Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-99c86f546-4hcbs Total loading time: 0.948 Render date: 2021-11-27T11:39:53.492Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": true, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true, "newEcommerce": true, "newUsageEvents": true }

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  04 August 2010

Yinan He
Affiliation:
Seton Hall University, New Jersey
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
The Search for Reconciliation
Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II
, pp. 315 - 350
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2009

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

An, Ping. “Riben Qiye de Zhanzheng Zeren ji Minjian Peichang Wenti” [The War Responsibility of Japanese Firms and the Problem of Nongovernmental Claims of War Compensation]. Kangri Zhanzheng Yanjiu [Journal of Studies of China's Resistance War against Japan], No. 1 (1998).Google Scholar
Chen, Bo. “Genggao di Juqi Mao Zedong Sixiang Hongqi, Wei Chuangzuo Gengduo Genghao de Geming Junshi Ticai Yinpian er Nuli” [Lifting Higher the Red Flag of Mao Zedong's Thoughts, Striving to Create More and Better Revolutionary Military Movies]. Dianying Yishu [Film Arts] (August 1960).Google Scholar
,China Film Association. Zhongguo Dianying Nianjian [China Film Yearbook] (Beijing: Zhongguo Dianying Nianjian She, 1981-).Google Scholar
,China Institute of Contemporary International Relations. Guoji Zhanlue yu Anquan Xingshi Pinggu 2005–2006 [Strategic and Security Review] (Beijing: Shishi Chubanshe, 2006).Google Scholar
Chun, Si. “Zhuoyi Miaoxie Renwu de Dute Mingyun” [Concentrating on Describing the Distinctive Fate of Individual Characters]. Dianying Yishu [Film Arts] (April 1980).Google Scholar
,Compilation Committee of the Dangdai Zhongguo Series. Dangdai Zhongguo Dianying [Contemporary Chinese Films], Vol. 1 (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1989).Google Scholar
Deng, Xiaoping. Deng Xiaoping Wenxuan [Selected Works of Deng Xiaoping] 1975–1982 and 1982–1992 (Beijing: Renmin Chubanshe, 1983).Google Scholar
,Documents Research Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party. Shisida Yilai Zhongyao Wenxian Xuanbian [Selected Important Documents since the 14th CCP National Congress] (Beijing: Renmin Chubanshe, 1995).Google Scholar
,Editorial Department of Zhongguo Jiaoyu Nianjian. Zhongguo Jiaoyu Nianjian [China Education Yearbook] (Beijing: Zhongguo Dabaike Quanshu Chubanshe, 1984-).Google Scholar
Ge, Gengfu. “Riben Fangwu Zhengce he Fangwei Liliang de Fazhan Bianhua” [The Development and Changes in Japanese Defense Policy and Military Power]. Guoji Wenti Yanjiu [International Studies], No. 1, 1989.Google Scholar
He, Fang. “Zhongri Guanxi yu Yazhou Heping” [Sino-Japanese Relations and Peace in Asia]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 4 (1987).Google Scholar
Hu, Rongzhong. “Riben Junshi Daguohua de Xingdongxiang” [Japan's Becoming a Military Great Power: The New Trends]. Riben Xuekan [Journal of Japanese Studies], No. 5 (2004).Google Scholar
,Information Office of the State Council of the People's Republic of China. Zhongguo de Renquan Zhuangkuang [White Paper of Human Rights in China] (Beijing: November 1991). Available at http://www.china.com.cn/ch-book/crenquna/icrenquan.htm.Google Scholar
,Japan-China Society of Media Studies. Zhongri Xianghu Yishi yu Chuanmei de Zuoyong [Sino-Japanese Mutual Perceptions and the Role of the Media] (2005). Accessed on October 28, 2005, at http://www.jccnet.cn/china/yth/2002/index.htm.
Jiang, Lifeng. “Zhongri Lianhe Jinxing de Shehui Yulun Diaocha Jieguo Shuoming le Shenme” [What Do the Results of the Sino-Japanese Joint Public Opinion Poll Indicate?]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 2 (1989).Google Scholar
Jiang, Lifeng. “Zhongguo Minzhong dui Riben de Buqinjingan Xianzhu Zengqiang” [The Evident Increase of Chinese Public Feeling of Not Close to Japan]. Riben Xuekan [Journal of Japanese Studies], No. 6 (2004).Google Scholar
Jiang, Peizhu and Guohong, Qiu. “Zhongri Guanxi Wutai shang de Huihuang Yuezhang” [A Brilliant Musical Chapter on the Sino-Japanese Diplomatic Stage]. In Pei Jianzhang Yanjiu Zhou Enlai: Waijiao Sixiang yu Shijian [A Study of Zhou Enlai: Diplomatic Thoughts and Practice] (Beijing: Shijie Zhishi Chubanshe, 1989).Google Scholar
Jiang, Weiyuan. “Yazhou Geguo Erzhan Shouhaizhe Peichang Susong Fenqi de Fenxi” [An Analysis of the Mushrooming of Compensation Lawsuits Filed by World War II Victims of Various Asian Countries]. Shijie Jingji yu Zhengzhi [World Economy and Politics], No. 6 (1995).Google Scholar
Jiang, Zemin. Jiang Zemin Wenxuan [Selected Works of Jiang Zemin] (Beijing: Renmin Chubanshe, 2006).Google Scholar
Jin, Yuan. Qiyuan: Yige Zhanfan Guanli Suozhang de Huiyi [Unusual Destiny: Reminiscences of a Director of War Criminal Prison] (Beijing: Remin Jiefangjun Chubanshe, 1999).Google Scholar
,Joint Compilation Committee of Dongya Sanguo de Jinxiandai Shi. Dongya Sanguo de Jinxiandai Shi [The Modern and Contemporary History of Three East Asian Countries] (Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, 2005).Google Scholar
Li, Jianmin. “Lengzhan Jieshu hou de Riben Junshi Zhanlue Tiaozheng de Lujing Fenxi” [An Analysis of the Routes of Japanese Military Strategic Readjustment after the Cold War Ended]. Guoji Luntan [International Forum] 7, No. 3 (May 2005).Google Scholar
Li, Shaojun, ed. Guoji Zhanlue Baogao [Reports on International Strategy] (Beijing: Zhonguo Shehui Kexue Chubanshe, 2005).Google Scholar
Liu, Jiangyong. “Lun Riben Duiwai Zhanlue de Fazhan” [A Study of the Development of Japan's External Strategy]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 1 (1986).Google Scholar
Liu, Jiangyong, ed. Kuashiji de Riben: Zhengzhi Jingji Waijiao Xinqushi [Japan at the Turn of the Century: New Political, Economic, and Diplomatic Trends] (Beijing: Shishi Chubanshe, 1995).Google Scholar
Liu, Jiangyong. “Zhongri Guanxi de Tiaozheng he Fazhan” [Readjustment and Development of Sino-Japanese Relations]. In Yunling, Zhang ed., Zhuanbian Zhong de Zhongmeiri Guanxi [Sino-U.S.-Japanese Relations in Change] (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1997).Google Scholar
Liu, Jiangyong. Zhongguo yu Riben: Bianhua Zhong de “Zhengleng Jingre” Guanxi [China and Japan: The “Cold Politics, Hot Economy” Relationship in Transformation] (Beijing: Renmin Chubanshe, 2007).Google Scholar
, Chuan. “Riben Chuantong Wenhua yu Junshi Guannian” [Japan's Traditional Culture and Military Ideas]. Riben Xuekan [Journal of Japanese Studies], No. 5 (2004).Google Scholar
Ma, Shuli. Shiri 12 Nian [12 Years of Diplomatic Missions to Japan] (Taipei: Lianjing Chuban Shiye, 1997).Google Scholar
Mao, Zedong. Jianguo Yilai Mao Zedong Wengao [The Manuscripts of Mao Zedong since the Founding of the Nation] (Beijing: Central Documents Publishing Company, 1987–90).Google Scholar
Pan, Junfeng. “Riben Hui Chengwei Junshi Daguo Ma?” [Can Japan Become a Military Great Power?]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 2 (1987).Google Scholar
Pu, Weizhong et al. Aiguo Zhuyi yu Minzu Jingshen [Patriotism and National Spirit] (Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe, 2000).Google Scholar
Sakai, Toshiki. “Zhongguo Ying Zhuyi Riben Minzhong de Zhanzheng Zeren” [China Should Pay Attention to the War Responsibility of Japanese People]. Tansuo yu Zhengming [Exploration and Contention], No. 7 (1995).Google Scholar
Song, Qiang et al. Zhongguo Keyi Shuo Bu [China Can Say No] (Beijing: Zhonghua Gongshang Lianhe Chubanshe, 1996).Google Scholar
Tian, Huan, ed. Zhanhou Zhongri Guanxi Wenxianji [Documents on Postwar Sino-Japanese Relations], Vol. 1 (1945–70) and Vol. 2 (1971–95) (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1997).
Tie, Zhuwei. Liao Chengzhi Zhuan [The Biography of Liao Chengzhi] (Beijing: Renmin Chubanshe, 1998).Google Scholar
Wan, Feng. “Youguan Junguo Zhuyi, Riben Junguo Zhuyi de Jige Wenti” [A Few Questions Regarding Militarism and Japanese Militarism]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 6 (1987).Google Scholar
Wang, Chiming. “Meijun Quanqiu Bushu Tiaozheng yu Riben Mianlin de Jueze” [American Global Strategic Realignment and Japan's Choices]. Taipingyang Xuebao [Pacific Journal], No. 1 (2005).Google Scholar
Wang, Hongzhi. “Zhongri Lishi Jiaokeshu de Jiaoliu” [Sino-Japanese History Textbook Exchanges]. Lishi Jiaoxue [History Education], No. 1 (1999).Google Scholar
Wen, Jieruo. “Yingpian ‘Dongjing Shenpan’ ji Qita” [The Film Tokyo Trial and More]. Riben Wenti [Japan Studies], No. 3 (1986).Google Scholar
Xi, Louren. “Dui Riben cong ‘Jingji Daguo’ Zouxiang ‘Zhengzhi Daguo’ Wenti de Tantao” [Exploring the Question of Japan's Moving from an Economic Great Power to a Political Great Power]. Guoji Wenti Yanjiu [International Studies], No. 4 (1987).Google Scholar
Xu, Zhigeng. Nanjin Datusha [The Nanjing Massacre] (Beijing: Jiefangjun Wenyi Chubanshe, 1987).Google Scholar
Xu, Zhixian, ed. Zhongri Guangxi San Shi Nian [Thirty Years of Sino-Japanese Relations] (Beijing: Shishi Chubanshe, 2002).Google Scholar
Xue, Mouhong. Dangdai Zhongguo Waijiao [Contemporary Chinese Diplomacy] (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1988).Google Scholar
Yang, Kuisong. Zhonggong yu Mosike de Guanxi [The CCP-Moscow Relations] (Taipei: Dongda Tushu, 1997).Google Scholar
Yang, Kuisong. “Guanyu Pingxingguan Zhandou de Shishi Chongjian Wenti” [Concerning the Reconstruction of the Historical Facts of the Pingxingguan Battle]. Available at http://www.yangkuisong.net/ztlw/sjyj/000223.htm.
