Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-cf9d5c678-h2mp8 Total loading time: 0.275 Render date: 2021-08-04T01:59:36.428Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": true, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true, "newEcommerce": true, "newUsageEvents": true }

The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914)

Published online by Cambridge University Press:  08 April 2021

Tomáš Gecko
Affiliation:
Charles University, Faculty of Arts
Kristýna Kaucká
Affiliation:
Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Science
Corresponding

Abstract

This article aims at analyzing, within the scope of industrial and state paternalism, the interdependent dynamics between employer (Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft), employee, and the Austro-Hungarian state, taking as an example the development of the education system of the Vítkovice (Witkowitz) company town, located in Moravia, one of the crown lands of the Habsburg Monarchy. The opening point of our research is the year 1869, when the so-called Hasner school law was adopted. The closing point is February 1914, with its new intervention into educational policy in the crown land of Moravia.

Type
Article
Copyright
Copyright © The Author(s), 2021. Published by Cambridge University Press on behalf of Central European History Society of the American Historical Association

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

Footnotes

This paper was written as part of the Grant Project No. GAČR 18-032921S “Social Question in Situ: Social Policies of Industrial Enterprises in Bohemian Lands, 1879–1914,” held by the Institute of Economic and Social History at the Faculty of Arts of Charles University and the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences.

References

2 In Czech: Vítkovické horní a hutní těžířstvo.

3 In Czech: “Budou z našich dětí zase jenom dělníci, kteří opět své síly těmže závodům věnovati budou, kde sobě jejich otcové chleba dobývali a je tedy slušno a spravedlivo, aby závody na výchovu budoucích svých dělníků přispěly.” Archives of Vítkovice, a. s. (Vítkovice, a. s), Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 246, inv. no. 1375, Letter from workers at Velká Polom to the Directorate of Witkowitzer Bergbau und Eisenhüttengesellschaft, January 3, 1909.

4 Berghoff, Hartmut, “Unternehmenskultur und Herrschaftstechnik: Industrieller Paternalismus: Hohner von 1857 bis 1918,” Geschichte und Gesellschaft 23, no. 2 (1997): 167204Google Scholar.

5 Matis, Herbert, Österreichs Wirtschaft 1848–1913: Konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im Zeitalter Franz Josephs I (Berlin: Duncker & Humblot, 1972), 350–57Google Scholar.

6 In Czech: “Na Vítkovické výrobě má … zájem nejen dělník, nýbrž také stát, kterému platí tento podnik ročně milionové daně, ať přímé či nepřímé, kterému tento podnik zaručuje jistě značné položky při vývozní bilanci a tím i přispívá k aktivu bilance platební. Může o hospodářství takového podniku rozhodovati naprosto neomezeně jeho vlastník nebo jeho manager? Může býti tento podnik jednoho dne zavřen proto, že se vlastníci rozhodnou přenésti výrobu jinam?” Jiří Hejda, Nová hospodářská politika [New Economic Policy] (Praha: Česká společnost národohospodářská, 1929), 14–15.

7 Wandruzska, Adam and Urbanitsch, Peter, Hrsg., Die Habsburgermonarchie 1848–1918: Die Völker des Reiches, Band 3/1 (Wien: VÖAW, 2003), 7577Google Scholar.

8 Gerald Dworkin, “Paternalism: Stanford Encyclopaedia of Philosophy” (https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/).

9 Cohen, Gary B., “Nationalist Politics and the Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg Monarchy, 1867–1914,” Central European History 40, no. 2 (2007): 241–78CrossRefGoogle Scholar.

10 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Band 4 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1969), 360; Milan Myška, Rytíři průmyslové revoluce: šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích [Knights of the Industrial Revolution: Six Studies on the History of Entrepreneurs in the Czech Lands] (Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997), 211–59.

11 Klima, Arnost, “Industrial Growth and Entrepreneurship in the Early Stages of Industrialization in the Czech Lands,” in Economic Development in the Habsburg Monarchy in the Nineteenth Century: Essays, ed. Komlos, John (Boulder, CO: East European Monographs, 1983), 8689Google Scholar; Good, David F., The Economic Rise of the Habsburg Empire 1750–1914 (Berkeley: University of California Press, 1984), 132–33Google Scholar, 200–2.

12 Milan Myška. “Generální ředitel: životní příběh Paula Kupelwiesera” [“The Managing Director: The Life Story of Paul Kupelwieser”], in Člověk v Ostravě v 19. století [Man in Ostrava in the 19th Century], ed. Milan Myška and Aleš Zářický (Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2007), 101–02.

