Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-848d4c4894-wg55d Total loading time: 0 Render date: 2024-05-26T16:59:30.076Z Has data issue: false hasContentIssue false

Part II - 1000 to 1800

Published online by Cambridge University Press:  07 February 2022

Debin Ma
Affiliation:
Hitotsubashi University, Tokyo
Richard von Glahn
Affiliation:
University of California, Los Angeles
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2022

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Further Reading

Bao, Maohong, “Environmental History in China,” Environment and History 10.4 (2004), 475–99.Google Scholar
Bello, David A., “Environmental Issues in Pre-modern China,” in Oxford Bibliographies in Chinese Studies (Oxford, Oxford University Press, 2014), https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199920082/obo-9780199920082-0087.xml?rskey=RJOZ1s&result=46.Google Scholar
Bray, Francesca, Science and Civilisation in China, vol. 6, part 2, Agriculture (London, Cambridge University Press, 1984).Google Scholar
Cui, Jianxin, Chang, Hong, Cheng, Kaiyue, and Burr, George S., “Climate Change, Desertification, and Societal Responses along the Mu Us Desert Margin during the Ming Dynasty,” Weather, Climate and Society 9.1 (2017), 8194.Google Scholar
Daniels, Christian, and Menzies, Nicholas K., Science and Civilisation in China, vol. 6, part 3, Agro-industries and Forestry (London, Cambridge University Press, 1996).Google Scholar
Yu, Di 翟禹, “Yuandai huozai shi yanjiu (yi) (er)” 元代灾害史研究述评 (一), (二), Chifeng xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexue ban) 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版) 7 (2018), 1015; 8 (2018), 3238Google Scholar
Elvin, Mark, The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China (New Haven, Yale University Press, 2004).Google Scholar
Elvin, Mark, and Ts’ui-jung, Liu (eds.), Sediments of Time: Environment and Society in Chinese History (Cambridge, Cambridge University Press, 1998).Google Scholar
Elvin, Mark, Nishioka, Hiraoka, Tamura, Keiko, and Kwek, Joan (eds.), Japanese Studies on the History of Water Control in China: A Selected Bibliography (Canberra, The Institute of Advanced Studies, Australian National University, 1994).Google Scholar
Wenxue, Gao 高文学 (ed.), Zhongguo ziran zaihai shi 中国自然灾害史 (Beijing, Dizhen chubanshe, 1997).Google Scholar
Tao, Guo 郭涛, Zhongguo gudai shuili kexue jishu shi 水利科学技术史 (Beijing, Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 2012).Google Scholar
Marks, Robert B., China: Its Environment and History (New York, Rowman and Littlefield, 2012).Google Scholar
Miller, Ian Matthew, Fir and Empire: The Transformation of Forests in Early Modern China (Seattle, University of Washington Press, 2020).Google Scholar
Mostern, Ruth, “Sediment and State in Imperial China: The Yellow River Watershed as an Earth System and a World System,” Nature and Culture 11.2 (2016), 121–47.CrossRefGoogle Scholar
Muramatsu, Kōichi 村松弘, Chūgoku kodai kankyō shi no kenkyū 中国古代環境史の研究 (Tokyo, Kyūko Shoin, 2016).Google Scholar
Sterckx, Roel, Siebert, Martina, and Schäfer, Dagmar (eds.), Animals through Chinese History: Earliest Times to 1911 (Cambridge, Cambridge University Press, 2019).Google Scholar
Yude, Wang 王玉德 and Quanming, Zhang 张全明, Zhonghua wuqiannian shengtai wenhua 中华五千年生态文化, 2 vols. (Wuchang, Huazhong shifan daxue chubanshe, 1999).Google Scholar
Ruiling, Xiao 肖瑞玲, Yongnian, Cao 曹永年, Zhiheng, Zhao 赵之恒, and Yong, Yu 于永, Ming–Qing Neimenggu xibu diqu kaifa yu tudi shahua 明清内蒙古西部地区开发与土地沙化 (Beijing, Zhonghua shuju, 2006).Google Scholar
Xu, Jiongxin, “A Study of Long-Term Environmental Effects of River Regulation on the Yellow River of China in Historical Perspective,” Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography 75.3 (1993), 6172.CrossRefGoogle Scholar
Yin, Shaoting, People and Forests: Yunnan Swidden Agriculture in Human–Ecological Perspective (Kunming, Yunnan Education Publishing House, 2001).Google Scholar
Zhang, Ling, The River, the Plain, and the State: An Environmental Drama in Northern Song China, 1048–1128 (Cambridge, Cambridge University Press, 2016).CrossRefGoogle Scholar
Tao, Zhang 张涛, Yongqin, Xiang 项永琴, and Jing, Tan 檀晶, Zhongguo chuantong jiuzai sixiang yanjiu 中国传统救灾思想研究 (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2009).Google Scholar
Zhen, Zhao 赵珍, Ziyuan, huanjing yu guojia quanli: Qingdai weichang yanjiu 资源,环境 与国家权力:清代围场研究 (Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2012).Google Scholar