Ye, Liqun. “Huigu yu Sikao: Zhongxiaoxue Jiaocai Jianshe 40 Nian, 1949–1989” [Review and Reflection: 40 Years of Developing Secondary School Teaching Materials]. In Institute of Curriculum and Teaching Material Research, ed., Kechen Jiaocai Yanjiu 10 Nian [10 Years of Research on Curriculum and Teaching Materials] (Beijing: People's Education Press, 1993).Google Scholar
Zhang, Aiping et al., eds. Zhongguo Renmin Jiefangjun [The Chinese People's Liberation Army], Vol. 1 (Beijing: Dangdai Zhongguo Chubanshe, 1994).Google Scholar
Zhang, Biqing. “Riben Jiejue dui Wo Minjian Peichang Wenti Ci Qi Shi Ye” [It Is Time for Japan to Settle the Problem of Nongovernmental Compensation with China]. Riben Wenti Ziliao [Materials of Japanese Affairs] (internal circulation), No. 5 (1994).Google Scholar
Zhang, Donggang. “Zhongri Zhongxue Lishi Jiaokeshu Bijiao” [Comparison of Chinese and Japanese Middle School Textbooks]. Tianjin Jiaoyu Xueyuan Xuebao [Journal of Tianjin Education College], No. 3 (1992).Google Scholar
Zhang, Shaosi et al., eds. Zhongguo Kangri Zhangzheng Dacidian [The Dictionary of the Chinese War of Resistance against Japan] (Wuhan: Wuhan Chubanshe, 1995).Google Scholar
Zhang, Xiangshan. Zhongri Guanxi: Guankui yu Jianzheng [Sino-Japanese Relations: My Limited Views and Testimonies] (Beijing: Dangdai Shijie Chubanshe, 1998).Google Scholar
Zhou, Enlai. Zhou Enlai Nianpu 1898–1949 [The Chronicle of Zhou Enlai's Life] (Beijing: Central Documents Publishing Companies, 1998).Google Scholar
Zhou, Hong and Tong, Kang. “‘Yipan Wei Xiawan de Qi’ Juben Chuangzuo Shimo” [The Whole Story of the Script Production Process of An Unfinished Go Game]. Dianying Yishu [Film Arts] (November 1982).Google Scholar
Amako, Satoshi and Shigeto, Sonoda, eds. Nitchū Kōryū no Shihanseki [A Quarter Century of Sino-Japanese Exchanges] (Tokyo: Tōyō Keizai Shinpōsha, 1998).Google Scholar
,Asahi Shimbun Teema Danwashitsu. Sensō: Chi to Namida de Tsudutta Shōgen [The War: Testimonies Composed with Blood and Tears] (Tokyo: Asahi Sonorama, 1987).Google Scholar
Ashida, Hitoshi. Ashida Hitoshi Nikki [Diary of Ashida Hitoshi] (Tokyo: Iwanami Shoten, 1986).Google Scholar
,Association of Comparative History and Comparative History Education. Jikokushi to Sekaishi [National History and World History] (Tokyo: Horupu Shuppan, 1985).Google Scholar
,Association of Comparative History and Comparative History Education. Ajia no “Kindai” to Rekishi Kyōiku [Asia's “Modern Era” and History Education] (Tokyo: Miraisha, 1991).Google Scholar
,Association of Comparative History and Comparative History Education. Kurosen to Nissei Sensō [Black Ship and the First Sino-Japanese War] (Tokyo: Miraisha, 1996).Google Scholar
,Association of Remembering and Sympathizing with the War Victims in the Asian Pacific Region. Ajia no Koe [The Voices of Asia] book series (Tokyo: Tōhō Shuppan, 1987–2000).Google Scholar
Awaya, Kentarō et al. Sensō Sekinin & Sengo Sekinin [War Responsibility and Postwar Responsibility] (Tokyo: Asahi Shimbunsha, 1999).Google Scholar
Baba, Takashi. “1985 Nen goro ni okeru Waga Kuni Shuyō Shigen no Saitei Shoyō Yunyūryō ni tsuite” [Minimum Import Amounts of Main Resources Required for Japan in 1985]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 7, No. 3 (January 1980).Google Scholar
Kyōkai, Bōei Sangyō. Jieitai Nenkan [Yearbook of the Self Defense Force] (Tokyo: Bōei Nippōsha, 1957).Google Scholar
Chen, Zhao-bin. Sengo Nihon no Chūgoku Seisaku: 1950 Nendai Higashi Ajia Kokusai Seiji no Bunmyaku [Japan's Postwar China Policy in the Context of East Asian International Relations in the 1950s] (Tokyo: University of Tokyo Press, 2000).Google Scholar
Chung, Jaejeong. Kankoku to Nihon: Rekishi Kyōiku no Shisō [South Korea and Japan: Thoughts of History Education] (Tokyo: Suzusawa Shoten, 1998).Google Scholar
Endō, Homare. “Hu Jintao mo Te o Yaku ‘Funsei’ no Jittai” [The Truth of “Fenqing” that Also Burns Hu Jintao's Hands]. Chūō Kōron [Central Review] (August 2005).Google Scholar
Fang, Lizhi. “Nihonjin no Senzai no Sensōkan ni tsuite” [Regarding the Latent War View of the Japanese People]. Chūo Kōron [Central Review] (August 1987).Google Scholar
,First Division of the Investigation Bureau of the Foreign Ministry, Japan. “Chūkyō no Genjō to sono Shōrai” [The Current Situation and Future Development of Communist China] (October 15, 1949).
,First Division of the Investigation Bureau of the Foreign Ministry, Japan. “Chūkyō no Bōeki: Enkaku, Seisaku-Hen” [The Trade of Communist China: History and Policy Part] (March 1951).
Fujiwara, Kiichi. “Sensō no Kioku, Kokumin no Monokatari” [War Memories, Nation's Stories]. Sōbun (April 1999).Google Scholar
Fukuda, Takeo. Kaiko Kyūjūnen [Recollections of Ninety Years] (Tokyo: Iwanami Shoten, 1995).Google Scholar
Fukui, Haruhiro. Jiyuminshu-tō to Seisaku Kettei [Party in Power: The Japanese Liberal Democrats and Policy Making] (Tokyo: Fukumura Shuppan, 1969).Google Scholar
Furukawa, Mantarō. Nitchū Sengo Kankei Shi [History of Postwar Japan-China Relations] (Tokyo: Hara Shobō, 1981).Google Scholar
Gotōda, Masaharu. Naikaku Kanbō Chōkan [The Chief Cabinet Secretary] (Tokyo: Kōdansha, 1989).Google Scholar
Hayasaka, Shigezō. Seijika Tanaka Kakuei [The Politician Tanaka Kakuei] (Tokyo: Shueisha, 1999).Google Scholar
Hayashi, Fusao. Daitōa Sensō Kōteiron [Affirming the Greater East Asian War] (Tokyo: Bancho Shobō, 1964).Google Scholar
Hiramatsu, Shigeo. “Chūgoku no Gunji Rosen ni kansuru Ichi Kōsatsu” [China's Military Policy] 1–3. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 4, Nos. 3–4, and 5, No. 1 (December 1976–June 1977).Google Scholar
Hiramatsu, Shigeo. “Daigoki Zenjindai Daisankai Kaigi kara Mita Chūgoku no Gunji Mondai” [Chinese Military Problems Viewed from the Third Session of the Fifth National People's Congress]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 8, No. 4 (March 1981).Google Scholar
Hiramatsu, Shigeo. “Saikin no Chūgoku Gunji Jijō kara Chūgokugun no Heiryoku Hyakuman Sakugen” [On the One Million Reduction of the Chinese Armed Forces – Recent Chinese Military Affairs]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 13, No. 1 (July 1985).Google Scholar
Hiramatsu, Shigeo. “Chūgokugun o Tsuyoku suru ODA” [Japan's ODA Helps China's Military Buildup]. Seiron (November 2000).Google Scholar
Hironaka, Yūken. “Higashi Ajia Taiheiyō Chiiki no Anzen Hoshō ni tsuite” [On the Security of East Asia and the Pacific Region]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 21, No. 4 (March 1994).Google Scholar
Hitaka, Rokurō. Nihon to Chūgoku: Wakamono tachi no Rekishi Ninshiki [Japan and China: The Historical Views of the Youth] (Tokyo: Nashinokisha, 1995).Google Scholar
Honda, Katsuichi. Chūgoku no Tabi [The Journey in China] (Tokyo: Asahi Shimbunsha, 1994).Google Scholar
Chihiro, Hosoya, ed. Nichibei Kankei Shiryōshū 1945–97 [A Documentary History of U.S.-Japanese Relations] (Tokyo: University of Tokyo Press, 1999).Google Scholar
Ienaga, Saburō. Sensō Sekinin [War Responsibility] (Tokyo: Iwanami Shoten, 2000).Google Scholar
Igarashi, Takeshi. Sengo Nichibei Kankei no Keisei [The Formation of Postwar U.S.-Japan Relations] (Tokyo: Kōdansha, 1995).Google Scholar
,Immigration Bureau of the Japan Ministry of Justice. Shutsunyūkoku Kanri no Kaiko to Tenbō [Retrospect and Prospect of Immigration Regulations] (Tokyo: 1981).Google Scholar
Ishida, Takeshi. Kioku to Bōkyaku no Seijigaku [The Politics of Remembering and Forgetting] (Tokyo: Akashi Shoten, 2000).Google Scholar
Ishii, Akira. “‘Mitsu no Chūgoku’ to ‘Hitotsu no Soren’” [“Three Chinas” and “One Soviet Union”]. Chūo Kōron [Central Review], No. 11 (1982).Google Scholar
Ishii, Akira. “Taiwan ka Pekin ka” [Taiwan or Beijing?]. In Watanabe, Akio ed., Sengo Nihon no Taigai Seisaku [Postwar Japan's Foreign Policies] (Tokyo: Yūhikaku, 1985).Google Scholar
Ishii, Akira. “Chūgoku ni Otta Mugen no Baishō [The Infinite Compensation Owed to China]. Chūo Kōron [Central Review], No. 8 (1987).Google Scholar
Ishii, Akira. “Nikka Heiwa Jōyaku Teiketsu Kōshō o Meguru Jakkan no Mondai” [Several Problems Concerning the Sino-Japanese Peace Treaty Negotiations]. Kyōyōgakka Kiyō [Journal of the College of Arts and Sciences, University of Tokyo], No. 21 (1988).Google Scholar
Ishii, Osamu. “Taichū Kinyu to Nihon no Keizai Jiritsu” [China Trade Embargo and Japan's Economic Viability]. Kokusai Seiji [International Relations], No. 85 (May 1987).Google Scholar
Ishikawa, Tadao et al., eds. Sengo Shiryō: Nitchū Kankei [Postwar Documents: Japanese-Chinese Relations] (Tokyo: Nihon Hyōronsha, 1970).Google Scholar
Itagaki, Tadashi. Yasukuni Kōshiki Sanpai no Sōkatsu [A Summary of Official Worship at the Yasukuni Shrine] (Tokyo: Tendensha, 2000).Google Scholar
Itō, Tadashi. “Kore ga Beichūnichi Gunji Teikei no Jittai da” [This Is the Reality of U.S.-China-Japan Military Cooperation]. Chūō Kōron [Central Review], No. 10 (1978).Google Scholar
Itō, Tadashi and Seizaburō Satō. “Ano Sensō to wa nani datta no ka” [What Actually Was that War?]. Chūo Kōron [Central Review], No. 1 (1995).Google Scholar
,Japan Ministry of International Trade and Industry. Tsūshō Hakusho [White Paper on International Trade, Japan] (Tokyo: Ōkurashō Insatsukyoku, 1949-)Google Scholar
,Japan Ministry of Justice. Shutsunyūkoku Kanri Tōkei Nenpō [Annual Report of Immigration Statistics] (Tokyo: Ōkurashō Insatsukyoku, 1962-).Google Scholar
Kaga, Masayoshi. “Soren no Sekai Seisaku: Tai-Eisei Koku Seisaku” [The World Policy of the Soviet Union: Toward Its Satellite States]. Chūō Kōron [Central Review] (April 1951).Google Scholar
Kasahara, Masaaki. “Chūgoku ni totte Atarashii Anzen Hoshō” [China's New Security Concept]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 18, No. 3 (December 1990).Google Scholar
Katō, Shūichi and Hidaka, Rokurō. Dōjidaijin Maruyama Masao o Kataru [Contemporaries Tell about Maruyama Masao] (Yokohama: Seori Shobō, 1998).Google Scholar
Katō, Takashi. Nanbara Shigeru (Tokyo: Iwanami Shoten, 1997).Google Scholar
Kawashima, Kōzō. “Chūgoku Jinmin Kaihōgun no Gunchū Iinkai Seido” [Party Committee System of the Chinese People's Liberation Army] 1–2. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 1, No. 4, and 2, No. 2 (March 1974 and July 1974).Google Scholar
Kayahara, Ikuo. Chūgoku Gunjiron [On China's Military] (Tokyo: Ashishobō, 1994).Google Scholar
Kayahara, Ikuo. “Chūgoku no Kokubō Kindaika to Ajia no Kinchō” [China's Defense Modernization and Tension in Asia]. Chūō Kōron [Central Review] No. 5 (2005).Google Scholar
Kazankai, . Nitchū Kankei Kihon Shiryōshū [Basic Documents on Japanese-Chinese Relations] (Tokyo: 1998).Google Scholar
Kim, Dong-Jo. Kannichi no Wakai: Nikkan Kōshō Jūyo Nen no Kiroku [Korea-Japan Reconciliation: Seoul's Negotiator Recollects Normalization Talks] (Tokyo: Simul Press, 1993).Google Scholar
Kimijima, Kazuhiko. “Rekishi Kyōkasho o Meguru Nihon-Kankoku no Taiwa” [Japan-Korea Dialogues on History Textbooks]. Rekishigaku Kenkyū [Journal of Historical Studies] 651 (October 1993, special edition).Google Scholar
Kimijima, Kazuhiko. Kyōkasho no Shisō: Nihon to Kankoku no Kingendaishi [Textbook Thoughts: Modern and Contemporary History of Japan and Korea] (Tokyo: Suzusawa Shoten, 1996).Google Scholar
Kimijima, Kazuhiko. “Kyōkasho Kokusai Kōryū no Keiken kara Mita ‘Kokumin no Rekishi’” [“The History of a Nation” Viewed from the Experience of International Textbook Exchange]. Kikan Sensō Sekinin Kenkyū [Report on Japan's War Responsibility] 29 (Fall 2000).Google Scholar
Kitaoka, Shinichi. Jimintō [The Liberal Democratic Party] (Tokyo: Yomiuri Shimbunsha, 1995).Google Scholar
Kitaoka, Shinichi. “Jōnin Rijikoku Hairi wa Nihon ga Hatasu beki Sekinin de aru” [Entering the UNSC Is a Responsibility that Japan Should Fulfill]. Chūō Kōron [Central Review], No. 1 (2005).Google Scholar
Kitaoka, Shinichi. “Anpori Kaikaku to Chūgoku Mondai: Iwarenaki Nihon Hihan o Haisuru” [Security Council Reform and the China Issue: Rejecting the Unreasonable Criticism of Japan]. Chūō Kōron [Central Review], No. 6 (2005).Google Scholar
Kōgo, Eiichi et al. “Soren wa Tsugi ni dō Deru ka?” [Whither the Soviet Union]. Chūō Kōron [Central Review] (December 1950).Google Scholar
Komori, Yoshihisa. “Machigai darake no Chūgoku Enjo” [Japan's China Aid Policy Is Full of Mistakes]. Chūō Kōron [Central Review], No. 3 (2000).Google Scholar
Kondō, Takahiro. Kokusai Rekishi Kyōkasho Taiwa: Yooroppa ni Okeru ‘Kako’ no Saihen [International History Textbook Dialogue: Reorganizing the Past of Europe] (Tokyo: Chūō Shinsho, 1998).Google Scholar
Kuraishi, Takeshirō. “Chūgokujin no Mita Sengo no Nihon” [Postwar Japan in the Eyes of the Chinese]. Chūō Kōron [Central Review] No. 4 (1957).Google Scholar
Lin, Kinkei. Ume to Sakura: Sengo no Nikka Kankei [Plum and Cherry: Postwar Japan-ROC Relations] (Tokyo: Sankei Shuppan, 1984).Google Scholar
Liu, Jie. Nitchū Sensō Ka no Gaikō [Wartime Sino-Japanese Diplomacy] (Tokyo: Yoshigawa Hirobumi Kan, 1995).Google Scholar
Liu, JieKankan Saiban [Traitor Trials] (Tokyo: Chūo Kōron Shinsha, 2000).Google Scholar
Maeda, Toshio. “Bei-So-Chū to Nihon no Keizai Kankei: 1972 Nen” [Economic Relations between U.S.-USSR-China and Japan: 1972].” Kokubō [National Defense] 23, No. 1 (1974).Google Scholar
Masumi, Junnosuke. Nihon Seijishi [History of Japanese Politics], Vol. 4 (Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppansha, 1988).Google Scholar
Matsuura, Sōzō. Senchū Senryōka no Masukomi [Mass Media in Wartime and the Occupation Years] (Tokyo: Ōtsuki Shoten, 1984).Google Scholar
Miyamoto, Nobuo. “‘Nichi-bei-chū-ro’ Shijūsō no Fu Kyōwa On” [A Disharmonious Note in the Japan-U.S.-China-Russia Quartet]. Chūō Kōron [Central Review] No. 2 (1998).Google Scholar
Muno, Takeji. “Pekin de Kangaeta Nihon to Chūgoku no Dansō” [The Dislocation between Japan and China Being Considered in Beijing]. Chūō Kōron [Central Review] (July 1973).Google Scholar
Nagano, Nobutoshi. Tennō to Tō Shohei no Akushu: Jitsuroku – Nitchū Kōshō Hishi [Shake-Hands by the Emperor and Deng Xiaoping: An Authentic Account of the Secret History of Japan-China Negotiations] (Tokyo: Gyōsei Mondai Kenkyūsho, 1983).Google Scholar
Nakajima, Mineo. “Tenno Hōchū to Nihon Gaikō” [The Emperor's Visit to China and Japan's Foreign Policy]. Chūō Kōron [Central Review], No. 9 (1992).Google Scholar
Nakajima, Mineo. “ODA o Toriyame/Taichūgoku Gaikō no Arikata mo Minaose” [Suspend ODA/Reexamine the Right Approach to China Diplomacy]. Chūō Kōron [Central Review], No. 3 (2005).Google Scholar
,National Diet Library of Japan. Kokkai Kaigiroku [Proceedings of the National Diet of Japan]. Available at http://kokkai.ndl.go.jp.
