Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-8448b6f56d-tj2md Total loading time: 0 Render date: 2024-04-23T06:01:28.037Z Has data issue: false hasContentIssue false

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  24 December 2021

Murat Metinsoy
Affiliation:
Istanbul Üniversitesi
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
The Power of the People
Everyday Resistance and Dissent in the Making of Modern Turkey, 1923-38
, pp. 347 - 382
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2021

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

Secondary Sources

1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Kararlar, Zabıtlar. Ankara: Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umum Merkezi, Ankara Sanayi Odası, 2008.Google Scholar
1937 Temyiz Kararları. Ankara: T. C. Adliye Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü, 1938.Google Scholar
Adliye Encümeni Ruznamesi, TBMM Encümenler Ruznamesi, 1 Teşrinisani 1934. Ankara: TBMM, [1934].Google Scholar
Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürlüğü Raporu. Adliye Ceridesi, 12 (1942): 1327–53.Google Scholar
Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri 1945–1946. İstanbul: Pulhan Matbaası, 1947.Google Scholar
CHF Büyük Kongre Zabıtları. İstanbul: Devlet Matbaası, 1931.Google Scholar
CHF Nizamnamesi ve Programı. Ankara, 1931.Google Scholar
CHP 28/12/936 Tarihinde Toplanan Vilâyet Kongresi Zabıtnamesi. İzmir: Anadolu Matbaası, 1937.Google Scholar
CHP 1936 İl Kongreleri. Ankara: n.p., 1937.Google Scholar
CHP Programı. Ankara: Ulus Basımevi, 1935.Google Scholar
CHP Teftiş Bölgeleri ve Teftiş İşlerini Yürütme Planı. Ankara: CHP Genel Sekreterliği, 1935.Google Scholar
Dersim: Jandarma Umum Komutanlığı Raporu (1932). İstanbul: Kaynak Yayınları, 2010 (First edition, Jandarma Umum Komutanlığı, 1932).Google Scholar
DİE İstatistik Yıllığı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını, 1948.Google Scholar
DİE Türkiye İstatistik Yıllığı 1968. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 1969.Google Scholar
Düstur, 3. Tertip, vol. 5. İstanbul: Necmi İstikbal Matbaası, 1931.Google Scholar
Düstur, 3. Tertip, vol. 10. Ankara: Başvekâlet Matbaası, 1934.Google Scholar
Düstur, 3. Tertip, vol. 16. Ankara: Başvekâlet Matbaası, 1935.Google Scholar
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü: Geçen Dört Yılda Yapılan ve Gelecek Dört Yılda Yapılacak İşler Hülasası. Ankara: T. C. Dâhiliye Vekâleti, Başvekâlet Matbaası, 1935.Google Scholar
Labour Problems in Turkey: A Report of a Mission of the International Labor Office (March–May 1949). Geneva: International Labour Organization, 1950.Google Scholar
Nüfus Sayımı Propagandası İçin Muhtelif Gazetelerde İntişar Eden Yazılar ve Radyoda Verilen Konferanslar. Ankara: Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 1941.Google Scholar
Resmi Gazete.Google Scholar
TBMM Encümenler Ruznamesi.Google Scholar
TBMM Kavanin Mecmuası.Google Scholar
TBMM Yıllıkları 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. Ankara. TBMM Matbaası.Google Scholar
TBMM Zabıt Ceridesi. Dönem 4, Cilt 14. Ankara: TBMM Matbaası, 1933.Google Scholar
TBMM Zabıt Ceridesi. Dönem 5, Cilt 3. Ankara: TBMM Matbaası, 1935.Google Scholar
T. C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü. Hayvanlar İstatistiği 1944. [İstanbul]: Hüsnütabiat Basımevi, 1946.Google Scholar
T. C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: 1995/5. Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri (1924–1995). Ankara, 1995.Google Scholar
Temyiz Kararları: Hukuk Hey’eti Umumiyesi, 1930–1934. İstanbul: Halk Basımevi, 1935.Google Scholar
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın İpotekli ve Zincirleme Kefaletli Tarımsal Alacaklarının Taksitlendirilmesine Dair Olan 2814 Nolu Kanun Mucibince İstanbul İline Bağlı İlçe, Kamun ve Köylerdeki Borçluların İsimlerini Gösterir Kitaptır. Ankara: Ziraat Bankası, 1935.Google Scholar
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karar Özetleri: Hukuk-Ceza, 1926–1998. Ankara: Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, 1999.Google Scholar
Ziraat Kongresi [Birinci Ziraat Kongresi, 1931]. Ankara: Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1931.Google Scholar
Acun, Niyazi. Ormanlarımız ve Cumhuriyet Hükümeti’nin Orman Davası. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi, 1945.Google Scholar
Acun, NiyaziYeni İş Kanunu Tatbik Sahasına Girerken.Yarım Ay 49 (1937): 20–1.Google Scholar
Adliye İstatistiklerine Göre Memleketimizde Cürümler ve Mücrimler.Polis Dergisi 10 (1940): 3145.Google Scholar
Afet, İnan. Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı, 1933. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1972.Google Scholar
Afet, İnan Yurt Bilgisi Notlarımdan: Vergi Bilgisi. İstanbul: Devlet Matbaası, 1930.Google Scholar
Ağaoğlu, Ahmet. Serbest Fırka Hatıraları. İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.Google Scholar
Ağaoğlu, Samed. “Polis İstatistiklerine Göre Memleketimizde Cürümler ve Mücrimler.Polis Dergisi 11 (1940): 42–8.Google Scholar
Ağaoğlu, Süreyya. Bir Ömür Böyle Geçti. İstanbul: İshak Basımevi, 1975.Google Scholar
Ahmet, Naim. Zonguldak Havzası: Uzun Mehmetten Bugüne Kadar. İstanbul: Hüsnütabiat Matbaası, 1934.Google Scholar
Akar, Nejat. Bozkır Çocuklarına Bir Umut. Dr. Albert Eckstein. İstanbul: Gürer Yayınları, 2008.Google Scholar
Akar, Nejat, and Can, Alp. Fifteen Years of Anatolia with Professor Albert Eckstein, 1935–1950. Ankara: Ankara University Culture and Art Publications, 2005.Google Scholar
Akdoğan, Kazım, Kıyak, Fahrettin, Gencer, Niyazi, Şenel, Cebbar and Perinçek, Sadık. Ceza Hükümleri Taşıyan Kanun ve Nizamnameler. Vol. 3. Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık, 1964.Google Scholar
Akekmekçi, Tuba, and Pervan, Muazzez, eds. Doğu Sorunu: Necmeddin Sahir Sılan Raporları, 1939–1953. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.Google Scholar
Akgül, Hikmet, ed. Şoför İdris: Anılar. İstanbul: Yar Yayınları, 2004.Google Scholar
Aksoy, Refet. Köylülerimizle Başbaşa. Yozgat: Yozgat İlbaylik Basımevi, 1936.Google Scholar
Aksüt, Ali Kemalî. Erzincan: Tarihî, Coğrafî, İçtimaî, Etnografî, İdarî, İhsaî Tetkikat Tecrübesi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1932.Google Scholar
Alakom, Rohat, ed. Bir Türk Subayının Ağrı İsyanı Anıları. İstanbul: Avesta, 2011.Google Scholar
Allen, Henry Elisha. The Turkish Transformation: A Study in Social and Religious Development. Chicago: University of Chicago Press, 1935.Google Scholar
Alpay, Mehmet Nuri. Köy Dâvamız ve Köyün İç Yüzü. Ankara: Örnek Matbaası, 1953.Google Scholar
Alvaro, Corrado. Türkiye’ye Yolculuk. İstanbul: Literatür, 2003 (First publication in 1932).Google Scholar
Apaydın, Talip. Tütün Yorgunu. İstanbul: Cem Yayınevi, 1975.Google Scholar
Arat, Yeşim, and Pamuk, Şevket. Turkey between Democracy and Authoritarianism. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.Google Scholar
Armstrong, Harold C. Turkey and Syria Reborn: A Record of Two Years of Travel. London: J. Lane, 1930.Google Scholar
Artukmaç, Sadık. Köylerimizi Nasıl Kalkındırabiliriz? Ankara: Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, TAO, 1955.Google Scholar
Atasagun, Yusuf Zaim. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 1888–1939. İstanbul: Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, 1939.Google Scholar
Atasagun, Yusuf Zaim Türkiye’de İçtimai Siyaset Meseleleri/Sozialpolitische Probleme der Turkei: İktisat Fakültesi Mecmuasından Ayrı Bası. İstanbul: Güven Basımevi, 1941.Google Scholar
Atasagun, Yusuf Zaim Türkiye’de Zirai Borçlanma ve Zirai Kredi Politikası. İstanbul: Kenan Matbaası, 1943.Google Scholar
Atasoy, İhsan. Kulluğu İçinde Bir Sultan: Tahiri Mutlu. İstanbul: Nesil Yayınları, 2007.Google Scholar
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I. İstanbul: Maarif Matbaası, 1945.Google Scholar
[Atay], Falih Rıfkı. Bizim Akdeniz. Ankara: Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 1934.Google Scholar
Aydemir, Şevket Süreyya. Cihan İktisadiyatında Türkiye. Ankara: Ticaret Mektebi, 1931.Google Scholar
Aydemir, Şevket Süreyya Suyu Arayan Adam. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003.Google Scholar
Aydemir, Şevket Süreyya, ed. Ege Günü I. Ankara: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1934.Google Scholar
Ayverdi, Sâmiha. Ne İdik, Ne Olduk: Hatıralar. İstanbul: Hülbe Basım ve Yayın, 1985.Google Scholar
Bali, Rıfat N. US Diplomatic Documents on Turkey IV: New Documents on Atatürk. Atatürk As Viewed through the Eyes of American Diplomats. İstanbul: ISIS Press, 2007.Google Scholar
Balkan, Arif. Cumhuriyet Türkiye’sinin İnşası: Anılar. İstanbul: Papirüs Yayınları, 1996.Google Scholar
Balkır, S. Edip. Eski Bir Öğretmenin Anıları, 1908–1940. İstanbul: Arı Kitabevi, 1968.Google Scholar
Barbarosoğlu, Fatma K. Cumhuriyetin Dindar Kadınları. İstanbul: Profil Yayıncılık, 2009.Google Scholar
Bardakçı, Cemal. Toprak Dâvasından Siyasî Partilere. İstanbul: Işıl Matbaası, 1945.Google Scholar
Başar, Ahmet Hamdi. Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonraki Türkiye. İstanbul: Tan Matbaası, 1945.Google Scholar
Başgöz, İlhan. Gemerek Nire Bloomington Nire: Hayat Hikâyem. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.Google Scholar
Bayar, Celal. Şark Raporu. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2006.Google Scholar
Bayır, Ferit Oğuz. Köyün Gücü. Ankara: Ulusal Basımevi, 1971.Google Scholar
Baykurt, Fakir. Özüm Çocuktur: Özyaşam 1. İstanbul: Literatür, 1998.Google Scholar
Bayrı, Mehmet Halid. “Balıkesir’de Dabaklık.Halk Bilgisi Haberleri 27 (1933): 5866.Google Scholar
Bayrı, Mehmet HalidBalıkesir’de Keçecilik.Halk Bilgisi Haberleri 29 (1933): 120–7.Google Scholar
Bayrı, Mehmet HalidBalıkesir’de Pabuçculuk.Halk Bilgisi Haberleri 48 (1935): 289–98.Google Scholar
Bayrı, Mehmet HalidBalıkesir’de Saraçlık.Halk Bilgisi Haberleri 32 (1934): 233–8.Google Scholar
Bayrı, Mehmet Halid İstanbul Folkloru. İstanbul, Türk Yayınevi, 1947.Google Scholar
Belli, Mihri. Esas Hadise O Kiraz Ağaçları. İstanbul: Çiviyazıları, 2002.Google Scholar
Belli, Sevim. Boşuna mı Çiğnedik? Anılar. İstanbul: Belge Yayınları, 1994.Google Scholar
Berkes, Mediha. “Köyde Kadının Durumu.Yurt ve Dünya 21 (1942): 327–32.Google Scholar
Berkes, MedihaÜfürükçülük.Yurt ve Dünya 9 (1941): 155–63.Google Scholar
Berkes, Niyazi. Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Uzluk Basımevi, 1942.Google Scholar
Berkes, Niyazi The Development of Secularism in Turkey. Montreal: McGill University Press, 1964.Google Scholar
Berkes, NiyaziNesebi Sahih Olmayan Çocuklar.Adliye Ceridesi 12 (1942): 13961404.Google Scholar
Berkes, Niyazi Unutulan Yıllar. İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.Google Scholar
Beşe, Mehmet Enver. “Safranbolu’da ve Köylerinde Aile.Halk Bilgisi Haberleri 44 (1935): 177–92.Google Scholar
Beşe, Mehmet EnverSafranbolu’da Bir Köylünün Hayatı I.Halk Bilgisi Haberleri 89–90 (1939): 102–11.Google Scholar