Further Reading

Shuji, Cao 曹树基, Zhongguo renkou shi, 1368–1953 中国人口史, 1368–1953 (Shanghai, Shanghai Jiaotong daxue chubanshe, forthcoming).Google Scholar
Shuji, Cao 曹树基 and Yixin, Chen 陈意新, “Maersasi lilun yu Qingdai yilaide Zhongguo renkou: Dui Meiguo xuezhe jinnianlai xiangguan yanjiude piping” 马尔萨斯理论与清代以来的中国人口 – 对美国学者近年来相关研究的批评, Lishi yanjiu 历史研究 2002.1, 4154.Google Scholar
Shuji, Cao 曹树基 and Yushang, Li 李玉尚, Shuyi: Zhanzheng yu heping: 1320–1960 nianzhong Zhongguode huanjing yu shehui bianqian 鼠疫:战争与和平: 13201960 年中中国的环境与社会变迁 (Ji’nan, Shandong huabao chubanshe, 2006).Google Scholar
Deng, Kent, “Unveiling China’s True Population Statistics for the Pre-modern Era with Official Census Data,” Population Review 43.2 (2004), 138.Google Scholar
Deng, Kent, and Sun, Shengmin, “China’s Extraordinary Population Expansion and Its Determinants during the Qing Period, 1644–1911,” Population Review 58.1 (2019), 2077.CrossRefGoogle Scholar
Deng, Kent, and Zheng, Lucy, “Economic Restructuring and Demographic Growth: Demystifying Growth and Development in Northern Song China, 960–1127,” Economic History Review 68.4 (2015), 1107–31.CrossRefGoogle Scholar
Dunstan, Helen, “The Late Ming Epidemics: A Preliminary Survey,” Ch’ing-shih wen-t’i 3.3 (1975), 159.Google Scholar
Jianxiong, Ge 葛剑雄 (ed.), Zhongguo renkou shi 中国人口史, 6 vols. (Shanghai, Fudan daxue chubanshe, 2000–2005).Google Scholar
Jianxiong, Ge 葛剑雄 (ed.), Zhongguo yimin shi 中国移民史, 6 vols. (Fuzhou, Fujian renmin chubanshe, 1997).Google Scholar
Harrell, Stevan (ed.), Chinese Historical Microdemography (Berkeley, University of California Press, 1995).Google Scholar
Harrell, Stevan, “The Rich Get Children: Segmentation, Stratification, and Population in Three Chekiang Lineages,” in Hanley, Susan B. and Wolf, Arthur P. (eds.), Family and Population in East Asian History (Stanford, Stanford University Press, 1985), pp. 81132.Google Scholar
Hartwell, Robert M., “Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750–1550,” Harvard Journal of Asiatic Studies 42.2 (1982), 365442.Google Scholar
Ho, Ping-ti, Studies on the Population of China, 1368–1953 (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1959).Google Scholar
Tao, Jiang 姜涛, Renkou yu lishi: Zhongguo chuantong renkou jiegou yanjiu 人口与历史: 中国传统人口结构研究 (Beijing, Renmin chubanshe, 1998).Google Scholar
Lavely, William, and Bin Wong, R., “Revising the Malthusian Narrative: The Comparative Study of Population Dynamics in Late Imperial China,” Journal of Asian Studies 57.3 (1998), 714–48.Google Scholar
Lee, James, “Food Supply and Population Growth in Southwest China, 250–1850,” Journal of Asian Studies 41.4 (1982), 711–46.Google Scholar
Lee, James Z., and Campbell, Cameron, Fate and Fortune in Rural China: Social Organization and Population Behavior in Liaoning, 1774–1873 (Cambridge, Cambridge University Press, 1997).CrossRefGoogle Scholar
Lee, James, and Feng, Wang, One Quarter of Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities, 1700–2000 (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1999).Google Scholar
Changbin, Song 宋昌斌, Zhongguo huji zhidu shi 中国户籍制度史, revised ed. (Xi’an, Sanlian chubanshe, 2016).Google Scholar

References

Weimin, Bao 包偉民, Songdai difang caizheng shi yanjiu 宋代地方財政史研究 (Shanghai, Shanghai guji chubanshe, 2001).Google Scholar
Feng, Chen 陈锋, Qingdai caizheng zhengce yu huobi zhengce yanjiu 清代财政政策与货币政策研究 (Wuhan, Wuhan daxue chubanshe, 2008).Google Scholar
Feng, Chen, Qingdai yanzheng yu yanshui 清代盐政与盐税, 2nd ed. (Wuhan, Wuhan daxue chubanshe, 2013).Google Scholar
Gaohua, Chen 陳高華, “Yuandai shuiliang zhidu chutan” 元代稅糧制度初探, in daxue lishixi, Nanjing yanjiushi, yuanshi 南京大学历史系元史研究室 (ed.), Yuan shi lunji 元史論集 (Beijing, Renmin chubanshe, 1984), 340–71.Google Scholar
Dai, Yingcong, “Military Finance of the High Qing Period: An Overview,” in di Cosmo, Nicola (ed.), Military Culture in Imperial China (Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009), pp. 296316.Google Scholar
Congming, Gao 高聰明, Songdai huobi yu huobi liutong yanjiu 宋代貨幣與貨幣流通研究 (Baoding, Hebei daxue chubanshe, 2000).Google Scholar
Zhengzhong, Guo 郭正忠, Songdai yanye jingji shi 宋代鹽業經濟史 (Beijing, Renmin chubanshe, 1991).Google Scholar
Hartwell, Robert, “The Imperial Treasuries: Finance and Power in Song China,” Bulletin of Sung–Yuan Studies 20 (1988), 1889.Google Scholar
Ping, He 何平, Qingdai fushui zhengce yanjiu: 1644–1840 nian 清代赋税政策研究: 16441840 年, 2nd ed. (Beijing, Gugong chubanshe, 2012).Google Scholar
Huang, Ray, Taxation and Governmental Finance in Sixteenth-Century Ming China (New York, Cambridge University Press, 1974).Google Scholar
Shigeki, Iwai 岩井茂樹, Chūgoku kinsei zaisei shi no kenkyū 中國近世財政史の研究 (Kyoto, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2004).Google Scholar
Huimin, Lai 赖惠敏, Qianlong huangdide hebao 乾隆皇帝的荷包 (Beijing, Zhonghua shuju, 2016).Google Scholar
Jiancheng, Lai 赖建诚, Bianzhen liangxiang: Mingdai zhonghouqide bianfang jingfei yu guojia caizheng weiji, 1531–1602 边镇粮饷:明代中后期的边防经费与国家财政危机 (Hangzhou, Zhejiang daxue chubanshe, 2010).Google Scholar
Lamouroux, Christian, Fiscalité, comptes publics et politiques financières dans la Chine des Song: Le chapitre 179 du Songshi (Paris, Institut des hautes études chinoises, 2003).Google Scholar
Liu, William Guanglin, “The Making of a Fiscal State in Song China, 960–1279,” Economic History Review 68.1 (2015), 4878.Google Scholar
Tomoyuki, Miyazawa 宫泽知之, Sōdai Chūgoku no kokka to keizai 宋代中國の国家と經濟 (Tokyo, Shōbunsha, 1998).Google Scholar
Xia, Qi 漆俠, Songdai jingji shi 宋代經濟史 (Shanghai, Shanghai renmin chubanshe, 1988).Google Scholar
Xia, Qi, Wang Anshi bianfa 王安石變法 (Shanghai, Shanghai renmin chubanshe, 1979).Google Scholar
Schurmann, Franz, Economic Structure of the Yüan Dynasty (Cambridge, MA, Harvard-Yenching Institute, 1956).Google Scholar
Wenji, Tang 唐文基, Mingdai fuyi zhidu shi 明代赋役制度史 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1991).Google Scholar
Kaoru, Umehara 梅原郁, “Sōdai no naizō to sazō – kunshu dokusaisei no zaiko” 宋代の內藏と左藏–君主獨裁制の財庫, Tōhō gakuhō 東方学報 42.1 (1971), 127–75.Google Scholar
Shengduo, Wang 汪聖鐸, Liang Song caizheng shi 兩宋財政史 (Beijing, Zhonghua shuju, 1995).Google Scholar
Wang, Yeh-chien, Land Taxation in Imperial China, 1750–1911 (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1973).Google Scholar
Wong, R. Bin, “Taxation and Good Governance in China, 1500–1914,” in Casalilla, Bartolomé Yun- and O’Brien, Patrick K. (eds.), The Rise of Fiscal States: A Global History, 1500–1914 (Cambridge, Cambridge University Press, 2012), pp. 353–77.Google Scholar
Zelin, Madeleine, The Magistrate’s Tael: Rationalizing Fiscal Reform in Eighteenth-Century Ch’ing China (Berkeley, University of California Press, 1984).Google Scholar
Jinling, Zhang 張金岭, Wan Song shiqi caizheng weiji yanjiu 晚宋時期財政危機研究 (Chengdu, Sichuan daxue chubanshe, 2001).Google Scholar

