Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-59f8fd8595-fsbp6 Total loading time: 0 Render date: 2023-03-22T23:48:09.889Z Has data issue: true Feature Flags: { "useRatesEcommerce": false } hasContentIssue true

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  05 July 2013

Suraiya N. Faroqhi
Affiliation:
Istanbul Bilgi Üniversitesi
Kate Fleet
Affiliation:
Newnham College, Cambridge
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2012

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

3 Numaralı Mühimme Defteri (966–968/1558–1560), 2 vols., Ankara, 1993.
5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566), 2 vols., Ankara, 1994.
6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565), 2 vols., Ankara, 1995.
7 Numaralı Mühimme Defteri (975–976/1567–1569), 3 vols., Ankara, 1998.
12 Numaralı Mühimme Defteri (978–979/1570–1572), 3 vols., Ankara, 1996.
91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri (926–939/1520–1533): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 2006.
166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1995.
167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm İli Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 2003 and 2004.
367 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm İli Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livâsı Tahrir Defterleri (926–937/1520–1530), Dizin, Tıpkıbasım, vols. 3 and 4, Ankara, 2008.
370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm İli Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 2001 and 2002.
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 1996 and 1997.
438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 1993 and 1994.
998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530): Dizin ve Tıpkıbasım, 2 vols., Ankara, 1998 and 1999.
Abdülkâdir, [Kadrî, ] Efendi, , Topçular Kâtibi ‘Abdülkādir (Kadrî) Efendi Tarihi: Metin ve Tahlîl, ed. Yılmazer, Ziya, 2 vols., Ankara, 2003.Google Scholar
Tihrani, Abu Bakr-i, Kitāb-i Diyārbakriyya, Ak-Koyunlular Tarihi, ed. Lugal, Necati and Sümer, Faruk, Ankara, 1993.Google Scholar
Paşa, Ahmed, Ahmed Paşa Divanı, ed. Ali Nihat Tarlan, Istanbul, 1966.
Refik, Ahmed, On Altıncı Asırda Türkiye’de Rafızîlik ve Bektaşiliğe Dair Hazine-i Evrak Vesikalarını Havidir, Istanbul, 1932.Google Scholar
Refik, Ahmet, On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553–1591), Istanbul, 1935.Google Scholar
Ahmedi, , İskender-nāme: İnceleme, Tıpkıbasım, ed. Ünver, İsmail, Ankara, 1983.Google Scholar
Akgündüz, Ahmed (ed.), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 9 vols., Istanbul, 1990–6.
Aköz, Alaaddin (ed.), Kanunî Devrine Ait 939–941/1532–1535 Tarihli Lârende [Karaman] Şer‘iye Sicili. Özet-Dizin-Tıpkıbasım, Konya, 2006.Albèri, Eugenio (ed.), Relazioni degli ambasciatori veneti al senato durante il XVI secolo, serie 3, 3 vols., Florence, 1842–55.
Kınalızade, Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, ed. Koç, Mustafa, Istanbul, 2007.Google Scholar
Amoretti, Biancamaria Scarcia (ed.), Šāh Ismāʽīl I nei «Diarii» Marin Sanudo, Rome, 1979.
And, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, 3rd ed., Istanbul, 2007.Google Scholar
Andreasyan, Hrand (trans. and comment.), Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608–1619, Istanbul, 1964.
Andreasyan, Hrand D., ‘Celâlilerden Kaçan Anadolu Halkının Geri Gönderilmesi’, in Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, Ankara 1976, pp. 45–53.Google Scholar
Andrews, Walter, Black, Najaat and Kalpaklı, Mehmet, Ottoman Lyric Poetry: An Anthology, 2nd ed., Seattle, 2006.Google Scholar
Angiolello, Giovan Maria [Donado da Lezze], Historia Turchesca (1300–1514), ed. Ursu, I., Bucharest, 1909.Google Scholar
Angiolello, Giovan Maria, Viaggio di Negroponte, Vicenza, 1982.Google Scholar
Argenti, Philip P., Chius Vincta, Cambridge, 1941.Google Scholar
Mehmed, Asafi DalÇelebi, Şecâ’atnâme. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Şark Seferleri (1578–1585), ed. Özcan, Abdülkadir, Istanbul, 2006.Google Scholar
Çelebi, Aşık, Meşā‘ir üş-Şu‘arā or Teẕkere of ‘Āşıḳ Çelebi, ed. Meredith-Owens, G. M., London, 1971.Google Scholar
Çelebi, Aşık, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ: İnceleme, Metin, ed. Kılıç, Filiz, 3 vols., Istanbul, 2010.Google Scholar
Mehmed, Aşık, Menâzırüʼl-avâlim, ed. Ak, Mahmut, 3 vols., Ankara, 2007.Google Scholar
Aşıkpaşazade, , Tevârîh-i Âl-i Osman, in Osmanlı Tarihleri, ed. Atsız, Hüseyin Nihal, Istanbul, 1949, pp. 79–318.Google Scholar
Aşıkpaşazade, , Âşık Paşazade Osmanoğulları’nın Tarihi, ed. Yavuz, Kemal and Yekta Saraç, M. A., Istanbul, 2003.Google Scholar
Aşıkpaşazade, , Die Altosmanische Chronik des Ašıkpašazade, ed. Giese, Fredrich, Leipzig, 1929, reprinted Osnabrück, 1972.Google Scholar
Aşıkpaşazade, , Tevarih-i Ali Osman. Aşıkpaşazade Tarihi, ed. Ali, , Istanbul, 1332.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, 1582 surname-i Hümayun: An Imperial Celebration, Istanbul, 1997.Google Scholar
Atıl, Esin (ed.), Süleymanname, Milan, 1986.
Atsız, Nihal, Osmanlı Tarihine Ait Takvimler, Istanbul, 1961.Google Scholar
Atsız, Nihal (ed.), Osmanlı Tarihleri, Istanbul, 1949.
Austin, Michael (trans.), Domenico’s Istanbul, ed. Lewis, Geoffrey, Wiltshire, 2001.
Aydın, M. Akif, Aydın, Bilgin and Tak, Ekrem, İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919–927/ M. 1513–1521), Istanbul, 2008.Google Scholar
‘Ayn Ali, Efendi, Kavānīn-i Āl-i Osmān, Istanbul, 1280/1863.Google Scholar
Efendi, Ayn Ali, Kavânîn-i Âl-i Osman der Hülasa-i Mezâmin-i Defter-i Dîvân, preface by Tayyib Gökbilgin, M., Istanbul, 1979.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis (ed. and trans.), La première histoire de France en turc ottoman: chroniques des padichahs de France, Paris, 1997.
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, ‘Un rapport inédit sur la révolte anatolienne de 1527’, Studia Islamica 62 (1985), 155–71.CrossRefGoogle Scholar
Baki, , Baki Divanı, ed. Küçük, Sabahattin, Ankara, 1994.Google Scholar
Baki, , Maʿalimü l-yaqin fi sirat seyyidi l-mürselin, Istanbul, 1261/1845.Google Scholar
Balbi da Correggio, Francesco, Diario dell’assedio all’isola di Malta, Genoa, 1995.Google Scholar
Barbosa, Duarte, The Book of Duarte Barbosa, trans. Dames, M. L., 2 vols., London, 1918.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, XV ve XVIıncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, Kanunlar, Istanbul, 1943.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘894 (1488/1489) Yılı Cizyesinin Tahsilâtına Âit Muhasebe Bilânçoları’, Belgeler 1–2 (1964), 1–234.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar’, Tarih Vesikaları 1, 5 (1942), 326–40; 2, 7 (1942), 15–40; 2, 9 (1942), 168–77.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Edirne ve Civarındaki Bazı İmaret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilânçoları’, Belgeler 2 (1964), 235–61.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘H. 933–934 (M. 1527–1528) Malî Yılına Ait Bir Bütçe Örneği’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 15 (1953–4), 280–329.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘H. 974–975 (M. 1567–1568) Malî Yılına Ait Bir Osmanlı Bütçesi’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 19 (1957–8), 277–332.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘H. 933–934 Tarihli Bütçe Cetveli ve Ekleri’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 15, 1–4 (1953–4), 280–329.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri’, Belgeler 9 (1979), 1–380.Google Scholar
Barros, João de, Da Ásia, Lisbon, 1777–88.Google Scholar
Baştav, Şerif (trans.), 16. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi, 1373–1571, Ankara, 1973.