,National Headquarters of the Japan-China Friendship Association. Nitchū Yūkō Undo Shi [The History of the Sino-Japanese Friendship Movement] (Tokyo: Seinen Shuppansha, 1980).Google Scholar
Nishioka, Tsutomu. “Zasshi ‘Sekai’ wa Chōsen o dō Mita ka?” [How Does the Journal Sekai View Korea?]. Chōsen Kenkyū [Korea Studies] 7, Nos. 1–3 (1980).Google Scholar
Nishioka, Tsutomu. “Sengo Kankoku Chishikijin no Nihon Ninshiki” [Postwar Korean Intellectuals' Perception of Japan]. Chōsen Kenkyū [Korea Studies] Nos. 231–35 (1983).Google Scholar
Iinkai, Nitchūkan Sankoku Kyōtsū Rekishi Kyōzai. Mirai o Hiraku Rekishi: Higashi Ajia Sankoku no Kingendai Shi [A History that Opens to the Future: The Modern and Contemporary History of Three East Asian Countries] (Tokyo: Kōbunken, 2005).Google Scholar
Noda, Nobuo. “Chūgoku ‘Teikoku Chitsujo Kōchiku’ ni Nihon wa Taikō Senryaku o Mochiuru no ka?” [Does Japan Have an Opposing Strategy to China's Construction of an “Imperial Order?”]. Chūō Kōron [Central Review] (November 2004).Google Scholar
Okabe, Tatsumi. Chūgoku no Tainichi Seisaku [China's Japan Policy] (Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppansha, 1976).Google Scholar
Okada, Akira. Mizudori Gaikō Hiwa: Aru Gaikōkan no Shōgen [Secret Stories of Waterfowl Diplomacy: Testimony of a Diplomat] (Tokyo: Chūo Kōronsha, 1983).Google Scholar
Okamoto, Yukio and Akihiko, Tanaka. “Hu Jintao Seiken o Yurugasu ‘Aikoku’ Bōsō to Sekai no Shisen” [Shaking the Hu Jintao Regime: The Rampant Patriotism and the View of the World]. Chūō Kōron [Central Review], No. 6 (2005).Google Scholar
Okazaki, Hisahiko and Yoshihisa, Komori. “‘No’ to Ieru Nitchū Kankei ni mukete Saraba ‘Kōtō/Shazai Gaikō’” [Toward a Sino-Japanese Relations in which (Japan) Can Say “No”: Farewell to “Kowtow/Apology Diplomacy”]. Shokun, No. 8 (1999).Google Scholar
Ōnuma, Yasuaki. Tōkyō Saiban kara Sengo Sekinin no Shisō e [From the Tokyo Trial to Postwar Thoughts on War Responsibility] (Tokyo: Tōshindō, 1997).Google Scholar
Ōnuma, Yasuaki. “Ianfu” Mondai to Ajia Josei Kikin [“Comfort Women” and the Asian Women's Fund] (Tokyo: Toshindo Publishing Co., Ltd., 1998).Google Scholar
Ozawa, Ichirō. Nihon Kaizō Keikaku [Blueprint for a New Japan] (Tokyo: Kōdansha, 1993).Google Scholar
,Public Relations Office, Cabinet Secretariat of the Japanese Prime Minister. Seron Chōsa Nenkan: Zenkoku Seron Chōsa no Genkyō [Opinion Polls Yearbook: Current Situation of the National Public Opinion Investigation] (Tokyo: Ōkurashō Insatsukyoku, 1954-).Google Scholar
Saotome, Katsumoto. Tōkyō Daikūshū [Tokyo Air Raid] (Tokyo: Iwanami Shoten, 1998).Google Scholar
Shinohara, Hiroshi. “Beichū Sekkin to Nihon no Bōei” [The Drawing Closer of China and the U.S. and the Implications for Japan's Defense]. Chūō Kōron [Central Review] (October 1971).Google Scholar
Sumitani, Takeshi et al. “Tōkyō Saiban, BC-kyū Sensō Hanzai, Sensō Sekinin Kankei Jūyō Bunken Mokuroku” [Important Document Index on the Tokyo Trial, BC-Class War Criminals, and War Responsibility]. Shisō, No. 719 (1984).Google Scholar
Sun, Pinghua. Nihon to no 30 Nen: Chūnichi Yūkō Zuisōroku [30 Years with Japan: Occasional Thoughts on Sino-Japanese Friendship] (Tokyo: Kodansha, 1987).Google Scholar
Tagawa, Seiichi. Nitchū Kōshō Hiroku: Tagawa Nikki – 14-nen no Shōgen [Secret Records of Japan-China Negotiations: Tagawa Diary – Testimony of Fourteen Years] (Tokyo: Mainichi Shimbunsha, 1973).Google Scholar
Takahashi, Koichirō. “Saikin no Chūgoku Gunji Jōsei to Taibei Taiso Kankei” [China's Recent Military Affairs and Foreign Policy to the U.S. and the Soviet Union]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 10, No. 1 (June 1982).Google Scholar
Takahashi, Saburō. “Senki Mono” o Yomu: Sensō to Sengo Nihon Shakai [A Reading of the Writings on Military History: War Experience and Postwar Japanese Society] (Kyodo: Academia Press, 1988).Google Scholar
Takasaki, Sōji. Kenshō Nikkan Kaidan [Investigating Japanese-Korean Negotiations] (Tokyo: Iwanami Shoten, 1996).Google Scholar
Tanaka, Akihiko. Nitchū Kankei 1945–1990 [Sino-Japanese Relations: 1945–1990] (Tokyo: Tōkyō Daigaku Shuppansha, 1991).Google Scholar
Tanaka, Akihiko. Anzen Hoshō: Sengo Gojunen no Mosaku [National Security: Groping in the Postwar 50 Years] (Tokyo: Yomiuri Shimbunsha, 1997).Google Scholar
Tanaka, Akihiko. “Sensō no Gekigen Shita Sekai de ‘Sensō no Rekishi’ to dō Mukiau ka” [How to Face “War History” in a World with a Sharp Decrease of Wars]. Chūō Kōron [Central Review], No. 9 (2005).Google Scholar
Tanaka, Nobumasa et al. Izoku to Sengo [War-Bereaved Families and Postwar] (Tokyo: Iwanami Shoten, 1995).Google Scholar
Tawara, Yoshibumi. “Sengo Hoshō Saiban Ichiranhyō” [A List of Postwar Reparation Lawsuits]. Distributed at the International Citizen's Forum on War Crimes and Redress, Tokyo (December 19, 1999).
Tomoda, Seki. “Taichū Senryaku Sairyō no Shinario Saiaku no Shinario” [The Best and Worst Scenarios of Strategy toward China]. Chūō Kōron, [Central Review] No. 12 (1995).Google Scholar
Tsukamoto, Katsuichi. “Kyokutō no Gunji Jōsei to Kyōi no Yōsō” [Military Situations in the Far East and Aspects of Threats]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 18, No. 2 (September 1990).Google Scholar
Ubuki, Satoru. Heiwa Kinen Shikiten no Ayumi [The Steps of the Peace Memorial Ceremony] (Hiroshima: Hiroshima Peace Culture Foundation, 1992).Google Scholar
Wada, Hitoshi. “Chūgoku no Nashonarizumu” [On Chinese Nationalism]. Chūō Kōron [Central Review] (January 1951).Google Scholar
Wakaizumi, Kei. “Chūgoku no Kakubusō to Nihon no Anzen Hoshō” [Chinese Nuclear Arms and Japan's National Security]. Chūō Kōron [Central Review] (February 1966).Google Scholar
Watanabe, Akio. “Sengo Nihon no Shuppatsuten” [The Departure Point of Postwar]. In Watanabe, , ed., Sengo Nihon no Taigai Seisaku [Postwar Japan's Foreign Policy] (Tokyo: Yūhikaku, 1985).Google Scholar
Watanabe, Akio. “Higashi Ajia Kyōtōtai o Mezasu Nagai Reesu ga Hajimatta” [The Long Race Aiming at an East Asian Community Has Started]. Chūō Kōron [Central Review] (December 2004).Google Scholar
Xiao, Xiangqian. Eien no Rinkoku to shite: Chūnichi Kokkō no Kiroku [Good Neighbors Forever: The Normalization of China-Japan Relations] (Tokyo: Simul Press, 1997).Google Scholar
Yamada, Eizō. Seiden: Satō Eisaku [Authentic Biography: Satō Eisaku], Vols. 1–2 (Tokyo: Shinchōsha, 1988).Google Scholar
Yasuda, Jun. “Bōei Yosanan ‘Tai GNP Hi 1% Toppa’ ni taisuru Chūgoku-gawa no Hanno” [China's Reaction against FY 1987 Japan's Defense Budget “Surpassing the One Percent of GNP Defense Spending Limit”]. Shin Bōei Ronshū [Journal of National Defense] 15, No. 1 (June 1987).Google Scholar
Yasuhara, Yōko. “Amerika no Tai-Kyōsanken Kinyu Seisaku to Chūgoku Bōei no Kinshi 1945–1950” [U.S. Economic Warfare and the Embargo on China 1945–1950]. Kokusai Seiji [International Relations], No. 70 (May 1982).Google Scholar
Yin, Yanjun. Chūnichi Sensō Baishō Mondai [The Problem of Reparation for the Sino-Japanese War] (Tokyo: Ojanomizu Shobō, 1996).Google Scholar
Yoshida, Shigeru. Kaisō Junen [Recollections of Ten Years] (Tokyo: Shinchōsha, 1957).Google Scholar
Yoshida, Yutaka. Nihonjin no Sensōkan [The Japanese Views of War] (Tokyo: Iwanami, 1998).Google Scholar
Zhou, Enlai. “Shū Onlai Kokusai Jōsei ni kansuru Himitsu Ensetsu” [Zhou Enlai's Secret Speeches on the Current International Situation]. Chūō Kōron [Central Review] (November 1976).Google Scholar
Lau, Karlheinz. “Durchbruch zum Diskurs: Drei Jahrzehnte Deutsch-Polnische Schulbuchkommission” [Breakthrough to Discussion: Three Decades of the German-Polish Schoolbook Commission]. Das Ostpreußenblatt (July 28, 2001).Google Scholar
Acharya, Amitav. “Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia.” In Adler and Barnett, eds.
Acharya, Amitav. “Will Asia's Past Be Its Future?International Security 28, No. 3 (Winter 2003/04).Google Scholar
Adler, Emanuel and Barnett, Michael N., eds. Security Communities (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998).CrossRef
Adler-Karlsson, Gunnar. Western Economic Warfare 1947–1967: A Case Study in Foreign Economic Policy (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968).Google Scholar
Ahonen, Pertti. “Domestic Constraints on West German Ostpolitik: The Role of the Expellee Organizations in the Adenauer Era.” Central European History 31, Nos. 1/2 (1998).CrossRefGoogle Scholar
Ahonen, Pertti. After the Expulsion: West Germany and Eastern Europe, 1945–1990 (Oxford, UK: Oxford University Press, 2004).Google Scholar
Akagi, Roy Hidemichi. “Japan's Economic Relations with China.” Pacific Affairs 4, No. 6 (June 1931).CrossRefGoogle Scholar
Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta. “Attitudes of Young Poles Toward Jews in Post-1989 Poland.” East European Politics and Societies 14, No. 3 (2000).CrossRefGoogle Scholar
Art, David. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006).Google Scholar
Asmus, Ronald D. and Szayna, Thomas S.. Polish National Security Thinking in a Changing Europe: A Conference Report (Santa Monica: Rand/UCLA Center for Soviet Studies, 1991).Google Scholar
Bacho, Peter. “U.S.-Philippine Relations in Transition: The Issue of the Bases.” Asian Survey 28, No. 6 (June 1988).CrossRefGoogle Scholar
Banchoff, Thomas. “German Policy towards the European Union: The Effects of Historical Memory.” German Politics 6, No. 1 (April 1997).CrossRefGoogle Scholar
Banlaoi, Rommel C.The Role of Philippine-American Relations in the Global Campaign against Terrorism: Implications for Regional Security.” Contemporary Southeast Asia 24, No. 2 (August 2002).CrossRefGoogle Scholar
Barbieri, Katherine. “Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?Journal of Peace Research 33, No. 1 (1996).CrossRefGoogle Scholar
Barbieri, Katherine and Levy, Jack. “Sleeping with the Enemy: The Impact of War on Trade.” Journal of Peace Research 36, No. 4 (1999).CrossRefGoogle Scholar
Barkan, Elazar. The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000).Google Scholar
Barkan, Elazar and Karn, Alexander, eds. Taking Wrongs Seriously (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006).