Further Reading

Dunstan, Helen, Conflicting Counsels to Confuse the Age: A Documentary Study of Political Economy in Qing China, 1644–1840 (Ann Arbor, University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1996).Google Scholar
Dunstan, Helen, “A Different Trajectory: Market-Consciousness in Chinese Political Economy, 800–1800,” Journal of Chinese History 4.1 (2020), 55–83.CrossRefGoogle Scholar
Dunstan, Helen, State or Merchant? Political Economy and Political Process in 1740s China (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2006).Google Scholar
Elman, Benjamin and Kern, Martin (eds.), Statecraft and Classical Learning: The Rituals of Zhou in East Asian History (Leiden, Brill, 2010).CrossRefGoogle Scholar
Elvin, Mark and Ts’ui-jung, Liu (eds.), Sediments of Time: Environment and Society in Chinese History (New York, Cambridge University Press, 1998).Google Scholar
Wangling, Gao 高王凌, Huozhe de chuantong: Shiba shiji Zhongguo de jingji fazhan he zhengfu zhengce 活着的傳統: 十八世紀中國的經濟發展和政府政策 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1995).Google Scholar
Hartwell, Robert M., “Historical Analogism, Public Policy, and Social Science in Eleventh- and Twelfth-Century China,” American Historical Review 76.3 (1971), 690727.CrossRefGoogle Scholar
Jichuang, Hu 胡寄窗, A Concise History of Chinese Economic Thought (Beijing, Foreign Languages Press, 2009).Google Scholar
Jichuang, Hu 胡寄窗, Zhongguo jingji sixiang shi 中國經濟思想史, 3 vols. (Shanghai, Shanghai renmin chubanshe, 1962–1981).Google Scholar
Jichuang, Hu 胡寄窗 and Min, Tan 談敏, Zhongguo caizheng sixiang shi 中國財政思想史 (Beijing, Zhongguo caizheng jingji chubanshe, 2016).Google Scholar
Hymes, Robert P. and Schirokauer, Conrad (eds.), Ordering the World: Approaches to State and Society in Sung Dynasty China (Berkeley, University of California Press, 1993).Google Scholar
Mio, Kishimoto 岸本美緒, Shindai Chūgoku no bukka to keizai hendō 清代中国の物価と経済変動 (Tokyo, Kenbun shuppan, 1997).Google Scholar
Huarui, Li 李華瑞, Songdai jiuhuang shi gao 宋代救荒史稿, 2 vols. (Tianjin, Tianjin guji chubanshe, 2014).Google Scholar
Metzger, T.A., “The State and Commerce in Imperial China,” Asian and African Studies 6 (1970), 2346.Google Scholar
Rowe, William T., Saving the World: Chen Hongmou and Elite Consciousness in Eighteenth-Century China (Stanford, Stanford University Press, 2001).Google Scholar
Smith, Paul Jakov, Taxing Heaven’s Storehouse: Horses, Bureaucrats, and the Destruction of the Sichuan Tea Industry, 1074–1224 (Cambridge, MA, Harvard University, Council on East Asian Studies, 1991).Google Scholar
Song, Jaeyoon, Traces of Grand Peace: Classics and State Activism in Imperial China (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2015).Google Scholar
von Glahn, Richard, Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700 (Berkeley, University of California Press, 1996).Google Scholar
Will, Pierre-Étienne, Bureaucracy and Famine in Eighteenth-Century China, trans. E. Forster (Stanford, Stanford University Press, 1990).Google Scholar
Will, Pierre-Étienne, “Développement quantitatif et développement qualitatif en Chine à la fin de l’époque impériale,” Annales: Histoire, sciences sociales 49.4 (1994), 863902.Google Scholar
Will, Pierre-Étienne and Wong, R. Bin, with Lee, James, Nourish the People: The State Civilian Granary System in China, 1650–1850 (Ann Arbor, University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1991).Google Scholar

Further Reading

Ch’ü, T’ung-tsu, Law and Society in Traditional China (Paris: Mouton, 1961).Google Scholar
Jianguo, Dai 戴建國 and Dongxu, Guo 郭東旭, Nan Song fazhi shi 南宋法制史 (Beijing, Renmin chubanshe, 2011).Google Scholar
Jinmin, Fan 范金民, Ming Qing shangye jiufen yu shangye susong 明清商業糾紛與商業訴訟 (Nanjing, Nanjing daxue chubanshe, 2007).Google Scholar
Nan, Gao 高楠, Songdai minjian caichan jiufen yu susong wenti chutan 宋代民間財產糾紛與訴訟問題初探 (Kunming, Yunnan daxue chubanshe, 2009).Google Scholar
Gardella, Robert, “Contracting Business Partnerships in Late Qing and Republican China: Paradigms and Patterns,” in Madeleine Zelin, Jonathan K. Ocko, and Gardella, Robert (eds.), Contract and Property in Early Modern China (Stanford, Stanford University Press, 2004), pp. 327–47.Google Scholar
Dongxu, Guo 郭東旭 et al., Songdai minjian falü shenghuo yanjiu 宋代民間法律生活研究 (Beijing, Renmin chubanshe, 2012).Google Scholar
Hansen, Valerie, Negotiating Daily Life in Traditional China: How Ordinary People Used Contracts (New Haven, Yale University Press, 1995).Google Scholar
Xingdong, Hu 胡興東, Yuandai minshi falü zhidu yanjiu 元代民事法律制度研究 (Beijing, Zhongguo shehuikexue chubanshe, 2007).Google Scholar
Huang, Philip C.C., Civil Justice in China: Representation and Practice in the Qing (Stanford, Stanford University Press, 1996).Google Scholar
Huaiyin, Ji 季懷銀, Zhongguo chuantong minshangfa xingshuai zhijian 中國傳統民商法興衰之鑒 (Beijing, Zhongguo minzhu fazhi chubanshe, 2003).Google Scholar
Jing, Junjian, “Legislation Related to the Civil Economy in the Qing Dynasty,” in Bernhardt, Kathryn and Philip, C.C. Huang (eds.), Civil Law in Qing and Republican China (Stanford, Stanford University Press, 1994), pp. 4284.Google Scholar
Liang, Linxia, Delivering Justice in Qing China: Civil Trials in the Magistrate’s Court (Oxford, Oxford University Press, 2007).Google Scholar
Lin, Lin, “The Evolution of Partnerships in China from the Perspective of Asset Partitioning,” Stanford Journal of Law, Business, & Finance 18.2 (2013), 215–49.Google Scholar
McKnight, Brian E., Law and Order in Sung China (Cambridge, Cambridge University Press, 1992).Google Scholar
Pengsheng, Qiu 邱澎生, Dang falü yushang jingji: Ming Qing Zhongguo di shangyefalü 當法律遇上經濟: 明清中國的商業法律 (Taipei, Wunan chuban gongsi, 2008).Google Scholar
Shūzō, Shiga 滋賀秀三, Shindai Chūgoku no hō to saiban 淸代中国の法と裁判 (Tokyo, Sōbunsha, 1984).Google Scholar
So, Billy K.L., “Institutions in Market Economies of Premodern Maritime China,” in So (ed.), The Economy of Lower Yangzi Delta in Late Imperial China: Connecting Money, Markets, and Institutions (London, Routledge, 2012), pp. 208–32.Google Scholar
So, Billy K.L., Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China: The South Fukien Pattern, 946–1368 (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2000).Google Scholar
Lijuan, Sun 孫麗娟, Qingdai shangye shehui de guize yu zhixu 清代商業社會的規則與秩序 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2005).Google Scholar
Kaoru, Umehara 梅原郁, Sōdai shihō seido kenkyū 宋代司法制度研究 (Tokyo, Sōbunsha, 2006).Google Scholar
Xiaolong, Wang 王曉龍 and Dongxu, Guo 郭東旭, Songdai falü wenming yanjiu 宋代法律文明研究 (Beijing, Renmin chubanshe, 2016).Google Scholar
Peilin, Wu 吳佩林, Qingdai xianyu minshi jiufen yu falü zhixu kaocha 清代縣域民事糾紛與 法律秩序考察 (Beijing, Zhonghua shueju, 2013).Google Scholar
Zelin, Madeleine, The Merchants of Zigong: Industrial Entrepreneurship in Early Modern China (New York, Columbia University Press, 2005).Google Scholar
Zelin, Madeleine, “The Firm in Early Modern China,” Journal of Economic Behavior & Organization 71 (2009), 623–37.Google Scholar
Zhang, Taisu, The Laws and Economics of Confucianism: Kinship and Property in Preindustrial China and England (Cambridge, Cambridge University Press, 2017).Google Scholar