Hasan, Bayatlı Mahmud Oğlu, Câm-ı Cem Āyîn, ed. Fahrettin Kırzıoğlu, in Osmanlı Tarihleri, ed. Atsız, Hüseyin Nihal, vol. 1, Istanbul, 1949, pp. 371–403.Google Scholar
Bayram, Sadi, ʻSilsilenameler ve 1598 Tarihli Zübdetüʼt-tevarihʼ, Vakıflar Dergisi 24 (1994), 51–116.Google Scholar
Beckingham, Charles F. and Huntingford, George W. B. (eds.), The Prester John of the Indies, a True Relation of the Lands of the Prester John, 2 vols., Cambridge, 1961.
Belon du Mans, Pierre, Voyage au Levant (1553): les observations de Pierre Belon du Mans, ed. Merle, Alexandra, Paris, 2001.Google Scholar
Kadri, Bergamalı, Müyessiret-ül-ulûm, ed. Atalay, Besim, Ankara, 1946.Google Scholar
Bilgen, Abdüsselam (ed. and trans.), Adā’yi Şīrāzī ve Selim-Nāmesi, Ankara, 2007.
Bittner, Maximilian (trans.) and Tomaschek, Wilhelm (intro.), Die topographischen Capitel des indischen Seespiegels Moḥîṭ: Festschrift zur Erinnerung an die Eröffnung des Seeweges nach Ostindien durch Vasco da Gama (1497), Vienna, 1897.
Bizari, Pietro, Historia di Pietro Bizari della guerra fatte in Ungheria dall’invittissimo Imperatore de Christiani, contra quello de Turchi: Con la narratione di tutte cose che sono avvenute in Europa, dall anno 1564, infino all’anno 1568, Lyon, 1569.Google Scholar
Blackburn, Richard (ed.), Journey to the Sublime Porte: The Arabic Memoir of a Sharifian Agentʼs Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the Era of Suleyman the Magnificent; the Relevant Text from Quṭb al-Dīn al-Nahrawālīʼs al-Fawāʼid al-sanīyah fī al-riḥlah al-Madanīyah wa al-Rūmīyah, Würzburg, 2005.
Blount, Henry, A Voyage into the Levant, London, 1636.Google Scholar
Brockhaus, Hermann, Die Lieder des Hafis: Persisch mit dem Commentare des Sudi, vol. 1, Osnabrück, 1969.Google Scholar
Brodie, R. H. (ed.), Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, vol. 1, pt. 1, London, 1920.
Brown, Horatio F. (ed.), Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing in the Archives and Collections of Venice and in Other Libraries of Northern Italy, vol. 9: 1592–1675, London, 1897.
Brown, Rawdon (ed.), Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing in the Archives and Collections of Venice and in Other Libraries of Northern Italy, vol. 6, pt. 2: 1556–1557, London, 1881.
Brown, Rawdon and Cavendish Bentinck, G. (eds.), Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing in the Archives and Collections of Venice and in Other Libraries of Northern Italy, vol. 7: 1558–1560, London, 1890.
Buondelmonti, Cristoforo, Liber insularum archipelagi: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Ms. G 13, ed. Siebert, Irmgard and Plassmann, Max, Wiesbaden, 2005.Google Scholar
Busbecq, Ogier Ghiselin de, Legationis turcicae epistolae quatuor, ed. Martels, Zweder von, trans. into Goldsteen, Dutch Michel, Hilversum, 1994.Google Scholar
Busbecq, Ogier Ghiselin de, The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Seigneur of Bousbecque, Knight, Imperial Ambassador, trans. and comment. Foster, Charles Thornton and Daniell, Francis Henry Blackburne, 2 vols., London, 1881.Google Scholar
Busbecq, Ogier Ghiselin de, The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Imperial Ambassador at Constantinople, 1554–1562, trans. Forster, Edward Seymour, Oxford, 1927.Google Scholar
Çelebi, Cafer, Hevesnāme, in Çelebi, Asaf Halet, Divan Şiirinde İstanbul, Istanbul, 1953, pp. 22–3.Google Scholar
Efendi, Cafer, Risāle-i Miʻmāriyye: An Early Seventeenth Century Ottoman Treatise on Architecture, ed. and trans. Crane, Howard, Leiden, 1987.Google Scholar
Iyani, Cafer, Tevârîh-i Cedîd-i Vilâyet-i Üngürüs (Osmanlı-Macar Mücadelesi Tarihi, 1585–1595), ed. Kirişcioğlu, Mehmet, Istanbul, 2001.Google Scholar
Canatar, Mehmet (ed.), İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri, 1009 (1600) Tarîhli, Istanbul, 2004.
Canpolat, Hülya, ‘Lâmi’î Çelebi’nin Şerh-i Dîbâce-i Gülistan’ı’, M.A. thesis, Ege Üniversitesi, 2000.
Caoursin, Guglielmo, L’assedio della città di Rodi, trans. Rappini, Francesco, Genoa, 1992.Google Scholar
Castanheda, Fernão L. De, História do descobrimento e conquesta da Índia pelos Portugueses, Lisbon, 1833.Google Scholar
Castlemaine, , Earl of, An Account of the Present War between the Venetians and Turk; with the State of Candie (in a Letter to the King of Venice), London, 1666.Google Scholar
Castro, D. João de, ‘Roteiro que Fez Dom Joao de Castro da Viajem que Fezeram os Portugueses desde India atee Soez’, in Obras completas de D. João de Castro, ed. Cortesão, A. and Albuquerque, Luis de, 3 vols., Coimbra, 1971.Google Scholar
Mustafa, Celalzade, Geschichte Sultan Süleymān Kānūnīs von 1520 bis 1557: oder, Ṭabaḳaṯ ul-Memalik ve Derecaṯ ul-Mesaḻik von Celaḻzaḏe Mustafā genannt Ḳoca Nisāncı, ed. Kappert, Petra, Wiesbaden, 1981.Google Scholar
Mustafa, Celalzade, Celâl-zâde Mustafa Selim-Nâme, ed. Uğur, Ahmet and Çuhadar, Mustafa, Ankara, 1990.Google Scholar
Charrière, Ernest, Négociations de la France dans le Levant, 4 vols., Paris, 1848–1860.
Chrysostomides, J., Monumenta Peloponnesiaca: Documents for the History of the Peloponnese in the 14th and 15th Centuries, Camberley, 1995.Google Scholar
Cinani, , Bedâyiü’l-Âsâr, ed. Osman Ünlü, Cambridge, Mass., 2009.Google Scholar
Coniglio, Giuseppe, Il viceregno di Napoli e la lotta tra spagnoli e turchi nel Mediterraneo, Naples, 1987.Google Scholar
Cornet, Enrico (ed.), Lettere al senato veneto di Giosafatte Barbaro ambasciatore ad Usunhasan di Persia, Vienna, 1852.
Correia, Gaspar, Lendas da India, 4 vols., Lisbon, 1858–64.Google Scholar
Cortesão, A. and Albuquerque, Luis de (eds.), Obras Completas de D. João de Castro, 4 vols., Coimbra, 1971.
Couto, Diogo de, Da Ásia, década VI, Lisbon, 1781.Google Scholar
Crane, Howard, Akınnd, EsraNecipoğlu, Gülru (eds.), Sinan’s Autobiographies: Five Sixteenth-Century Texts, Leiden, 2006.Google Scholar
D’Almeida, E., História de Aethiopia, Rome, 1907.Google Scholar
Da Silva, Luiz Augusto Rebello, Leal, José da Silva Mendes and Moniz, Jayme Constantino de Freitas, (eds.), Corpo Diplomático Portuguez, 14 vols., Lisbon, 1862–1910.