Beşe, Mehmet EnverSafranbolu’da Bir Köylünün Hayatı II.Halk Bilgisi Haberleri 91 (1939): 144–51.Google Scholar
Bilbaşar, Kemal. Cemo. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1966.Google Scholar
Bilbaşar, Kemal Memo. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1970.Google Scholar
Binyazar, Adnan. Masalını Yitiren Dev. İstanbul: Can Yayınları, 2003.Google Scholar
Boran, Behice. “Köyde Sosyal Tabakalanma.Yurt ve Dünya 15–16 (1942): 123–8.Google Scholar
Boratav, Pertev Naili. Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği. İstanbul: MEB, 1946.Google Scholar
Boratav, Pertev NailiMudurnu’nun Abant-Dibi Köyleri Üzerine 1940 Yılında Yapılmış Bir İncelemeden Notlar.Sosyoloji Konferansları, On Yedinci Kitap, 94122. İstanbul: İstanbul Ünversitesi İktisat Fakültesi Yayını, 1979.Google Scholar
Bozdağ, İsmet. Zaferlerle ve Şereflerle Dolu Bir Hayat: Celal Bayar. İstanbul: Tercüman Yayınları, 1986.Google Scholar
Bozkurt, Kamuran. “Halkevlerine Dair.Ülkü 6/36 (1936): 450.Google Scholar
Buğday Koruma Karşılığı Vergisi. İstanbul: T. C. Maliye Vekâleti Varidat Umum Müdürlüğü, 1938.Google Scholar
Cillov, Halûk. Denizli El Dokumacılığı Sanayii. İstanbul: İÜ İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatından-İsmail Akgün Matbaası, 1949.Google Scholar
Cumalı, Necati. Acı Tütün. İstanbul: E Yayınları, 1975.Google Scholar
Cumalı, Necati Tütün Zamanı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1959.Google Scholar
Cumalı, Necati Zeliş. İstanbul: Cem Yayınevi, 1971.Google Scholar
Çalgüner, Cemil. Türkiye’de Ziraat İşçileri. Ankara: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü Yayını, 1943.Google Scholar
Çem, Munzur. Qurzeli Usiv’in 70 Yılı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.Google Scholar
Çerkezyan, Sarkis. Dünya Hepimize Yeter. Ed. Gedik, Yasemin. 2nd ed. İstanbul: Belge Yayınları, 2003.Google Scholar
Demir, Azmi. “Adana’da Orman Kaçakçılığı.Verim 7–8 (1935): 57.Google Scholar
Diken, Şeyhmus. İsyan Sürgünleri. İstanbul: İletişim, 2005.Google Scholar
Dinç, Güney. Aydınlığa Mektuplar (1928–1937). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.Google Scholar
Ecevid, Fahri. “Suçluluk Bakımından Köylümüzün Ruhi Yapılışı.Polis Dergisi 3/4 (1938): 4351.Google Scholar
Effimianidis, Yorğaki. Cihan İktisad Buhranı Önünde Türkiye. İstanbul: Kaadçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1935–6.Google Scholar
[Ekinci], Salih Zeki. Türkiye’de Tütün. İstanbul, 1928.Google Scholar
Ekinci, Tarık Ziya. Lice’den Paris’e Anılarım. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.Google Scholar
Ekrem, Selma. Turkey, Old and New. New York: C. Scribner’s Sons, 1947.Google Scholar
Emiroğlu, Cezmi. Türkiye’de Vergi Sistemi: İnhisarlar ve Devlet Emlakı. Ankara: Damga Matbaası, 1933.Google Scholar
Emiroğlu, Cezmi Türkiye’de Vergi Sistemi: Vasıtasız Vergiler. Ankara: Damga Matbaası, 1932.Google Scholar
Enç, Mitat. Selamlık Sohbetleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007.Google Scholar
Erhan, Halil. 1915’ten 1980’e Karadeniz: Ermeniler, Eşkıyalar, İnsanlar, Yaşamlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.Google Scholar
Erk, Hasan Basri. Kaçakçılık İşleri. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1946.Google Scholar
Erkal, Pertev. “Pozantı-Toros Ormanlarında Gördüklerim.Verim 3 (1935): 10.Google Scholar
Esen, Bülent Nuri. Türk İş Hukuku. Ankara: Maarif Matbaası for Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1944.Google Scholar
Esenel, Mediha. Geç Kalmış Kitap: 1940’lı Yıllarda Anadolu Köylerinde Araştırmalar ve Yaşadığım Çevreden İzlenimler. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1999.Google Scholar
Eyriboz, Nihat. “Plansız Köycülük Yerine Planlı Köycülük.Hep Bu Topraktan 5 (1944): 102–4.Google Scholar
Fahri, Rükneddin. Doğu Köylerinde Tetkikler. İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938.Google Scholar
Gençosman, Kemal Zeki. Altın Yıllar. İstanbul: Hür Yayınları, 1981.Google Scholar
Gezi Notları: Çanakkale-Bolayır, İzmir Köyleri ve Orta Anadolu. İstanbul: Asri Basımevi, 1935.Google Scholar
Gökdemir, Oryal. Annemin Anlattıkları. İstanbul: Arkın Kitabevi, 1998.Google Scholar
[Gölpınarlı], Abdülbaki. Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri, 3. Sınıf. İstanbul: Teyeffüz Kütüphanesi, 1929.Google Scholar
[Gölpınarlı], Abdülbaki. Melâmîlik ve Melâmîer. İstanbul: Gri Yayın, 1992.Google Scholar
Grew, Joseph C. Atatürk ve Yeni Türkiye (1927–1932). Trans. Gülşen Ulutekin and Kamil Yüceoral. İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2002.Google Scholar
Günay, Behçet. “Şeker.Ülkü 31 (1935): 7980.Google Scholar
Güntekin, Reşat Nuri. Anadolu Notları. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1998. (First publication in 1936).Google Scholar
Hançerlioğlu, Orhan. Karanlık Dünya – Ekilmemiş Topraklar. İstanbul: Varlık Yayınevi, 1954.Google Scholar
Hasan, Fehmi. “Tanrıya Arzuhâl.Halk Bilgisi Haberleri 28 (1933): 104–5.Google Scholar
[Hatipoğlu], Şevket Raşit. “Meşelerin Cenaze Alayı.Verim 5 (1935): 10.Google Scholar
[Hatipoğlu], Şevket Raşit Türkiye’de Ziraî Buhran. Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1936.Google Scholar
[Hatipoğlu], Şevket RaşitZiraatimizde Kâhyalar İdaresi.Dönüm 42 (1936): 235–9.Google Scholar
Hines, Walker D., ed. Türkiye’nin İktisadi Bakımdan Umumi Bir Tetkiki (1933–1934). Vols. 5–7. Ankara: Mehmet İhsan Matbaası, 1936.Google Scholar
Hurşit, Sait. “Gaziantep’te Halk İnanmaları.Halk Bilgisi Haberleri 29 (1933): 127–33.Google Scholar
Işıksoluğu, Mehmet Ali. Geçmişten Günümüze Aydoğdu Köyü ve Söz Dağarcığı. Ankara: Payda Yayıncılık, 2013.Google Scholar
[İnan], Abdülkadir. Birinci İlmi Seyahate Dair Rapor-Türk Halk Bilgisine Ait Maddeler IV. İstanbul: İktisat Matbaası, 1930.Google Scholar
İnan], AbdülkadirKöy ve Köylüler.Ülkü 35 (1936): 375–85.Google Scholar
İnan, Arı. Tarihe Tanıklık Edenler: Cumhuriyet’in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.Google Scholar
İnan, Müşfika. “Urfa’da Ziyaret Yerleri II.Halk Bilgisi Haberleri 100 (1940): 77–9.Google Scholar
İsvan, Ahmet. Köprüler, Gelip Geçmeye: Tarımda Bir Modernleşme Öyküsü. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.Google Scholar
Kara, İsmail, ed. Kutuz Hoca’nın Hatıraları: Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2000.Google Scholar
Karabuda, Barbro. Goodbye to the Fez: A Portrait of Modern Turkey. Trans. Maurice Michael. London: Denis Dobson, 1959.Google Scholar
Karacan, Ali Naci. “Ağaç.Verim 3 (1935): 11.Google Scholar
Karacık, Münir, ed. İnhisarlar Mevzuatı. İstanbul: İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 1944.Google Scholar
Karakoç, Sarkis, ed. Sicilli Kavanini. Vol. 18. İstanbul: Cihan Kitaphanesi, 1938.Google Scholar
Karslı, M. Ferid. Köy Öğretmeninin Anıları. Ankara: Köyhocası Basımevi, 1935.Google Scholar
[Kaygılı], Osman Cemal. “Esnaf Arasında Köşe Kapmaca.Esnaf Meslek Mecmuası 10 (1934): 1617.Google Scholar
Kayra, Cahit. ’38 Kuşağı: Cumhuriyet’le Yetişenler. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2002.Google Scholar
Kayra, Cahit Sümbül Dağı’nın Karları: 1946 Yılında Bir Hakkâri Seyahati. İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2014.Google Scholar
Kâzım, Musa. “Anadolu Hurafeleri.Halk Bilgisi Haberleri 48 (1935): 314–20.Google Scholar
Kemal, Orhan. Avare Yıllar. 13th ed. İstanbul: Epsilon Yayınevi, 2005 (First publication in 1950).Google Scholar
Kemal, Orhan Bereketli Topraklar Üzerinde. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1954.Google Scholar
Kemal, Yaşar. İnce Memed. Vol. 1. İstanbul: Çağlayan, 1955.Google Scholar
Kemal, Yaşar Sarı Defterdekiler: Folklor Denemeleri. Ed. Kabacalı, Alpay. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002.Google Scholar
Kessler, Gerhard. “Türk İş İstatistikleri.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi 4/1 (1942): 236–54.Google Scholar
Koç, Bekir, Çetinkaya, İsmail and Batmaz, Eftal Şükrü. Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler I. Ankara: Orman Bakanlığı Yayınları, 1999.Google Scholar
Koraltürk, Murat, ed. Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları: “Gazi Bana Çok Kızmış!” İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.Google Scholar
Korle, Sinan. Kızıltoprak Günlerim. İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.Google Scholar
Koşay, Hâmit Zübeyr. Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme. Ankara: T. C. Maarif Vekilliği, Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Yayınları, 1944.Google Scholar
Kosova, Zehra. Ben İşçiyim. İstanbul: İletişim Yayınları, 1996.Google Scholar
“Köyde Ağalık Meselesi,” Yurt ve Dünya, 17 (1942): 164.Google Scholar
[Köylü], Kâzım Rıza. Türkiye Ziraati ve Türkiye Ziraatinin Mühim Şubeleri. Ankara: T. C. Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayını, 1935.Google Scholar
Kudar, Hasan. Tahtakuşlar’dan Paris’e. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.Google Scholar
Kutluk, H. N.Tahtacılar.Verim 4 (1935): 69.Google Scholar
Linke, Lilo. Allah Dethroned. London: Constable, 1937.Google Scholar
Madanoğlu, Cemal. Anılar (1911–1938). İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1982.Google Scholar
Madaralı, Fikret. Ekmekli Dönemeç. İstanbul: Hür Yayınevi, 1965.Google Scholar
Makal, Mahmut. A Village in Anatolia. Ed. Stirling, Paul. Trans. Sir Wyndham Deedes. London: Valentine, Mitchell and Company, 1954.Google Scholar
[Malkoç], Sadullah. “Orman Teşkilatı.Ziraat Gazetesi 910/47 (1933): 468–72.Google Scholar
Mango, Andrew. Atatürk. London: John Murray, 1999.Google Scholar
Mehmet, Zeki. Mıntıkamızın Kitabı: Güzel İzmir ve İzmir İktisadi Mıntıkasının Tabii Hazineleri, Ticari, Sınai ve Mali Vaziyeti. İzmir: İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 1930.Google Scholar
Mimaroğlu, M. Reşat. Gördüklerim ve Geçirdiklerim’den: Memurluk Hayatımın Hatıraları. Ankara: T. C. Ziraat Bankası Matbaası, 1946.Google Scholar
Miroğlu, Orhan. Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı: Canip Yıldırım’la Söyleşi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.Google Scholar
Montagu, Lady Mary Wortley. The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu. Vol. 1. Ed. Halsband, Robert. Oxford: Clarendon Press, 1965–7.Google Scholar
Nar, Ali. Anadolu Günlüğü. İstanbul: Beyan Yayınları, 1998.Google Scholar
Nesin, Aziz. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1: Yol. İstanbul: Adam Yayınları, 1998 (First publication in 1966).Google Scholar
Nesin, Aziz Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 2: Yokuşun Başı. İstanbul: Adam Yayınları, 1998 (First publication in 1976).Google Scholar
Newman, Bernard. Turkish Crossroads. London: Robert Hale, 1951.Google Scholar
Neyzi, Nezih H. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kızıltoprak Anıları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.Google Scholar
Nihal, Şukûfe. Domaniç Dağlarının Yolcusu. İstanbul: L&M Yayınları, 2007.Google Scholar
Nur, Rıza. Hayat ve Hatıratım. Vol. 4. İstanbul: Altındağ Yayınevi, 1967–8.Google Scholar