Further Reading

Keiji, Adachi 足立啓二, Min Shin Chūgoku no keizai kōzō 明清中国の経済構造 (Tokyo, Kyūko shoin, 2012).Google Scholar
Allen, Robert C., Bassino, Jean-Pascal, Debin, Ma, Christine Moll-Murata, and Jan Luiten van Zanden, “Wages, Prices, and Living Standards in China, 1738–1925: In Comparison with Europe, Japan, and India,” Economic History Review 64 (suppl. 1) (2011), 838.Google Scholar
Atsushi, Aoki 青木敦, Sōdai minjihō no sekai 宋代民事法の世界 (Tokyo, Keiō gijuku daigaku shuppankai, 2014).Google Scholar
Beattie, Hilary J., Land and Lineage in China: A Study of T’ung-Ch’eng County, Anhwei, in the Ming and Ch’ing Dynasties (Cambridge, Cambridge University Press, 1979).Google Scholar
Chao, Kang, Man and Land in Chinese History: An Economic Analysis (Stanford, Stanford University Press, 1986).Google Scholar
Dunstan, Helen, State or Merchant? Political Economy and Political Process in 1740s China (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2006).Google Scholar
Yiling, Fu 傅衣凌, Ming–Qing shehui jingji bianqian lun 明清社会经济变迁论 (Beijing, Renmin chubanshe, 1989).Google Scholar
Grove, Linda and Daniels, Christian (eds.), State and Society in China: Japanese Perspectives on Ming–Qing Social and Economic History (Tokyo, University of Tokyo Press, 1984).Google Scholar
Hansen, Valerie, Negotiating Daily Life in Traditional China: How Ordinary People Used Contracts, 600–1400 (New Haven, Yale University Press, 1995).Google Scholar
Jing, Su and Lun, Luo, Landlord and Labor in Late Imperial China: Case Studies from Shandong (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1978).Google Scholar
Shigeki, Iwai 岩井茂樹, Chūgoku kinsei zaiseishi no kenkyū 中国近世財政史の研究 (Kyoto, Kyōto daigaku gakujutsu shuppankai, 2004).Google Scholar
Mio, Kishimoto 岸本美緒, Shindai Chūgoku no bukka to keizai hendō 清代中国の物価と経済変動 (Tokyo, Kenbun shuppan, 1997).Google Scholar
Bozhong, Li 李伯重, Duoshijiao kan Jiangnan jingjishi, 1250–1850 多视角看江南经济史,1250–1850 (Beijing, Sanlian shudian, 2003).Google Scholar
Wenzhi, Li 李文治, Wei Jinyu 魏金玉, and Jing Junjian 经君健, Ming–Qing shidaide nongye zibenzhuyi mengya wenti 明清时代的农业资本主义萌芽问题 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1983).Google Scholar
Liu, William Guanglin, The Chinese Market Economy, 1000–1500 (Albany, SUNY Press, 2015).Google Scholar
Ma, Debin and van Zanden, Jan Luiten (eds.), Law and Long-Term Economic Change (Stanford, Stanford University Press, 2011).Google Scholar
Pomeranz, Kenneth, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (Princeton, Princeton University Press, 2000).Google Scholar
Yoshirō, Takahashi 高橋芳郎, Sō–Shin mibunhō no kenkyū 宋―清身分法の研究 (Sapporo, Hokkaidō daigaku tosho kankōkai, 2001).Google Scholar
Zelin, Madeleine, Ocko, Jonathan K., and Gardella, Robert (eds.), Contract and Property in Early Modern China (Stanford, Stanford University Press, 2004).Google Scholar