13 Oliver J. Dinius and Angela Vergara, “Company Towns in the Americas,” in Company Towns in the Americas: Landscape, Power, and Working-Class Communities, ed. Oliver J. Dinius and Angela Vergara (Athens and London: The University of Georgia Press, 2011), 1; Marcelo J. Borges and Susana B. Torres, “Company Towns: Concepts, Historiography, and Approaches,” in Company Towns: Labor, Space, and Power Relations across Time and Continents, ed. Marcelo J. Borges and Susana B. Torres (New York: Palgrave Macmillan US, 2012), 1–40.

14 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 37/1892; Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 144/1902; Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 243/1911.

15 Dinius and Vergara, “Company Towns in the Americas,” 3.

16 Jiří Matějček, “Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války” [“Social Policy of the Vítkovice Ironworks from the 1870s until World War One”], in Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, vol. 9 (Ostrava: Archiv města Ostravy, 1977), 246.

17 Resch, Andreas, Industriekartelle in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg: Marktstrukturen, Organisationstendenzen und Wirtschaftsentwicklung von 1900 bis 1913 (Berlin: Duncker & Humblot, 2002), 91Google Scholar.

18 Die Groß-Industrie Österreichs: Festgabe zum Glorreichen sechzigjährigen Regierungs-Jubiläum seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. (Wien: Leopold Weiss, 1908), 1–4.

19 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz: Zeichnungen (Wien: Eigenverlag, 1907); Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (Wien: Eigenverlag, 1908), 7–8.

20 Matějček, “Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války,” 239.

21 Milan Myška, Založení a počátky Vítkovických železáren 1828–1880 [The Establishment and Beginnings of the Vítkovice Ironworks, 1828–1880] (Ostrava: Krajské nakladatelství, 1960), 127.

22 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz, 1908, 4.

23 Myška, Založení a počátky Vítkovických železáren 1828–1880, 129.

24 Jiří Matějček, “K některým problémům sociálního vývoje Vítkovických železáren od začátku 70. let 19. století do roku 1918: Sociální politika závodu” [“Some Topics from the Social History of the Vítkovice Ironworks from the Beginning of the 1870s to 1918: The Factory's Social Policy”], in Z dějin hutnictví, vol. 3 (Praha: Národní technické muzeum, 1976), 120–22.

25 Matějček, “Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války,” 242–44.

26 Jiří Matějček, “Paul Kupelwieser, Schöpfer des modernen Sozialsystems der Witkowitzer Eisenwerke,” in Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, ed. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, and Jiří Malíř (München: Martin Meidenbauer, 2010), 292; Jiří Matějček, “Takzvaná dobročinná zařízení Vítkovických železáren, 1828–1918” [“So-called Charity Facilities of the Vítkovice Ironworks, 1828–1918”], in Z dějin hutnictví, vol. 15 (Praha: Národní technické muzeum, 1986), 167–68; Matějček, “K některým problémům sociálního vývoje Vítkovických železáren od začátku 70. let 19. století do roku 1918,” 118; Matějček, “Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války,” 248; Jaromír Pavlíček, “České školství v národnostních vztazích na Ostravsku v letech 1900–1914” [“The Czech Education System in the National Relationships in the Ostrava Region in 1900–1914”], in Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, Vol. 9 (Ostrava: Archiv města Ostravy, 1977), 119–20; Karel Jiřík, “Boj o založení české školy pro 12 tisíc Čechů ve Vítkovicích” [“The Struggle to Establish a Czech School for 12 Thousand Czechs in Vítkovice”], in Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity: Historie, vol. 10 (Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské university, 2003), 157–64.

27 Pavel Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, vol. 2 [The Glory and Misery of Local Governments in Moravia and Silesia 1850–1914] (Ostrava: Ostravská univerzita, 2008), 496, 524–36.

28 Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, 496–97.

29 For details on educational facilities in worker colonies, see Martin Jemelka, ed., Ostravské dělnické kolonie, vol 3. [Ostrava's Worker Colonies, vol. 3] (Ostrava: Ostravská univerzita, 2016).

30 Pavlíček, “České školství v národnostních vztazích na Ostravsku v letech 1900–1914,” 98–134.

31 Myška, Rytíři průmyslové revoluce, 236.

32 Andrea Pokludová, Učitel [teacher], in Člověk v Ostravě v 19. století [Man in Ostrava in the 19th Century], ed. Milan Myška and Aleš Zářický (Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2007), 35.

33 In Czech: “potřeby zdejšího kraje.” Municipal Archives Ostrava (MA Ostrava), Czech Mixed Primary School in Vítkovice, Zengrova St., Vítkovice 1897–1918, inv. no. 25, Protocol, June 24, 1901.