Oksal, Esad Muhlis. “Ormancılığın Ulusal Ekonomideki Vazifeleri I.Verim 1 (1935): 23.Google Scholar
Oksal, Esad MuhlisOrmancılığın Ulusal Ekonomideki Vazifeleri II.Verim 4 (1935): 45.Google Scholar
On Beş Yıl Zarfında Cumhuriyet Zabıtasının Çalışmaları Hakkında Rapor – Emniyet İşleri.İdare – Dâhiliye Vekâletinin Aylık Mecmuası-Cumhuriyetin On Beşinci Yıl Dönümü Münasebetile Fevkalâde Nüsha 127 (1938): 1163.Google Scholar
Orga, İrfan. Bir Türk Ailesinin Öyküsü. İstanbul: Ana Yayıncılık, 2002. (First Publication is Portrait of a Turkish Family, London, 1950).Google Scholar
Osman, F.Muallimlerin Mesken Bedelleri.Muallimler Mecmuası 12/38–9 (1935): 208.Google Scholar
Önus, Muammer. “İstanbul’da Bazı Ziyaret Yerleri.Halk Bilgisi Haberleri 105 (1940): 218–25.Google Scholar
Örik, Nahid Sırrı. Anadolu’da: Yol Notları – Kayseri, Kırşehir, Kastamonu – Bir Edirne Seyahatnamesi. İstanbul: Arma Yayınları, 2000 (First publication İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1939).Google Scholar
Övünç, F.Zilân Asilerinden Reşo Çetesinin Takip ve Tenkilinde Hangi Usuller Tatbik Olundu ve Nasıl Yapıldı.Jandarma Karakol Mecmuası 15 (1939): 520.Google Scholar
Özeke, Ahmet Doğan. Bir Neyzenin Hatıraları: Neyzenler Kahvesi. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2000.Google Scholar
Özer, Sabri. Toprağın Sancısı. İstanbul: Logos Yayınları, 2008.Google Scholar
Özsoy, İskender. İki Vatan Yorgunları: Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2003.Google Scholar
Patton, Marcie J.US Advisory Aid to Turkey: The Hines-Kemmerer Mission, 1933–1934.The United States and the Middle East: Diplomatic and Economic Relations in Perspective. Ed. Amanat, Abbas, 6986. New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 2000.Google Scholar
[Pekel, Ali Galip. “Köylü.Ülkü 10 (1933): 327–32.Google Scholar
Pekolcay, Necla. Geçtim Dünya Üzerinden. İstanbul: L&M Yayınları, 2005.Google Scholar
Reşat, Enis. Toprak Kokusu. İstanbul: Örgün Yayınevi, 2002 (First publication İstanbul, Semih Lûtfi Kitabevi, 1944).Google Scholar
Saran, Ali Kemal. Omuzumda Hemençe: Cumhuriyet Devrinde Bir Medrese Talebesinin Hatıraları. Ankara: Kurtuba Yayınları, 2010.Google Scholar
Sarç, Celal Ömer. Ziraat ve Sanayi Siyaseti. İstanbul: İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, 1934.Google Scholar
Schöpfer, Walter (Professor Schöpfer, ). “Ormanların Medeniyete Hizmetleri.Verim 5 (1935): 9.Google Scholar
Seal, Jeremy. A Fez of the Heart: Travels around Turkey in Search of a Hat. London: Picador, 1996.Google Scholar
Seçkin, A. Hilmi. Bir Hâkime Yakışanı Yazdım. İstanbul: Literatür Yayınları, 2018.Google Scholar
Selamoğlu, Ayten, and Selamoğlu, Esra Üstündağ. Tayinlerle Anadolu. İstanbul: Ceres Yayınları, 2017.Google Scholar
[Selen], Hâmit Sadi. İktisadi Türkiye: Tabii, Beşeri ve Mevzii Coğrafya Tetkikleri. İstanbul: Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Yayınları, 1932.Google Scholar
Serdengeçti, O. Yüksel. Bir Nesli Nasıl Mahvettiler. İstanbul: TEDEV Yayınları, 2018.Google Scholar
Serim, Nazmi. Siyasi Polis Hizmeti, İstihbarat II: İç İstihbarat. Ankara: Alâeddin Kıral Basımevi, 1941.Google Scholar
Sertel, Yıldız. Ardımdaki Yıllar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.Google Scholar
Sertel, Zekeriya. Hatırladıklarım. İstanbul: Gözlem Yayınları, 1977.Google Scholar
Shah, Sirdar Ikbal Ali. Kamal: Maker of Modern Turkey. London: H. Joseph, 1934.Google Scholar
Soyak, Hasan Rıza. Atatürk’ten Hatıralar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.Google Scholar
Subaşı, Muhsin İlyas. Kayseri’nin Manevi Mimarları. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.Google Scholar
Sümerbank. Cumhuriyet’in 25’inci Yılı. İstanbul: Kulen Basımevi, 1948.Google Scholar
Şahingiray, Özel. Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri, 1920–1953. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1954.Google Scholar
Şahinkaya, Rezan. Orta Anadolu Köylerinde Aile Strüktürü. Ankara: AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1966.Google Scholar
[Şanda], Hüseyin Avni. 1908’de Ecnebi Sermayesine Karşı İlk Kalkınmalar. İstanbul: Akşam Matbaası, 1935.Google Scholar
Şanda], Hüseyin AvniHarp Senesi İçinde Fabrikalarımızın Faaliyeti Arttı mı Azaldı mı?İktisadi Yürüyüş 27 (1941): 11.Google Scholar
Şanda], Hüseyin Avniİş Kanunu Nasıl Tatbik Ediliyor?Yeni Adam 201 (1937): 4.Google Scholar
Şanda], Hüseyin AvniKauçuk ve Deri Meselesi.Yeni Adam 24 (1934): 9.Google Scholar
Şevki, Mehmet Ali. Kurna Köyü (Kocaeli Yarımadası) Monografisinden Üç Makale. Siyasi İlimler Mecmuası 77–9 and 90 (1936–9).Google Scholar
Tahir, Kemal. Rahmet Yolları Kesti. İstanbul: Düşün, 1957.Google Scholar
Tahir, Kemal Sağırdere. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1971.Google Scholar
Tanç, Salahattin. Bir Cumhuriyet Askerinin Anıları. İstanbul: Doğan Kitap, 2017.Google Scholar
Tanju, Sadun. Doludizgin: Milliyet’in Kurucusu Naci Karacan-Bir Gazetecinin Hayatı. İstanbul. İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.Google Scholar
Tanman, Saffet. Batnas Tepelerinde Zaman. İstanbul: YKY, 2005.Google Scholar
Tanman, Saffet Ilgaz Dağlarından Batnas Tepelerine. İstanbul: YKY, 2008.Google Scholar
Taşçıoğlu, Sabiha, Kıyak, Fahrettin, Kazancı, Sadi and Güven, Ömer Faik. İçtihatlı ve İzahlı Ceza Hükümlerini Muhtevi Kanun ve Nizamnameler. Vol. 2. Ankara: Yıldız Matbaası, 1955.Google Scholar
Taşpınar, Adnan Halet, ed. The Tobacco Affairs. Ankara: State Monopolies of Turkey, 1939.Google Scholar
Tesal, Reşat Dürri. Selânik’ten İstanbul’a Bir Ömrün Hikâyesi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.Google Scholar
Tevfik, İhsan. İnsan ve Mekân Yüzüyle Mübadele: 1923’ten Bugüne Zorunlu Göç. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2017.Google Scholar
Toksoy, Ali Enver. “Cenup Hudutlarımızda Kaçakçılık.Resimli Ay 28 (1938): 20–2.Google Scholar
Topçuoğlu, İbrahim Sırrı. Savaş Yarası: Anılar ve Hikâyeler. İstanbul: Güryay Matbaası, 1977.Google Scholar
Toroslar, Ferman. Sürgün: İsyan Ateşinden Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile. İstanbul: Aras, 2013.Google Scholar
Toygar, Süreyya. “Kaçak Mes’elesi.Verim 78 (1935): 16.Google Scholar
Toygar, SüreyyaKaçakçılık İşleri II.Verim 11 (1936): 45.Google Scholar
[Tökin, İsmail Hüsrev. Türkiye Köy İktisadiyatı. İstanbul: Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1934.Google Scholar
Tuğal, B. Sıtkı. “Yine Köy Kanunu Tasarısı Hakkında.Türk İdare Dergisi 22/212 (1951): 1430.Google Scholar
Tuna, Orhan. “İş İstatistikleri.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 6/1–2 (1944–5): 325–48.Google Scholar
Turan, Kemal. Yeni Vergi Kanunları’nın Tatbiki Mahiyeti ve Tediye Kabiliyeti Hakkında Tahliller. İzmir: Hafız Ali Matbaası, 1931.Google Scholar
Turgut, Hulûsi, ed. Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2005.Google Scholar
Türkoğlu, Ömer. “Hüseyin Sami Bey’in Hayatı ve Ankara’daki Ajanlık Yılları.Kebikeç 4 (1996): 215–22.Google Scholar
Türkoğlu, Pakize. Kızlar da Yanmaz. Genç Cumhuriyet’te Köy Çocuğu Olmak. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.Google Scholar
Tütengil, Cavit Orhan. “Keçiller Köyü İncelemesi.Sosyoloji Dergisi 10–11 (1955): 3643.Google Scholar
Uğurlu, Kâmil. Kahramanmaraş Şehrengizi: Bir Maraş Güzellemesi. İstanbul: TEDEV, 2018.Google Scholar
Uluğ, Naşit Hakkı. Tunceli Medeniyete Açılıyor. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2007 (First edition, Cumhuriyet Matbaası, 1939).Google Scholar
Uluğer, A. Nazi. Polisin İdari, Siyasi, Adli Görevleri ve Tatbikatı. Ankara: Doğuş Matbaası, 1950.Google Scholar
Uran, Hilmi. Adana Ziraat Amelesi. İstanbul: Vakit Kitabevi, 1939.Google Scholar
Uran, Hilmi Hatıralarım. Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1959.Google Scholar
[Uryani], Ali Vahit. “Kemal Ümmi Hakkında.Halk Bilgisi Haberleri, 31 (1933): 212–17.Google Scholar
Us, Asım. Asım Us’un Hatıra Notları: 1930’dan 1950 Yılına Kadar Atatürk ve İsmet İnönü Devirlerine Ait Seçme Fıkralar. İstanbul: Vakit Matbaası, 1966.Google Scholar
Uyguner, Muzaffer. “Zuhuri ve Şiirleri.Türk Folklor Araştırmaları 69 (1955): 1093–4.Google Scholar
Vahdi, A. “Lastik Ayakkapların Yerli Sanayiye Verdiği Zararlar.Esnaf Meslek Mecmuası 7 (1934): 1416.Google Scholar
Varlık, Bülent, ed. Ali Tunalı: Vatana Hizmette 70 Yıl. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.Google Scholar
Varol, Muharrem. Tekkede Zaman: Üsküdar’da Rifâi Sandıkçı Dergâhı ve Vukuât-ı Tekâyâ. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017.Google Scholar
Velidedeoğlu, H. Veldet. “The Reception of the Swiss Civil Code in Turkey.” UNESCO International Social Science Bulletin 9/1 (1957): 60–5.Google Scholar
Vett, Carl. Dervişler Arasında İki Hafta: Danimarkalı Parapsikoloğun 1925 Yılında İstanbul’daki Kelâmî Dergâhı’nda Başından Geçen Son Derece İlginç Olaylar. Trans. Ethem Cebecioğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2004 (The first publication is in 1925 in Danish).Google Scholar
[Yalman], Ahmed Emin. The Development of Modern Turkey As Measured by Its Press. New York: Columbia University, AMS Press, 1914.Google Scholar
[Yalman], Ahmed Emin Turkey in the World War. New Haven, CT: Yale University Press, 1930.Google Scholar
Yasa, İbrahim. Hasanoğlan Köyü’nün İçtimaî-İktisadî Yapısı. Ankara: Doğuş Ltd. O. Matbaası for Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1955.Google Scholar
Yasa, İbrahim Sindel Köyü’nün Toplumsal ve Ekonomik Yapısı. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1960.Google Scholar
Yavuz, Fehmi. Anılarım. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, [n.d.].Google Scholar
Yelmen, Hasan. Kazlıçeşme’de 50 Yıl. İstanbul: Ezgi Ajans, 1998.Google Scholar
Yesari, Mahmut. Çulluk. İstanbul: Sühulet Kitaphanesi, 1927.Google Scholar
Yiğiter, Ümran Nazif [Zonguldak Milli Korunma Mahkemesi C.M.U. Muavini]. Kömür Havzasında Amele Hukuku. Zonguldak: n.p. 1943.Google Scholar
Yıldız, Celal. Dersim Dile Geldi: 1938’in Çocukları Konuştu. 2nd ed. İstanbul: Su Yayınları, 2008.Google Scholar
Yorulmaz, Hüseyin. Bir Neslin Öncüsü: Celal Hoca. İstanbul: Hat Yayınevi, 2011.Google Scholar
Yund, Kerim. “Ermenâk Ceviz Ağaçları.Verim 7–8 (1935): 811.Google Scholar
Zhukovski, Peter Mihailovich. Türkiye’nin Zirai Bünyesi. Ankara: Türkiye Şeker Fabrikaları, 1951.Google Scholar
Zoga, F. Ziya, and Muradoğlu, Hikmet. Yargıtay’ın Hususi Kanun ve Nizamnamelere Ait Yaşayan Bütün İçtihat ve Kararları. Vol. 2. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası, 1949.Google Scholar
Zorlutuna, Halide Nusret. Bir Devrin Romanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1978.Google Scholar
Ahmad, Feroz. “The Development of Working-Class Consciousness in Turkey.Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies. Ed. Lockman, Zachary, 133–64. New York: State University of New York Press, 1993.Google Scholar
Ahmad, Feroz The Making of Modern Turkey. London and New York: Routledge, 1993.Google Scholar