Further Reading

Anderson, Eugene, Food and Environment in Early and Medieval China (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014).Google Scholar
Bray, Francesca, Science and Civilization in China, vol. 6, part 2, Agriculture (Cambridge, Cambridge University Press, 1984).Google Scholar
Elvin, Mark, The Pattern of the Chinese Past (Stanford, Stanford University Press, 1973).Google Scholar
Atsutoshi, Hamashima 浜島敦俊, Mindai Kōnan nōson shakai no kenkyū 明代江南農村社会の 研究 (Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai, 1982).Google Scholar
Ho, Ping-ti, “The Introduction of American Food Plants into China,” American Anthropologist, new series 57.2 (1955), 191201.Google Scholar
Huang, Philip, The Peasant Economy and Social Change in North China (Stanford, Stanford University Press, 1985).Google Scholar
Huang, Philip, The Peasant Family and Rural Development in the Lower Yangzi Region, 1350–1988 (Stanford, Stanford University Press, 1990).Google Scholar
Li, Bozhong, Agricultural Development in Jiangnan: 1620–1850 (New York, St. Martin’s Press, 1998).Google Scholar
Bozhong, Li 李伯重, Fazhan yu zhiyue: Ming Qing Jiangnan shengchanli yanjiu 發展與制約 : 明淸江南生産力研究 (Taipei, Lianjing chubanshe, 2002).Google Scholar
Li, Lillian, Fighting Famine in North China: State, Market, and Environmental Decline, 1690s–1990s (Stanford, Stanford University Press, 2007).Google Scholar
Wenzhi, Li 李文治 and Taixin, Jiang 江太新, Zhongguo dizhu zhi jingji lun: Fengjian tudi guanxi fazhan yu bianhua 中国地主制经济论 : 封建土地关系发展与变化 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2005).Google Scholar
Marks, Robert, Tigers, Rice, Silk, and Silt: Environment and Economy in Guangdong, 1250–1850 (New York, Cambridge University Press, 1997).Google Scholar
Masaaki, Ōsawa 大沢正昭, Tō Sō henkakuki nōgyō shakai shi kenkyū 唐宋變革期農業社會史研究 (Tokyo, Kyūko shoin, 1996).Google Scholar
Perdue, Peter, Exhausting the Earth: State and Peasant in Hunan 1500–1850 (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 1987).Google Scholar
Perkins, Dwight H., Agricultural Development in China, 1368–1968 (Chicago, Aldine Publishing, 1969).Google Scholar
Pomeranz, Kenneth, “Beyond the East–West Dichotomy: Resituating Development Paths in the Eighteenth-Century World,” Journal of Asian Studies 61.2 (2002), 539–90.Google Scholar
Pomeranz, Kenneth, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (Princeton, Princeton University Press, 2000).Google Scholar
Yoshiyuki, Sudō 周藤吉之, Sōdai keizai shi kenkyū 宋代経済史研究 (Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai, 1962).Google Scholar
von Glahn, Richard, The Economic History of China: From Antiquity to the Nineteenth Century (Cambridge, Cambridge University Press, 2016).Google Scholar
Tadayo, Watabe 渡部忠世 and Yumio, Sakurai 桜井由躬雄, Chūgoku Kōnan no inasaku bunka: Sono gakusaiteki kenkyū 中国江南の稲作文化 : その学際的研究 (Tokyo, Nihon hōsō shuppan kyōkai, 1984).Google Scholar
Will, Pierre-Étienne, “State Intervention in the Administration of a Hydraulic Infrastructure: The Example of Hubei Province in Late Imperial Times,” in Schram, Stuart (ed.), The Scope of State Power in China (New York, St. Martin’s Press, 1985), pp. 295347.Google Scholar
Will, Pierre-Étienne and Wong, R. Bin, with James Lee, Nourish the People: The State Civilian Granary System in China, 1650–1850 (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984).Google Scholar
Mingfang, Xia 夏明方, Minguo shiqi ziran zaihai yu xiangcun shehui 民国时期自然灾害与乡村社会 (Beijing, Zhonghua shuju, 2000).Google Scholar
Yuanlian, Zhou 周远廉 and Zhaohua, Xie 谢肇华, Qingdai zudianzhi yanjiu 清代租佃制研究 (Shenyang, Liaoning renmin chubanshe, 1986).Google Scholar

Further Reading

Clark, Hugh R., Community, Trade, and Networks: Southern Fujian Province from the Third to the Thirteenth Century (Cambridge, Cambridge University Press, 1991).Google Scholar
De Pee, Christian, “Purchase on Power: Imperial Space and Commercial Space in Song-Dynasty Kaifeng,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 53.1–2 (2010), 149–84.Google Scholar
Dillon, Michael, “Transport and Marketing in the Development of the Jingdezhen Porcelain Industry during the Ming and Qing Dynasties,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 35.3 (1992), 278–90.Google Scholar
Shuzhi, Fan 樊树志, Jiangnan shizhen: Chuantong de biange 江南市镇 : 传统的变革 (Shanghai, Fudan daxue chubanshe, 2005).Google Scholar
Fan, Yijun 范毅軍, Chuantong shizhen yu quyu fazhan: Ming Qing Taihu yidong diqu weili, 1551–1861 傳統市鎮與區域發展 : 明清太湖以東地區為例, 1551–1861 (Taipei, Zhongyang yanjiu yuan, Lianjing chuban gongsi, 2005).Google Scholar
Farmer, Edward, “The Hierarchy of Ming City Walls,” in Tracy, James (ed.), City Walls: The Urban Enceinte in Global Perspective (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), pp. 461–87.Google Scholar
Faure, David, “What Weber Did Not Know: Towns and Economic Development in Ming and Qing China,” in Faure, David and Liu, Tao Tao (eds.), Town and Country in China: Identity and Perception (Basingstoke, Palgrave, 2002), pp. 5884.Google Scholar
Fei, Si-yen, Negotiating Urban Space: Urbanization and Late Ming Nanjing (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2009).Google Scholar
Finnane, Antonia, “Chinese Domestic Interiors and ‘Consumer Constraint’ in Qing China: Evidence from Yangzhou,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 57.1 (2014), 112–44.Google Scholar
Finnane, Antonia, Speaking of Yangzhou: A Chinese City, 1550–1850 (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2004).Google Scholar
Gabbiani, Luca (ed.), Urban Life in China, 15th–20th Centuries: Communities, Institutions, Representations (Paris, École française d’extrême-orient, 2016).Google Scholar
Gernet, Jacques, Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250–1276 (Stanford, Stanford University Press, 1970).Google Scholar
Gerritsen, Anne, The City of Blue and White: Chinese Porcelain and the Early Modern World (Cambridge, Cambridge University Press, 2020).Google Scholar
Gillette, Maris Boyd, China’s Porcelain Capital: The Rise, Fall, and Reinvention of Ceramics in Jingdezhen (London, Bloomsbury, 2016).Google Scholar
He, Yimin. “Prosperity and Decline: A Comparison of the Fate of Jingdezhen, Zhuxianzhen, Foshan and Hankou in Modern Times,” Frontiers of History in China 5.1 (2010), 5285.Google Scholar
Heng, Chye Kiang, Cities of Aristocrats and Bureaucrats: The Development of Medieval Chinese Cityscapes (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 1999).Google Scholar
Johnson, Linda Cooke (ed.), Cities of Jiangnan in Late Imperial China (Albany, SUNY Press, 1993).Google Scholar
Johnson, Linda Cooke, Shanghai: From Market Town to Treaty Port, 1074–1858 (Stanford, Stanford University Press, 1995).Google Scholar
Mamoru, Kawakatsu 川勝守, Min Shin Kōnan shichin shakai shi kenkyū: Kūkan to shakai keisei no rekishigaku 明清江南市鎮社会史研究 : 空間と社会形成の歴史学 (Tokyo, Kyūko shoin, 1999).Google Scholar
Lam, Joseph, Lin, Shuen-fu, de Pee, Christian, and Powers, Martin (eds.), Senses of the City: Perceptions of Hangzhou & Southern Song China 1127–1279 (Hong Kong, Chinese University of Hong Kong Press, 2017).CrossRefGoogle Scholar
Li, Lillian, Dray-Novey, Alison J., and Kong, Haili, Beijing: From Imperial Capital to Olympic City (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007).Google Scholar
Miaotai, Liang 梁淼泰, Ming Qing Jingdezhen chengshi jingji yanjiu 明清景德鎮城市經濟硏究 (Nanchang, Jiangxi renmin chubanshe, 2004).Google Scholar
Marmé, Michael, Suzhou: Where All the Goods of All the Provinces Converge (Stanford, Stanford University Press, 2005).Google Scholar
Naquin, Susan, Peking: Temples and City Life, 1400–1900 (Berkeley, University of California Press, 2000).Google Scholar
Prazniak, Roxann, Sudden Appearances: The Mongol Turn in Commerce, Belief, and Art (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2019).Google Scholar
Shiba, Yoshinobu, The Diversity of the Socio-economy in Song China, 960–1279 (Tokyo, Tōyō Bunko, 2011).Google Scholar
Skinner, G. William (ed.), The City in Imperial China (Stanford, Stanford University Press, 1977).Google Scholar
So, Billy Kee-long, Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China: The South Fukien Pattern, 946–1368 (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2000).Google Scholar
Yinsheng, Tian 田银生, Zouxiang kaifang de chengshi: Songdai Dongjing jieshi yanjiu 走向开放的城市 : 宋代东京街市研究 (Beijing, Sanlian shudian, 2011).Google Scholar
von Glahn, Richard, “Towns and Temples: Urban Growth and Decline in the Yangzi Delta, 1200–1500,” in Smith, Paul Jakov and von Glahn, Richard (eds.), The Song–Yuan–Ming Transition in Chinese History (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2003), pp. 176211.Google Scholar
Xiong, Victor Cunrui, Sui–Tang Chang’an: A Study of Urban History of Medieval China (Ann Arbor, University of Michigan Center for Chinese Studies, 2000).Google Scholar
Xu, Yinong, The Chinese City in Space and Time: The Development of Urban Form in Suzhou (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2000).Google Scholar
Zurndorfer, Harriet, Change and Continuity in Chinese Local History: The Development of Hui-chou Prefecture 800 to 1800 (Leiden, Brill, 1989).Google Scholar