Dedes, Yorgos, Battalname: Introduction, English Translation, Turkish Transcription, Commentary and Facsimile, Cambridge, Mass., 1996.Google Scholar
Deny, J. and Laroche, J., ‘L’expedition en Provence de l’armée de mer du sultan Suleyman sous le commandement de l’amiral Hayreddin Pacha dit Barberousse (1543–1544), Turcica 1 (1969), 161–211.Google Scholar
Dernschwam, Hans, Hans Dernschwams Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel, ed. Babinger, Franz, Munich, 1923.Google Scholar
Dernschwam, Hans, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, trans. Ören, Yaşar, Ankara, 1988.Google Scholar
D’Ohsson, Mouradgea, Allgemeine Schilderung des Othomanischen Reiches, abridged trans. Beck, Christian Daniel, 2 vols., Leipzig, 1788 and 1793.Google Scholar
Doukas, , Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks, trans. and ed. Magoulias, Harry J., Detroit, 1975.Google Scholar
Doukas, , Ducae Historia Turcobyzantina (1341–1462), ed. Grecu, B., Bucharest, 1958.Google Scholar
Doukas, , Historia Byzantina, ed. Bekker, Immanuel, Bonn, 1843.Google Scholar
Duran, Tülây et al. (eds.), Tarih-i Hind-i garbi el-müsemmâ bi-Hadis-i nev, Istanbul, 1999.
Düzdağ, M. Ertuğrul (ed.), Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Istanbul, 1983.
Tihranî, Ebu Bekr-i, Kitab-ı Diyarbekriyye, trans. Öztürk, Mürsel, Ankara, 2001.Google Scholar
Kâmil, Ekrem, ‘Hicrî Onuncu – Milâdî On Altıncı – Asırda Yurdumuzu Dolaşan Arab Seyyahlarından Gazzi – Mekki Seyahatnamesi’, Tarih Semineri Dergisi 1, 2 (1937), 3–90.Google Scholar
Çelebi, Elvan, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye (Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi), ed. Erünsal, İsmail E. and Ocak, Ahmet Yaşar, Istanbul, 1984; 2nd ed., Ankara, 1995.Google Scholar
Erünsal, İsmail, The Life and Works of Tâcî-zâde Caʻfer Çelebi, with a Critical Edition of his Dîvân, Istanbul, 1983.Google Scholar
Monshi, Eskandar Beg, History of Shah Abbas the Great, trans. Savory, R. M., 2 vols., Boulder, Colo., 1978.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, Ferīdūn Beg Münshe’ātı, ed. Halil, Mükrimin [Yinanç], in Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 77 (1333-1920-3), pp. 161–68, 78, 37–46, 79, 95–104, 81, 216–26.
Bey, Feridun, Mecmua Münşe’āt-i Selātīn, 2 vols., Istanbul, 1274/1858.Google Scholar
Firpo, Luigi (ed.), Relazioni di ambasciatori veneti al senato, vol. 13: Costantinopoli (1590–1793), Turin, 1984.
Forrer, Ludwig (ed.), Die Osmanische Chronik des Rustem Pascha, Leipzig, 1923.
Fuzuli, Mehmed b. Süleyman, Hadiqat al-Suʻadaʼ, Istanbul, 1296/1879.Google Scholar
Gallotta, Aldo, ‘Le Gazavāt di Hayreddīn Barbarossa’, Studi Maghrebini 3 (1970), 79–160.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Dîvânı: Textual Analysis and Critical Edition, ed. Aksoyak, İ. Hakkı, Cambridge, Mass., 2006.
Ali, Gelibolulu Mustafa, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbâr’ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri, ed. Çerçi, Faris, 3 vols., Kayseri, 2000.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Gelibolulu Mustafa ‘Alî ve Mevâ‘ıdü’n-Nefāis fî-Kavâ‘ıdi’l-Mecâlis, ed. Şeker, Mehmet, Ankara, 1997.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Menakıb-ı Hünerveran, Istanbul, 1926.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Mustafa Âli’s Epic Deeds of Artists, A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text about the Calligraphers and Painters of the Islamic World, ed., trans. and commented by Esra Akın, Leiden, 2011.
Ali, Gelibolulu Mustafa, Menşeü’l-inşâ, ed. Aksoyak, İ. Hakkı, Ankara, 2007.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Mevâıdü’n-Nefāis fî-Kavâıdil-Mecâlis, Istanbul, 1956.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Muṣṭafā ʻĀlī’s Counsel for Sultans of 1581, ed. and trans. Tietze, Andreas, 2 vols., Vienna, 1979 and 1982.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, Mustafa Ali’s Description of Cairo of 1599: Text, Transliteration, Translation, Notes, ed. and trans. Tietze, Andreas, Vienna, 1975.Google Scholar
Ali, Gelibolulu Mustafa, The Ottoman Gentleman of the Sixteenth Century: Mustafa Âli’s Meva’idü’n-Nefais fi kava’idi’l-mecalis: “Tables of Delicacies concerning the Rules of Social Gatherings”, ed. and trans. Brookes, Douglas, Cambridge, Mass., 2003.Google Scholar
Gerlach, Stephan, Türkiye Günlüğü, 1573–1576, ed. Beydilli, Kemal, trans. Noyan, Türkis, 2 vols., Istanbul, 2007.Google Scholar
Gibb, E. J. W., A History of Ottoman Poetry, 6 vols., London, 1900–7.Google Scholar
Giovio, Paolo, Commentario delle cose dei Turchi, Venice, 1538.Google Scholar
Giustiniani, Gieronimo, Hieronimo Giustiniani’s History of Chios, ed. Argenti, Philip P., Cambridge, 1943.Google Scholar
Gökbilgin, M. T., ‘Kanuni Sultan Süleyman’a Ait Tımar ve Zeamet Tevcihi ile İlgili Fermanlar’, Tarih Dergisi 17 (1967–8), 35–48.Google Scholar
Gökbilgin, M. Tayyib, ‘Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa’nın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı’, Belleten 21, 81–4 (1957), 449–81.Google Scholar
Gökbilgin, M. Tayyib, ‘Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri,’ in Kanunî Armağanı, Ankara, 1970, pp. 172–86.Google Scholar
Gökbilgin, Mehmed Tayyib, ‘Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar Külliyatında Kanunî Sultan Süleyman Devri Belgeleri’, Belgeler 1, 1–2 (1964), 119–220.Google Scholar
Gölpınarlı, Abdülkadir, Hafız Divanı, Istanbul, 1944.Google Scholar
Gölpınarlı, Abdülbaki (ed.), Vilâyet-nâme: Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî, Istanbul, 1995.
Gönül, Behcetİstanbul Kütüphânelerinde al-Şakaik al-Nu‘mâniya Tercüme ve Zeyilleri’, Türkiyat Mecmuası 7–8 (1945), 136–78.Google Scholar
Hadidi, , Tevârih-i Âl-i Osman (1299–1523), ed. Öztürk, Necdet, Istanbul, 1991.Google Scholar
Hakluyt, Richard, The Principal Navigations, Voyages Traffiques and Discoveries of the English Nation, vol. 2, London, Toronto and New York, 1927.Google Scholar
Hamdi, Hamdullah, Ḥamdu’llah Ḥamdī’nin Yūsuf ve Zelīḫā Mesnevisi: Giriş, Metin, İnceleme ve Tıpkıbasım, ed. Öztürk, Zehra, Cambridge, Mass., 2001.Google Scholar
Hammer, Joseph von, ‘Extracts from the Mohit, that Is the Ocean, a Turkish Work on Navigation in the Indian Seas’, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 3 (1834), 545–53; 5 (1836), 441–68; 6 (1837), 805–12; 7 (1838), 767–80; 8 (1839), 823–30.Google Scholar
Paşa, Hasan Bey-zade Ahmed, Hasan Bey-zâde Târîhi, ed. Aykut, Şevki Nezihi, 3 vols., Ankara, 2004.Google Scholar
Bretten, Heberer von, Michael, Johann, Aegyptiaca Servitus, Heidelberg, 1610, reprinted with intro. Karl Teply, Graz, 1967.Google Scholar
Heberer, , Michael, , Osmanlıda Bir Köle: Brettenli Michael Heberer’in Anıları, 1585–1588, trans. Noyan, Türkis, Istanbul, 2003.Google Scholar
Heinen, Anton M., Islamic Cosmology: A Study of as-Suyūṭī’s al-Hayʼa as-Sanīya fī l-Hayʼa as-Sunnīya, with Critical Edition, Translation, and Commentary, Wiesbaden, 1982.Google Scholar
Hüseyin, Hezarfen, ‘Telhîsü’l beyân fî kavânîn-i âl-i Osmân’, Bibliothèque Nationale de France, Paris, Ancien fonds turc, ms. 40.