Ahmida, Ali Abdullatif, ed. Beyond Colonialism and Nationalism in the Maghrib: History, Culture and Politics. New York: Palgrave, 2000.Google Scholar
Akçam, Taner. The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.Google Scholar
Akçetin, Elif. “Anatolian Peasants in the Great Depression, 1929–1933.New Perspectives on Turkey 23 (2000): 79102.Google Scholar
Akıltepe, Habil, Malkoç, Sabri and Molbay, İhsan. Türkiye’de Şeker Sanayi ve Şeker Pancarı Ziraati. Ankara: Mars Matbaası, 1964.Google Scholar
Akın, Yiğit. “Reconsidering State, Party, and Society in Early Republican Turkey: Politics of Petitioning.International Journal of Middle East Studies 39/3 (2007): 435–57.Google Scholar
Akkaya, Yüksel. “İşçi Sınıfı ve Sendikacılık.Praksis 5 (2002): 131–76.Google Scholar
Akkaya, Yüksel, and Altıok, MetinCumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Düzen ve Kalkınma Kıskacında Emek.Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları. Ed. Bilmez, Bülent, 245–76. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.Google Scholar
Akkaya, Yüksel, and Altıok, Metin. “Çukurova’da İşçi Hareketi ve Sendikacılık.Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi. Vol. 1. 249–53. Ankara: Kültür Bakanlığı, and İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996–8.Google Scholar
Aksoy, Suat. 100 Soruda Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1971.Google Scholar
Akşit, Elif Ekin. “Ankara’nın Kılıkları, 1930: Boydan Boya Bir Karşı Koyma.Sanki Viran Ankara. Ed. Cantek, Funda Şenol, 149–74. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.Google Scholar
Aktar, Ayhan. Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.Google Scholar
Albayrak, Sadık. İrtica’ın Tarihçesi. Vols. 4–5. İstanbul: Araştırma Yayınları, 1990.Google Scholar
Albayrak, Sadık Türkiye’de Din Kavgası. İstanbul: Sebil Matbaacılık, 1975.Google Scholar
Aswad, Barbara C.Visiting Patterns among Women of the Elite in a Small Turkish City.Anthropological Quarterly 47/1 (1974): 927.Google Scholar
Avcı, Ali Haydar, “Bir Sosyal İsyancı: Ekıya Çöllo. Yaşamı ve Destanı.Folklor/Edebiyat 11/2 (1997): 31–8.Google Scholar
Ayanoğlu, Sedat, and Güneş, Yusuf. Orman Suçları Ders Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2003.Google Scholar
Ayaz, Hüseyin. “Türkiye’de Orman Mülkiyetinde Tarihi Süreç ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları III.” Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 1, 189–98 (Artvin, May 20–22, 2010).Google Scholar
Aydın, Cemil. The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.Google Scholar
Ayhan, Halis. Türkiye’de Din Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları, 2014.Google Scholar
Azak, Umut. “A Reaction to Authoritarian Modernization in Turkey: The Menemen Incident and the Creation and Contestation of a Myth, 1930–31.The State and the Subaltern: Modernization, Society and the State in Turkey and Iran. Ed. Atabaki, Touraj, 143–58. New York: I. B. Tauris, 2007.Google Scholar
Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Holquist, Michael. Trans. Emerson, Caryl and Holquist, Michael. Austin: University of Texas Press, 1981.Google Scholar
Bakhtin, Mikhail Speech Genres and Other Late Essays. Trans. McGee, Vern W.. Austin: University of Texas Press, 1986.Google Scholar
Barbir, Karl. Ottoman Rule in Damascus, 1708–1758. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi. “‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ ve Türkiye’de Zirai Bir Reformun Ana Meseleleri.Türkiye’de Toprak Meselesi: Toplu Eserler 1, 449521. İstanbul: Gözlem Yayınları, 1980 (Original version in İktisat Fakültesi Mecmuası, 6/1–2, 1946: 54–145).Google Scholar
Barkey, Karen. Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 1994.Google Scholar
Baumqarten, Linda. What Clothes Reveal: The Language of Clothing in Colonial and Federal America. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.Google Scholar
Bayar, Yeşim. “The Dynamic Nature of Educational Policies and Turkish Nation-Building: Where Does Religion Fit In?Secular State and Religious Society. Ed. Turam, Berna, 1938. New York: Palgrave Macmillan, 2012.Google Scholar
Bayat, Asef. Life As Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford, CA: Stanford University Press, 2013.Google Scholar
Bayat, Asef Street Politics: Poor People’s Movements in Iran. New York: Columbia University Press, 1997.Google Scholar
Baydar, Mustafa Çetin. Geçidi Bekleyen Şehir, Erzurum. Ankara: Akçağ, 1997.Google Scholar
Baykara, Tuncer. Osmanlılarda Medeniyet Kavramı. İstanbul. IQ Kültür Sanat Yayınları, 2007.Google Scholar
Bayrak, Mehmet. Eşkiyalık ve Eşkiya Türküleri: İnceleme, Antoloji. Ankara: Yorum Yayınevi, 1985.Google Scholar
Bayrak, Mehmet Kürtlere Vurulan Kelepçe: Şark Islahat Planı. Ankara: Özge Yayınları, 2009.Google Scholar
Bayrak, Mehmet Öykülerle Halk Anlatı Türküleri: İnceleme, Antoloji. Ankara: M. Bayrak, 1996.Google Scholar
Beinin, Joel. Workers and Peasants in the Modern Middle East. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.Google Scholar
Beinin, Joel, and Vairel, Frédérich. “Introduction: The Middle East and North Africa: Beyond Classical Social Movement Theory.” Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Ed. Benin, Joel and Vairel, Frédérich, 123. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.Google Scholar
Belge, Ceren. “Seeing the State: Kinship Networks and Kurdish Resistance in Early Republican Turkey.The Everyday Life of the State: A State in Society Approach. Ed. White, Adam, 1429. Seattle: University of Washington Press, 2013.Google Scholar
Bell, John D. Peasants in Power: Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union, 1899–1923. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.Google Scholar
Bender, Cemşid. Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları III. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1992.Google Scholar
Benhabib, Seyla. “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jurgen Habermas.Habermas and the Public Sphere. Ed. Calhoun, Craig, 7398. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.Google Scholar
Berik, Günseli, and Bilginsoy, Cihan. “The Labor Movement in Turkey: Labor Pains, Maturity, Metamorphosis.The Social History of Labor in the Middle East. Ed. Goldberg, Ellis Jay, 3764. Boulder, CO: Westview Press, 1996.Google Scholar
Bertaux, Sandrine. Ulusu Tasarlamak: 1920‘ler ve 1930‘larda Avrupa Devletleri / Projecting the Nation: European States in the 1920s and 1930s. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2006.Google Scholar
Beşikçi, İsmail. Doğu Anadolu’nun Düzeni: Sosyoekonomik ve Etnik Temeller. İstanbul: İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları, 2014.Google Scholar
Birtek, Faruk, and Çağlar, Keyder. “Agriculture and the State: An Inquiry into Agricultural Differentiation and Political Alliances: The Case of Turkey.Journal of Peasant Studies 2/4 (1975): 447–63.Google Scholar
Birtek, Faruk, and Keyder, ÇağlarTürkiye’de Devlet Tarım İlişkileri (1923–1950).” Toplumsal Tarih Çalışmaları. Ed. Keyder, Çağlar, 191220. Ankara: Dost Yayınevi, 1983.Google Scholar
Blok, Anton. “The Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered.Comparative Studies in Society and History 14/4 (1972): 495503.Google Scholar
Boratav, Korkut. “Anadolu Köyünde Savaş ve Yıkım: Bekir Eliçin’in Romanının Öğrettikleri ve Düşündürdükleri.Toplum ve Bilim 15–16 (1982): 6175.Google Scholar
Boratav, Korkut Türkiye İktisat Tarihi, 1908–2002. 9th ed. Ankara: İmge Kitabevi, 2005.Google Scholar
Bozarslan, Hamit. “Kurdish Nationalism in Turkey: From Tacit Contract to Rebellion (1919–1925).” Essays on the Origins of Kurdish Nationalism. Ed. Vali, Abbas. 163–90. Costa Mesa, CA: Mazda, 2003.Google Scholar
Bozdoğan, Sibel. Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. Washington, DC: University of Washington Press, 2001.Google Scholar
Brautigam, Deborah A.Introduction: Taxation and State-Building in Developing Countries.Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent. Ed. Brautigam, Deborah A., Fjeldstad, Odd-Helge and Moore, Mick, 133. New York: Cambridge University Press, 2008.Google Scholar
Brockett, Gavin D. How Happy to Call Oneself a Turk: Provincial Newspapers and the Negotiation of a Muslim Identity. Austin: University of Texas Press, 2012.Google Scholar
Brockett, Gavin D.Revisiting the Turkish Revolution, 1923–1938: Secular Reform and Religious ‘Reaction.’” History Compass 4/6 (2006): 160–72.Google Scholar
Brophy, James. Popular Culture and the Public Sphere in the Rhineland 1800–1850. London: Cambridge University Press, 2007.Google Scholar
Bulut, Faik. Dersim Raporları. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 1992.Google Scholar
Bulutay, Tuncer, Tezel, Yahya Sezai and Yıldırım., Nuri Türkiye Milli Geliri: 1923–1948. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1974.Google Scholar
Burg, David F. A World History of Tax Rebellions: An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots from Antiquity to the Present. New York: Routledge, 2004.Google Scholar
Cantek, Funda Şenol. Yaban”lar “Yerli”ler: Başkent Olma Sürecinde Ankara. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.Google Scholar
Cantek, Levent. “Kabadayıların ve Futbolun Mahallesi Hacettepe.Sanki Viran Ankara. Ed. Cantek, Funda Şenol, 175210. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.Google Scholar
Ceylan, Hasan Hüseyin. Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri I.İstanbul: Risale Yayınları, 1991.Google Scholar
Chalcraft, John T. Striking Cabbies of Cairo and Other Stories: Crafts and Guilds in Egypt, 1863–1914. New York: State University of New York Press, 2004.Google Scholar
Chatterjee, Partha. Nation and Its Fragments: Colonial and Post-colonial Histories. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.Google Scholar
Chehabi, Houchang. “The Banning of the Veil and Its Consequences.The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah, 1921–1941. Ed. Cronin, Stephanie, 193210. London: Routledge, 2003.Google Scholar
Chehabi, HouchangDress Codes for Men in Turkey and Iran.Men of Order, Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah. Ed. Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J., 209–37. London and New York: I. B. Tauris, 2004.Google Scholar
Cole, Juan. Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s ‘Urabi Movement. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.Google Scholar
Connerton, Paul. How Societies Remember. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1989.Google Scholar
Coxe, Anthony D. Hippisley. Smuggling in the West Country, 1700–1850. Exeter: A. Wheaton and Company, 1984.Google Scholar
Cronin, Stephanie. “Noble Robbers, Avengers and Entrepreneurs: Eric Hobsbawm and Banditry in Iran, the Middle East and the North Africa.Middle Eastern Studies 52/5 (2016): 845–70.Google Scholar