Further Reading

Zhaonan, Chen 陳昭南, Yongzheng Qianlong nianjiande yinqian bijia biandong 雍正乾隆年間的銀錢比價變動 (Taipei, Zhongguo xueshu zhuzuo jiangzhu weiyuanhui, 1966).Google Scholar
Jianbing, Dai 戴建兵, Zhongguo jindai yinliang shi 中國近代銀兩史 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2007).Google Scholar
Congming, Gao 高聰明, Songdai huobi yu huobi liutong yanjiu 宋代貨幣與貨幣流通研究 (Baoding, Hebei daxue chubanshe, 1999).Google Scholar
Shōzō, Ichiko 市古尚三, Mindai kahei shi kō 明代貨幣史考 (Tokyo, Ōtori shobō, 1977).Google Scholar
Shigeshi, Katō 加藤繁, Tō–Sō jidai ni okeru kingin no kenkyū 唐宋時代に於ける金銀 の研究 (Tokyo, Tōyō bunko, 1943).Google Scholar
Kishimoto, Mio 岸本美緒, Shindai Chūgoku no bukka to keizai hendō 清代中国の物価と経済変動 (Tokyo, Kenbun shuppan, 1997).Google Scholar
Kuroda, Akinobu, “Anonymous Currencies or Named Debts? Comparison of Currencies, Local Credits and Units of Account between China, Japan and England in the Pre-industrial Era,” Socio-economic Review 11.1 (2013), 5780.Google Scholar
Kuroda, Akinobu, “The Collapse of the Chinese Imperial Monetary System,” in Sugihara, Kaoru (ed.), Japan, China and the Growth of the Asian International Economy, 1850–1949 (Oxford, Oxford University Press, 2005), pp. 103–26.Google Scholar
Kuroda, Akinobu, “Concurrent but Non-integrable Currency Circuits: Complementary Relationship among Monies in Modern China and Other Regions,” Financial History Review 15.1 (2008), 1736.Google Scholar
Kuroda, Akinobu, “The Eurasian Silver Century, 1276–1359: Commensurability and Multiplicity,” Journal of Global History 4.2 (2009), 245–69.Google Scholar
Kuroda, Akinobu, A Global History of Money (London, Routledge, 2020).Google Scholar
Kuroda, Akinobu, “Strategic Peasant and Autonomous Local Market: Revisiting the Rural Economy in Modern China,” International Journal of Asian Studies 15.2 (2018), 195227.Google Scholar
Maeda, Naonori 前田直典, Genchō shi no kenkyū 元朝史の研究 (Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai, 1973).Google Scholar
Miyashita, Tadao 宮下忠雄, Chūgoku heisei no tokushu kenkyū: Kindai chūgoku ginryō seido no kenkyū 中国幣制の特殊研究: 近代中国銀両制度の研究 (Tokyo, Nihon gakujutsu shinkōkai, 1952).Google Scholar
Miyazaki, Ichisada 宮崎市定, Godai–Sōsho no tsūka mondai 五代宋初の通貨問題 (Kyoto, Hoshino shoten, 1943).Google Scholar
Miyazawa, Tomoyuki 宮澤知之, “Genchō no zaisei to shō” 元朝の財政と鈔, Bukkyō daigaku rekishigaku ronshū 仏教大学歴史学論集 2 (2012), 4364.Google Scholar
Miyazawa, Tomoyuki 宮澤知之, Sōdai Chūgoku no kokka to keizai: Zaisei, shijō, kahei 宋代中国の国家と経済: 財政,・市場,・貨幣 (Tokyo, Sōbunsha, 1998).Google Scholar
Peng, Xinwei 彭信威, Zhongguo huobi shi 中國貨幣史, 2nd ed. (Shanghai: Shanghai renmin chuabanshe, 1965).Google Scholar
Takahashi, Hiroomi 高橋弘臣, Genchō kahei seisaku seiritsu katei no kenkyū 元朝貨幣政策成立過程の研究 (Tokyo, Tōyō shoyin, 2000).Google Scholar
Thierry, François. Les monnaies de la Chine ancienne, des origines à la fin de l’empire (Paris, Belles-Lettres, 2017).Google Scholar
Vogel, Hans Ulrich, Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salt, and Revenues (Leiden, Brill, 2013).Google Scholar
von Glahn, Richard, “Foreign Silver Coins in the Market Culture of Nineteenth-Century China,” International Journal of Asian Studies 4.1 (2007), 5178.Google Scholar
von Glahn, Richard, Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700 (Berkeley, University of California Press, 1996).Google Scholar
von Glahn, Richard, “Monies of Account and Monetary Transition in China, Twelfth to Fourteenth Centuries,” Journal of the Economic and Social History of the Orient 53.3 (2010), 463505.Google Scholar
von Glahn, Richard, “Origins of Paper Money in China” in Geert Rouwenhorst, K. and Goetzmann, William N. (eds.), Origins of Value: The Financial Innovations That Created Modern Capital Markets (New York, Oxford University Press, 2005), pp. 6589.Google Scholar
Wang, Shengduo 汪聖鐸, Liang Song huobishi 兩宋貨幣史 (Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe, 2003).Google Scholar
Wang, Wencheng 王文成, Songdai baiyin huobihua yanjiu 宋代白銀貨幣化研究 (Kunming, Yunnan daxue chubanshe, 2001).Google Scholar