Barnard, Christopher. “Isolating Knowledge of the Unpleasant: The Rape of Nanking in Japanese High-School Textbooks.” British Journal of Sociology of Education 22, No. 4 (2001).CrossRefGoogle Scholar
Bar-On, Mordechai. “Historiography as an Educational Project: The Historians' Debate in Israel and the Middle East Peace Process.” In Peleg, Ilan, ed., The Middle East Peace Process: Interdisciplinary Perspectives (Albany: State University of New York Press, 1998).Google Scholar
Bar-Tal, Daniel. “From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: Psychological Analysis.” Political Psychology 21, No. 2 (2000).CrossRefGoogle Scholar
Bartov, Omer. “Defining Enemies, Making Victims: Germans, Jews, and the Holocaust.” American Historical Review 103, No. 3 (June 1998).CrossRefGoogle Scholar
Baum, Richard. Burying Mao: Chinese Politics in the Age of Deng Xiaoping (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).Google Scholar
Becker, Jörg J. R.Textbooks and the Political System in the Federal Republic of Germany, 1945–1975.” School Review 86, No. 2 (February 1978).Google Scholar
Bedeski, Robert E.The Fragile Entente (Boulder, CO: Westview Press, 1983).Google Scholar
Benfell, Steven. Rich Nation, No Army: The Politics of Reconstructing National Identity in Postwar Japan. Ph.D. dissertation (Philadelphia: University of Pennsylvania, 1997).Google Scholar
Ben-Josef Hirsch, Michal. “From Taboo to the Negotiable: The Israeli New Historians and the Changing Representation of the Palestinian Refugee Problem.” Perspectives on Politics 5, No. 2 (June 2007).Google Scholar
Berat, Lynn and Shain, Yossi. “Retribution or Truth-Telling in South Africa? Legacies of the Transitional Phase.” Law and Social Inquiry 20, No. 1 (1995).CrossRefGoogle Scholar
Berger, Thomas U.Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998).Google Scholar
Berger, Thomas U.. “The Power of Memory and Memories of Power: The Cultural Parameters of German Foreign Policy-Making since 1945.” In Müller, Jan-Werner, ed.
Berghahn, Volker Rolf and Schissler, Hanna. Perceptions of History: International Textbook Research on Britain, Germany, and the United States (Leamington Spa, UK: Berg, 1987).Google Scholar
Betts, Richard K.Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War.” International Security 18, No. 3 (Winter 1993/94).CrossRefGoogle Scholar
Betts, Richard K. and Christensen, Thomas J.. “China: Getting the Question Right.” The National Interest (Winter 2000/2001).Google Scholar
Bix, Herbert P.The Showa Emperor's ‘Monologue’ and the Problem of War Responsibility.” Journal of Japanese Studies 18, No. 2 (1992).CrossRefGoogle Scholar
Bix, Herbert P.. “Inventing the ‘Symbol Monarchy’ in Japan, 1945–1952.” Journal of Japanese Studies 21, No. 2 (1995).Google Scholar
Bix, Herbert P.. Hirohito and the Making of Modern Japan (New York: HarperCollins, 2000).Google Scholar
Bodnar, John E.Remaking America: Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992).Google Scholar
Bonnin, Michel. “Perspectives on Social Stability after the Fifteenth Congress.” In Tien, Hung-Mao and Chu, Yun-han, eds., China under Jiang Zemin (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000).Google Scholar
Borneman, John. Settling Accounts: Violence, Justice, and Accountability in Postsocialist Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997).CrossRefGoogle Scholar
Borries, Bodo. “The Third Reich in German History Textbooks since 1945.” Journal of Contemporary History 38, No. 1 (January 2003).Google Scholar
Boulding, Kenneth E.Stable Peace (Austin: University of Texas Press, 1978).Google Scholar
Braham, Randolph L.The Treatment of the Holocaust in Textbooks: The Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America (New York: Columbia University Press, 1987).Google Scholar
Brandt, Willy. People and Politics: The Years 1960–1975 (London: Collins, 1978).Google Scholar
Brecher, Michael and Wilkenfeld, Jonathan. “International Crises and Global Instability: The Myth of the ‘Long Peace.’” In Kegley, Charles W., ed., The Long Postwar Peace: Contending Explanations and Projections (New York: HarperCollins Publishers, 1991).Google Scholar
Brook, Timothy. Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005).Google Scholar
Brooks, Stephen G.Dueling Realisms.” International Organization 51, No. 3 (Summer 1997).CrossRefGoogle Scholar
Brown, Michael et al., eds. Debating the Democratic Peace (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).
Brunner, Jose. “Pride and Memory: Nationalism, Narcissism and the Historians' Debates in Germany and Israel.” History and Memory 9, No. 1 (Spring/Summer 1997).CrossRefGoogle Scholar
Bryt, Andrzeu. “Political, Economic and Cultural Developments in Polish-German Relations since 1989.” In Stüting, Heinz-Jürgen et al., eds., Change Management in Transition Economies: Integrating Corporate Strategy, Structure, and Culture (New York: Palgrave Macmillan, 2003).Google Scholar
Buruma, Ian. The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and Japan (New York: Farrar, 1994).Google Scholar
Buzan, Barry and Segal, Gerald. “Rethinking East Asian Security.” Survival 36, No. 2 (Summer 1994).CrossRefGoogle Scholar
Callahan, William. Contingent States: Greater China and Transnational Relations (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004).Google Scholar
Calvert, Hildegund M.Germany's Nazi Past: A Critical Analysis of the Period in West German High School History Textbooks. Ph.D. dissertation (Muncie, IN: Ball State University, 1987).Google Scholar
Carlson, Allen. Unifying China, Integrating with the World: Securing Chinese Sovereignty in the Reform Era (Stanford, CA: Stanford University Press, 2005).Google Scholar
Carr, E. H.What Is History? (New York: Knopf, 1962).Google Scholar
,CBOS (Poland Centre for Public Opinion Research). Polish Public Opinion. Available at http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
,Central Commission for Investigation of German Crimes in Poland. German Crimes in Poland (New York: Howard Fertig, 1982).Google Scholar
Cha, Victor. Alignment despite Antagonism: The United States-Korea-Japan Security Triangle (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).Google Scholar
Cha, Victor. “Abandonment, Entrapment, and Neoclassical Realism in Asia: The United States, Japan, and Korea.” International Studies Quarterly 44, No. 2 (June 2000).CrossRefGoogle Scholar
Chen, Jian. China's Road to the Korean War: The Making of the Sino-American Confrontation (New York: Columbia University Press, 1994).Google Scholar
Cheng, Joseph Y. S.China's Japan Policy in the 1980s.” International Affairs 61, No. 1 (1984/85).Google Scholar
Cheng, Joseph Y. S.. “Mao Zedong's Perception of the World in 1968–1972: Rationale for the Sino-American Rapprochement.” Journal of American–East Asian Relations 7, Nos. 3/4 (Fall/Winter 1998).CrossRefGoogle Scholar
Christensen, Thomas J.Chinese Realpolitik.” Foreign Affairs 75, No. 5 (September/October 1996).CrossRefGoogle Scholar
Christensen, Thomas J.. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947–1958 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).Google Scholar
Christensen, Thomas J.. “China.” In Ellings, and Friedberg, , eds.
Christensen, Thomas J.. “A Troubled Triangle: US-Japan Relations and Chinese Security Perceptions.” Paper presented at the China-Japan-U.S. Triangular Relations Conference, Asia Center of Harvard University (1999).
Christensen, Thomas J.. “China, the U.S.-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia.” International Security 23, No. 4 (Spring 1999).CrossRefGoogle Scholar
Cohen, Paul A.History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth (New York: Columbia University Press, 1997).Google Scholar
Cohen, Warren I. “China in Japanese-American Relations.” In Iriye, Akira and Cohen, Warren I., eds., The United States and Japan in the Postwar World (Lexington: University Press of Kentucky, 1989).Google Scholar
Cohen, Warren I.. America's Response to China: A History of Sino-American Relations (New York: Columbia University Press, 1990).Google Scholar
,Committee for the Compilation of Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings (New York: Basic Books, 1981).Google Scholar
,Confidential U.S. State Department Special File. “Japan, 1947–1956.” (Cambridge, MA, Harvard University Lamont Library)
,Congressional Quarterly, Inc. China and U.S. Far East Policy, 1945–1966 (Washington, DC, 1967).Google Scholar
Cordell, Karl and Wolff, Stefan. Germany's Foreign Policy towards Poland and the Czech Republic: Ostpolitik Revisited (London: Routledge, 2005).Google Scholar
Crawford, Neta. “The Passion of World Politics.” International Security 24, No. 4 (Spring 2000).CrossRefGoogle Scholar
Cruz, Consuelo. “Identity and Persuasion: How Nations Remember Their Pasts and Make Their Futures.” World Politics 52 (April 2000).CrossRefGoogle Scholar
Cruz De Castro, Renato. “The Revitalized Philippine-U.S. Security Relations.” Asian Survey 43, No. 6 (2003).Google Scholar
Cunningham, Michael. “Saying Sorry: The Politics of Apology.” Political Quarterly 70, No. 3 (July-September 1999).CrossRefGoogle Scholar
Curtis, Gerald L. “The Tyumen Oil Development Project and Japanese Foreign Policy Decision-Making.” Scalapino, In, ed.
Curtis, Gerald L.. The Japanese Way of Politics (New York: Columbia University Press, 1988).Google Scholar
Curtis, Gerald L.. The Logic of Japanese Politics (New York: Columbia University Press, 1999).Google Scholar
Dance, E. H.History the Betrayer: A Study in Bias (London: Hutchinson & Co., Ltd., 1960).Google Scholar
Davies, Norman. God's Playground: A History of Poland. Vol. II: 1795 to the Present (New York: Columbia University Press, 1982).Google Scholar
Davies, Norman.Rising ‘44: “The Battle for Warsaw” (London: Macmillan, 2003).Google Scholar
Davis, Patricia. The Uses and Abuses of Economic Statecraft: West German-Polish Relations 1969–1990. Ph.D. dissertation (College Park: University of Maryland, 1991).Google Scholar
Deans, Phil. “Contending Nationalisms and the Diaoyutai/Senkaku Dispute.” Security Dialogue 31, No. 1 (2000).CrossRefGoogle Scholar
Demirel, Suleyman. “The Need for Dialogue: Turkey, Greece, and the Possibility of Reconciliation.” Harvard International Review 21, No. 1 (Winter 1998/99).Google Scholar
,Department of Economic and Social Affairs, Statistical Office, United Nations. Yearbook of international trade statistics, continued by International Trade Statistics Yearbook from 1985 (New York: 1950-).Google Scholar
Deutsch, Karl W.Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957).Google Scholar
Deutsch, Morton and Coleman, Peter T., eds. The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice (San Francisco: Jossey-Bass, 2000).
Diehl, Paul F. and Goertz, Gary. War and Peace in International Rivalry (Ann Arbor: University Of Michigan Press, 2000).CrossRefGoogle Scholar
Digeser, Peter. Political Forgiveness (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).Google Scholar
Dittmer, Lowell. “The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis.” World Politics 33, No. 4 (July 1981).CrossRefGoogle Scholar
Dorschner, Jon and Sherlock, Thomas. “The Role of History Textbooks in Shaping Collective Identities in India and Pakistan.” In Cole, Elizabeth A., ed., Teaching the Violent Past: History Education and Reconciliation (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2007).Google Scholar
Dower, John W.Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878–1954 (Cambridge, MA: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1979).CrossRefGoogle Scholar
Dower, John W.. War without Mercy: Race & Power in the Pacific War (New York: Pantheon Books, 1986).Google Scholar
Dower, John W.. “The Bombed: Hiroshima and Nagasaki in Japanese Memory.” Diplomatic History 19, No. 2 (Spring 1995).Google Scholar
Dower, John W.. “Japan Addresses Its War Responsibility.” Journal of the International Institute (The University of Michigan), (Fall 1995).Google Scholar
Dower, John W.. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W.W. Norton & Co./New Press, 1999).Google Scholar
Doyle, Michael W.Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs.” Philosophy & Public Affairs 12, No. 4 (Fall 1983).Google Scholar
Duffield, John S.Political Culture and State Behavior: Why Germany Confounds Neorealism.” International Organization 53, No. 4 (Autumn 1999).CrossRefGoogle Scholar
Duke, Benjamin. “The Textbook Controversy.” Japan Quarterly 19, No. 3 (July–September 1972).Google Scholar
Dziewanowski, M. K.Poland in the Twentieth Century (New York: Columbia University Press, 1977).Google Scholar
Eastman, Lloyd E. “Facets of An Ambivalent Relationship: Smuggling, Puppets, and Atrocities During the War, 1937–1945.” In Iriye, Akira ed., The Chinese and the Japanese: Essays in Political and Cultural interactions (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980).Google Scholar
Eastman, Lloyd E.. “Nationalist China during the Sino-Japanese War 1937–1945.” In Fairbank, and Werker, , eds.