Cronin, Stephanie. “Resisting the New State: The Rural Poor, Land and Modernity in Iran, 1921–1941.Subalterns and Social Protest: History from Below in the Middle East and North Africa. Ed. Cronin, Stephanie, 141–70. New York: Routledge, 2008.Google Scholar
Cronin, Stephanie, ed. Anti-veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism, and the Politics of Dress. New York: Routledge, 2014.Google Scholar
Cündioğlu, Dücane. Meşrutiyetten Cumhuriyete Din ve Siyaset. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005.Google Scholar
Cündioğlu, Dücane Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi. İstanbul: Kitabevi, 1998.Google Scholar
Çalışkan, Koray. “‘Organism and Triangle’: A Short History of Labor Law in Turkey (1920–1950).New Perspectives on Turkey 15 (1996): 95118.Google Scholar
Çetin, Güneş, “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi.Yönetim ve Ekonomi 14/2 (2007): 171–87.Google Scholar
Çıladır, Sina. Zonguldak Havzasının Tarihi Gelişimi. Zonguldak: Genel Maden-İş Yayınları, 1994.Google Scholar
Çınar, Alev. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.Google Scholar
Çoker, Fahri. Türk Parlamento Tarihi: TBMM IV. Dönem (1931–1935). Vol. 1. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı, 1996.Google Scholar
Darendelioğlu, İlhan E. Türkiye’de Komünist Hareketleri. İstanbul: Toprak Yayınları, 1961.Google Scholar
Darnton, Robert. “An Early Information Society: News and the Media in Eighteenth-Century Paris.American Historical Review 105/1 (2000): 135.Google Scholar
Darnton, Robert The Great Cat Massacre and Other Episodes of French Cultural History. New York: Vintage Books, 1985.Google Scholar
Davies, Sarah. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.Google Scholar
Davis, Fanny. Osmanlı Hanımı: 1718’den 1918’e Bir Toplumsal Tarih. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.Google Scholar
Davison, Andrew. Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik: Hermenötik Bir Yeniden Değerlendirme. Trans. Birkan, Tuncay. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.Google Scholar
Dehne, Harald. “Have We Come Any Closer to Alltag? Everyday Reality and Workers’ Lives as an Object of Historical Research in the German Democratic Republic.The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Ed. Lüdtke, Alf. Trans. Templer, William, 116–49. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.Google Scholar
Demirel, Fatmagül. “Osmanlı Devleti’nde Tuz Gelirlerinin Düyûn-ı Umumiye’ye Devredilmesinden Sonra Tuz Kaçakçılığı.İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi 1 (2002): 147–57.Google Scholar
Dobb, Maurice. Studies in the Development of Capitalism. London: George Routledge & Sons, 1946.Google Scholar
Doğruel, Fatma, and Doğruel, A. Suut. Osmanlı’dan Günümüze Tekel. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.Google Scholar
Dölen, Emre, and Koraltürk, Murat. İlk Çimento Fabrikamızın Öyküsü, 1910–2004. İstanbul: Lafarge Aslan Çimento, 2004.Google Scholar
Duben, Alan, and Behar, Cem. İstanbul Households: Marriage, Family and Fertility (1880–1940). New York: Cambridge University Press, 1991.Google Scholar
Duman, Doğan. “Cumhuriyet Baloları.Toplumsal Tarih 37 (1997): 44–8.Google Scholar
Durakbaşa, Ayşe, and Aynur, İlyasoğlu. “Formation of Gender Identities in Republican Turkey and Women’s Narratives as Transmitters of ‘Herstory’ of Modernization.Journal of Social History 35/1 (2001): 195203.Google Scholar
Dural, Halil. Bize Derler Çakırca: 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Eşkıyalar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.Google Scholar
Ege, Rıdvan. Türkiye’nin Sağlık Hizmetleri ve İsmet Paşa. Ankara: Türk Hava Kurumu Basımevi, 1992.Google Scholar
Egesoy, Muzaffer. Cumhuriyet Devrinde Vasıtasız Vergiler. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü, 1962.Google Scholar
Ekin, Nusret. “Memleketimizde İşçi Devri Mevzuunda Yapılan Araştırmalar ve Ortaya Koydukları Neticeler.Sosyal Siyaset Konferansları, 9–10-11. Kitap, 123–92. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1960.Google Scholar
Eldem, Vedat. Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994.Google Scholar
Eley, Geoff, and Nield, Keith. “Why Does Social History Ignore Politics?Social History 5/2 (1980): 249–71.Google Scholar
Emrence, Cem. Serbest Cumhuriyet Fırkası: 99 Günlük Muhalefet. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.Google Scholar
Ergut, Ferdan. Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.Google Scholar
Erişçi, Lütfi. Sosyal Tarih Çalışmaları. İstanbul: Tüstav Yayınları, 2003.Google Scholar
Esen, A. Kıvanç. “Tek Parti Dönemi Cami Kapatma/Satma Uygulamaları.Tarih ve Toplum 13 (2011): 91158.Google Scholar
Eski, Mustafa. İsmet İnönü’nün Kastamonu Gezileri. İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1995.Google Scholar
Evans, Fred. “Language and Political Agency: Derrida, Marx, and Bakhtin.Southern Journal of Philosophy 27/4 (1990): 505–23.Google Scholar
Farge, Arlette. Subversive Words: Public Opinion in Eighteenth-Century France. Trans. Morris, Rosemary. Malden: Polity Press, 2005.Google Scholar
Farge, Arlette, and Revel, Jacques. The Vanishing Children of Paris: Rumor and Politics before the French Revolution. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya. Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople under Ottomans. London and New York: I. B. Tauris, 2011.Google Scholar
Figes, Orlando, and Kolonitskii, Boris. Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.Google Scholar
Fitzpatrick, Sheila. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York: Oxford University Press, 2000.Google Scholar
Fitzpatrick, Sheila Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1996.Google Scholar
Fox-Genovese, Elizabeth, and Genovese., Eugene D.The Political Crisis of Social History: A Marxian Perspective.Journal of Social History 10/2 (1976): 205–20.Google Scholar
Fraser, Nancy. “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy.Habermas and the Public Sphere. Ed. Calhoun, Craig, 109–42. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.Google Scholar
Friedrich, Carl J., and Brzezinski, Zbigniew. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.Google Scholar
Garnett, Lucy M. J. Mysticism and Magic in Turkey: An Account of the Religious Doctrines, Monastic Organisation, and Ecstatic Powers of the Dervish Orders. London: Sir Isaac Pitman & Sons, 1912.Google Scholar
Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.Google Scholar
Gemalmaz, Mehmet Semih. Türk Kıyafet Hukuku ve Türban (Tarihçe, İdeoloji, Mevzuat, İçtihat, Siyaset). İstanbul: Legal, 2005.Google Scholar
Georgeon, François. Sultan Abdülhamid. Translated by Ali Berktay. İstanbul: Homer Kitabevi, 2006.Google Scholar
Ginzburg, Carlo. The Cheese and the Worms: The Cosmos of A Sixteenth Century Miller. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1992.Google Scholar
Gluckman, Max. “Gossip and Scandal.Current Anthropology 4/3 (1963): 307–15.Google Scholar
Göksu, Emel. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 2003.Google Scholar
Gözaydın, İştar. Diyanet: Türkiye Cumhuriyetinde Dinin Tanzimi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.Google Scholar
Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham, NC: Duke University Press, 1999.Google Scholar
Güler, Birgün Ayman, ed. Açıklamalı Yönetim Zamandizini, 1929–1939. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2007.Google Scholar
Gülmez, Mesut. “1932 İş Yasası Tasarısı Konusuna Amele Birliği’nin ve Madencilerin Görüşleri.Amme İdaresi Dergisi 17/4 (1984): 135–72.Google Scholar
Gülmez, MesutAmele Teali Cemiyetinin 1927 İş Yasası Tasarısına Karşı Hazırladığı ‘İşçi Layihası.’” Amme İdaresi Dergisi 16/2 (1983): 7086.Google Scholar
Gülmez, Mesut Türkiye’de 1936 Öncesinde İşçi Hakları. Ankara: Türkiye Yol-İş Sendikası’nın Türkiye İşçi Hakları Kitabından Ayrı Basım, 1986.Google Scholar
Gümüş, Cantürk. Türk Orman Devrimi. Ankara: Türkiye Ormancılar Derneği, 2018.Google Scholar
Gürbüz, A. Cenani. Mondros’tan Milenyuma Türkiye’de İsyanlar, Olaylar ve Bölücü Faaliyetler. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları, 2006.Google Scholar
Güriz, Adnan. “Evlilik Dışı Birleşmeler ve Bu Birleşmelerden Doğan Çocuklar.Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine İncelemeler. Ed. Güriz, Adnan and Benedict, Peter, 93162. Ankara: Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları, 1974.Google Scholar
Güzel, M. Şehmus. “1940’larda İşgücünün (İşçilerin) Özellikleri.Mülkiyeliler Birliği Dergisi 119 (1990): 1822.Google Scholar
Güzel, M. Şehmus Türkiye’de İşçi Hareketleri (1908–1984). İstanbul: Kaynak Yayınları, 1996.Google Scholar
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.Google Scholar
Hallı, Reşat. Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar (1924–1938). Ankara: Genelkurmay Harb Tarihi Başkanlığı, 1972.Google Scholar
Hathaway, Jane. Politics of Household in Ottoman Egypt: The Rise of Qazdağlıs. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.Google Scholar
Hazar, Nurettin. T. C. Ziraat Bankası, 1863–1983. Ankara: T. C. Ziraat Bankası, 1986.Google Scholar
Hegland, Mary E.The Power Paradox in Muslim Women’s Majales: North West Pakistani Mourning Rituals As Sites of Contestation over Religious Politics, Ethnicity and Gender.Gender, Politics and Islam. Ed. Saliba, Therese, Allen, Carolyn and Hovard, Judith A., 95132. Chicago: Univerity of Chicago Press, 2002.Google Scholar
Heper, Metin. The State Tradition in Turkey. Walkington: Eothen Press, 1985.Google Scholar
Hershlag, Z. Yehuda. Turkey: The Challenge of Growth. Leiden: E. J. Brill, 1968.Google Scholar
Hill, Christopher. The Century of Revolution, 1603–1714. New York and London: Norton, 1982.Google Scholar
Hirschman, Albert O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.Google Scholar
Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991. New York: Vintage Books, 1994.Google Scholar
Hobsbawm, Eric Bandits. New York: Pantheon Books, 1981.Google Scholar
Hobsbawm, EricHistory from Below: Some Reflections.History from Below: Studies in Popular Protest and Popular Ideology. Ed. Krants, Frederick, 1327. Oxford and New York: Basil Blackwell, 1998.Google Scholar
Hobsbawm, Eric Uncommon People: Resistance, Rebellion and Jazz. New York: New Press, 1998.Google Scholar
Hunt, Alan. “Rights and Social Movements: Counter-Hegemonic Strategies.” Journal of Law and Society 17/3 (1990): 309–28.Google Scholar
Hunt, Lynn. Politics, Culture and Class in the French Revolution. Berkeley: University of California Press, 1984.Google Scholar
Issawi, Charles, ed. The Economic History of the Middle East, 1800–1914: A Book of Readings. Chicago: University of Chicago Press, 1966.Google Scholar
İçduygu, Ahmet, Sirkeci, İbrahim and Aydıngün, İsmail. “Türkiye’de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketine Etkisi.Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı 6–8 Haziran 1997, 207–44. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.Google Scholar