Further Reading

Brook, Timothy, The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China (Berkeley, University of California Press, 1998).Google Scholar
Jinmin, Fan 范金民, Ming Qing Jiangnan shangye de fazhan 明清江南商业的发展 (Nanjing, Nanjing daxue, 1998).Google Scholar
Faure, David, China and Capitalism (Hong Kong, Hong Kong University Press, 2005).Google Scholar
Yiling, Fu 傅衣凌, Ming Qing shidai shangren ji shangye ziben 明淸時代商人及商業資本, 2nd ed. (Beijing, Renmin chubanshe, 1980).Google Scholar
Hiroshi, Fujii 藤井宏, “Shin’an shōnin no kenkyū” 新安商人の研究, Tōyō gakuhō 東洋学報 36.1 (1953), 144; 36.2 (1953), 32–60; 36.3 (1953), 65–118; 36.4 (1953), 115–45.Google Scholar
Grove, Linda, and Daniels, Christian (eds.), State and Society in China: Japanese Perspectives on Ming–Qing Social and Economic History (Tokyo, University of Tokyo Press, 1984).Google Scholar
McDermott, Joseph P., The Making of a New Rural Order in South China, vol. 2, Merchant, Market, and Lineage in Huizhou, 1500–1700 (Cambridge, Cambridge University Press, 2020).Google Scholar
Pengsheng, Qiu 邱澎生, Dang falü yushang jingji: Ming Qing Zhongguo de shangye falü 當法律遇上經濟: 明清中國的商業法律 (Taipei, Wunan tushu gongsi, 2008).Google Scholar
Rawski, Thomas, and Lillian, Li (eds.), Chinese History in Economic Perspective (Berkeley, University of California Press, 1992).Google Scholar
Yoshinobu, Shiba 斯波義信, Sōdai shōgyōshi kenkyū 宋代商業史研究 (Tokyo, Kazama shobō, 1968).Google Scholar
Skinner, G. William (ed.), The City in Late Imperial China (Stanford, Stanford University Press, 1977).Google Scholar
So, Billy K.L. (ed.), The Economy of Lower Yangzi Delta in Late Imperial China (London, Routledge, 2013).Google Scholar
Sachiko, Usui 臼井佐智子, Kishū shōnin no kenkyū 徽州商人の研究 (Tokyo, Kyūko shoin, 2005).Google Scholar
Takanobu, Terada 寺田隆信, Sansei shōnin no kenkyū: Mindai ni okeru shōnin oyobi shōgyō shihon 山西商人の研究: 明代における商人および商業資本 (Kyoto, Dōhōsha, 1972).Google Scholar
Yuming, Wang 王裕明, Ming Qing Huizhou dianshang yanjiu 明清徽州典商研究 (Beijing, Renmin chubanshe, 2014).Google Scholar
Dixin, Xu and Chengming, Wu (eds.), Chinese Capitalism, 1522–1840 (London, St. Martin’s Press, 2000).Google Scholar
Zelin, Madeleine, “Chinese Business Practice in the Late Imperial Period,” Enterprise and Society 14.4 (2013), 769–93.Google Scholar
Haipeng, Zhang 张海鹏 and Haiying, Zhang 张海瀛 (eds.), Zhongguo shida shangbang 中国十大商帮 (Hefei, Huangshan shushe, 1993).Google Scholar

Further Reading

Atwell, William S., “International Bullion Flows and the Chinese Economy, circa 1530–1650,” Past and Present 95.1 (1982), 6890.Google Scholar
Chaffee, John W., The Muslim Merchants of Premodern China: The History of a Maritime Asian Trade Diaspora, 750–1400 (Cambridge, Cambridge University Press, 2018).Google Scholar
Chang, Pin-tsun, “The Rise of Chinese Mercantile Power in Maritime Southeast Asia, ca. 14001700,” Crossroads: Studies on the History of Exchange Relations in the East Asian World 6 (2012), 205–30.Google Scholar
Deng, Gang, Chinese Maritime Activities and Socio-economic Consequences, c. 2100 b.c.–1900 a.d. (New York, Greenwood Press, 1997),Google Scholar
Deng, Gang, “The Foreign Staple Trade of China in the Pre-modern Era,” International History Review 19.2 (1997), 253–85.Google Scholar
Giersch, Pat, “Cotton, Copper and Caravans: Trade and the Transformation of Southwest China,” in Tagliacozzo, Eric and Chang, Wen-chin (eds.), Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia (Durham, NC, Duke University Press 2011), pp. 3761.Google Scholar
Haneda, Masashi, and Oka, Mihoko (eds.), A Maritime History of East Asia (Kyoto, Kyoto University Press, 2019).Google Scholar
Heng, Derek T.S., Sino-Malay Trade and Diplomacy from the Tenth through the Fourteenth Century (Athens, Center for International Studies, Ohio University, 2009).Google Scholar
Li, Kangying, The Ming Maritime Trade Policy in Transition, 1368–1567 (Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 2010).Google Scholar
Tianwei, Lin 林天尉, Songdai xiangyao maoyi shigao 宋代香藥貿易史稿 (Hong Kong, Zhongguo xueshe, 1930).Google Scholar
Lo, Jung-pang, China as a Sea Power, 1127–1368: A Preliminary Survey of the Maritime Expansion and Naval Exploits of the Chinese People during the Southern Song and Yuan Periods (Singapore, National University of Singapore Press, 2011).Google Scholar
Mancall, Mark, “The Ch’ing Tribute System: An Interpretive Essay,” in Fairbank, John K. (ed.), The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1968), pp. 6389.Google Scholar
Mukai, Masaki, “New Approaches to Pre-modern Maritime Networks,” Asian Review of World Histories 4.2 (2016), 179–89.Google Scholar
Chin-keong, Ng, Trade and Society: The Amoy Network on the China Coast, 1683–1735 (Singapore, Singapore University Press, 1983).Google Scholar
Schottenhammer, Angela, “Brokers and ‘Guild’ (Huiguan 會館) Organizations in China’s Maritime Trade with Her Eastern Neighbours during the Ming and Qing Dynasties,” Crossroads: Studies on the History of Exchange Relations in the East Asian World 1/2 (2010), 99150.Google Scholar
Schottenhammer, Angela, “Characteristics of Qing China’s Maritime Trade Politics, Shunzhi through Early Qianlong Reigns,” in Schottenhammer, (ed.), Trading Networks in Early Modern East Asia (Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 2010), pp. 10154.Google Scholar
Schottenhammer, Angela (ed.), Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, vol. 1, Commercial Structures and Exchanges (London, Palgrave Macmillan, 2019).Google Scholar
Sen, Tansen, Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600–1400 (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2003).Google Scholar
Shiba, Yoshinobu, “Sung Foreign Trade: Its Scope and Organization,” in Rossabi, Morris (ed.), China among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries (Berkeley, University of California Press 1983), pp. 89115.Google Scholar
So, Billy K.L., Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China: The South Fukien Pattern, 946–1368 (Cambridge, MA, Harvard University Area Center, 2000).Google Scholar
Van Dyke, Paul A., Merchants of Canton and Macao, vol. 1, Politics and Strategies in Eighteenth-Century Chinese Trade (Hong Kong, Hong Kong University Press, 2011); vol. 2, Success and Failure in Eighteenth-Century Chinese Trade (Hong Kong, Hong Kong University Press, 2016).Google Scholar
Vogel, Hans Ulrich, Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salts and Revenues (Leiden, Brill, 2013).Google Scholar
von Glahn, Richard, “The Ningbo–Hakata Merchant Network and the Reorientation of East Asian Maritime Trade, 11501350,” Harvard Journal of Asiatic Studies 74.2 (2014), 249–79.Google Scholar
Wang, Gungwu, The Nanhai Trade: The Early History of Chinese Trade in the South China Sea (Singapore, Marshall Cavendish International, 1998).Google Scholar
Wheatley, Paul, “Geographical Notes on Some Commodities Involved in Sung Maritime Trade,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 32.2 (1959), 1139.Google Scholar
Xing, Hang, Conflict and Commerce in Maritime East Asia: The Zheng Family and the Shaping of the Modern World, c. 1620–1720 (Cambridge, Cambridge University Press, 2015).Google Scholar
Zhao, Gang, The Qing Opening to the Ocean: Chinese Maritime Policies, 1684–1757 (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2013).Google Scholar