Efendi, Hoca Sadettin, Tacüt-tevarih, 2 vols., Istanbul, 1279 and 1280/1862 and 1863.Google Scholar
Efendi, Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih, 5 vols., ed. Parmaksızoğlu, İsmet, Ankara, 1999.Google Scholar
Holter, Kurt (ed.), Rosenkranz der Weltgeschichte: Subḥat al-Aḫbār. Vollständige Wiedergabe im Originalformat von Codex Vindobonensis A.F. 50, Graz, 1981.
Iyas, Ibn, An Account of the Ottoman Conquest of Egypt in the Year A.H. 922 (A.D. 1516), trans. Salmon, W. H., London, 1921.Google Scholar
Iyas, Ibn, Journal d’un bourgeois du Caire: chronique d’Ibn Iyâs, trans. Wiet, Gaston, 2 vols., Paris, 1955 and 1960.Google Scholar
Gülşeni, İbrâhîm, Muhyî-yi Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, ed. Yazıcı, Tahsin, Ankara, 1982.Google Scholar
İbrahim Peçevi, , Peçevî Tarihi, ed. Uraz, Murat, 2 vols., Istanbul, 1968.Google Scholar
Bitlisi, İdris-i, Peçevi Tarihi, ed. and transcription Baykal, Bekir Sıtkı, 2 vols., Ankara, 1981 and 1982.Google Scholar
Bitlisi, İdris-i, Tarîh-i Peçevî, 2 vols., Istanbul, 1283/1866–87.Google Scholar
Bitlisi, İdris-i, Heşt Bihişt, ed. Karataş, Mehmet, Kaya, Selim and Baş, Yaşar, 2 vols., Ankara, n.d.
Bitlisi, İdris-i, Selim Şah-Nâme, ed. and trans. Kırlangıç, Hicabi, Ankara, 2001.Google Scholar
İlhan, M. Mehdi, Amid (Diyarbakır): 1518 Tarihli Defter-i Mufassal, Ankara, 2000.Google Scholar
Imber, Colin, ‘The Costs of Naval Warfare: The Accounts of Hayreddin Barbarossa’s Herceg Novi Campaign in 1539’, Archivum Ottomanicum 4 (1972), 203–16.Google Scholar
İnalcık, Halil, ‘Adâletnâmeler’, Türk Tarih Kurumu Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi 2, 3–4 (1965), 49–145.Google Scholar
İnalcık, Halil (ed.), Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara, 1954.
İsen, Mustafa and Burmaoğlu, Hamit, ‘Lâmi’înin Bursa Şehr-engizi,’ Yedi İklim 40 (1993), 103–5.Google Scholar
İz, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nesir: XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortasına Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler I, Istanbul, 1964.Google Scholar
Jaeckel, Ralph, ‘Dukaginzade Taşlıcalı Yahya Bey’s King and Beggar: A Sixteenth-Century Ottoman Allegorical-Mystical Love Poem’, Ph.D. thesis, University of California, Los Angeles, 1980.
Kaçalin, Mustafa S., ‘Hüseyinoğlu Hasan’ın Dört Dilli Sözlüğü: Şâmilü’l-Lüğa’, Türk Dilleri Araştırmaları 7 (1997), 55–122.Google Scholar
Paşa, Karamanlı Nişancı Mehmed, Osmanlı Sultanları Tarihi, trans. Konyalı İbrahim Hakkı, in Osmanlı Tarihleri, ed. Atsız, Nihal, Istanbul, 1949, vol. 1, pp. 321–69.Google Scholar
Çelebi, Katib, Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan (Tühfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr), Istanbul, 2007.Google Scholar
Iskender, Kay Ka’us ibn, The Book of Advice by King Kay Ka’us ibn Iskender: The Earliest Old Ottoman Turkish Version of His Ḳābūsnāme, Text in Facsimile from the Unique 14th Century Manuscript, Together with a Study of the Text and a Select Vocabulary by Eleazar Birnbaum, ed. Birnbaum, Eleazar, Duxbury, Mass., 1981.Google Scholar
Abdal, Kaygusuz [Alâeddin Gaybî], Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) Menâkıbnâmesi, ed. Güzel, Abdurrahman, Ankara, 1999.Google Scholar
Kemal, , Selâtîn-Nâme (1299–1490), ed. Öztürk, Necdet, Ankara, 2001.Google Scholar
Kemal), Kemalpaşazade (İbn-i, Tevârih-i Âl-i Osman: I. Defter, ed. Turan, Şerafettin, Ankara, 1991.Google Scholar
Kemal), Kemalpaşazade (İbn-i, Tevârih-i Âl-i Osman: II. Defter, ed. Turan, Şerafettin, Ankara, 1983.Google Scholar
Kemal), Kemalpaşazade (İbn-i, Tevârih-i Âl-i Osman: VII. Defter, ed. Turan, Şerafettin, Ankara, 1991.Google Scholar
Kemalpaşazade, Tevâriḫ i Âl-i Osman: VIII. Defter, ed. Uğur, Ahmet, Ankara, 1997.Google Scholar
Kemalpaşazade, , Tevarih-i Âl-i Osman: X. Defter, ed. Severcan, Şefaettin, Ankara, 1996.Google Scholar
Kerr, Robert (ed.), A General History and Collection of Voyages and Travels, 18 vols., Edinburgh and London, 1824.
Kiel, Machiel, ‘Yenice Vardar (Vardar Yenicesi-Giannitsa): A Forgotten Turkish Cultural Centre in Macedonia of the 15th and 16th Century’, Studia Byzantina et Neohellenica Neerlandica 3 (1973), 300–55.Google Scholar
Kınalızade, Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, ed. Koç, Mustafa, Istanbul, 2007.Google Scholar
Hüsam, Kırımlu Hafız, Teressül, ed. Tekin, Şinasi, Cambridge, Mass., 2009.Google Scholar
Kreutel, Richard F. (ed.), Haniwaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Velî (1481–1512), trans. Öztürk, Necdet, Istanbul, 1997.
Kritoboulos, , Critobuli Imbriotae Historiae, ed. Reinsch, Diether R., Berlin, 1983.Google Scholar
Kritoboulos, , De Rebus per Annos 1451–1467 a Mechemet II Gestis, ed. Grecu, Vasile, Bucharest, 1963.Google Scholar
Kritoboulos, , History of Mehmed the Conqueror, trans. Riggs, Charles T., Westport, Conn., 1954.Google Scholar
Kritoboulos, , Vie de Mahomet II, trans. Dethier, Philipp A., Budapest, 1872.Google Scholar
Kurat, Akdes Nimet, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altınordu, Kırım, Türkistan Hanlarına Ait Yarlık ve Bitikler, Ankara, 1940.Google Scholar
Kurtoğlu, Fevzi, ‘İlk Kırım Hanlarının Mektupları’, Belleten 1, 1 (1937), 641–55.Google Scholar
Kut, Günay, ‘Turkish Literature in Anatolia’, in History of the Ottoman State, Society and Civilisation, ed. İhsanoğlu, Ekmeleddin, Istanbul, 2002, vol. 2, pp. 27–87.Google Scholar
Kütükoğlu, Mübahat S., ‘Lütfi Paşa Asafnamesi (Yeni Bir Metin Tesisi Denemesi)’, in Prof. Dr. Bekir Kütükoğluʼna Armağan, Istanbul, 1991, pp. 49–99.Google Scholar
Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, Istanbul, 1983.Google Scholar
Lamansky, V. (ed.), Sécrets d’état de Venise. Documents extraits notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte ottomane à la fin du XVe et au XVIe siėcle, St. Petersburg, 1884.Google Scholar
Lanz, K., Correspondenz des Kaisers Karl V, Leipzig, 1864.Google Scholar
Latifi, , Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, ed. Canım, Rıdvan, Ankara, 2000.Google Scholar
Lefort, Jacques (ed.), Documents grecs dans les archives de Topkapı Sarayı. Contribution à l’histoire de Cem Sultan. Topkapı Sarayı Arşivlerinin Yunanca Belgeleri. Cem Sultan’ın Tarihine Katkı, trans. Gonnet, Hatice, Ankara, 1981.