Eley, Geoff. “Ordinary Germans, Nazism, and Judeocide.” In Eley, Geoff, ed., The “Goldhagen Effect”: History, Memory, Nazism – Facing the German Past (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000).CrossRefGoogle Scholar
Ellings, Richard J. and Friedberg, Aaron L., eds. Strategic Asia 2001–02: Power and Purpose (Seattle, WA: National Bureau of Asian Research, 2001).
Ericson, Magnus. “Birds of a Feather? On the Intersections of Stable Peace and Democratic Research Programs.” In Kacowicz, et al., eds.
Eykholt, Mark S.Living the Limits of Occupation in Nanjing China, 1939–1945, Ph.D. dissertation in history (San Diego: University of California, San Diego, 1998).Google Scholar
Fairbank, John K. and Werker, Albert Feuer, eds. The Cambridge History of China, Vol. 13, Republican China 1912–1949, Pt. 2 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986).
Fallenbuchl, Zbigniew M.East-West Technology Transfer: Study of Poland, 1971–1980 (Paris: Organisation for Economic Co-operation, 1983).Google Scholar
Feldman, Lily Gardner. “The Principle and Practice of ‘Reconciliation’ in German Foreign Policy: Relations with France, Israel, Poland and the Czech Republic.” International Affairs 75, No. 2 (1999).Google Scholar
Fewsmith, Joseph and Rosen, Stanley. “The Domestic Context of Chinese Foreign Policy: Does ‘Public Opinion’ Matter?” In Lampton, David M., ed., The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978–2000 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001).Google Scholar
Firer, Ruth and Adwan, Sami. “The Israeli-Palestinian Conflict in History and Civics Textbooks of Both Nations.” Studies in International Textbook Research (Georg Eckert Institute), Band 110/1 (2004).Google Scholar
Fish, Robert. “From the Manchurian Incident to Nagasaki in 20 Pages: The Pacific War as Seen in Postwar Japanese High School History Textbooks.” Unpublished manuscript, University of Hawaii, Manoa (2000).
Fontera, Richard M.Anti-Colonialism as a Basic Indian Foreign Policy.” Western Political Quarterly 13, No. 2 (June 1960).CrossRefGoogle Scholar
Fravel, M. Taylor. “Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China's Compromises in Territorial Disputes.” International Security 30, No. 2 (Fall 2005).CrossRefGoogle Scholar
Freeman, Laurie Anne. Closing the Shop: Information Cartels and Japan's Mass Media (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).Google Scholar
Frei, Norbert. Adenauer's Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration (New York: Columbia University Press, 2002).CrossRefGoogle Scholar
Friedberg, Aaron L.Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia.” International Security 18, No. 3 (Winter 1993/94).CrossRefGoogle Scholar
Friedel, V. H.The German School as a War Nursery (New York: MacMillan, 1918).Google Scholar
Friedman, Edward. “Preventing War between China and Japan.” In Friedman, Edward and McCormick, Barrett L., eds., What If China Doesn't Democratize? Implications for War and Peace (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2000).Google Scholar
Friedman, Edward. “Raising Sheep on Wolf Milk: The Politics and Dangers of Misremembering the Past in China.” Totalitarian Movements and Political Religions 9, Nos. 2/3 (June-September 2008).CrossRefGoogle Scholar
Friedman, Jonathan. “The Past in the Future: History and the Politics of Identity.” American Anthropologist 94, No. 4 (December 1992).CrossRefGoogle Scholar
Fuchs, Anne. “Towards an Ethics of Remembering: The Walser-Bubis Debate and the Other of Discourse.” German Quarterly 75, No. 3 (Summer 2002).CrossRefGoogle Scholar
Fukui, Haruhiro. “Studies in Policymaking: A Review of the Literature.” In Pempel, T. J., ed., Policymaking in Contemporary Japan (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977).Google Scholar
Fuse, Toyomasa. “Student Radicalism in Japan: A ‘Cultural Revolution’?Comparative Education Review 13, No. 3 (October 1969).CrossRefGoogle Scholar
Gallagher, Michael G.China's Illusory Threat to the South China Sea.” International Security 19, No. 1 (Summer 1994).CrossRefGoogle Scholar
Garthoff, Raymond L.Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan (Washington, DC: Brookings Institution, 1994).Google Scholar
Timothy, Garton Ash. The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe (Cambridge, UK: Granta Books/Penguin Books, 1989).Google Scholar
Timothy, Garton Ash. In Europe's Name: Germany and the Divided Continent (New York: Random House, 1993).Google Scholar
George, Alexander. Foreword in Kacowicz, et al., eds.
George, Alexander and McKeown, Timothy J.. “Case Studies and Theories of Organizational Decision Making.” In Coulam, Robert F. and Smith, Richard A., eds., Advances in Information Processing in Organizations, Vol. 2 (Greenwich, CT: JAI Press, 1985).Google Scholar
Gill, Bates and O'Hanlon, Michael. “China's Hollow Military.” National Interest (Summer 1999).Google Scholar
Gill, Bates and O'Hanlon, Michael. “China's Evolving Regional Security Strategy.” In Shambaugh, David, ed., Power Shift: China and Asia's New Dynamics (Berkeley: University of California Press, 2005).Google Scholar
Gillis, John R.Commemoration: The Politics of National Identity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).Google Scholar
Glaser, Bonnie S. and Saunders, Phillip C.. “Chinese Civilian Foreign Policy Research Institutes: Evolving Roles and Increasing Influence.” China Quarterly 171 (September 2002).CrossRefGoogle Scholar
Glaser, Charles L.Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help.” International Security 19, No. 3 (Winter 1994/95).CrossRefGoogle Scholar
Glaubitz, Joachim. “Japan.” In Segal, Gerald and Tow, William T., eds., Chinese Defense Policy (London: Macmillan, 1984).Google Scholar
Glosny, Michael A.Strangulation from the Sea? A PRC Submarine Blockade of Taiwan.” International Security 28, No. 4 (Spring 2004).CrossRefGoogle Scholar
Gluck, Carol. “The Past in the Present.” In Gordon, Andrew, ed., Postwar Japan as History (Berkeley: University of California Press, 1993).Google Scholar
Gniazdowski, Mateusz. “The Problem of War Reparations—the Perspective of the Czech Republic.” The Polish Foreign Affairs Digest 4, No. 13 (2004).Google Scholar
Goldhagen, Daniel J.Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust (New York: Alfred A. Knopf, 1996).Google Scholar
Goldman, Merle. Sowing the Seeds of Democracy in China: Political Reform in the Deng Xiaoping Era (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994).Google Scholar
Goldstein, Judith and Keohane, Robert O.. “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework.” In Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993).Google Scholar
Goldstein, Steven M. “Nationalism and Internationalism: Sino-Soviet Relations.” In Robinson and Shambaugh, eds.
Gordon, Andrew. Book review, Hirohito and the Making of Modern Japan, by Herbert P. Bix. Japanese Journal of Political Science 2, No. 2 (2001).
Gowa, Joanne S.Allies, Adversaries, and International Trade (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).Google Scholar
Grabbe, Hans-Jürgen. “Konrad Adenauer, John Foster Dulles, and West German-American Relations.” In Immerman, Richard H., ed., John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).Google Scholar
Grabowski, Tymowski W.The Party That Never Was: The Rise and Fall of the Solidarity Citizens' Committees in Poland.” East European Politics and Societies 10, No. 2 (Spring 1996).CrossRefGoogle Scholar
Green, Michael. “Managing Chinese Power: The View from Japan.” In Johnston and Ross, eds.
Green, Michael and Self, Benjamin. “Japan's Changing China Policy: From Commercial Liberalism to Reluctant Realism.” Survival 38, No. 2 (Summer 1996).CrossRefGoogle Scholar
Greenfeld, Liah and Chirot, Daniel. “Nationalism and Aggression.” Theory and Society 23, No. 1 (February 1994).CrossRefGoogle Scholar
Greig, J. Michael. “Moments of Opportunity: Recognizing Conditions of Ripeness for International Mediation between Enduring Rivals.” Journal of Conflict Resolution 45, No. 6 (2001).CrossRefGoogle Scholar
Grieco, Joseph M.Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism.” International Organization 42, No. 3 (Summer 1988).CrossRefGoogle Scholar
Grieco, Joseph M.. Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990).Google Scholar
Gries, Peter. China's New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy (Berkeley: University of California Press, 2004).Google Scholar
Gries, Peter. “China's ‘New Thinking’ on Japan.” China Quarterly, No. 184 (December 2005).CrossRefGoogle Scholar
Gross, Jan Tomasz. Polish Society under German Occupation: The General Gouvernement, 1939–1944 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979).Google Scholar
Gross, Jan Tomasz. Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988).Google Scholar
Gross, Jan Tomasz. “A Tangled Web: Confronting Stereotypes Concerning Relations between Poles, Germans, Jews, and Communists.” In Deak, Istvan et al., eds., The Politics of Retribution in Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).Google Scholar
Gross, Jan Tomasz. Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).CrossRefGoogle Scholar
Habermas, Jurgen. “A Kind of Settlement of Damages: The Apologetic Tendencies in German History Writing” and “On the Public Use of History: The Official Self-Understanding of the Federal Republic Is Breaking Up.” In Knowlton and Cates, eds.
Maurice, Halbwachs. On Collective Memory, translated by Coser, Lewis A. (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
Hall, Peter A.The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989).Google Scholar
Hamada, Koichi. “Japan 1968: A Reflection Point during the Era of the Economic Miracle.” Center Discussion Paper Series, No. 764 (New Haven, CT: Economic Growth Center, Yale University). Available at http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp764.pdf.
Handl, Vladimir. “Czech-German Declaration on Reconciliation.” German Politics 6, No. 2 (August 1997).CrossRefGoogle Scholar
Yufan, Hao and Su, Lin, eds. China's Foreign Policy Making: Societal Force and Chinese American Policy (Burlington, VT: Ashgate, 2005).
Harding, Harry. China's Second Revolution (Washington, DC: Brookings Institution, 1987).Google Scholar
Harding, Harry. A Fragile Relationship: The United States and China since 1972 (Washington, DC: Brookings Institution, 1992).Google Scholar
Harrison, Selig S.Seabed Petroleum in Northeast Asia: Conflict or Cooperation? (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005).Google ScholarPubMed
He, Yinan. “The Effect of Historical Memory on China's Strategic Perception of Japan.” Paper presented at the APSA Annual Meeting, Boston (September 1998).
He, Yinan. “History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino-Japanese Conflict.” Journal of Contemporary China 16, No. 50 (February 2007).CrossRefGoogle Scholar
He, Yinan. “Remembering and Forgetting the War: Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese Relations, 1950–2006.” History and Memory 19, No. 2 (Fall 2007).CrossRefGoogle Scholar
He, Yinan. “Ripe for Cooperation or Rivalry? Commerce, Realpolitik, and War Memory in Contemporary Sino-Japanese Relations.” Asian Security 4, No. 2 (2008).CrossRefGoogle Scholar
Heilbrunn, Jacob. “Germany's New Right.” Foreign Affairs (November/December 1996).CrossRefGoogle Scholar
Hein, Laura and Selden, Mark. Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States (Armonk: M.E. Sharpe, 2000).Google Scholar
Herf, Jeffrey. Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997).Google Scholar
Herf, Jeffrey. “Post-Totalitarian Narratives in Germany: Reflections on Two Dictatorships after 1945 and 1989.” Totalitarian Movements and Political Religions 9, Nos. 2/3 (June-September 2008).CrossRefGoogle Scholar
Herrmann, Richard K. “Comparing World Views in East Europe: Contemporary Polish Perceptions.” In Linden, Ronald H., ed., The Foreign Policies of East Europe: New Approaches (New York: Praeger, 1980).Google Scholar
Hofhansel, Claus. “The Diplomacy of Compensation for Eastern European Victims of Nazi Crimes.” German Politics 8, No. 3 (December 1999).CrossRefGoogle Scholar
Hong, Junhao. “The Internet and China's Foreign Policy Making: The Impact of Online Public Opinions as a New Societal Force.” In Hao and Su, eds.
Horvat, Andrew. “A Strong State, Weak Civil Society, and Cold War Geopolitics: Why Japan Lags behind Europe in Confronting a Negative Past.” In Shin, Gi-wook et al., eds., Rethinking Historical Injustice and Reconciliation in Northeast Asia: The Korean Experience (London: Routledge, 2007).Google Scholar
Howe, Christopher, ed. China and Japan: History, Trends, and Prospects (Oxford, UK: Clarendon Press/Oxford University Press, 1996).
Hoyer, Siegfried. “The Path to Academic Freedom: An East German Perspective.” In Alter, Reinhard and Monteath, Peter, eds., Rewriting the German Past: History and Identity in the New Germany (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1997).Google Scholar
Hughes, Christopher W. “Japanese Military Modernization: In Search of a ‘Normal’ Security Role.” In Tellis, Ashley J. and Wills, Michael, eds., Strategic Asia 2005–06: Military Modernization in an Era of Uncertainty (Seattle, WA: National Bureau of Asian Research, 2005).Google Scholar
Humphreys, R. Stephen. Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age (Berkeley: University of California Press, 1999).Google Scholar
Hung, Wu. “Tiananmen Square: A Political History of Monuments.” Representations 35 (Summer 1991).CrossRefGoogle Scholar
Hunt, Michael. Ideology and U.S. Foreign Policy (New Haven, CT: Yale University Press, 1987).Google Scholar
Huntington, Samuel. “The Lonely Superpower.” Foreign Affairs 78, No. 2 (March/April 1999).CrossRefGoogle Scholar
Ijiri, Hidenori. “Sino-Japanese Controversy since the 1972 Diplomatic Normalization.” In Howe, , ed.