34 In Czech: “dobře po německu dorozuměti se mohly.” MA Ostrava, Czech Mixed Primary School in Vítkovice, Zengrova St., Vítkovice 1897–1918, inv. no. 25, Protocol, June 24, 1901.

35 In Czech: “aby se … děti v mateřské řeči vychovaly.” MA Ostrava, Municipal School Council in Ostrava 1877–1949, sign. Db36, Czech Primary School in Vítkovice, Memo under a request to establish a Czech-language school.

36 Milan Myška, Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku [The Emergence of the Working Class in the Ironworks in the Ostrava Region] (Ostrava: Krajské nakladatelství, 1962), 157.

37 In German: “Der österreichische Staat des 18. Jahrhundertes ist Freund und Förderer der gewerblichen Kinderarbeit. Das Ziel seiner Wirtschaftspolitik ist die Schaffung einer mächtigen Großindustrie, und es gilt ihm als anerkannte Wahrheit, daß diese sich nur durch Heranziehung der billigen Arbeitskraft der Frauen, Kinder und Greise entfalten könne.” Ludwig von Mises, “Zur Geschichte der österreichischen Fabrikgesetzgebung,” Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung 14 (1905): 210.

38 Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, Band 7 (Wien: J. G. Mössle, 1786), Nr. 1629.

39 Ebert, Kurt, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. Die Taaffesche Sozialgesetzgebung für die Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsreform (1879–1885) (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975), 49Google Scholar.

40 Brockhaus Enzyklopädie, Band 14, Auflage 17 (Wiesbaden: Brockhaus, 1972), 760.

41 Politische Verfassung der deutschen Schulen in der k., auch k. k. deutschen Erbstaaten (Wien: Joannis Gaffe, 1806), 126.

42 Franz des Ersten politische Gesetze und Verordnungen, Band 44 (Wien: Hof und Staats-Druckerei, 1818), Nr. 26/1816.

43 Mises, “Zur Geschichte der österreichischen Fabrikgesetzgebung,” 252–61.

44 Mises, “Zur Geschichte der österreichischen Fabrikgesetzgebung,” 262.

45 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 62/1869, §§ 21 and 24.

46 Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 17/1870, § 29.

47 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 62/1869, §§ 60 and 69; Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 3/1870.

48 Milan Hlavačka and Pavel Cibulka, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939 [Social Thinking and Social Practice in the Czech Lands, 1781–1939] (Praha: Historický ústav AV ČR, 2015), 136–37.

49 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 227/1859, §§ 86 and 87.

50 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 62/1869, § 9.

51 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 53/1883; František Houser, “Dětská práce v Čechách” [“Children's Work in Bohemia”] Obzor národohospodářský 15 (1910): 28.

52 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 22/1885, §§ 94–96b.

53 Siegmund Kraus, Kinderarbeit und Gesetzlicher Kinderschutz in Österreich (Wien and Leipzig: Franz Deuticke, 1904), 14–15.

54 Soziale Rundschau (1908), Band 2, 353–57.

55 Soziale Rundschau (1909), Band 2, 596–97.

56 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (1908), 95.

57 Myška, Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku, 125–27.

58 Die Habsburgermonarchie 1848–1918, 93.

59 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 227/1859, § 95.

60 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 22/1885, §§ 75, 98a–100.

61 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 39/1883, § 14.

62 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 63/1897, §§ 99b–100.

63 Hannelore Burger, Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 1867–1918 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995), 40–41.

64 Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Nr. 62/1869, § 2.

65 Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 3/1870, §§ 25, 29–32, 38.

66 State District Archives Frýdek-Místek (SDA Frýdek-Místek), District Educational Council in Místek 1875–1949, box 37, inv. no. 107, Protokoll über die Sitzung der k. k. Bezirksschulrathe, August 5, 1889.

67 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 126/1900.

68 SDA Frýdek-Místek, District Educational Council in Místek 1875–1949, box 42, inv. no. 109, Instruktion für einen Ortschul-Aufsehen.

69 Pavel Kladiwa, “Podnikatelstvo v procesu budování moderní městské infrastruktury v letech 1850–1914” [“Entrepreneurs in the Process of Building Up Modern Urban Infrastructure in 1850–1914”], in Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, ed. Jiří Štaif (Praha: Dokořan, 2007), 179–91.

70 Myška, Rytíři průmyslové revoluce, 241.

71 Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 3/1870, §§ 3–9.