Further Reading

Allen, Robert C., Moll-Murata, Christine, Debin, Ma, and Zanden, Jan Luiten van, “Wage, Price and Living Standards in China 1738–1925: In Comparison with Europe, Japan, and India,” Economic History Review 64.S1 (2011), 838.Google Scholar
Broadberry, Stephen, Guan, Hanhui, and Li, David Daokun, “China, Europe and the Great Divergence: A Study in Historical National Accounting, 980–1850,” Journal of Economic History, 78.4 (2018), 9551000.Google Scholar
Chao, Kang, Man and Land in Chinese History: An Economic Analysis (Stanford, Stanford University Press, 1986).Google Scholar
Deng, Yunte 鄧雲特, Zhongguo jiuhuang shi 中国救荒史 (Beijing, Shangwu chubanshe, 2011).Google Scholar
Han, Maoli 韩茂莉, Zhongguo lishi nongye dili 中国历史农业地理 (Beijing, Beijing daxue chubanshe, 2012).Google Scholar
Huang, Jingbin 黄敬斌, Minsheng yu jiaji: Qingchu zhi Minguo shiqi Jiangnan jumin de xiaofei 民生与家计: 清初至民国时期江南居民的消费 (Shanghai, Fudan daxue chubanshe, 2009).Google Scholar
Li, Bozhong 李伯重, Zhongguode zaoqi jindai jingji: 1820 niandai Huating – Louxian diqu GDP yanjiu 中国的早期近代经济: 1820年代华亭–娄县地区GDP研究 (Beijing, Zhonghua shuju, 2010).Google Scholar
Liang, Gengyao 梁庚尧, Zhongguo shehui shi 中国社会史 (Beijing, Dongfang chuban zhongxin, 2016).Google Scholar
Liang, Jiamian 梁家勉, Zhongguo nongye kexue jishu shigao 中国农业科学技术史稿 (Beijing, Nongye chubanshe, 1989).Google Scholar
Liu, William Guanglin, The Chinese Market Economy, 1000–1500 (Albany, SUNY Press, 2015).Google Scholar
McDermott, Joseph P., The Making of a New Rural Order in South China, vol. 1, Village, Land, and Lineage in Huizhou, 900–1800 (Cambridge, Cambridge University Press, 2013).Google Scholar
Maddison, Angus, Chinese Economic Performance in the Long Run, 960–2030 ad, 2nd ed., revised and updated (Paris, OECD Publishing, 2007).Google Scholar
Peng, Kaixiang 彭凯翔, “Renkou zengzhangxiade liangshi shengchan yu jingji fazhan: You Shi Zhihong yanjiuyuan de Qingdai nongye chanchu cesuan tanqi” 人口增长下的粮食生产与经济发展: 由史志宏研究员的清代农业产出测算谈起, Zhongguo jingjishi yanjiu 中国经济史研究 2015.7, 3849.Google Scholar
Perkins, Dwight H., Agricultural Development in China, 1368–1968 (Chicago, Aldine Publishing, 1969).Google Scholar
Shi, Zhihong 史志宏, Qingdai nongye de fazhan he bufazhan (1661–1911 nian) 清代农业的发展和不发展 (1661–1911年) (Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe, 2017).Google Scholar
Smith, Paul Jakov, and von Glahn, Richard (eds.), The Song–Yuan–Ming Transition in Chinese History (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2003).Google Scholar
Sun, Ji 孙机, Zhongguo gudai wuzhi wenhua 中国古代物质文化 (Beijing, Zhonghua shuju, 2014).Google Scholar
Will, Pierre-Étienne, Bureaucracy and Famine in Eighteenth-Century China (Stanford, Stanford University Press, 1990).Google Scholar
Wu, Renshu 巫仁恕, Pinwei shehua: Wan Ming de xiaofei shehui yu shidafu 品味奢华: 晚明的消费社会与士大夫 (Beijing, Zhonghua shuju, 2008).Google Scholar
Yang, C.K., Religion in Chinese Society (Berkeley, University of California Press, 1961).Google Scholar
Zheng, Zhenman, Family Lineage Organization and Social Change in Ming and Qing Fujian (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2001).Google Scholar
Zhou, Rong 周荣, Ming Qing shehui baozhang zhidu yu Liang Hu jiceng shehui 明清社会保障制度与两湖基层社会 (Wuchang, Wuhan daxue chubanshe, 2006).Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

 • 1000 to 1800
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

 • 1000 to 1800
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

 • 1000 to 1800
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×