Ikenberry, G. John. America Unrivaled: The Future of the Balance of Power (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).Google Scholar
Jacobsen, C. G.Myths, Politics and the Not-So-New World Order.” Journal of Peace Research 30, No. 3 (1993).CrossRefGoogle Scholar
Jacobson, Matthew F.Imperial Amnesia: Teddy Roosevelt, the Philippines, and the Modern Art of Forgetting.” Radical History Review 73 (1999).Google Scholar
Jain, Rajendra K.Germany, the Soviet Union and Eastern Europe, 1949–1991 (London: Sangam Books, 1993).Google Scholar
,Japan Ministry of Economy, Trade and Industry. Japan White Paper on International Economy and Trade (2004). Available at http://www.meti.go.jp/english/report/data/gIT04maine.html
Jarzabek, Wanda. “The Authorities of the Polish People's Republic and the Problem of Reparations and Compensation from the Federal Republic of Germany 1953–1989.” Polish Foreign Affairs Digest 5, No. 4 (2005).Google Scholar
Jedlicki, Jerzy. “Historical Memory as a Source of Conflicts in Eastern Europe.” Communist and Post-Communist Studies 32 (1999).CrossRefGoogle Scholar
Jedlicki, Jerzy. “East-European Historical Bequest en Route to an Integrated Europe.” In Eder, Klaus and Spohn, Willfried, eds., Collective Memory and European Identity: The Effects of Integration and Enlargement (Burlington, VT: Ashgate, 2005).Google Scholar
Jeong, Ho-Won. Peace and Conflict Studies: An Introduction (Aldershot, UK: Ashgate, 2000).Google Scholar
Jervis, Robert. “Cooperation under the Security Dilemma.” World Politics 30, No. 2 (January 1978).CrossRefGoogle Scholar
Johnson, A. Ross. “The Warsaw Pact: Soviet Military Policy in Eastern Europe.” In Terry, Sarah Meiklejohn, ed., Soviet Policy in Eastern Europe (New Haven, CT: Yale University Press, 1984).Google Scholar
Johnson, Chalmers. Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Revolutionary China, 1937–1945 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1962).Google Scholar
Johnson, Chalmers. “The Patterns of Japanese Relations with China, 1952–1982.” Pacific Affairs 59, No. 3 (Autumn 1986).CrossRefGoogle Scholar
Johnston, Alastair I. “The Social Effects of International Institutions on Domestic (Foreign Policy) Actors?” In Drezner, Daniel W., ed., Locating the Proper Authorities: The Interaction of Domestic and International Institutions (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003).Google Scholar
Johnston, Alastair I.. “Chinese Middle Class Attitudes towards International Affairs: Nascent Liberalization?China Quarterly, No. 179 (September, 2004).CrossRefGoogle Scholar
Johnston, Alastair I.. “The Correlates of Nationalism In Beijing Public Opinion, 1998–2002,” RSIS Working Papers, No. 50 (2003).
Johnston, Alastair I. and Evans, Paul. “China's Engagement with Multilateral Security Institutions.” In Johnston and Ross, eds.
Johnston, Alastair I. and Ross, Robert, eds. Engaging China: The Management of an Emerging Power (London: Routledge, 1999).
Jones, Alisa. “Politics and History Curriculum Reform in Post-Mao China.” International Journal of Education Research 37, Nos. 6/7 (2003).Google Scholar
Judt, Tony. Postwar: A History of Europe since 1945 (New York: Penguin Press, 2005).Google Scholar
Kacowicz, Arie M. and Bar-Siman-Tov, Yaacov. “Stable Peace: A Conceptual Framework.” In Kacowicz et al., eds.
Kacowicz, Arie M. et al., eds. Stable Peace among Nations (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).
Katzenstein, Peter J.The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics (New York: Columbia University Press, 1996).Google Scholar
Katzenstein, Peter J.. Tamed Power: Germany in Europe (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997).Google Scholar
Katzenstein, Peter J.. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005).Google Scholar
Kaufman, Stuart. Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).Google Scholar
Keddell, Joseph P.The Politics of Defense in Japan: Managing Internal and External Pressures (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1993).Google Scholar
Kelman, Herbert C. “Social-Psychological Dimensions of International Conflict.” In Zartman, I. William and Rasmussen, J. Lewis, eds., Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997).Google Scholar
Kelman, Herbert C.. “Transforming the Relationship between Former Enemies: A Social-Psychological Analysis.” In Rothstein, ed.
Kennedy, Laurel B. and Williams, Mary Rose. “The Past without the Pain: The Manufacture of Nostalgia in Vietnam's Tourism Industry.” In Tai, Hue-Tam Ho, ed., The Country of Memory Remaking the Past in Late Socialist Vietnam (Berkeley: University of California Press, 2001).Google Scholar
Keogh, Dermot and Haltzel, Michael H.. Northern Ireland and the Politics of Reconciliation (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993).Google Scholar
Khalidi, Rashid. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997).Google Scholar
Kiernan, Ben. “Myth, Nationalism and Genocide.” Journal of Genocide Research 3, No. 2 (2001).CrossRefGoogle Scholar
Kimijima, Kazuhiko. “The Continuing Legacy of Japanese Colonialism: The Japan-South Korea Joint Study Group on History Textbooks.” In Hein and Selden, eds.
King, Gary et al. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).Google Scholar
James, Knowlton and Cates, Truett, eds. and trans. Forever in the Shadow of Hitler? Original Documents of the Historikerstreit, the Controversy Concerning the Singularity of the Holocaust (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1993).Google Scholar
Knox, Colin and Quirk, Pádraic. Peace Building in Northern Ireland, Israel and South Africa: Transition, Transformation and Reconciliation (New York: St. Martin's Press, 2000).CrossRefGoogle Scholar
Kokubun, Ryosei. “The Shifting Nature of Japan-China Relations after the Cold War.” In Peng Er Lam, ed.
Korbonski, Andrzej. “Soviet Policy toward Poland.” In Terry, Sarah Meiklejohn, ed., Soviet Policy in Eastern Europe (New Haven, CT: Yale University Press, 1984).Google Scholar
Kotler, Mindy L. et al. “Chinese and Japanese Public Opinion: Searching for Moral Security.” Asian Perspective 31, No. 1 (2007).Google Scholar
Kratoska, Paul and Batson, Ben. “Nationalism and Modernist Reform.” In Tarling, Nicholas, ed., The Cambridge History of Southeast Asia (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).Google Scholar
Krauss, Ellis S.Broadcasting Politics in Japan: NHK and Television News (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000).Google Scholar
Krepon, Michael and Sevak, Amit. Crisis Prevention, Confidence Building, and Reconciliation in South Asia (New York: St. Martin's Press, 1995).Google Scholar
Kriesberg, Louis and Thorson, Stuart J.. Timing the De-escalation of International Conflicts (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991).Google Scholar
Kristof, Nicholas D.The Problem of Memory.” Foreign Affairs 77, No. 6 (November/December 1998).CrossRefGoogle Scholar
Krug, Mark M.The Teaching of History at the Center of the Cold War: History Textbooks in East and West Germany.” School Review 69, No. 4 (Winter 1961).CrossRefGoogle Scholar
Kulski, W. W.Germany and Poland: From War to Peaceful Relations (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1976).Google Scholar
Kumar, Satish. “Nonalignment: International Goals and National Interests.” Asian Survey 23, No. 4 (April 1983).CrossRefGoogle Scholar
Laffey, Mark and Weldes, Jutta. “US Foreign Policy, Public Memory and Autism: Representing September 11 and May 4.” Cambridge Review of International Affairs 17, No. 2 (2004).CrossRefGoogle Scholar
Lake, David and Rothchild, Donald. “Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict.” International Security 21, No. 2 (Fall 1996).CrossRefGoogle Scholar
Lall, Marie. “Educate to Hate: The Use of Education in the Creation of Antagonistic National Identities in India and Pakistan.” Compare: A Journal of Comparative Education 38, No. 1 (January 2008).CrossRefGoogle Scholar
Lam, Willy Wo-Lap. “Wang Zhen Decries Loss of Party Influence.” In Sullivan, Lawrence R., ed., China since Tiananmen: Political, Economic, and Social Conflicts (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1995).Google Scholar
Lam, Willy Wo-Lap. The Era of Jiang Zemin (New York: Prentice Hall, 1999).Google Scholar
Langdon-Davies, John. Militarism in Education: A Contribution to Educational Reconstruction (London: Headley Bros., Ltd., 1919).Google Scholar
Langenbacher, Eric. “Competing Interpretations of the Past in Contemporary Germany.” German Politics and Society 20, No. 1 (Spring 2002).CrossRefGoogle Scholar
Langenbacher, Eric. “The Importance of Memory for Public Opinion in Contemporary Germany: A Quantitative Analysis.” Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association (September 2002).
Langenbacher, Eric. “Moralpolitik versus Moralpolitik: Recent Struggles over the Construction of Cultural Memory in Germany.” German Politics and Society 23, No. 3 (Fall 2005).CrossRefGoogle Scholar
Lee, Chae-Jin. China and Japan: New Economic Diplomacy (Stanford, CA: Hoover Institute Press, 1984).Google Scholar
Lee, Chong-Sik. Japan and Korea: The Political Dimension (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1985).Google Scholar
Lee, Manwoo. “Sunset for Kim Dae-jung's Sunshine Policy?Current History 101, No. 654 (2002).Google Scholar
Leng, Shao Chuan. Japan and Communist China (Kyoto: Doshisha University Press, 1958).Google Scholar
Levy, Daniel and Dierkes, Julian. “Institutionalising the Past: Shifting Memories of Nationhood in German Education and Immigration Legislation.” In Jan-Werner Müller, ed.
Liao, Kuang-sheng. Antiforeignism and Modernization in China, 1860–1980 (Hong Kong: Chinese University Press, 1986).Google Scholar
Liberman, Peter. “Trading with the Enemy: Security and Relative Economic Gains.” International Security 21, No. 1 (Summer 1996).CrossRefGoogle Scholar
Linn, Ruth and Gur-Ze'v, Ilan. “Holocaust as Metaphor: Arab and Israeli Use of the Same Symbol.” Metaphor and Symbolic Activity 11, No. 3 (1996).CrossRefGoogle Scholar
, Xiaobo. Cadres and Corruption: The Organizational Involution of the Chinese Communist Party (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000).Google Scholar
Lu, Xin-An (Lucian). “Ministry of Foreign Affairs in the Age of Internet.” In Hao and Su, eds.
Luban, David. “The Legacies of Nuremberg.” Social Research 51, No. 4 (Winter 1987).Google Scholar
Lutomski, Pawel. “The Debate about a Center against Expulsions: An Unexpected Crisis in German-Polish Relations?German Studies Review 27, No. 3 (October 2004).CrossRefGoogle Scholar
Lyman, Stanford M.NATO and Germany: A Study in the Sociology of Supranational Relations (Fayetteville: University of Arkansas Press, 1995).Google Scholar
Maier, Charles S.The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988).Google Scholar
Maier, Charles S. and Bischof, Günter. The Marshall Plan and Germany: West German Development within the Framework of the European Recovery Program (New York: St. Martin's Press, 1991).Google Scholar
Malachowski, Witold. “Polish-German Economic Relations in the 1990s: The Track Record and Its Implications.” In Stüting, Heinz-Jürgen et al., eds., Change Management in Transition Economies: Integrating Corporate Strategy, Structure, and Culture (New York: Palgrave Macmillan, 2003).Google Scholar
Mann, James. About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton (New York: Alfred Knopf, 1999).Google Scholar
Mansfield, Edward D. and Snyder, Jack. “Democratization and the Danger of War.” International Security 20, No. 1 (Summer 1995).CrossRefGoogle Scholar
Mansfield, Edward D. and Snyder, Jack. Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).Google Scholar
Markovits, Andrei S. and Reich, Simon. The German Predicament: Memory and Power in the New Europe (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997).Google Scholar
Martin, Dorothea A. L.The Making of a Sino-Marxist World View: Perceptions and Interpretations of World History in the People's Republic of China (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1990).Google Scholar
Mastny, Vojtech. “The Soviet Non-Invasion of Poland in 1980–1981 and the End of the Cold War.” Europe-Asia Studies 51, No. 2 (1999).CrossRefGoogle Scholar
Masumi, Ishikawa. “Voting in the Year of the Boar: The Confidence Crisis in Politics.” Japan Quarterly 42, No. 4 (October–December 1995).Google Scholar
Mattheisen, Donald. “History and Political Education in West Germany.” The History Teacher 1, No. 3 (March 1968).CrossRefGoogle Scholar
McAllister, James. No Exit: America and the German Problem, 1943–1954 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).Google Scholar
McCormack, Gavan. “The Japanese Movement to ‘Correct’ History.” In Hein and Selden, eds.
McCullough, Michael E. et al. “Interpersonal Forgiving in Close Relationships.” Journal of Personality and Social Psychology 73, No. 2 (1997).CrossRefGoogle ScholarPubMed
McFaul, Michael. “Are New Democracies War-Prone?Journal of Democracy 18, No. 2 (April 2007).CrossRefGoogle Scholar
Meier, Christian. “Condemning and Comprehending.” In Knowlton and Cates, eds.
Mendel, Douglas Heusted. The Japanese People and Foreign Policy (Berkeley: University of California Press, 1961).Google Scholar
Mendeloff, David. Truth-Telling and Mythmaking in Post-Soviet Russia: Pernicious Historical Ideas, Mass Education, and Interests Conflict. Ph.D. dissertation (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2001).Google Scholar
Midford, Paul. Japanese Public Opinion and the War on Terrorism: Implications for Japan's Security Strategy, Policy Studies Series, No. 27 (Washington, DC: East-West Center, 2006).Google Scholar
Miller, Benjamin. “The International, Regional, and Domestic Sources of Regional Peace.” In Kacowicz et al., eds.
