SBCK: Sibu congkan 四部叢刊 (Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1929).Google Scholar
SKQS: Wenyuange Siku quanshu 文淵閣四庫全書 (Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan, 1983).Google Scholar
SSJZS: Yuan, Ruan 阮元 (comp.), Shisanjing zhushu 十三經注疏, rpt (Beijing, Zhonghua shuju, 1980).Google Scholar
XX SKQS: Xuxiu Siku quanshu 續修四庫全書 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1995).Google Scholar

Secondary Sources

BMTZ: Bamin tongzhi 八閩通志 (1491).Google Scholar
BS: Bei shi 北史 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
BTMHL: Huizu, Wang 汪輝祖, Bingta menghen lu 病榻夢痕錄, in Wang Longzhuang yishu 汪龍莊遺書, rpt (Taipei, Huawen shuju, 1970).Google Scholar
BXDA: Sichuansheng dang’anguan 四川省檔案館 and lishixi, Sichuan daxue 四川大學歷史系 (eds.), Qingdai Qian Jia Dao Baxian dang’an xuanbian 清代乾嘉道巴縣檔案選編 (Chengdu, Sichuan daxue chubanshe, 1989–1996).Google Scholar
CAZ: Minqiu, Song 宋敏求, Chang’an zhi 長安志, rpt in Song Yuan difangzhi congshu 宋元地方志叢書 (Taipei, Dahua shuju, 1987).Google Scholar
CGL: Zongyi, Tao 陶宗儀, Nancun chuogeng lu 南村輟耕錄 (Beijing, Zhonghua shuju, 1959).Google Scholar
CHTB: Zheng Ruozeng 鄭若曾, Chouhai tubian 籌海圖編 (SKQS ed.).Google Scholar
CZXZ: Changzhou xianzhi 長洲縣志 (1684).Google Scholar
DJMHL: Yuanlao, Meng 孟元老, Dongjing menghua lu 東京夢華錄, in Zhonghua shuju Shanghai bianjisuo 中華書局上海編輯所 (ed.), Dongjing menghua lu (wai sizhong) 東京夢華錄 (外四種) (Beijing, Zhonghua shuju, 1962).Google Scholar
DMHD: Xu Pu 徐溥 et al. (comps), Da Ming huidian 大明會典 (SKQS ed.).Google Scholar
DML: Xiaofeng, Huai 懷效鋒 (ed.), Da Ming lü 大明律 (Shenyang, Liao Shen shushe, 1990).Google Scholar
DPQJ: Su Shi 蘇軾, Dongpo qiji 東波七集 (Sibu beiyao 四部備要 ed.).Google Scholar
DQLL: Rongzheng, Zhang 張榮錚, Liu Yongqiang 劉勇強, and Jin Maochu 金懋初 (eds.), Da Qing lüli 大清律例 (Tianjin, Tianjin guji chubanshe, 1993).Google Scholar
FBJ: Bao, Fang 方苞, Fang Bao ji 方苞集 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1983).Google Scholar
FLXZ: Fuliang xianzhi 浮梁縣志 (1823).Google Scholar
FLZTZ: Jianghu zuizhong langsou 江湖醉中浪叟 (pseud.), Falin zhaotianzhe 法林照天燭, undated Ming dynasty MS, Fu Sinian Library, Institute of History and Philology, Academia Sinica, Taipei.Google Scholar
FSJ: Chengda, Fan 范成大, Fan shihu ji 范石湖集 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2006).Google Scholar
FWZJ: Fan Zhongyan 范忠淹, Fan Wenzheng ji 范文正集 (SBCK ed.).Google Scholar
GMXZ: Gaoming xianzhi 高明縣志 (1894).Google Scholar
GQ: Tan Qian 談遷, Guoque 國榷 (SKQS ed.).Google Scholar
GSZ: 慧皎, Huijiao, Gaoseng zhuan 高僧傳 (ed. Tang Yongtong 湯用彤) (Beijing, Zhonghua shuju, 1992).Google Scholar
GY: Guoyu jijie 國語集解 (ed. Xu Yuangao 徐元誥), rev. ed. (Beijing, Zhonghua shuju, 2002).Google Scholar
GZ: Guan Zi jiaozhu 管子校注 (ed. Li Xiangfeng 黎翔風) (Beijing, Zhonghua shuju, 2004).Google Scholar