İlkin, Selim. “Devletçilik Döneminin İlk Yıllarında İşçi Sorununa Yaklaşım ve 1932 İş Kanunu Tasarısı.” ODTÜ Gelişme Dergisi, Special Issue (1978): 251348.Google Scholar
İmamoğlu, Memedali. “Ödeşmek.” http://nihatakkaraca.blogspot.com, May 6, 2007.Google Scholar
İnalcık, Halil. Osmanlı Tarihi’nde İslâmiyet ve Devlet. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.Google Scholar
İslamoğlu, Mustafa. İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi. İstanbul: Denge Yayınları, 2003.Google Scholar
İslamoğlu-İnan, Huri, ed. The Ottoman Empire and the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1987.Google Scholar
Jäeschke, Gotthard. “Türk Hukukunda Evlenme Aktinin Şekli.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 18/3–4 (1952): 1128–54.Google Scholar
Jäeschke, Gotthard Yeni Türkiye’de İslamcılık. Trans. Örs, H.. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1972.Google Scholar
Johnson, Christopher. “Economic Change and Artisan Discontent: The Tailors’ History, 1800–1848.Revolution and Reaction: 1848 and the Second French Republic. Ed. Price, Roger, 87114. London: Croom Helm, 1975.Google Scholar
Jwaideh, Wadie. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi: Kökenleri ve Gelişimi. Introduction by van Bruinessen, Martin. 5th ed. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.Google Scholar
Kahraman, Kemal. Millî Mücadele. İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992.Google Scholar
Kandiyoti, Deniz. “Women, Islam, and the State.Political Islam. Ed. Beinin, Joel and Stork, Joe, 185–93. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997.Google Scholar
Kara, İsmail. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm. Vol. 1. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.Google Scholar
Kara, Mustafa. Din, Hayat ve Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999.Google Scholar
Kara, Mustafa Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 1839–2000. İstanbul: Dergâh Yayınevi, 2010.Google Scholar
Karaalioğlu, Seyit Kemal. Türk Romanları. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1989.Google Scholar
Karakışla, Yavuz Selim. “The 1908 Strike Wave in the Ottoman Empire.Turkish Studies Association Bulletin 16/2 (1992): 153–77.Google Scholar
Karaömerlioğlu, M. Asım. “Bir Tepeden Reform Denemesi: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun Hikayesi.Birikim 107 (1998): 31–7.Google Scholar
Karaömerlioğlu, M. Asım Orada Bir Köy Var Uzakta: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.Google Scholar
Karaömerlioğlu, M. AsımThe People’s Houses and the Cult of the Peasant in Turkey.Middle Eastern Studies 34/4 (1998): 6791.Google Scholar
Karatepe, Şükrü. Türkiye’de Tek Parti Dönemi. İstanbul: İz Yayıncılık, 1997.Google Scholar
Karpat, Kemal. Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm. Ankara: İmge Kitabevi, 2003.Google Scholar
Karras, Alan L. Smuggling: Contraband and Corruption in World History. New York: Rowman & Littlefield, 2012.Google Scholar
Katouzian, Homa. “State and Society under Reza Shah.Men of Order, Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah. Ed. Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J., 1343. London and New York: I. B. Tauris, 2004.Google Scholar
Katznelson, Ira. “Working Class Formation: Constructing Class and Comparisons.Working-Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States. Ed. Katznelson, I. and Zolberg, A. R., 341. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.Google Scholar
Kaye, Harvey J. The British Marxist Historians: An Introductory Analysis. New York: St. Martin’s Press, 1984.Google Scholar
Kazgan, Gülten. “Türk Ekonomisinde 1927–1935 Depresyonu, Kapital Birikimi ve Örgütleşmeler.Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, 231–74. İstanbul: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği, 1977.Google Scholar
Keleş, Ruşen. 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1972.Google Scholar
Kerkvliet, Benedict J. Tria. Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.Google Scholar
Kershaw, Ian. The Nazi Dictatorship Problems and Perspectives of Interpretation. London: Arnold Press, 2000.Google Scholar
Kershaw, Ian Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933–1945. Oxford: Oxford University Press, 2002.Google Scholar
Keskinoğlu, İvrem. “Türkiye’de Grevler.Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi. Vol 1, 492–6. İstanbul: Kültür Bakanlığı & Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996–8.Google Scholar
Kévorkian, Raymond. Armenian Genocide: A Complete History. London: I. B. Tauris, 2011.Google Scholar
Keyder, Çağlar. State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development. London; New York: Verso, 1987.Google Scholar
Keyder, ÇağlarTürk Demokrasisinin Ekonomi Politiği.Geçiş Sürecinde Türkiye. Ed. Shick, Irvin C. and Tonak, Ertuğrul A, 3875. İstanbul: Belge Yayınları, 1998.Google Scholar
Keyder, ÇağlarTürk Tarımında Küçük Meta Üretiminin Yerleşmesi (1946–1960).Türkiye’de Tarımsal Yapılar. Ed. Pamuk, Şevket and Toprak, Zafer, 163–75. Ankara: Yurt Yayınevi, 1988.Google Scholar
Khoury, Dina Rizk. State and Provincial Society in the Ottoman Empire, 1540–1834. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.Google Scholar
Kılıç, M. Zeki. Erzurum Fıkraları. İstanbul: Erzurum Kitaplığı, 2001.Google Scholar
Kıray, Mübeccel B. Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1999.Google Scholar
Kısakürek, Necip Fazıl. Son Devrin Din Mazlumları. İstanbul: BD Yayınları, 1974.Google Scholar
Kıvılcımlı, Hikmet. İhtiyat Kuvvet Milliyet (Şark), İstanbul: Yol Yayınları, 1979.Google Scholar
Kıvılcımlı, Hikmet Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı. İstanbul: Sosyal İnsan Yayınları, 2008.Google Scholar
Kıvılcımlı, Hikmet Yol 2. İstanbul: Bibliotek Yayınları, 1992.Google Scholar
Kinross, Lord. Mustafa Kemal: Bir Milletin Yeniden Doğuşu. Trans. Yeğinobalı, N. and Tezel, A.. İstanbul: Sander Yayınevi, 1966.Google Scholar
Koca, Hüseyin. Yakın Tarihten Günümüze Hükümetlerin Doğu-Güneydoğu Anadolu Politikaları: Umumi Müfettişlikten Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine. Konya: Mikro Basım Yayım, 1998.Google Scholar
Koç, Bekir. “Osmanlı Devletindeki Orman ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma.OTAM 10 (2000): 139–58.Google Scholar
Koç, Yıldırım. 100 Soruda Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1998.Google Scholar
Koç, Yıldırım1923–1950 Döneminde CHP’nin İşçi Sınıfı Korkusu.Mülkiyeliler Birliği Dergisi 170 (1994): 43–4.Google Scholar
Koç, YıldırımTürkiye’de 1923–1946 Döneminde Mülksüzleşme ve İşçi Sınıfının Oluşumu.Mülkiyeliler Birliği Dergisi 174 (1994): 1428.Google Scholar
Koç, Yıldırım Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi, Olaylar- Değerlendirmeler. Ankara: Yol-iş Sendikası Yayınları, 1996.Google Scholar
Koçak, Cemil. Tek Parti Döneminde Muhalif Sesler. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.Google Scholar
Koraltürk, Murat. “İşçi Sicil Dosyalarının Dili: Aslan ve Eskihisar Çimento Fabrikaları İşçi Sicil Dosyalarından Notlar.Bilanço ’98, 75 Yılda Çarkları Döndürenler. Ed. Baydar, Oya and Dinçel, Gülay, 221–7. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.Google Scholar
Koraltürk, MuratŞirket-i Hayriye Tekaüd Sandığı.Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi. Vol. 3, 126–7. İstanbul: Kültür Bakanlığı and İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996–8.Google Scholar
Korniyenko, Radmir Platonovich. The Labor Movement in Turkey (1918–1963). Washington, DC: US Department of Commerce, Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, Joint Publications Research Service, 1967.Google Scholar
Köker, Levent. Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1990.Google Scholar
Köymen, Oya. Kapitalizm ve Köylülük: Ağalar, Üretenler, Patronlar. İstanbul: Yordam Kitap, 2008.Google Scholar
Kumar, Arun. “Beyond Muffled Murmurs of Dissent? Kisan Rumour in Colonial Bihar.Journal of Peasant Studies 28/1 (2000): 95125.Google Scholar
Kuru, Ahmet T. Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.Google Scholar
Kuruç, Bilsay. Belgelerle Türkiye İktisat Politikası. Vol. 1. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1988.Google Scholar
Kuruç, Bilsay Belgelerle Türkiye İktisat Politikası. Vol. 2. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1993.Google Scholar
Kutay, Cemal. “Halil Menteşe’nin Tuz Hikâyesi.Tarih Sohbetleri 5, 1967: 1618.Google Scholar
Kutay, Cemal Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevî Mimarları. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1973.Google Scholar
Kutluk, Halil. Türkiye Ormancılığı İle İlgili Tarihi Vesikalar. Vol. 2. Ankara: Ongun Kardeşler Matbaası, 1967.Google Scholar
Küçük, Hülya. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003.Google Scholar
Küçük, HülyaSufi Reactions against the Reforms after Turkey’s National Struggle: How a Nightingale Turned into a Crow.The State and the Subaltern: Modernization, Society and the State in Turkey and Iran. Ed. Atabaki, Touraj, 123–42. London and New York: I. B. Tauris, 2007.Google Scholar
Küçükerman, Önder. Batı Anadolu’daki Türk Halıcılık Geleneği İçinde İzmir Limanı ve Isparta Halı Fabrikası. Ankara: Sümerbank/Sümerhalı, 1990.Google Scholar
Küçükerman, Önder Geleneksel Türk Sanayii ve Beykoz Fabrikası. Ankara: Sümerbank, 1988.Google Scholar
Lasswell, Harold D. Politics: Who Gets What, When, How? Cleveland, OH: World, 1958.Google Scholar
Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. London and New York: Oxford University Press, 1961.Google Scholar
Lindisfarne, Nancy. Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet, İslâm ve Türk Cumhuriyetçiliği. Trans. Somuncuoğlu, Selda. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.Google Scholar
Lloyd, Peter. Slums of Hope: Shanty Towns of the Third World. Middlesex: Penguin, 1979.Google Scholar
Lockman, Zachary, ed. Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies. New York: State University of New York Press, 1993.Google Scholar
Longuenesse, Elisabeth. “Labor in Syria: The Emergence of New Identities.The Social History of Labor in the Middle East. Ed. Goldberg, E. Jay, 99129. Boulder, CO: Westview Press, 1996.Google Scholar
Ludden, David, ed. Reading Subaltern Studies: Critical History, Contested Meaning and the Globalization of South Asia. London: Anthem, 2002.Google Scholar
Lüdtke, Alf. “What Happened to the ‘Fiery Red Glow’? Workers’ Experiences and German Fascism.The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Ed. Alf, Lüdtke. Trans. Templer, William, 198251. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.Google Scholar
Lüdtke, AlfWhat Is the History of Everyday Life and Who Are Its Practitioners?The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Ed. Alf, Lüdtke. Trans. Templer, William, 340. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.Google Scholar
Magnarella, Paul J. Anatolia’s Loom: Studies in Turkish Culture, Society, Politics and Law. İstanbul: ISIS Press, 1998.Google Scholar