72 Tara Zahra, Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1947 (Ithaca: Cornell University Press, 2008); Tara Zahra, “The Battle for Children: Lex Perek, National Classification, and Democracy in the Bohemian Lands 1900–1938,” in Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě [The 1905 Moravian Pact: Possibilities and Limits of National Reconciliation in Central Europe], ed. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, and Jiří Malíř (Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2006), 129–43; Marek Pavel, “Lex Perek a jeho osud [“Lex Perek and Its Fate],” in Moravské vyrovnání z roku 1905, 117–28; Jiří Malíř, “‘Druhé’ moravské vyrovnání z r. 1914 [“The ‘Second’ Moravian Pact in 1914],” in Moravské vyrovnání z roku 1905, 87–102.

73 Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 4/1906.

74 Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, 533.

75 In Czech: “do škol obecných smějí z pravidla přijímány býti toliko dítky, jež jsou vyučovací řeči mocny.” Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 4/1906, Part 2, § 20.

76 Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, 532.

77 In Czech: Vítkovické kamenouhelné doly.

78 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 108/1872, §§ 4 a 10–15.

79 Matějček, “Takzvaná dobročinná zařízení Vítkovických železáren, 1828–1918,” 164–77. According to archival sources, the “children's nursery” was run in Vítkovice only from the beginning of the 1980s. Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 240, inv. no. 1353, Activity report on crèches of the Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft for 1925.

80 In Czech: “aby děti dělnické pod dohled a k příhodnému zaměstnání přijímaly, čistotnosti, pořádku a dobrým mravům je navykaly a lásku k práci jim vštěpovaly.” Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 108/1872, § 26.

81 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (1908), 86.

82 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 249, inv. no. 1394, Kindergarten der Witkowitzer Bergbau u[nd] Eisenhütten Gewerkschaft, [1913]; Vítkovice, a. s. Archives, Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 242, inv. no. 1357, Verhandlungsschrift aufgenommen über die am 31. Oktober 1912 stattgefunden 17. Monats—Konferenz die Kindergartenleiter (Leiterinnen), Kindergärtnerinnen und Gehilfinnen das deutschen Kindergärten das Bergbau und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

83 Martin Jemelka, Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám [From the Miners’ Colonies, Or How the Miners’ Families Lived] (Ostrava: Repronis, 2008), 28.

84 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 242, inv. no. 1357, Statut für die deutschen Privat-Kindergärten der Bergbau und Eisenhüttengewerkschaft in Witkowitz, 1906.

85 Jan Průcha, Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů [Education and Schools around the World. The Basics of International Comparison of Education Systems] (Praha: Portál, 1999), 52.

86 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 242, inv. no. 1357, Referat Die Fingerspiele im Kindergarten, October 31, 1912.

87 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 242, inv. no. 1357, Statut für die mit der Privat Mädchenschule verbündende Kinderbewahranstalt in Witkowitz, March 7, 1881.

88 Vítkovice, a. s., Collection of Memories and Recollections 1944–2017, ev. no. 1, inv. no. 8, Říman Emil.

89 Martin Jemelka, Na Šalamouně: Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950) [Na Šalamouně Colony: Society and Everyday Life in the Largest Miners’ Colony in Moravská Ostrava (1870–1950)] (Ostrava: Universitas Ostravensis, 2008), 124.

90 Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, 522.

91 MA Ostrava, Czech Mixed Elementary School in Vítkovice, Zengrova St., Vítkovice 1897–1918, inv. no. 25, Letter from Th. Em. (unspecified), undated.

92 Kladiwa, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, 120–22, 129–30, 526–36.

93 Kladiwa, “Podnikatelstvo v procesu budování moderní městské infrastruktury v letech 1850–1914,” [“Entrepreneurs in the Process of Building Up Modern Urban Infrastructure in 1850–1914”] 181–83.

94 Jiřík, “Boj o založení české školy pro 12 tisíc Čechů ve Vítkovicích,” 157–59.

95 Vítkovice, a. s., Workers’ Movement 1871–1990, box 5, inv. no 128, Sociální zařízení VŽ do r. 1912 [Social Facilities of the Company until 1912], 7; Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 249, inv. no. 1394, Full reports on German, Czech, and Polish schools and kindergartens, 1908–1934.

96 Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, Nr. 62/1869, § 69.

97 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 249, inv. no. 1394, Schulanstalten, April 17, 1913.

98 State District Archives in Olomouc (SDA Olomouc), Hukvaldy Estate 1588–1949, box 248, inv. no. 1376, Letter to Oberamt zu Hochwald, March 15, 1843; Jiří Palát, Dělnické dynastie z Vítkovic (1828–1988): Průvodce výstavou “Člověk—tvůrce tradic Vítkovických železáren 1828–1988” [Worker Dynasties from Vítkovice (1828–1988): A Guidebook to the Exhibition “Man—the Creator of the Tradition of Vítkovice Ironworks 1828–1988”] (Ostrava: Vítkovické železárny a strojírny Klementa Gottwalda, 1989), 20.