GZD: YZ: Gongzhongdang Yongzheng chao zouzhe 宮中檔雍正朝奏摺 (Taipei, Guoli gugong bowuyuan, 1977).Google Scholar
HBJYJ: Yongqin, Hong 洪用懃 (comp.), Hong Beijiang xiansheng yiji 洪北江先生遺集 (1877), rpt (Taipei, Huawen shuju, 1969).Google Scholar
HCJSWB: Changling, He 賀長齡 and Wei Yuan 魏源 (comps), Huangchao jingshi wenbian 皇朝經世文編 (1827), rpt (Taipei: Wenhai chubanshe, 1966).Google Scholar
HCLQJ: Yu, Han 韓愈, Han Changli quanji 韩昌黎全集 (Beijing, Zhongguo shudian, 1991).Google Scholar
HCQJ: Liu Kezhuang 劉克莊, Houcun xiansheng da quanji 後村先生大全集 (SBCK ed.).Google Scholar
HFSY: Zhang Aisheng 張靄生 (comp.), Hefang shuyan 河防述言 (Siku quanshu zhenben ed.).Google Scholar
HFZ: Han Fei Zi jishi 韓非子集釋 (ed. Qiyou, Chen 陳奇猷) (Taipei, Hanjing wenhua shiye gongsi, 1983).Google Scholar
HGZS: Huguang tujing zhishu 湖廣圖經志書 (1522).Google Scholar
HMJSWB: Zilong, Chen 陳子龍 et al. (comps), Huang Ming jingshi wenbian 皇明經世文編, rpt (Beijing, Zhonghua shuju, 1962).Google Scholar
HNZ: Huainan honglie jishi 淮南鴻烈集釋 (ed. Wendian, Liu 劉文典) (Beijing, Zhonghua shuju, 1989).Google Scholar
HS: Ban Gu 班固, Han shu 漢書 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
HZFZ: Hangzhou fuzhi 杭州府志 (1475).Google Scholar
JGLBS: Yanwu, Gu 顧炎武, Tianxia junguo libing shu 天下郡國利病書, rpt (Kyoto, Chūbun shuppan, 1975).Google Scholar
JHHMS: Dong Wei 董煟, Jiuhuang huomin shu 救荒活民書 (SKQS ed.).Google Scholar
JHNP: Guangqing, Duan 段光淸, Jinghu zizhuan nianpu 鏡湖自撰年譜 (Beijing, Xinhua shudian, 1960).Google Scholar
JTS: Jiu Tang shu 舊唐書 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
JWDS: Jiu Wudai shi 舊五代史 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
JWGZ: Jin Wenxiang Gong zoushu 靳文襄公奏疏 (comp. Jin Zhiyu 靳治豫), rpt (Taipei, Wenhai chubanshe, 1966–1973).Google Scholar
KSXM: Jinde, Li 李晉德, Keshang yilan xingmi 客商一覽醒迷 (Taiyuan, Shanxi renmin chubanshe, 1992).Google Scholar
LCWJ: Anshi, Wang 王安石, Linchuan xiansheng wenji 臨川先生文集 (Hong Kong, Zhonghua shuju, 1971).Google Scholar
LJ: Li ji 禮記 (SSJZS ed.).Google Scholar
LMBJ: Su Maoxiang 蘇茂相, Lüli linmin baojing 律例臨民寶鏡 (1632).Google Scholar
LSCQ: Lüshi chunqiu jiaoshi 呂氏春秋校釋 (ed. Chen Qiyou 陳奇猷) (Shanghai, Xuelin chubanshe, 1994).Google Scholar
LXGJ: Zhi, Lu 陸贄, Lu Xuangong ji 陸宣公集 (Hangzhou, Zhejiang guji chubanshe, 1988).Google Scholar
MBS: Shimao, Wang 王世懋, Minbu shu 閩部疏 (Taipei, Chengwen chubanshe, 1975).Google Scholar
MHT: Guancheng, Fang 方觀承, Mianhua tu 棉華圖 (Beijing, Airusheng shuzihua jishu yanjiu zhongxin, 2009).Google Scholar
MLL: Zimu, Wu 吳自牧, Mengliang lu 夢粱錄, in Dongjing menghua lu (wai sizhong) 東京夢華錄 (外四種) (Beijing, Zhonghua shuju, 1962).Google Scholar
MS: Ming shi 明史 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