Miller, Manjari Chatterjee. Scars of Empire: Post-imperial Ideology, Victimization, and Foreign Policy. Ph.D. dissertation (Cambridge, MA: Harvard University, 2007).Google Scholar
Millett, Alison Therese. Neorealist Claims and Post-Cold War Realities: The Case of German-Polish Relations, 1989–1999. Ph.D. dissertation (Department of Government and Foreign Affairs, University of Virginia, 2000).Google Scholar
Minear, Richard H.Victors' Justice: The Tokyo War Crimes Trial (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971).Google Scholar
Mitter, Rana. “Behind the Scenes at the Museum: Nationalism, History and Memory in the Beijing War of Resistance Museum, 1987–1997.” China Quarterly, No. 161 (March 2000).CrossRefGoogle Scholar
Morley, James W.Soviet and Communist Chinese Policies Toward Japan, 1950–1957: A Comparison (New York: International Secretariat Institute of Pacific Relations, 1958).Google Scholar
Mühle, Eduard. Germany and the European East in the Twentieth Century (Oxford, UK: Berg, 2003).Google Scholar
Müller, Jan-Werner, ed. Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002).CrossRef
Müller, Michael G.The Joint Polish-German Commission for the Revision of School Textbooks and Polish Views of German History.” German History 22, No. 3 (2004).CrossRefGoogle Scholar
Murata, Koji. “Domestic Sources of Japanese Policy toward China.” In Peng Er Lam, ed.
Arie, Nadler and Saguy, Tamar. “Reconciliation between Nations: Overcoming Emotional Deterrents to Ending Conflicts between Groups.” In Langholtz, Harvey and Stout, Chris, eds., The Psychology of Diplomacy (Westport, CT: Praeger, 2004).Google Scholar
Nanda, B. R.Nehru and the British.” Modern Asian Studies 30, No. 2 (May 1996).CrossRefGoogle Scholar
Nasalska, Ewa. “German-Polish Relations in the Historical Consciousness of Polish Youths.” International Education 11, No. 1 (2000).Google Scholar
,National Security Archive. “Recommendations with Respect to U.S. Policy toward Japan,” NSC 13/2 (October 7, 1948).
,National Security Archive. “United States Policy Regarding Trade with China,” NSC 41 (February 28, 1949).
,National Security Archive. “Economic Defense,” NSC 152/2 (July 31, 1953).
Niven, William. Facing the Nazi Past: United Germany and the Legacy of the Third Reich (London: Routledge, 2002).CrossRefGoogle Scholar
Nixon, Richard. RN: The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset & Dunlap, 1978).Google Scholar
Nobles, Melissa. The Politics of Official Apologies (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008).CrossRefGoogle Scholar
Noelle, Elisabeth and Neumann, Erich Peter, eds. The Germans: Public Opinion Polls 1947–1966 (Allensbach, Germany: Verlag für Demoskopie, 1967).Google Scholar
Noelle-Neumann, Elisabeth, ed. The Germans: Public Opinion Polls 1967–1980 (Westport, CT: Greenwood Press, 1981).
Nozaki, Yoshiko and Hiromitsu, Inokuchi. “Japanese Education, Nationalism, and Ienaga Saburo's Textbook Lawsuits.” In Hein, and Selden, , eds.
Ogata, Sadako. “Japanese Attitude toward China.” Asian Survey V, No. 8 (August 1965).Google Scholar
Ogata, Sadako. “The Business Community and Japanese Foreign Policy: Normalization of Relations with the People's Republic of China.” In Scalapino, , ed.
Ogata, Sadako. Normalization with China: A Comparative Study of U.S. and Japanese Processes (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1988).Google Scholar
O'Hanlon, Michael. “Why China Cannot Conquer Taiwan.” International Security 25, No. 2 (Fall 2000).CrossRefGoogle Scholar
Okabe, Tatsumi. “Historical Remembering and Forgetting in Sino-Japanese Relations.” In Gong, Gerrit W., ed., Memory and History in East and Southeast Asia: Issues of Identity in International Relations (Washington, DC: CSIS Press, 2001).Google Scholar
Oksenberg, Michel. “China's Confident Nationalism.” Foreign Affairs 65, No. 3 (1987).Google Scholar
Olick, Jeffrey K. and Levy, Daniel. “Collective Memory and Cultural Constraint: Holocaust Myth and Rationality in German Politics.” American Sociology Review 62, No. 6 (December 1997).CrossRefGoogle Scholar
Olick, Jeffrey K. and Robbins, Joyce. “Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices.” Annual Review of Sociology 24 (August 1998).CrossRefGoogle Scholar
Oneal, John and Russett, Bruce. “The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interdependence, and Conflict, 1950–1985.” International Studies Quarterly 41, No. 2 (1997).CrossRefGoogle Scholar
O'Neill, Barry. Honor, Symbols, and War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999).CrossRefGoogle Scholar
Orla-Bukowska, Annamaria. “New Threads on an Old Loom: National Memory and Social Identity in Postwar and Post-Communist Poland.” In Lebow, Richard Ned et al., eds., The Politics of Memory in Postwar Europe (Durham, NC: Duke University Press, 2006).Google Scholar
Orr, James J.The Victim as Hero: Ideologies of Peace and National Identity in Postwar Japan (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2001).Google Scholar
Owen, John M.How Liberalism Produces Democratic Peace.” International Security 19, No. 2 (Fall 1994).CrossRefGoogle Scholar
Pagaard, Stephen A.German Schools and the Holocaust: A Focus on the Secondary School System of Nordrhein-Westfalen.” The History Teacher 28, No. 4 (August 1995).CrossRefGoogle Scholar
Papayaonou, Paul A.Power Ties: Economic Interdependence, Balancing and War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999).CrossRefGoogle Scholar
Parker, Christine S.History Education Reform in Post-Communist Poland, 1989–1999. Ph.D. dissertation (Columbus, OH: The Ohio State University, 2003).Google Scholar
Pempel, T. J.Japanese Democracy and Political Culture: A Comparative Perspective.” PS: Political Science and Politics 25, No. 1 (March 1992).Google Scholar
Lam, Peng Er, ed. Japan's Relations with China: Facing a Rising Power (London: Routledge, 2006).
Perry, Elizabeth. “Crime, Corruption, and Contention.” In Goldman, Merle and MacFarquhar, Roderick, eds., The Paradox of China's Post-Mao Reforms (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).Google Scholar
Petersen, Roger. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002).CrossRefGoogle Scholar
Phillips, Ann L.The Politics of Reconciliation: Germany in Central-East Europe.” German Politics 7, No. 2 (August 1998).CrossRefGoogle Scholar
Phillips, Ann L.. Power and Influence after the Cold War: Germany in East-Central Europe (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).Google Scholar
Piccigallo, Philip R.The Japanese on Trial: Allied War Crimes Operations in the East, 1945–1951 (Austin: University of Texas Press, 1979).Google Scholar
Pingel, Falk, ed. “Contested Past, Disputed Present: Curricula and Teaching in Israeli and Palestinian Schools.” Studies in International Textbook Research, Band 110/2 (2003).
Podeh, Elie. “History and Memory in the Israeli Educational System: The Portrayal of the Arab-Israeli Conflict in History Textbooks (1848–2000).” History and Memory 12, No. 1 (Spring/Summer 2000).CrossRefGoogle Scholar
,Poland Central Statistical Office. Concise Statistical Year Book of the Polish People's Republic, continued by Concise Statistical Yearbook of Poland from 1962, and continued by Statistical Yearbook of the Republic of Poland from 1998 (Warsaw: 1959-).Google Scholar
Pollack, Jonathan. “The Korean War and Sino-American Relations.” In Harding, Harry and Yuan, Ming, eds., Sino-American Relations, 1945–1955: A Joint Reassessment of a Critical Decade (Wilmington, DE: SR Books, 1989).Google Scholar
Polonsky, Antony, ed. “My Brother's Keeper?” Recent Polish Debates on the Holocaust (London: Routledge, 1990).
Posen, Barry. “Nationalism, the Mass Army, and Military Power.” International Security 18, No. 2 (Fall 1993).CrossRefGoogle Scholar
Powell, Robert. “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory.” American Political Science Review 85, No. 4 (December 1991).CrossRefGoogle Scholar
Power, Paul F.Indian Foreign Policy: The Age of Nehru.” Review of Politics 26, No. 2 (April 1964).CrossRefGoogle Scholar
Pye, Lucian. “Memory, Imagination, and National Myths.” In Gong, Gerrit W., ed., Remembering and Forgetting: The Legacy of War and Peace in East Asia (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1996).Google Scholar
Pyle, Kenneth B.The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era (Washington, DC: AEI Press, 1996).Google Scholar
Pyle, Kenneth B. and Heginbotham, Eric. “Japan.” In Ellings, and Friedberg, , eds.
Quillen, I. James. Textbook Improvement and International Understanding (Washington, DC: American Council on Education, 1948).Google Scholar
Reilly, James and Yang, Daqing. “Memory and Reconciliation in East Asia: Chinese Perspectives.” Unpublished manuscript, George Washington University (2005).
,Research Institute for Peace and Security, Japan. Asian Security (London: Brassy's, 1979-) (continued by Japanese edition, Ajia no Anzen Hoshō, from 1998—1999).Google Scholar
Risse-Kappen, Thomas. “Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies.” World Politics 43, No. 4 (July 1991).CrossRefGoogle Scholar
Robinson, Thomas W. “Restructuring Chinese Foreign Policy, 1958–1976.” In Holsti, K. J. et al., eds., Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World (London: George Allen & Unwin, 1982).Google Scholar
Robinson, Thomas W. and Shambaugh, David L., eds. Chinese Foreign Policy: Theory and Practice (Oxford, UK: Clarendon Press/Oxford University Press, 1994).
Rock, Stephen R.Why Peace Breaks Out: Great Power Rapprochement in Historical Perspective (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989).Google Scholar
Rose, Caroline. Interpreting History in Sino-Japanese Relations: A Case Study in Political Decision-Making (London: Routledge, 1998).Google Scholar
Rosenthal, Harry K.German and Pole: National Conflict and Modern Myth (Gainesville: University Press of Florida, 1976).Google Scholar
Rothstein, Robert L., ed. After the Peace: Resistance and Reconciliation (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1999).
Roy, Denny. “Hegemon on the Horizon? China's Threat to East Asian Security.” International Security 19, No. 1 (Summer 1994).CrossRefGoogle Scholar
Rozman, Gilbert. Japan's Response to the Gorbachev Era, 1985–1991: A Rising Superpower Views a Declining One (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992).Google Scholar
Rozman, Gilbert. “China's Changing Images of Japan, 1989–2001: The Struggle to Balance Partnership and Rivalry.” International Relations of the Asia-Pacific 2 (2002).CrossRefGoogle Scholar
Ruge, Wolfgang. “Historiography in the German Democratic Republic: Rereading the History of National Socialism.” In Alter, Reinhard and Monteath, Peter, eds., Rewriting the German Past: History and Identity in the New Germany (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1997).Google Scholar
Russett, Bruce M.Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).Google Scholar
Rydstrom, Helle. “Proximity and Distance: Vietnamese Memories of the War with the USA.” Anthropological Forum 17, No. 1 (March 2007).CrossRefGoogle Scholar
Saaler, Sven. Politics, Memory and Public Opinion: The History Textbook Controversy and Japanese Society (Munich: Iudicium Verlag GmbH, 2005).Google Scholar
Salomon, Matthieu and Ket, Vu Doan. “Doi Moi, Education and Identity Formation in Contemporary Vietnam.” Compare: A Journal of Comparative Education 37, No. 3 (June 2007).CrossRefGoogle Scholar
Samuels, Richard. “Kishi and Corruption: An Anatomy of the 1955 System.” JPRI Working Paper No. 83 (December 2001).
Samuels, Richard. “Japan's Goldilocks Strategy.” Washington Quarterly 29, No. 4 (2006).CrossRefGoogle Scholar
Samuels, Richard. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007).Google Scholar
Sander, Richard P.The Contribution of Post-World War II Schools in Poland in Forging a Negative Image of the Germans.” East European Quarterly 29, No. 2 (Summer 1995).Google Scholar
San Juan, E.After Postcolonialism: Remapping Philippines-United States Confrontations (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).Google Scholar
Sarotte, M. E.Dealing with the Devil: East Germany, Détente, and Ostpolitik, 1969–1973 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001).Google Scholar
Scalapino, Robert A., ed. The Foreign Policy of Modern Japan (Berkeley: University of California Press, 1977).
Scalapino, Robert A.. “Inter-Korean Rapprochement: Issues to Be Confronted.” American Foreign Policy Interests 23, No. 4 (August 2001).
Schaller, Michael. The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in Asia (New York: Oxford University Press, 1985).Google Scholar
Schatz, Jaff. The Generation: The Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland (Berkeley: University of California Press, 1991).Google Scholar
Schwartz, Barry. “Commemoration and the Politics of Recognition: The Korean War Veterans Memorial.” American Behavioral Scientist 42, No. 6 (March 1999).CrossRefGoogle Scholar
Scott, Jonathan French. The Menace of Nationalism in Education (London: George Allen & Unwin, 1926).Google Scholar
Seraphim, Franziska. War Memory and Social Politics in Japan, 1945–2005 (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006).CrossRefGoogle Scholar
Shambaugh, David. “Patterns of Interaction in Sino-American Relations.” In Robinson, and Shambaugh, , eds.