99 MA Ostrava, Boys’ Primary School in Vítkovice, P. Chelčického Street, Vítkovice 1844–1928, inv. no. 1, Stiftungsbrief, September 24, 1844.

100 MA Ostrava, Archives of the Town of Vítkovice, box 7, inv. no. 379, sign. D1a, Letter from the Land Educational Council in Brno to Statthalter Winkler, January 2, 1877.

101 Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren, Nr. 7/1870, § 37.

102 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 240, inv. no. 1352, Letter to the Bezirkshauptmannschaft Místek, June 16, 1877.

103 National Archives Prague (NA Prague), Ministry of Culture and Education in Vienna 1882–1918, box 31, inv. no. 633, sign. 4, General Schools—Vítkovice file.

104 Jiřík, “Boj o založení české školy pro 12 tisíc Čechů ve Vítkovicích,” 162–63.

105 SDA Frýdek-Místek, District Council in Místek 1850–1945, box 8, inv. no. 522, Ein Beitrag zur Leidensgeschichte des Tschechischen Schulwesens in Witkowitz, Mistek 1896.

106 Matějček, “Takzvaná dobročinná zařízení Vítkovických železáren, 1828–1918,” 168.

107 NA Prague, Ministry of Culture and Education in Vienna 1882–1918, box 31, inv. no. 633, sign. 4, Report of the Ministry of Culture and Education in Vienna, September 25, 1909.

108 MA Ostrava, 1st Secondary School in Ostrava-Vítkovice 1910–1953, inv. no. 6, Letter from the District Educational Council in Moravská Ostrava to the Odbor Národní Jednoty, September 20, 1910.

109 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 246, inv. no. 1375, Letter from workers at Velká Polom to the Directorate of Witkowitzer Bergbau und Eisenhüttengesellschaft, January 3, 1909.

110 In Czech: “to ponejvíce takoví, kteří méně vydělávají a mnoho dítek školou povinných mají.” Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 245, inv. no. 1371, Letter from the administration of the primary school in Hulváky to the Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft.

111 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 245, inv. no. 1371, Letter from the administration of the primary school in Hulváky to the Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft.

112 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (1915), 41.

113 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 246, inv. no. 1375, Payment of school fees and requests from pupils’ parents to the Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft that the school fees for these pupils be paid.

114 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 246, inv. no. 1375, Letter from the directors of the Imperial Czech Institute for the Education of Teachers in Polish Ostrava to the Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, October 11, 1908.

115 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 243, inv. no. 1361, Letter from [O. Christen] to Friedrich Krupp, October 10, 1893.

116 Matějček, “Takzvaná dobročinná zařízení Vítkovických železáren, 1828–1918,” 168.

117 Vítkovice, a. s., Vítkovice Mining and Iron Corporation 1828–1950, box 243, inv. no. 1361, Lehrplan der allgemeinen gewerblichen Fortbildungsschule.

118 Ibidem, Letter from [O. Christen] to Friedrich Krupp, October 10, 1893.

Ibidem

119 Ibidem, Industrial Continuation School—Notice of entry, October 4, 1903.

Ibidem

120 SDA Olomouc, Chamber of Commerce and Trade in Olomouc 1850–1948, box 417, inv. no. 3441, Letter from Theodor Gerlich to the Chamber of Commerce and Trade in Olomouc, 1898; SDA Olomouc, Chamber of Commerce and Trade in Olomouc 1850–1948, box 417, inv. no. 3441, Letter from Česká průmyslová pokračovací škola ve Vítkovicích to the Chamber of Commerce and Trade in Olomouc, December 26, 1898; SDA Olomouc, Chamber of Commerce and Trade in Olomouc 1850–1948, box 417, inv. no. 3440, Jahres-Bericht der deutschen gewerbl. Fortbildungsschule 1909–1910.

121 Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (1908), 97–100; Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz: Ergänzungsband (Mährisch-Ostrau: Eigenverlag, 1915), 43–45.

122 SDA Olomouc, Chamber of Commerce and Trade in Olomouc 1850–1948, box 417, inv. no. 3443, Annual Report 1916; Wohlfahrts-Einrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz (1908), 100.

Send article to Kindle

To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914)
Available formats
×

Send article to Dropbox

To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914)
Available formats
×

Send article to Google Drive

To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914)
Available formats
×
×

Reply to: Submit a response

Please enter your response.

Your details

Please enter a valid email address.

Conflicting interests

Do you have any conflicting interests? *