MSL: Ming shilu 明實錄 (Taipei, Zhongyang yanjiuyuan, 1962–1966).Google Scholar
MSZ: Junyan, Yan 顏俊彥, Mengshuizhai cundu 盟水齋存牘 (Beijing, Zhongguo zhengfa daxue falü guji zhengli yanjiusuo, 2002).Google Scholar
MZ: Mo Zi jiaozhu 墨子校注 (ed. Wu Yujiang 吳毓江) (Beijing, Zhonghua shuju, 1993).Google Scholar
NCFZ: Nanchang fuzhi 南昌府志 (1588).Google Scholar
NGZML: Zeng, Wu 吳曾, Nenggaizhai manlu 能改齋漫錄 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1979).Google Scholar
NZQS: Guangqi, Xu 徐光啟, Nongzheng quanshu jiaozhu 農政全書校注 (Taipei: Mingwen shuju, 1981).Google Scholar
QFL: Qianfulun jian jiaozheng 潛夫論箋校正 (ed. Peng Duo 彭鐸) (Beijing, Zhonghua shuju, 1985).Google Scholar
QHW: Quan Qian Han wen 全前漢文, in Yan Kejun 嚴可均 (ed.), Quan shanggu sandai Qin Han sanguo liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文 (Guangzhou, Guangya shuju, 1887).Google Scholar
QMJ: Zhongguo shehui kexueyuan lishi yanjiusuo 中國社會科學院歷史研究所 and Song Liao Jin Yuan shi yanjiushi 宋遼金元史研究室 (comp.), Minggong shupan qingmingji 名公書判清明集 (Beijing, Zhonghua shuju, 1987).Google Scholar
QMYS: Sixie, Jia 賈思勰, Qimin yaoshu jinshi 齊民要述今釋 (ed. Shi Shenghan 石聲漢) (Beijing, Kexue chubanshe, 1957–1958).Google Scholar
QSL: Qing shilu 清實錄, rpt (Taipei, Huawen shuju, 1970).Google Scholar
QSW: Quan Song wen 全宋文 (Shanghai, Shanghai cishu chubanshe, 2006).Google Scholar
QSZY: Wei Zheng 魏徵 et al. (comp.), Qunshu zhiyao 群書治要 (SBCK ed.).Google Scholar
QTWZ: Xie Jie 謝傑, Qiantai wo zuan 虔臺倭纂 (Xuanlantang congshu xuji ed.).Google Scholar
QXJ: Wang Mai 王邁, Quxuan ji 臞軒集 (SKQS ed.).Google Scholar
QYTF: Shenfu, Xie 謝深甫 et al. (comp.), Qingyuan tiaofa shilei 慶元條法事類 (Tokyo: Koten kenkyūkai, 1968).Google Scholar
QZ: Zun, Hong 洪遵, Quanzhi 泉志, rpt in Zhongguo qianbi wenxian congshu 中國錢幣文獻叢書 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1994).Google Scholar
SC: Shichen, Bao 包世臣, Shuo chu 說儲, rpt in Guocui congshu 國粹叢書, series 1 (Shanghai, Guoxue baocun hui, 1906).Google Scholar
SCTG: Jirui, Wei 魏際瑞, Sicitang gao 四此堂稿 (1675).Google Scholar
SFG: Yikui, Xu 徐一夔, Shifeng gao 始豐藁, rpt in Wulin wangzhe yizhu 武林往哲遺著 (Hangzhou, Dingshi Jiahuitang, 1894).Google Scholar
SGBL: Zhongfu, Wu 吳仲孚, Shanggu bianlan 商賈便覽 (1792).Google Scholar
SGZ: Chen Shou 陳壽, Sanguo zhi 三國志 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
ShJ: Shijing 詩經 (SSJZS ed.).Google Scholar
SHY: Song, Xu 徐松 (comp.), Song huiyao jigao 宋會要輯稿, rpt (Beijing, Zhonghua shuju, 1957).Google Scholar
SJ: Sima Qian 司馬遷, Shi ji 史記 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
SJS: Shangjun shu zhuizhi 商君書錐指 (ed. Lihong, Jiang 蔣禮鴻) (Beijing, Zhonghua shuju, 1986).Google Scholar
SLQH: Dehui, Ye 葉德輝, Shulin qinghua 書林清話, rpt (Shanghai, Shanghai shudian, 1989).Google Scholar