Levend, Agah Sırrı, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, Ankara, 1956.Google Scholar
Lockhart, L., Morozzo Della Rocca, R. and Tiepolo, M. F. (eds.), I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini, Rome, 1973.Google Scholar
Çelebi, Lokman, Kıyâfetüʼl-İnsâniyye fî Şemâiliʼl-ʻOsmâniyye, Istanbul, 1987.Google Scholar
Lugal, Necati and Erzi, Adnan (eds.), Tâci-zâde Sa’dî Çelebi Münşeâtı, Istanbul, 1956.
Paşa, Lütfi, Das Asafname des Lutfi Pascha, ed. Tschudi, R., Leipzig, 1910.Google Scholar
Paşa, Lütfi, Lütfi Paşa ve Tevârih-i Âl-i Osman, ed. Atik, Kayhan, Ankara, 2001.Google Scholar
Paşa, Lütfi, Tevarih-i Al-i Osman, Istanbul, 1341/1922–3.Google Scholar
Machiavelli, Niccolò, Il Principe, Milan, 1994.Google Scholar
Efendi, Macuncuzade Mustafa, Malta Esirleri. Ser-Güzeşt-i Esîrî-i Malta, ed. Çiftçi, Cemil, Istanbul, 1996.Google Scholar
Majer, Hans Georg (ed.), Das osmanische “Registerbuch der Beschwerden” (Şikāyet defteri) vom Jahre 1675: Österreichische Nationalbibliothek Cod. mixt. 683, Vienna, 1984.
Malipiero, Domenico, Annali veneti dal MCCCCLVII ad MD, in Archivio Storico Italiano, vol. 7, pt. 1, Florence, 1843.Google Scholar
Marsigli, Luigi Ferdinando, Stato militare dell’Impero Ottomano, incremento e decremento del medesimo, The Hague and Amsterdam, 1732.Google Scholar
Nasuh, Matrakçı, Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ʻIraḳeyn-i Sulṭân Suleymân Han, ed. Yurdaydın, Hüseyin G., Ankara, 1976.Google Scholar
Matuz, Josef (ed. and trans.), L’ouvrage de Seyfī Çelebī, historien ottoman du XVIe siècle: Edition critique, traduction et commentaires, Paris, 1968.
Mazzarella, Salvatore (ed.), Onorato Caetani, Gerolamo Diedo. La bataglia di Lepanto (1571), Palermo, 1995.
Efendi, Mehmed Mecdi, Hadaiku’ş-Şakaik, vol. 1 of Şakaik-ı Nu‘maniye ve Zeyilleri, ed. Özcan, Abdülkadir, Istanbul, 1989.Google Scholar
Membré, Michele, Mission to the Lord Sophy of Persia (1539–1542), trans. and ed. Morton, A. H., Wiltshire, 1999.Google Scholar
Mertzios, K. D., ‘Νέαι ειδήσεις περι Κρητων εκ των αρχείων της Βενετίας’, Κρητικά Χρονικά 2 (1948) 141–51.Google Scholar
Mesih, , Mesihi Divanı, ed. Mengi, Mine, Ankara, 1985.Google Scholar
Minorsky, V. (trans.), Persia in A.D. 1478–1490: An Abridged Translation of Fadullāh b. Rūzbihān Khunjī’s Tārikh-i ‘Ālam-Ārām-yi Amīnī, London, 1957.
Minorsky, V., ‘Shaykh Bālī-Efendi on the Safavids’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 20, 1–3 (1957), 437–50.CrossRef
Barkan, Ömer Lütfi, (trans. and ed.), Tadhkirat al-Mulûk: A Manual of Safavid Administration (circa 1137/1725), London, 1943.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, The Poetry of Shāh Ismā’īl I’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 10, 4 (1942), 1006a–1053a.Google Scholar
Shir, Mir Ali, Muḥākamat al-Lughatain: Introduction, Translation [from the Persian and Arabic] and Notes, ed. Devereux, Robert, Leiden, 1960.Google Scholar
Muhibbi, , Muhibbî Dîvânı, İzahlı Metin, Kanûnî Sultan Süleyman, ed. Ak, Coşkun, Ankara, 1987.Google Scholar
Gülşeni, Muhyi-yi, Menâkıb-ı İbrâhîm-i Gülşenî, Ankara, 1982.Google Scholar
Lütfullah, Müneccimbaşı Ahmed b., Camiü’d-Düvel. Osmanlı Tarihi (1299–1481), ed. Ağırakça, Ahmet, Istanbul, 1995.Google Scholar
Belgradi, Müniri, ‘Silsiletü’l-Mukarrabîn ve Menâkibü’l-Müttakin’, Istanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa no. 2819/3.
Naima, , Târih-i Naîmâ, ed. İpşirli, Mehmet, 4 vols., Ankara, 2007.Google Scholar
Nasuhü’s-Silahi, , Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ‘Irakeyn-i Sulṭân Süleymân Han, ed. Yurdaydın, Hüseyin G., Ankara, 1976.Google Scholar
Nazmizade, , Gülşen-i Hülefā, Istanbul, 1143/1730.Google Scholar
Neşri, , Gˇihannüma die altosmanische Chronik des Mevlana Mehemmed Neschri, ed. Taeschner, Franz, 2 vols., Leipzig, 1951 and 1955.Google Scholar
Neşri, , Kitâb-i Cihânnümâ, ed. Unat, Faik Reşit and Köymen, Mehmed A., 2 vols., Ankara, 1949 and 1957.Google Scholar
Nevi, , Netâyicü’l-Fünûn, ed. Tolgay, Ömer, Istanbul, n.d.
Nevi, , Nev’î Dîvanı, ed. Tulum, M. and Tanyeri, M.A., Istanbul, 1977.Google Scholar
Nicolay, Nicolas de, Dans l’empire de Soliman le Magnifique, eds. Gomez-Géraud, Marie-Christine and Yérasimos, Stéphane, Paris, 1989.Google Scholar
Ohsson, Mouradgea d’, Allgemeine Schilderung des Othomanischen Reiches, abridged trans. Beck, Christian Daniel, 2 vols., Leipzig, 1788–93.Google Scholar
Mezid, Ömer bin, Memû‘atü’n-Nezâ’ir, ed. Canpolat, Mustafa, Ankara, 1995.Google Scholar
Orhonlu, Cengiz, Osmanlı Tarihine Âid Belgeler. Telhîsler (1597–1607), Istanbul, 1970.Google Scholar
Oruç, , Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch, ed. Babinger, Franz, Hannover, 1925.Google Scholar
Oruç, , Oruç Beğ Tarihi, ed. Atsız, Hüseyin Nihal, Istanbul, 1972.Google Scholar
Oruç, , Oruç Beğ Tarihi [Osmanlı Tarihi – 1288–1502], ed. Öztürk, Necdet, Istanbul, 2008.Google Scholar
Öz, Yusuf, Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri, Konya, 1999.Google Scholar
Özcan, Abdülkadir (ed.), Şakaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri, 5 vols., Istanbul, 1989.
Özcan, Abdülkadir, ‘Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi’, Tarih Dergisi 33 (1980–1), 7–56.Google Scholar
Öztürk, Necdet (ed.), Anonim Osmanlı Kroniği (1299–1512), Istanbul, 2000.
Parmaksızoğlu, İsmet, ‘Kuzey Irak’ta Osmanlı Hâkimiyetinin Kuruluşu ve Memun Bey’in Hatıraları’, Belleten 37, 146 (1973), 191–230.Google Scholar
Pécsi Kis, Péter, Exegeticon, ed. Bessenyei, József, Budapest, 1993.Google Scholar
Pedani-Fabris, Maria Pia (ed.), Relazioni di ambasciatori veneti al senato, vol. 14, Costantinopoli. Relazioni inedite (1512–1789), Padua, 1996.