Mah, Harold. “Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Historians.Journal of Modern History 72 (2000): 153–82.Google Scholar
Mahir-Metinsoy, Elif. Mütareke Dönemi İstanbulu’nda Moda ve Kadın, 1918–1923. İstanbul: Libra Books, 2014.Google Scholar
Mahir-Metinsoy, Elif Ottoman Women during World War I: Everyday Experiences, Politics and Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.Google Scholar
Makal, Ahmet. Ameleden İşçiye: Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.Google Scholar
Keskinoğlu, Ahmet Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946–1963. Ankara: İmge Kitabevi, 2002.Google Scholar
Keskinoğlu, Ahmet Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920–1946. Ankara: İmge Kitabevi, 1999.Google Scholar
Marcus, Abraham. The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century. New York: Columbia University Press, 1989.Google Scholar
Mardin, Şerif. “Religion and Secularism in Turkey.Atatürk: The Founder of a Modern State. Eds. Özbudun, Ergun and Kazancıgil, Ali, 191218. London. C. Hurst and Company, 1981.Google Scholar
Mardin, Şerif Türkiye’de Toplum ve Siyaset, Makaleler. Vol. 1. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.Google Scholar
Margulies, Roni, and Yıldızoğlu, Ergin. “The Resurgence of Islam and the Welfare Party in Turkey.Political Islam. Eds. Beinin, Joel and Stork, Joe, 144–53. Berkeley: University of California Press, 1997.Google Scholar
Massicard, Elise. “The Incomplete Civil Servant? The Figure of the Neighbourhood Headman (Muhtar).Order and Compromise: Government Practices in Turkey from the Late Ottoman Empire to the Early 21st Century. Ed. Aymes, Marc, Gourisse, Benjamin and Massicard, Elise, 256–90. Leiden and Boston: Brill, 2015.Google Scholar
May, Trevor. Smugglers and Smuggling. Oxford: Shire, 2014.Google Scholar
McDowall, David. A Modern History of the Kurds. London: I. B. Tauris, 2004.Google Scholar
McGowen, Randal. “Power and Humanity, or Foucault among Historians.Reassessing Foucault: Power, Medicine, and the Body. Ed. Jones, Colin and Porter, Roy, 91112. New York: Routledge, 1998.Google Scholar
Metinsoy, Murat. “‘Blat, Stalin’den Büyüktür’: Erken Dönem Sovyet Sosyal Tarihçiliğinde Revizyonizm.Tarih ve Toplum 7 (2008): 181244.Google Scholar
Metinsoy, MuratEveryday Resistance and Selective Adaptation to the Hat Reform in Early Republican Turkey.International Journal of Turcologia 8/16 (2013): 749.Google Scholar
Metinsoy, MuratEveryday Resistance to Unveiling and Flexible Secularism in Early Republican Turkey.Anti-veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism, and the Politics of Dress. Ed. Cronin, Stephanie, 86117. New York: Routledge, 2014.Google Scholar
Metinsoy, MuratFragile Hegemony, Flexible Authoritarianism and Governing from Below: Politicians’ Report in Early Republican Turkey.International Journal of Middle East Studies 43/4 (2011): 699719.Google Scholar
Metinsoy, Muratİkinci Dünya Savaşı Yıllarında Zonguldak Kömür Ocaklarında Ücretli İşçi Mükellefiyeti ve İşçi Direnişi.Zonguldak Kent Tarihi Bienali’nden Seçmeler, 93112. Zonguldak: ZOKEV & TMMOB, 2005.Google Scholar
Metinsoy, Murat İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye: Gündelik Yaşamda Devlet ve Toplum. İstanbul: Homer Kitabevi, 2007 (Revised 3rd ed. İş Bankası Kültür Yayınları, 2020).Google Scholar
Metinsoy, MuratKemalizmin Taşrası: Erken Cumhuriyet Taşrasında Parti, Devlet ve Toplum.Toplum ve Bilim 118 (2010): 124–64.Google Scholar
Migdal, Joel S.Finding the Meeting Ground of Fact and Fiction: Some Reflections on Turkish Modernization.Rethinking Modernity and National Identity. Ed. Bozdoğan, Sibel and Kasaba, Reşat, 252–60. Washington, DC: University of Washington Press, 1997.Google Scholar
Migdal, Joel S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.Google Scholar
Migdal, Joel S. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.Google Scholar
Mouffe, Chantal. “Hegemony and Ideology in Gramsci.Gramsci and Marxist Theory. Ed. Mouffe, Chantal, 168204. London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1979.Google Scholar
Nawid, Senzil K. Religious Response to Social Change in Afghanistan, 1919–1929: King Amanallah and the Afghan Ulama. Costa Mesa, CA: Mazda, 2000.Google Scholar
Nirun, Nihat. “Suç Hadisesinin Sosyal Sebepleri Üzerine Bir Araştırma.Suut Kemal Yetkin’e Armağan, 121–88. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1968.Google Scholar
Norton, John. “Faith and Fashion in Turkey.Languages of Dress in the Middle East. Ed. Lindisfarne-Tapper, Nancy and Ingham, Bruce, 149–77. London: Curzon and the Centre of Near and Middle Eastern Studies, SOAS, 1997.Google Scholar
Oğuz, Şeyda. 1927 Adana Demiryolu Grevi. İstanbul: TÜSTAV, 2005.Google Scholar
Olson, Robert W. The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion, 1880–1925. Austin: University of Texas Press, 1989.Google Scholar
O’Malley, Pat. “Social Bandits, Modern Capitalism and the Traditional Peasantry: A Critique of Hobsbawm.Journal of Peasant Studies 6/4 (1979): 489501.Google Scholar
Owen, Roger, and Pamuk, Şevket. A History of Middle East Economies in the Twentieth Century. London: I. B. Tauris, 1998.Google Scholar
Ökten, Ertuğrul. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tütün.Tütün Kitabı. Ed. Naskali, Emine Gürsoy, 155–90. İstanbul: Kitabevi, 2003.Google Scholar
Önder, İzzettin. “Cumhuriyet Döneminde Tarım Kesimine Uygulanan Vergi Politikası.Türkiye’de Tarımsal Yapılar: [Bildiriler]. Ed. Pamuk, Şevket and Toprak, Zafer, 113–33. Ankara: Yurt Yayınları, 1988.Google Scholar
Öz, Esat. Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1992.Google Scholar
Özbay, Ferhunde. Aile, Kent ve Nüfus. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.Google Scholar
Özbek, Nadir. “Kemalist Rejim ve Popülizmin Sınırları: Büyük Buhran ve Buğday Alım Politikaları.Toplum ve Bilim, 96 (2003): 219–40.Google Scholar
Özcan, Zeynep. İnönü Dönemi Dini Hayat. İstanbul: Dem Yayınları, 2015.Google Scholar
Özçelik, Mustafa. 1830–1950 Arasında Tütüncülerin Tarihi. İstanbul: Tüstav Yayınları, 2003.Google Scholar
Özköse, Kadir. “Kurtuluş Savaşı’na Katılan Din Bilginleri ve Tekkeler.Somuncu Baba 77 (2007): 1821.Google Scholar
Özoğlu, Hakan. Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries. New York: State University of New York Press, 2004.Google Scholar
Öztürk, Kazım. Türk Parlamento Tarihi (1927–1931). Vol. 1. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 1995.Google Scholar
Öztürk, Saygı. İsmet Paşa’nın Kürt Raporu. 5th ed. İstanbul: Doğan Kitap, 2008.Google Scholar
Öztürk, Serdar. Cumhuriyet Türkiye’sinde Kahvehane ve İktidar, 1930–1945. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2005.Google Scholar
Paine, Robert. “What Is Gossip About? An Alternative Hypothesis.Man 2/2 (1967): 278–85.Google Scholar
Pamuk, Orhan. Istanbul: Memories and the City. London: Faber & Faber, 2006.Google Scholar
Pamuk, Şevket. “Intervention during the Great Depression: Another Look at Turkish Experience.The Mediterranean Response to Globalization before 1950. Ed. Pamuk, Şevket and Williamson, Jeffrey G, 321–39. New York: Routledge, 2000.Google Scholar
Pamuk, ŞevketSon 200 Yılda Türkiye’de ve Dünyada Sağlık ve Eğitim.Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak. Ed. Cömert, Hasan, Özçelik, Emre and Voyvoda, Ebru, 1126. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.Google Scholar
Pamuk, Şevket Uneven Centuries: Economic Development of Turkey since 1800. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018.Google Scholar
Pamuk, ŞevketWar, State Economic Policies and Resistance by Agricultural Producers in Turkey, 1939–1945.Peasants and Politics in the Middle East. Ed. Kazemi, Farhad and Waterbury, John, 125–42. Miami: Florida International University Press, 1991.Google Scholar
Parla, Taha, and Davison, Andrew. Corporatist Ideology in Kemalist Turkey: Progress or Order? Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2004.Google Scholar
Peirce, Leslie. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York and Oxford: Oxford University Press, 1993.Google Scholar
Perry, Elizabeth J. Challenging the Mandate of Heaven: Social Protests and State Power in China. New York: M. E. Sharpe, 2002.Google Scholar
Peters, Rudolph. “The Battered Dervishes of Bab Zuwayla: A Religious Riot in Eighteenth-Century Cairo.Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam. Ed. Levtzion, Nehemia and Voll, John O., 93115. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987.Google Scholar
Peukert, Detlev J. K. Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition, and Racism in Everyday Life. Trans. Deveson, Richard. New Haven, CT: Yale University Press, 1987.Google Scholar
Philipson, David. Smuggling: A History 1700–1970. Newton Abbot: David & Charles, 1973.Google Scholar
Pipes, Richard. Russia under the Old Regime. New York: Scribner, 1974.Google Scholar
Poullada, Leon P. Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919–1929: King Amanullah’s Failure to Modernize a Tribal Society. New York: Cornell University Press, 1973.Google Scholar
Quataert, Donald. “The Commercialization of Agriculture in Ottoman Turkey.International Journal of Turkish Studies 1 (1980): 3855.Google Scholar
Quataert, Donald Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.Google Scholar
Quataert, Donald Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881–1908: Reactions to European Economic Penetration. New York: New York University Press, 1983.Google Scholar
Quataert, DonaldWorkers and the State during the Late Ottoman Empire.The State and the Subaltern: Modernization, Society and the State in Turkey and Iran. Ed. Atabaki, Touraj, 1730. New York: I. B. Tauris, 2007.Google Scholar
Quataert, Donald, and Zürcher, E. J., eds. Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler, 1839–1950. Trans. Ekiz, Cahide, 155–95. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.Google Scholar
Rudé, George F. E. The Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and England. New York: Wiley, 1964.Google Scholar
Ruff, Julius R. Violence in Early Modern Europe, 1500–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.Google Scholar
Sadi, Kerim. Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı. İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.Google Scholar
Saraçoğlu, Fatih. “1930–1939 Döneminde Vergi Politikası.Maliye Dergisi 157 (2009): 131–49.Google Scholar
Sarıkoyuncu, Ali. Millî Mücadelede Din Adamları. Vol. 2. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1997.Google Scholar
Saymen, Ferit Hakkı. Türkiye’de Sosyal Sigortaların Gelişme Hareketleri ve Yeni Temayülleri. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1953.Google Scholar
Scott, James C. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of the Upland Southeast Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 2010.Google Scholar
Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.Google Scholar