SMCJJ: Guang, Sima 司馬光, Sima Wenzheng Gong chuanjia ji 司馬文正公傳家集 (SKQS ed.).Google Scholar
SMGRJ: Guang, Sima 司馬光, Sima Guang riji jiaozhu 司馬光日記校注 (ed. Li Yumin 李裕民) (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1994).Google Scholar
SMXZ: Zhizheng Siming xuzhi 至正四明續志, rpt in Song Yuan difangzhi congshu 宋元地方志叢書 (Taipei, Dahua shuju, 1987).Google Scholar
SQXY: Yu Bian 俞弁, Shanqiao xiayu 山樵暇語 (Hanfenlou miji 涵芬樓秘笈 ed.).Google Scholar
SHRJ: Lu Chongxing 盧崇興, Shou He riji 守禾日記 (1678).Google Scholar
ShS: Shangshu 尚書 (SSJZS ed.).Google Scholar
SS: Song shi 宋史 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
SSBF: Yan Ruyi 嚴如熤, Sansheng bianfang beilan 三省邊防備覽 (XX SKQS ed.).Google Scholar
SSJW: Guang, Sima 司馬光, Sushui jiwen 速水記聞 (Beijing, Zhonghua shuju, 1989).Google Scholar
SuiS: Sui shu 隋書 (Beijing, Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
SYZJ: Rong, Lu 陸容, Shuyuan zaji 菽園雜記 (Beijing: Zhonghua shuju, 1983).Google Scholar
SXT: Dou Yi 竇儀 et al. (comp.), Song xing tong 宋刑統 (Beijing: Falü chubanshe, 1999).Google Scholar
TLML: anon., Tiaoli mulu 條例目錄 (1734–1794; collection of Tōyō Bunko).Google Scholar
TLSY: Wuji, Zhangsun 長孫無忌 et al. (comp.), Tanglü shuyi jianjie 唐律疏議箋解 (ed. Liu Junwen 劉俊文) (Beijing, Zhonghua shuju, 1996).Google Scholar
TSL: bowuguan, Tianyige 天一閣博物館 and Zhongguo shehui kexueyuan lishi yanjiusuo Tiansheng ling zhengli ketizu 中國社會科學院歷史研究所天聖令整理課題組 (eds.), Tianyige cang Ming chaoben Tiansheng ling jiaozheng 天一閣藏明鈔本天聖令校證 (Beijing, Zhonghua shuju, 2006).Google Scholar
TZQJ: Zhu, Tao 陶澍, Tao Zhu quanji 陶澍全集 (Changsha, Yuelu shushe, 2010).Google Scholar
TZTG: Chong, Bozhulu 孛朮魯翀 (comp.), Tongzhi tiaoge jiaozhu 通制條格校注 (ed. Li Linggui 李齡貴) (Beijing, Zhonghua shuju, 2011).Google Scholar
WFL: Xingzeng, Huang 黃省曾, Wufeng lu 吳風錄, rpt (Taipei, Taiwan wenyuan shuju, 1964).Google Scholar
WLZYS: Huizu, Wang 汪輝祖, Wang Longzhuang yishu 汪龍莊遺書, rpt (Taipei, Huawen shuju, 1970).Google Scholar
WS: Wei shu 魏書 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
WYYH: Fang, Li 李昉 et al. (comps), Wenyuan yinghua 文苑英華 (Beijing, Zhonghua shuju, 1966).Google Scholar
WZ: Dingsheng, Li 李定生 and Xu Huijun 許惠君 (eds.), Wen Zi jiaoshi 文子校釋 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2016).Google Scholar
WZRJ: Yuanxiang, Zhan 詹元相, Weizhai riji 畏齋日記, in Zhongguo shehui kexueyuan lishi yanjiusuo Qingshi yanjiushi 中国社会科学院历史研究所清史研究室 (ed.), Qingshi ziliao 清史資料, vol. 4 (Beijing, Zhonghua shuju, 1983).Google Scholar
XC: Kentang, Zhang 張肯堂, Xunci 㽦辭 (c. 1628–1644).Google Scholar
XCB: Tao, Li 李燾, Xu Zizhi tongjian changbian 續資治通鑑長編 (Beijing, Zhonghua shuju, 2004).Google Scholar
XCSL: Xin, Fei 費信, Xingcha shenglan jiaozhu 星槎勝覽校注 (ed. Feng Chengjun 馮承鈞), (Beijing, Zhonghua shuju, 1954).Google Scholar