Shambaugh, David. “China's International Relations Think Tanks: Evolving Structure and Process.” China Quarterly 171 (September 2002).CrossRefGoogle Scholar
Shambaugh, David. Modernizing China's Military: Progress, Problems, and Prospects (Berkeley: University of California Press, 2002).Google Scholar
Shea, Dorothy C.The South African Truth Commission: The Politics of Reconciliation (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2000).Google Scholar
Shibata, Masako. Japan and Germany under the U.S. Occupation: A Comparative Analysis of Post-War Education Reform (Lanham, MD: Lexington Books, 2005).Google Scholar
Shillony, Ben-Ami. Book review, Hirohito and the Making of Modern Japan, by Herbert P. Bix. Journal of Japanese Studies 28, No. 1 (Winter 2002).CrossRefGoogle Scholar
Shimbori, Michiya. “Zengakuren: A Japanese Case Study of a Student Political Movement.” Sociology of Education 37, No. 3 (Spring 1964).CrossRefGoogle Scholar
Shimizu, Sayuri. “Perennial Anxiety: Japan-U.S. Controversy over Recognition of the PRC, 1952–1958.” Journal of American–East Asian Relations 4, No. 3 (Fall 1995).CrossRefGoogle Scholar
Shore, Sean M. “No Fences Make Good Neighbors: The Development of the Canadian-US Security Community, 1871–1940.” In Adler, Emanuel and Barnett, Michael N., eds.
Shriver, Donald W. “The Long Road to Reconciliation: Some Moral Stepping Stones.” In Rothstein, , ed.
Skrypietz, Ingrid. “Militant Right-Wing Extremism in Germany.” German Politics 3, No. 1 (April 1994).CrossRefGoogle Scholar
Slyke, Lyman. “The Chinese Communist Movement during the Sino-Japanese War 1937–1945.” In Fairbank, and Werker, , eds.
Smith, Anthony D.Myths and Memories of the Nation (Oxford, UK: Oxford University Press, 1999).Google Scholar
Smith, Sheila. “Japanese Public Opinion Reflects Growing Discontent with China.” East West Wire (May 19, 2005). Accessed on January 12, 2006, at http://www.eastwestcenter.org/events-en-detail.asp?news_ID=280.Google Scholar
Snyder, Jack. Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991).Google Scholar
Snyder, Jack. From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict (New York: Norton, 2000).Google Scholar
Sobel, Richard. The Impact of Public Opinion on U.S. Foreign Policy since Vietnam: Constraining the Colossus (New York: Oxford University Press, 2001).Google Scholar
Soeya, Yoshihide. Japan's Economic Diplomacy with China, 1945–1978 (Oxford, UK: Oxford University Press, 1998).Google Scholar
Soh, C. Sarah. “Japan's National/Asian Women's Fund for ‘Comfort Women’.” Pacific Affairs 76, No. 2 (Summer 2003).Google Scholar
Soysal, Yasemin Nuhoglu. “Identity and Transnationalization in German School Textbooks.” In Hein, and Selden, , eds.
Spence, Jonathan D.The Search for Modern China (New York: W.W. Norton, 1990).Google Scholar
Spillman, Lyn. Nation and Commemoration: Creating National Identities in the United States and Australia (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997).CrossRefGoogle Scholar
Stachura, Peter D.Poland in the Twentieth Century (Basingstoke, UK: Macmillan, 1999).CrossRefGoogle Scholar
Starr, Mark. Lies and Hate in Education (London: Hogarth Press, 1929).Google Scholar
Steinlauf, Michael C.Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997).Google Scholar
Stern, Lewis M.Defense Relations between the United States and Vietnam: The Process of Normalization, 1977–2003 (Jefferson, NC: McFarland & Co., 2005).Google Scholar
Su, Chi. “Sino-Soviet Relations of the 1980s: From Confrontation to Conciliation.” In Kim, Samuel, ed., China and the World: New Directions in Chinese Foreign Relations (Boulder, CO: Westview Press, 1989).Google Scholar
Suzuki, Shogo. “The Importance of ‘Othering’ in China's National Identity: Sino-Japanese Relations as a Stage of Identity Conflicts.” Pacific Review 20, No. 1 (March 2007).CrossRefGoogle Scholar
Tahara, Soichiro. “President Jiang Zemin's Visit to Japan Heightens Anti-China Emotions; Did Prime Minister Obuchi Speak Out Clearly?” Shūkan Asahi (December 18, 1998), in FBIS (Northeast Asia, China) (December 12, 1998).Google Scholar
Takamine, Tsukasa. “Domestic Determinants of Japan's China Aid Policy: The Changing Balance of Foreign Policymaking Power.” Japanese Studies 22, No. 2 (2002).CrossRefGoogle Scholar
Takamine, Tsukasa. “A New Dynamism in Sino-Japanese Security Relations: Japan's Strategic Use of Foreign Aid.” Pacific Review 18, No. 4 (December 2005).CrossRefGoogle Scholar
Takubo, Tadae. “Come to Think of It, Jiang Zemin Is Indeed Rude!” Shokun (February 1999), in FBIS (Northeast Asia, China) (January 14, 1999).Google Scholar
Taliaferro, Jeffrey W.Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited.” International Security 25, No. 3 (Winter 2000/01).Google Scholar
Tanaka, Hiroshi. “Why Is Asia Demanding Postwar Compensation Now?Hitotsubashi Journal of Social Studies 28 (1996).Google Scholar
Tavuchis, Nicholas. Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991).Google Scholar
Tawara, Yoshifumi. “Junior High School History Textbooks: Whiter ‘Comfort Women’ and the ‘Nanking Massacre.’Sekai [The World] (November 2000). (English translation of the article is available at http://www.iwanami.co.jp/jpworld/text/textbook02.html.)Google Scholar
Tent, James F.Mission on the Rhine: American Educational Policy in Postwar Germany, 1945–1949.” History of Education Quarterly 22, No. 3 (Autumn 1982).CrossRefGoogle Scholar
Tiersky, Ronald. “France in the New Europe.” Foreign Affairs 71, No. 2 (1992).CrossRefGoogle Scholar
Tomiak, Janusz J. “Educational Policy and Educational Reform in the 1970s.” In Woodall, Jean, ed., Policy and Politics in Contemporary Poland: Reform, Failure, Crisis (New York: St. Martin's Press, 1982).Google Scholar
Tow, William T.Sino-Japanese Security Cooperation: Evolution and Prospects.” Pacific Affairs 56, No. 1 (Spring 1983).CrossRefGoogle Scholar
Tow, William T.. “China and the International Strategic System.” In Robinson, and Shambaugh, , eds.
Tucker, Nancy Bernkopf. “American Policy Toward Sino-Japanese Trade in the Postwar Years: Politics and Prosperity.” Diplomatic History 8, No. 3 (July 1984).CrossRefGoogle Scholar
Tucker, Nancy Bernkopf. “John Foster Dulles and the Taiwan Roots of the ‘Two China’ Policy.” In Immerman, Richard H., ed., John Foster Dulles and the Diplomacy of the Cold War (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).Google Scholar
Turnbull, C. M. “Regionalism and Nationalism.” In Tarling, Nicholas, ed., The Cambridge History of Southeast Asia (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).Google Scholar
Turner, John. “Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group.” In Tajfel, Henri, ed., Social Identity and Intergroup Relations (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982).Google Scholar
Twomey, Christopher P.Japan, a Circumscribed Balancer: Building on Defensive Realism to Make Predictions about East Asian Security.” Security Studies 9, No. 4 (Summer 2000).CrossRefGoogle Scholar
Ueki, Chikako Kawakatsu. The Rise of “China Threat” Arguments. Ph.D. dissertation (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2006).Google Scholar
,UNESCO. Bilateral Consultations for the Improvement of History Textbooks (Paris: Education Clearing House, 1953).Google Scholar
,U.S. Department of State. Foreign Relations of the United States, 1952–54, Vol. 14, pt. 2 (Washington, DC: U.S. G.P.O., 1985).Google Scholar
Vachudova, Milada Anna and Snyder, Tim. “Are Transitions Transitory? Two Types of Political Change in Eastern Europe since 1989.” East European Politics and Societies 11, No. 1 (Winter 1997).Google Scholar
Valkenier, Elizabeth Kridl. “The Rise and Decline of Official Marxist Historiography in Poland, 1945–1983.” Slavic Review 44, No. 4 (Winter 1985).CrossRefGoogle Scholar
Valkenier, Elizabeth Kridl. “Stalinizing Polish Historiography: What Soviet Archives Disclose.” East European Politics and Societies 7, No. 1 (Winter 1993).Google Scholar
Evera, Stephen. “Hypotheses on Nationalism and War.” International Security 18, No. 4 (Spring 1994).Google Scholar
Evera, Stephen. Guide to Methods for Students of Political Science (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997).Google Scholar
Evera, Stephen. “Memory and the Israel-Palestinian Conflict: Time for New Narratives.” Unpublished manuscript, Massachusetts Institute of Technology (2003).
Väyrynen, Raimo. “Stable Peace through Security Communities? Steps towards Theory-Building.” In Kacowicz, et al., eds.
Wakamiya, Yoshibumi. The Postwar Conservative View of Asia: How the Political Right Delayed Japan's Coming to Terms with Its History of Aggression in Asia (Tokyo: LTCB International Library Foundation, 1998).Google Scholar
Walder, Andrew G. “Urban Industrial Workers: Some Observations on the 1980s.” In Rosenbaum, Arthur Lewis, ed., State and Society in China: The Consequences of Reform (Boulder, CO: Westview Press, 1992).Google Scholar
Walicki, Andrzej. “The Three Traditions in Polish Patriotism.” In Gomulka, Stanislaw and Polonsky, Antony, eds., Polish Paradoxes (London: Routledge, 1990).Google Scholar
Walicki, Andrzej. “Intellectual Elites and the Vicissitudes of ‘Imagined Nation’ in Poland.” East European Politics and Societies 11, No. 3 (Fall 1997).CrossRefGoogle Scholar
Walt, Stephen M.The Origins of Alliances (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987).Google Scholar
Waltz, Kenneth N.Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979).Google Scholar
Wan, Ming. Sino-Japanese Relations: Interaction, Logic, and Transformation (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006).Google Scholar
Wang, Zhen. “National Humiliation, History Education and the Politics of Historical Memory: Patriotic Education Campaign in China.” International Studies Quarterly 52, No. 4 (2008).CrossRefGoogle Scholar
Watanabe, Akio. “Japanese Public Opinion and Foreign Affairs.” In Scalapino, , ed.
Watanabe, Akio. “Foreign Policy Making, Japanese Style.” International Affairs 54, No. 1 (January 1978).CrossRefGoogle Scholar
Wegner, Gregory. “The Power of Selective Tradition: Buchenwald Concentration Camp and Holocaust Education for Youth in the New Germany.” In Hein, and Selden, , eds.
Weissbrod, Lilly. “Nationalism in Reunified Germany.” German Politics 3, No. 2 (August 1994).CrossRefGoogle Scholar
Wetherell, Margaret. “Social Identity and Group Polarization.” In Turner, John C., ed., Rediscovering the Social Group (Oxford, UK: Basil Blackwell, 1987).Google Scholar
Whetten, Lawrence L.Germany's Ostpolitik: Relations between the Federal Republic and the Warsaw Pact Countries (London: Oxford University Press, 1971).Google Scholar
Whiting, Allen S.China Eyes Japan (Berkeley: University of California Press, 1989).Google Scholar
Whiting, Allen S.. “Chinese Nationalism and Foreign Policy after Deng.” China Quarterly, No. 142 (June 1995).CrossRefGoogle Scholar
Williams, Raymond. “Hegemony and the Selective Tradition.” In Castell, Suzanne et al., eds., Language, Authority, and Criticism: Readings on the School Textbook (London: Falmer Press, 1989).Google Scholar
Willis, F. Roy. France, Germany, and the New Europe, 1945–1967 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1968).Google Scholar
Winter, J. M.Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995).Google Scholar
Wolff, Stefan. The German Question since 1919: An Analysis with Key Documents (Westport, CT: Praeger, 2003).Google Scholar
Wolffsohn, Michael. Eternal Guilt? Forty Years of German-Jewish-Israeli Relations (New York: Columbia University Press, 1993).Google Scholar
Xu, Ben. “Chinese Populist Nationalism: Its Intellectual Politics and Moral Dilemma.” Representations 76 (Fall 2000).Google Scholar
Xu, Bin and Fine, Gary Alan. “Memory Movement: Opportunity Structure, Mobilization, and Framing in the Chinese WWII Victims' Reparations Movement against Japan.” Paper presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago (2007).
Yahuda, Michael. China's Role in World Affairs (New York: St. Martin's Press, 1978).Google Scholar
Yang, Daqing. “Convergence or Divergence? Recent Historical Writings on the Rapes of Nanjing.” American Historical Review 104, No. 3 (June 1999).CrossRefGoogle ScholarPubMed
Yang, Daqing. “Mirror for the Future or the History Card? Understanding the ‘History Problem.’” In Soderberg, Marie, ed., Chinese-Japanese Relations in the Twenty-first Century (London: Routledge, 2002).Google Scholar
Yokoi, Yoichi. “Plant and Technology Contracts and the Changing Pattern of Economic Interdependence between China and Japan.” In Howe, , ed.
Yoneyama, Lisa. Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory (Berkeley: University of California Press, 1999).CrossRefGoogle Scholar
Young, James E.The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning (New Haven, CT: Yale University Press, 1993).Google Scholar
Zhang, Hong. “Fan Meifuri: The Chinese Student Movement Opposing the U.S. Rehabilitation of Japan, 1948.” Journal of American–East Asian Relations 5, No. 2 (Summer 1996).Google Scholar
Zhang, Shu Guang. Economic Cold War: America's Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949–1963 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000).Google Scholar
Zhao, Quanshen. “A State-Led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post-Tiananmen China.” Communist and Post-Communist Studies 31, No. 3 (1998).CrossRefGoogle Scholar
Zhao, Quanshen. “Impact of Intellectuals and Think Tanks on Chinese Foreign Policy.” In Hao, and Su, , eds.
Zielinski, Siegfried. “History as Entertainment and Provocation: The TV Series ‘Holocaust’ in West Germany.” New German Critique, No. 19 (Winter 1980).CrossRefGoogle Scholar