Scott, James C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South-East Asia. New Haven, CT: Yale University Press, 1976.Google Scholar
Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press, 1985.Google Scholar
Scott, Richard B. The Village Headman in Turkey: A Case Study. Ankara: Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East, 1968.Google Scholar
Shanin, Teodor, ed. Peasants and Peasant Societies. Middlesex: Penguin, 1971.Google Scholar
Shaw, Stanford, and Shaw, Ezel Kural. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.Google Scholar
Silier, Oya. Türkiye’de Tarımsal Yapının Gelişimi (1923–1938). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, 1981.Google Scholar
Steinberg, Marc W. Fighting Words: Working-Class Formation, Collective Action, and Discourse in Early Nineteenth-Century England. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.Google Scholar
Stirling, Paul. Culture and Economy: Changes in Turkish Villages. Huntingdon: Eothen, 1993.Google Scholar
Strohmeier, Martin, and Yalçın-Heckmann, Lale. Kürtler: Tarih, Siyaset, Kültür. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.Google Scholar
Suny, Ronald Grigor, Göçek, Fatma Müge and Naimark, Norman M. A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press, 2011.Google Scholar
Sülker, Kemal. 100 Soruda Türkiye’de İşçi Hareketleri. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1973.Google Scholar
Süreyyapaşa, Dokuma Fabrikası Grevi.” Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi. Vol. 3. Ankara: Kültür Bakanlığı & İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996–8.Google Scholar
Szyliowicz, Joseph S. Political Change in Rural Turkey: Erdemli. The Hague: Mouton, 1966.Google Scholar
Şimşir, Bilâl N. Kürtçülük II, 1924–1999. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2009.Google Scholar
Talas, Cahit. İçtimai İktisat. Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1961.Google Scholar
Tan, Mine Göğüş, Şahin, Özlem, Sever, Mustafa and Bora, Aksu. Cumhuriyet’te Çocuktular. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.Google Scholar
Tapper, Richard. Islam in Modern Turkey. London: I. B. Tauris, 1991.Google Scholar
Taşkıran, Tezer. Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1973.Google Scholar
Tauger, Mark B.Soviet Peasants and Collectivization, 1930–1939, Resistance and Adaptation.Journal of Peasant Studies 31/3–4 (2004): 427–56.Google Scholar
Tekeli, İlhan, and İlkin, Selim. Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1982.Google Scholar
Teymur, Atanur. Kahvede Konuştular Camide Buluştular. İstanbul: Fatih Yayınevi, 1970.Google Scholar
Tezel, Yahya Sezai. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923–1950). 5th ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002.Google Scholar
Thompson, E. P. Customs in Common. New York: New Press, 1991.Google Scholar
Thompson, E. P.Eighteenth-Century English Society: Class Struggle without Class?Journal of Social History 3/2 (1978): 133–65.Google Scholar
Thompson, E. P. The Making of the English Working Class. New York: Vintage Books, 1966.Google Scholar
Timur, Hıfzı. “Civil Marriage in Turkey, Difficulties, Causes, and Remedies.UNESCO International Social Science Bulletin 9/1 (1957): 34–6.Google Scholar
Timur, Tamer. Osmanlı Çalışmaları. Ankara: İmge Yayınları, 2010.Google Scholar
Toledano, Ehud R.The Emergence of Ottoman-Local Elites in the Middle East and North Africa (1700–1900).Middle Eastern Politics and Ideas: A History from Within. Ed. Pappe, Illan and Ma’oz, Moshe, 145–62. New York: I. B. Tauris, 1997.Google Scholar
Toledano, Ehud R.The Imperial Eunuchs of İstanbul: From Africa to the Heart of Islam.Middle Eastern Studies 20/3 (1984): 379–90.Google Scholar
Toprak, Binnaz. “Dinci Sağ.Geçiş Sürecinde Türkiye. Ed. Schick, Irvin C. and Tonak, E. Ahmet, 237–54. İstanbul: Belge Yayınları, 1998.Google Scholar
Toprak, Zafer. Darwin’den Dersim’e: Cumhuriyet ve Antropoloji. İstanbul: Doğan Kitap, 2012.Google Scholar
Toprak, Zafer İttihat Terakki ve Cihan Harbi: Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik, 1914–1918. İstanbul: Homer Kitabevi, 2003.Google Scholar
Toprak, ZaferŞirketi Hayriye Amele Cemiyeti ve 1925 Grevi.Toplumsal Tarih 30 (1996): 614.Google Scholar
Toprak, ZaferTesettürden Telebbüse ya da Çarşaf veya Elbise-Milli Moda ve Çarşaf.Tombak 19 (1998): 5263.Google Scholar
Toydemir, Sedat. “Türkiye’de İş İhtilaflarının Tarihçesi ve Bugünkü Durumu.” İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, İçtimai Siyaset Konferansları Dördüncü Kitaptan Ayrı Basım. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1951.Google Scholar
Tunaya, Tarık Zafer. İslamcılık Akımı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003.Google Scholar
Tunaya, Tarık Zafer Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri. Vols. 1–2. İstanbul: Cumhuriyet, 1999.Google Scholar
Tunçay, Mete, ed. Arif Oruç’un Yarını (1933). İstanbul: İletişim Yayınları, 1991.Google Scholar
Tunçay, Mete Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923–1931). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.Google Scholar
Tunçay, Mete Türkiye’de Sol Akımlar, 1925–1936. İstanbul: BDS Yayınları, 1991.Google Scholar
Turan, Namık Sinan. “Modernleşme Olgusunun Osmanlı Toplum Yaşamına Yansımaları ve Ta’addüd-i Zevcat (Çokeşlilik) Sorunu.Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 4/7 (2004): 117–52.Google Scholar
Turhan, Mümtaz. Kültür Değişmeleri. Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. Ankara: Altınordu Yayınları, 2016.Google Scholar
Türk Ekonomisinin 50. Yılı. İstanbul: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Fatih Yayınevi, 1973.Google Scholar
Türkeş, Mustafa. Kadro Hareketi: Ulusçu Sol Bir Akım. Ankara: İmge Kitabevi, 1999.Google Scholar
Unger, Aryeh L.The Public Opinion Reports in Nazi Germany.Public Opinion Quarterly 29/4 (1965–6): 565–82.Google Scholar
Uyar, Hakkı. “Çarşaf, Peçe ve Kafes Üzerine Bazı Notlar.Toplumsal Tarih 33 (1996): 611.Google Scholar
Uyar, HakkıDevletin İşçi Sınıfı ve Örgütlenme Girişimi: CHP İzmir İşçi ve Esnaf Cemiyetleri Birliği (1935).Tarih ve Toplum 160 (1997): 1420.Google Scholar
Ünder, Hasan. “Atatürk İmgesinin Siyasal Yaşamdaki Rolü.Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm. Vol. 2, 138–55. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.Google Scholar
Üngör, Uğur Ümit. “Rethinking the Violence of Pacification: State Formation and Bandits in Turkey, 1914–1937.Comparative Studies in Society and History 54/4 (2012): 746–69.Google Scholar
Üstel, Füsun. “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi. 4th ed. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.Google Scholar
Vakkasoğlu, Vehbi. Maneviyat Dünyamızda İz Bırakanlar. 19th ed. İstanbul: Nesil Yayınları, 2006.Google Scholar
Vali, Abbas. Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri. İstanbul: Avesta, 2005.Google Scholar
Van Bruinessen, Martin. Agha, Shaikh and State: Social and Political Structures of Kurdistan. London: Zed Books, 1992.Google Scholar
Van Bruinessen, Martin Kürdistan Üzerine Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.Google Scholar
Van Millingen, Julius R. and Ikbal Ali Shah, Sirdar. Turkey. London: A&C Black, 1932.Google Scholar
Van Os, Nicole. “Polygamy before and after the Introduction of the Swiss Civil Code in Turkey.The State and Subaltern: Modernization, Society, and the State in Turkey and Iran. Ed. Atabaki, Touraj, 179–98. New York: I. B. Tauris, 2007.Google Scholar
Varlık, M. Bülent. “İzmir İşçi-Esnaf Kurumlar Birliği Yardım Talimatnameleri (1935–1936).Kebikeç 4 (1996): 195201.Google Scholar
Varlık, M. Bülentİzmir Sanayi İşçileri Birliği-1932.Mülkiyeliler Birliği Dergisi 155 (1995): 3540.Google Scholar
Vatter, Sherry. “Militant Journeymen in Nineteenth Century Damascus: Implications for the Middle Eastern Labor History Agenda.” Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies. Ed. Lockman, Zachary, 121, New York: State University of New York Press, 1994.Google Scholar
Veldet, Turan. 30. Yılında Türkiye Şeker Sanayi. Ankara: Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, 1958.Google Scholar
Viola, Lynne. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1996.Google Scholar
Weber, Eugen. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, CA: Stanford University Press, 1976.Google Scholar
Webster, Donald Everett. The Turkey of Atatürk: Social Process in the Turkish Reformation. Philadelphia, PA: American Academy of Political and Social Science, 1939.Google Scholar
White, Richard. “Outlaw Gangs of the Middle Border: American Social Bandits.Western Historical Quarterly 12 (1981): 387408.Google Scholar
Wolf, Eric R. Peasant Wars of the Twentieth Century. New York: Harper & Row, 1969.Google Scholar
Wrigley, Richard. The Politics of Appearances: Representations of Dress in Revolutionary France. New York: Berg, 2002.Google Scholar
Yağcı, İsmail. “Tuz, Tahta Kaşık Kaçakçılığı ve Yol Parası.” July 18, 2007. www.turkiyegazetesi.com.trGoogle Scholar
Yalman [Yalgın], Ali Rıza. Cenupta Türkmen Oymakları. Vol. 1. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977.Google Scholar
Yavuz, Erdal. “Sanayideki İşgücünün Durumu, 1923–40.Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler, 1839–1950. Ed. Quataert, Donald and Zürcher, Erik Jan. Trans. Ekiz, Cahide, 155–95. İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.Google Scholar
Yetkin, Çetin. Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı. İstanbul: Karacan Yayınları, 1982.Google Scholar
Yetkin, Sabri. Ege’de Eşkıyalar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.Google Scholar
Yılmaz, Hale. Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923–1945. New York: Syracuse University Press, 2013.Google Scholar
Yılmaz, Mustafa, and Doğaner, Yasemin. Cumhuriyet Döneminde Sansür, 1923–1973. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.Google Scholar
Yılmaz, Naşit. Türkiye’de Tütün Eksperliği Mesleği ve Tarihi Gelişimi. İzmir: Tütün Eksperleri Derneği, 1995.Google Scholar
[Yörükan], Yusuf Ziya. İslam Dini. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931.Google Scholar
Yurtsever, Cezmi. Kadirli Tarihi. Osmaniye: Kadirli Hizmet Birliği Kültür Yayınları, 1999.Google Scholar
Yükselen, İ. Hakkı. “1924 İstanbul Tramvay İşçileri Grevleri.Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi. Vol. 2, 66–9. İstanbul: Kültür Bakanlığı & Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996–8.Google Scholar
Zahedi, Ashraf. “Concealing and Revealing Female Hair: Veiling Dynamics in Contemporary Iran.The Veil: Women Writers on Its History, Lore and Politics. Ed. Heath, Jennifer, 250–65. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2008.Google Scholar
Zürcher, Erik Jan. Political Opposition in the Early Turkish Republic: The Progressive Republican Party, 1924–1925. Leiden: E. J. Brill, 1991.Google Scholar
Zürcher, Erik Jan Turkey: A Modern History. London: I. B. Tauris, 2004.Google Scholar