Pedani, Maria Pia (ed.), Inventory of the Lettere e Scritture Turchesche in the Venetian State Archives, Based on the Materials Compiled by Alessio Bombaci, Leiden, 2010.
Reis, Piri, Bahrije: Das türkische Segelhandbuch für das mittelländische Meer vom Jahre 1521, ed. Kahle, Paul, Berlin and Leipzig, 1926.Google Scholar
Reis, Piri, Kitabı Bahriye: Bahriye Kitabının Metni, İstanbul’da Ayasofya Kitansarayında 2612 Sayıda Kayıtlı Nüshasından Faksimile Edilmiştir, intro. Kurdoğlu, Fevzi and Alpagot, Haydar, Istanbul, 1935.Google Scholar
Reis, Piri, Kitab-ı Bahriye, ed. Ökte, Ertuğrul Zekâi, trans. into modern Turkish Vahit Çabuk and Tülây Duran, trans. into English Robert Bragner, 4 vols., Istanbul, 1988.Google Scholar
Reis, Piri, Kitab-ı Bahriye: Denizcilik Kitabı, ed. Senemoğlu, Yavuz, Istanbul, 1973.Google Scholar
Abdal, Pir Sultan, Bütün Şiirleri, ed. Öztelli, Cahit, Istanbul, 1974.Google Scholar
Munshi, Qadi Ahmad Qummi b. Mir, Calligraphers and Painters: A Treatise by Qadī Ahmad, Son of Mīr Munshī (circa A.H. 1015/A.D. 1606), trans. Minorsky, Vladimir, Washington, D.C., 1959.Google Scholar
Rahimi-zade İbrahim Çavuş, Harimi, Kitâb-ı Gencîne-i Feth-i Gence (Osmanlı-İran Savaşları ve Gence’nin Fethi (1583–1590), ed. Karaağaç, Günay and Eskikurt, Adnan, Istanbul, 2010.Google Scholar
Ribier, Guillaume, Lettres et memoires d’estat, des roys, princes, ambassadeurs, & autres ministres, sous les regnes de François premier, Henry II. & François II, 2 vols., Paris, 1677.Google Scholar
Rosa, Lucia Gualdo, Nuovo, Isabella and Defilippis, Domenico (eds.), Gli Umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV e XVI, Bari, 1982.
Rossi, Ettore, Assedio e conquista de Rodi nel 1522, secondo le relazioni edite ed inedite dei Turchi, Rome, 1927.Google Scholar
Hasan, Rumlu, (Ahsenü’t Tevârih) Şah İsmail Tarihi, trans. Cevan, Cevat, Ankara, 2004.Google Scholar
Hasan, Rumlu, Ahsenü’t-Tevârîh, trans. Öztürk, Mürsel, Ankara, 2006.Google Scholar
Sahillioğlu, Halil (ed.), Topkapı Sarayı Arşivi H.951–952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul, 2002.
Şahin, İlhan and Emecen, Feridun (eds.), Osmanlılarda Divân-Bürokrasi-Ahkâm. II. Bâyezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, Istanbul, 1994.
Sanudo, Marino, I diarii di Marino Sanudo, 25 vols., Bologna, 1969–70.Google Scholar
Sattar-zadah, Ismat, Sharh-i Sūdī bar Hāfiz, 4 vols., Urumiyah, 1362 [1983].Google Scholar
Schaendlinger, Anton C., Die Feldzugstagebücher des ersten und zweiten ungarischen Feldzugs Suleymans I., Vienna, 1978.Google Scholar
Schuman, L. O., Political History of the Yemen at the Beginning of the 16th Century: Abu Makrama’s Account of the Years 906–927 (1500–1521) with Annotations, Amsterdam, 1960.Google Scholar
Schweigger, Salomon, Ein newe Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem, Nurnberg, 1639.Google Scholar
Schweigger, Salomon, Sultanlar Kentine Yolculuk 1578–1581, ed. Stein, Heidi, trans. Noyan, Türkis, Istanbul, 2004.Google Scholar
Beg, Sehi, Heşt Bihişt: Sehī Beg Teẕkiresi. İnceleme, Tenkidli Metin, Dizin, ed. Kut, Günay, Duxbury, Mass., 1978.Google Scholar
Selaniki Mustafa, Efendi, Tarih-i Selânikî, ed. İpşirli, Mehmet, 2 vols., Istanbul, 1989.Google Scholar
Sellheim, Rudolf, Materialien zur arabischen Literaturgeschichte, vol. 1: Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, Wiesbaden, 1976.Google Scholar
Paşa, Şemsi Ahmed, Şehnâme-i Sultan Murad: Textual Analysis and Critical Edition along with Facsimile of Vaticana Barberiniani Orient No. 112, ed. Kut, Günay and Bayraktar, Nimet, Cambridge, Mass., 2003.Google Scholar
Senemoğlu, Yavuz (ed.), Haydar Çelebi Ruznâmesi, Istanbul, n.d.
Şentürk, A. Atilla, Yahyâ Beğ’in Şehzâde Mustafa Mersiyesi Yahut Kanunî Hicviyesi, Istanbul, 1998.Google Scholar
Han, Şeref, Şerefname: Osmanlı-İran Tarihi, trans. Bozarslan, Mehmet Emin, Istanbul, 1971.Google Scholar
Serjeant, R. B., The Portuguese off the South Arabian Coast: Hadramī Chronicles, with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates off Mocha in the Seventeenth Century, Oxford, 1963.Google Scholar
Sevgi, Ahmet, Lâtîfı’nin İki Risâlesi: Enîsü’l-Fusahâ ve Evsâf-ı İbrâhim Pâşâ, Konya, 1986.Google Scholar
Reis, Seydi Ali, Le Miroir des pays de Seyyidî Ali Reʼis, ed. Bacqué-Grammont, Jean-Louis, Paris, 1999.Google Scholar
Reis, Seydi Ali, Mir’âtüʼl-memâlik: İnceleme, Metin, İndeks, ed. Kiremit, Mehmet, Ankara, 1999.Google Scholar
Reis, Seydi Ali, The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reïs in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia, during the Years 1553–1556, trans. Vámbéry, Ármin, Lahore, 1975.Google Scholar
el-Bardahi, Şeyh İmam, Cami‘ü’l-Fürs: Introduction and Textual Edition with a Facsimile, ed. Şahin, Hatice, 2 vols., Cambridge, Mass., 2006.Google Scholar
Silay, Kemal, ‘Aḥmedīʼs History of the Ottoman Dynasty’, Journal of Turkish Studies 16 (1992), 129–200.Google Scholar
Çavuş, Sinan, Süleymanname: Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve İstol-Belgrad, ed. Temelkuran, Tevfik, trans. Yavuz, Fuat and Özyurt, Ayhan, Istanbul, 1998.Google Scholar
Paşa, Sinan, Tazarru’name, ed. Mertol Tulum, A., Istanbul, 1971.Google Scholar
Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York, 1937.Google Scholar
Çavuş, Sofyalı Ali, Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, ed. Sertoğlu, Midhat, Istanbul, 1992.Google Scholar
Spandounes, Theodore, On the Origin of the Ottoman Emperors, trans. Nicol, Donald, Cambridge, 1997.Google Scholar
Sphrantzes, George, Cronaca, ed. and trans. Maisano, R., Rome, 1990.Google Scholar
Sphrantzes, George, The Fall of the Byzantine Empire: A Chronicle by George Sphrantzes, 1401–1477, trans. Philippides, Marios, Amherst, 1980.Google Scholar
Su, Kamil, ‘Yavuz Selim ve Seferleri’, Ülkü, Halkevleri ve Halkodaları Dergisi 16, 93 (November 1940), 260–3.Google Scholar
Taşköprüzade, Ahmed b. Mustafa, Eş-Şaqâ’iq en-no‛mânijje von Taşköprüzâde, enthaltend die Biographien der türkischen und im osmanischen Reiche wirkenden Gelehrten, Derwisch-Scheih’s und Ärzte von der Regierung Sultân ‛Otmân’s bis zu der Sülaimâns des Großen, trans. Rescher, Oskar, Istanbul, 1927.Google Scholar
Taşköprüzade, Ahmed b. Mustafa, Eş-Şeḳā’iḳu n-Nuʻmānīye fī ʻUlemāʼi d-Devleti l-ʻOsḏmānīye, ed. Furat, Ahmed Subhi, Istanbul, 1985.Google Scholar
Taşköprüzade, Ahmed b. Mustafa, Miftah al-saʻada wa-misbah al-siyada, 3 vols., Cairo, 1968.Google Scholar
Thackston, Wheeler M. (ed.), Album Prefaces and Other Documents in the History of Calligraphers and Painters, Leiden, 2001.