XCYS: anon., Xianchun yishi 咸淳遺事 (SKQS ed.).Google Scholar
XGJK: Fang Hui 方回, Xu gujin kao 續古今考 (SKQS ed.).Google Scholar
XJSXL: Ang, Huang 黃卬, Xijin shixiao lu 錫金識小錄 (1752).Google Scholar
XNYL: Li Xinchuan 李心傳, Jianyan yilai xinian yaolu 建炎以來繫年要錄 (SKQS ed.).Google Scholar
XS: Jia Yi 賈誼, Xinshu jiaozhu 新書校注 (ed. Yan Zhenyi 閻振益 and Zhong Xia 鐘夏), (Beijing, Zhonghua shuju, 2000).Google Scholar
XWXTK: Cao Renhu 曹仁虎, Qinding xu wenxian tongkao 欽定續文獻通考 (SKQS ed.).Google Scholar
XWXTK (Wang): Wang Qi 王圻 (comp.), Xu Wenxian tongkao 續文獻通考, rpt (Hangzhou, Zhejiang guji chubanshe, 1988).Google Scholar
XZ: Xun Zi jishi 荀子集釋 (ed. Li Disheng 李滌生) (Taipei, Xuesheng shuju, 1979).Google Scholar
XZWJ: Ouyang Shoudao 歐陽守道, Xunzhai wenji 巽齋文集 (SKQS ed.).Google Scholar
YCXP: Zhu Guozhen 朱國禎, Yongchuang xiaopin 湧幢小品 (Beijing, Wenhua yishu chubanshe, 1998).Google Scholar
YCXJ: Yancheng xianji 郾城縣記 (1934).Google Scholar
YDZ: Da Yuan shengzheng guochao dianzhang 大元聖政国朝典章 (Taipei, Guoli gugong bowuyuan, 1972).Google Scholar
YFLG: Zeng Gong 曾鞏, Nanfeng xiansheng Yuanfeng leigao 南豐先生元豐類藁 (SBCK ed.).Google Scholar
YLMC: Yanwei, Zhao 趙彥衛, Yunlu manchao 雲麓漫鈔, rpt (Beijing, Zhonghua shuju, 1996).Google Scholar
YS: Yuanshi 元史 (Zhonghua shuju ed.).Google Scholar
YSB: Mengzhu, Ye 葉夢珠, Yueshi bian 閱世編 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1981).Google Scholar
YSSF: Cai, Yuan 袁采, Yuanshi shifan 袁氏世范 (Shanghai, Shangwu yinshuguan, 1937).Google Scholar
YTL: Kuan, Huan 桓寬, Yantie lun jiaozhu 鹽鐵論校注 (ed. Wang Liqi 王利器) (Beijing, Zhonghua shuju, 1992).Google Scholar
YYXQ: Lüxiang, Zhang 張履祥, Yangyuan xiansheng quanji 楊園先生全集 (Beijing, Zhonghua shuju, 2002).Google Scholar
YZHFL: Dou, Li 李斗, Yangzhou huafang lu 揚州畫舫錄 (Yangzhou, Jiangsu Guangling guji keyinshe, 1984).Google Scholar
YZYJL: Dezhi, Chen 陳得芝, Qiu Shulin 邱樹林, and He Zhaoji 何兆吉 (eds.), Yuandai zouyi jilu 元代奏議集錄 (Hangzhou, Zhejiang guji chubanshe, 1998).Google Scholar
YZZP: dang’anguan, Zhongguo diyi lishi 中國第一歷史檔案館 (ed.), Yongzheng hanwen zhupi zouzhe huibian 雍正漢文硃批奏摺匯編 (Nanjing, Nanjing guji shudian, 1989–1991).Google Scholar
ZAZZ: Zheng’an zhouzhi 正安州志 (1877).Google Scholar
ZGZH: Zhanguo zonghengjia shu 戰國縱横家書 (ed. Mawangdui Hanmu boshu zhengli xiaozu 馬王堆漢墓帛書整理小組) (Beijing, Wenwu chubanshe, 1976).Google Scholar
ZHS: Chongdi, Chen 陳崇砥, Zhihuang shu 治蝗書 (1874).Google Scholar
ZPBZ: Zhapu beizhi 乍浦偹志 (1828).Google Scholar
ZY: Zhouyi zhijie 周易直解 (SSJZS ed.).Google Scholar
ZZ: Zuozhuan 左傳 (SSJZS ed.).Google Scholar
ZZTJ: Guang, Sima 司馬光, Zizhi tongjian 資治通鑒 (Beijing, Guji chubanshe, 1956).Google Scholar
ZZZJ: Qi, Kong 孔齊, Zhizheng zhiji 至正直記 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 1987).Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

Available formats
×