Theotoke, Spiridonos M., Ιστορικά κρητικά έγγραφα εκδιδόμενα εκ του αρχείου της Βενετίας αποφάσεις μείζονος συβυλίου Βενετίας, 1255–1669, Athens, 1933.Google Scholar
Theunissen, Hans, ‘Ottoman-Venetian Diplomatics: The ‘Ahd-Names’, Electronic Journal of Oriental Studies 1, 2 (1998), 1–698.Google Scholar
Thomas, G. M. and Predelli, R. (eds.), Diplomatarium Veneto-Levantinum sive acta et diplomata res venetas graecas atque Levantis illustrantia, 2 vols., Venice, 1880–99.
Tibbetts, Gerald Randall, Arab Navigation in the Indian Ocean before the Coming of the Portuguese: Being a Translation of Kitāb al-Fawāʼid fī uṣūl al-baḥr waʼl-qawāʼid of Aḥmad b. Mājid al-Najdī, together with an Introduction on the History of Arab Navigation, Notes on the Navigational Techniques and on the Topography of the Indian Ocean and a Glossary of Navigational Terms, London, 1972.Google Scholar
Tietze, Andreas (ed.), Mustafā cAlī’s Counsel for Sultans of 1581, 2 vols., Vienna, 1979–82.
Tietze, Andreas, Mustafa Ali’s Description of Cairo of 1599 [text, transliteration, translation, notes], Vienna, 1975.Google Scholar
Tinódi, Sebestyén, ‘Eger vár viadaljáról való ének’, in Sebestyén Tinódi, Krónika, Kolozsvár, 1554, reprint Budapest, 1984.
Efendi, Topçular Katibi Abdülkadir, Topçular Kâtibi ´Abdülkādir (Kadrî) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), ed. Yılmazer, Ziya, 2 vols., Ankara, 2003.Google Scholar
Turan, Şerafettin, ‘1560 Tarihinde Anadolu’da Yiyecek Maddeleri Fiyatlarını Gösteren Bir İran Elçilik Hey’eti Masraf Defteri’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 22, 3–4 (1964), 273–94.CrossRefGoogle Scholar
Bey, Tursun, Fatih’in Tarihi, Tārih-i Ebul Feth, ed. Tezbaşar, Ahmet, Istanbul, n.d.
Bey, Tursun, The History of Mehmed the Conqueror by Tursun Beg, eds. İnalcık, Halil and Murphey, Rhoads, Minneapolis and Chicago, 1978.Google Scholar
Bey, Tursun, Târîh-i Ebü’l-Feth, ed. Tulum, Mertol, Istanbul, 1977.Google Scholar
Ülker, Hikmet (ed.), Sultanın Emir Defteri (51 Nolu Mühimme), Istanbul, 2003.
Ulloa, Alfonso, Le historie di Europa, Venice, 1570.Google Scholar
Ulloa, Afonso, La vita dell’invitissimo e sacratissimo imperatore Carlo quinto, Venice, 1575.Google Scholar
Uluçay, Çağatay, ‘Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar’, in Kanunî Armağanı, Ankara, 2001, pp. 226–57.Google Scholar
Üzgör, Tahsin, Türkçe Dîvân Dîbâceleri, Ankara, 1990.Google Scholar
Uzluk, Feridun Nafız, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Ankara, 1958.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ‘Cem Sultan’a Dair Beş Orijinal Vesika’, Belleten 24, 93 (1960), 457–83.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ‘Otranto’nun Zaptından Sonra Napoli Kıralı ile Dostluk Görüşmeleri’, Belleten 25, 100 (1961), 595–608.Google Scholar
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ‘Rodos Şövalyeleri Hakkında Antalya Valisi Sultan Korkud’a Gönderilmiş Bir Mektup’, Belleten 18, 91 (1954), 347–55.Google Scholar
Vatin, Nicolas, Sultan Djem: Un prince ottoman dans l’Europe du xve siècle d’après deux sources contemporaines: Vâkı‛ât-ı Sultân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin, Ankara, 1997.Google Scholar
Verburg, Antoinette C., ‘The Tuḥfe-i Şāhidī: A Sixteenth-Century Persian-Ottoman Dictionary in Rhyme’, Archivum Ottomanicum 15 (1997), 5–87.Google Scholar
Wild, Johann, Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604, reprint Stuttgart, 1964.Google Scholar
Wild, Johann, Voyages en Égypte 1606–1610 (Neue Reysbeschreibung eines gefangen Christen), ed. and trans. Volkoff, Oleg V., Cairo, 1973.Google Scholar
Woodhead, Christine, Ta‛līkī-zāde’s Şehnāme-i Hümāyūn: A History of the Ottoman Campaign into Hungary 1593–94, Berlin, 1983.Google Scholar
Woods, John E., ‘Turco-Iranica I: An Ottoman Intelligence Report on Late Fifteenth/Ninth Century Iranian Foreign Relations’, Journal of Near Eastern Studies 38, 1 (1979), 1–9.CrossRefGoogle Scholar
Wright, Diana Gilliand and MacKay, Pierre A., ‘When the Serenissima and the Gran Turco Made Love; the Peace Treaty of 1478’, Studii Veneziani 53 (2007), 261–77.Google Scholar
Bican, Yazıcıoğlu Ahmet, Dürr-i Meknûn: Kritische Edition mit Kommentar, ed. Kaptein, Laban, Asch, 2007.Google Scholar
Yücel, Yaşar and Pulaha, Selami (eds.), I. Selim Kānūnnāmesi (Tirana ve Leningrad Nüshaları) (1512–1520), Ankara, 1995.
Yurdaydın, Hüseyin Gazi (ed.), Bestan’ın Süleymannamesi, Ankara, 1955.
Yurdaydın, , Hüseyin Gazi, Kanunî’nin Cülûsu ve İlk Seferleri, Ankara, 1961.Google Scholar
Zerlentes, Perikles, Γράμματα των τελευταίων Φράγκων Δουκών του Αιγαίου πελάγους 1438–1565, Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Δούξ του Αιγαίου πελάγους 1566–1579, Το Σαντζάκ των νήσων Νάξου, Άνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλου, Σύρας 1579–1621, Ermoupolis, 1924.Google Scholar
Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, London, 1985–.
The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., ed. H. A. R. Gibb et al., Leiden, 1960–2006.
İslam Ansiklopedisi, İslâm Âlemî Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lügatî, ed. Adnan Adıvar et al., Istanbul, 1940–88.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ed. Ahmed Topaloğlu et al., Istanbul, 1988–2012.
Abulaje, C‘isana and Svanije, M., Č‘ildiris eialet‘is ǰaba davt‘ari 1694–1732 cc., Tbilisi, 1979.Google Scholar
Abu-Lughod, Janet, Before European Hegemony: The World System, A.D. 1250–1350, New York, 1989.Google Scholar
Adanır, Fikret, ‘The Ottoman Peasantries, 1360–1860’, in The Peasantries of Europe from the Fourteenth to the Eighteenth Centuries, ed. Scott, Tom, London and New York, 1998, pp. 269–310.Google Scholar
Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya (eds.), The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography, Leiden, 2002.
Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘ʿAlī al-Kushdji’, in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., ed. Gibb, H. A. R. et al., Leiden, 1960–2006, vol. 1, p. 393.Google Scholar
Adıvar, Abdülhak Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, 4th ed., Istanbul, 1988.Google Scholar
Afyoncu, Erhan, ‘XVI. Yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı’, in İsmail Aka Armağanı, ed. Bilgi, Nejdet et al., Izmir, 1999, pp. 207–16.Google Scholar
Ágoston, Gábor, ‘A Flexible Empire: Authority and Its Limits on the Ottoman Frontiers’, in Ottoman Borderlands: Issues, Personalities, and Political Change, ed. Karpat, Kemal with Zens, Robert, Madison, Wis., 2003, pp. 15–29.Google Scholar
Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘Disjointed Historiography and Islamic Military Technology: The European Military Revolution Debate and the Ottomans’, in Essays in Honour of Ekmeleddin İhsanoğlu, vol. 1: Societies, Cultures, Sciences: A Collection of Articles, ed. Kaçar, Mustafa and Durukal, Zeynep, Istanbul, 2006, pp. 567–82.Google Scholar
Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘Empires and Warfare in East-Central Europe, 1550–1750: The Ottoman-Habsburg Rivalry and Military Transformation’, in Crossing the Divide: Continuity and Change in Late Medieval and Early Modern Warfare, ed. Trim, David and Tallett, Frank, Cambridge, 2010, pp. 110–34.Google Scholar
Ágoston, Gábor, Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire, Cambridge, 2005.Google Scholar
Ágoston, Gábor, ‘Habsburgs and Ottomans: Defence, Military Changes and Shifts in Power’, Turkish Studies Association Bulletin 22, 1 (1998), 126–41.Google Scholar
Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘Information, Ideology, and Limits of Imperial Policy: Ottoman Grand Strategy in the Context of Ottoman–Habsburg Rivalry’, in The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire, ed. Aksan, Virginia H. and Goffman, Daniel, Cambridge, 2007, pp. 75–103.Google Scholar
Ágoston, Gábor, ‘Ottoman Warfare in Europe, 1453–1826’, in European Warfare, 1453–1815, ed. Black, Jeremy, London, 1999, pp. 120–63. Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘The Costs of the Ottoman Fortress-System in Hungary in the Sixteenth and Seventeenth Centuries’, in Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, ed. Géza Dávid and Pál Fodor, Leiden, 2000, pp. 195–228.Google Scholar
Ahunbay, Zeynep, ‘Cairene sabil-küttab and Its Reinterpretation in Ottoman Architecture’, in Art Turc/Turkish Art: 10e Congrès international d’art turc/10th International Congress of Turkish Art, ed. Déroche, François, Geneva, 1999, pp. 47–52.Google Scholar
[Ahunbay, ] Nayır, Zeynep, Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası, Istanbul, 1975.Google Scholar
Ahunbay, Zeynep, Mazlum, Deniz and Eyüpgiller, Kutgün (eds.), Prof. Doğan Kuban’a Armağan, Istanbul, 1996.
Akalay, Zeren, ‘XVI. Yüzyıl Nakkaşlarından Hasan Paşa,’ in I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15–20 X. 1973: Tebliğler, vol. 3, Istanbul, 1979, pp. 607–26.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, Celâlî İsyanları (1550–1603), Ankara, 1963.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, Celâli İsyanlarının Başlaması, Ankara, 1946.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları, Ankara, 1999.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, Istanbul, 2010.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, ‘Türkiye Tarihi İctimaî Buhranlar Serisinden Medreseli İsyanları’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 11, 1–4 (1949–50), 361–96.Google Scholar
Akdağ, Mustafa, ‘Yeniçeri Ocak Nizamının Bozuluşu’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 5 (1947), 291–309.CrossRefGoogle Scholar
Akın, Nur, Batur, Afife and Batur, Selçuk (eds.), Seven Centuries of Ottoman Architecture: A Supra-National Heritage, Istanbul, 1999.
Aksan, Virginia, ‘Ottoman War and Warfare, 1453–1812’, in War in the Early Modern World, 1450–1815, ed. Black, Jeremy, Boulder, Colo., 1999, pp. 147–75.Google Scholar
Aksan, Virginia and Goffman, Daniel (eds.), The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire, Cambridge, 2007.
Aksoyak, İsmail Hakkı, ‘Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır?’, in 1. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, ed. Kılıç, Atabey, Kayseri, 2009, pp. 4–22.Google Scholar
Aksoyak, İsmail Hakkı, ‘Manastırlı Celâl’in Hüsn-i Yûsuf Adlı Eseri’, in Edebiyat ve Dil Yazıları: Prof. Dr. Mustafa İsen Armağanı, ed. İslam, Ayşenur Külahlıoğlu and Eker, S., Ankara, 2007.Google Scholar
Akurgal, Ekrem (ed.), The Art and Architecture of Turkey, Oxford, 1980.
Akyazıcı Özkoçak, Selma, ‘The Evidence of Vakıf-Registers for Residential Dwelling in Sixteenth-Century Istanbul’, in Afife Batur’a Armağan, Istanbul, 2005, pp. 253–9.Google Scholar
Al-Qusi, Abd al Mun’im Mahmud, ‘Riba, Islamic Law and Interest’, Ph.D. dissertation, Temple University, Philadelphia, 1981–2.
al-Azmeh, Aziz, Ibn Khaldūn: An Essay in Reinterpretation, London, 1982.Google Scholar
Algar, Hamid, ‘The Hurûfî Influence on Bektachism’, in Bektachiyya: études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, ed. Popovic, Alexandre and Veinstein, Gilles, Istanbul, 1995, pp. 39–53.Google Scholar
Allan, James and Raby, Julian, ‘Metalwork’, in Tulips, Arabesques and Turbans: Decorative Arts from the Ottoman Empire, ed. Petsopoulos, Yanni, New York, 1982, pp. 17–48.Google Scholar
Allouche, Adel, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906–962/1500–1555), Berlin, 1983.Google Scholar
Allsen, Thomas T., Culture and Conquest in Mongol Eurasia, Cambridge, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Altun, Ara, ‘İznik Çini Fırınları Kazısı Çalışmaları’, Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1997–2002.Google Scholar
Altun, Ara and Demirsar-Arlı, B., ‘İznik Çini Fırınları Kazısı Çalışmaları’, Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2003–2007.Google Scholar
Altun, Ara and Demirsar-Arlı, Belgin, Tiles: Treasures of Anatolian Soil, Ottoman Period, Istanbul, 2008.Google Scholar
Ambros, Edith G., ‘Nazire, the Will-o’-the-Wisp of Ottoman Divan Poetry’, Wiener Zeitschrift für die Kundes Morgenlandes 79 (1989), 57–83.Google Scholar
Ambros, Edith Gulcin, ‘Beans for a Cough, Lion’s Gall for a Laugh: The Poet and Physician Ahmedi’s materia medica as a Mirror of the State of the Art around 1400 in Anatolia’, in Acta Viennensia Ottomanica: Akten des 13. CIÉPO-Symposiums Wien, ed. Markus Köhbach, Gisela Prochazka-Eisl and Römer, Claudia, Vienna, 1999, pp. 21–7.Google Scholar
Andrews, Walter G., An Introduction to Ottoman Poetry, Minneapolis, 1976.Google Scholar
Andrews, Walter G. (ed.), Intersections in Turkish Literature, Ann Arbor, Mich., 2001.CrossRef
Adıvar, Abdülhak Adnan, ‘Other Selves, Other Poets, and the Other Literary History: An Essay in Three Movements’, in Intersections in Turkish Literature, ed. Andrews, Walter G., Ann Arbor, Mich., 2001, pp. 49–91.Google Scholar
Andrews, Walter G., Poetry’s Voice Society’s Song: Ottoman Lyric Poetry, Seattle, 1985.Google Scholar
Andrews, Walter G., ‘Speaking of Power: The Ottoman Kaside’, in Qasida Poetry in Islamic Asia and Africa, I: Classical Traditions and Modern Meanings, ed. Sperl, S. and Shackle, C., Leiden, 1996, pp. 281–300.Google Scholar
Andrews, Walter G., ‘The Teẕkere-i şu‘arā of Laţīfī as a Source for the Critical Evaluation of Ottoman Poetry’, Ph.D. thesis, The University of Washington, Seattle, 1970.
Andrews, Walter G. and Kalpaklı, Mehmet, The Age of Beloveds: Love and Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society, Durham, N.C., 2005.Google Scholar
Anhegger, Robert, ‘Martoloslar Hakkında’, Türkiyat Mecmuası 7–8, 1 (1940–2), 282–320.Google Scholar
Antoche, Emanuel Constantin, ‘Du tábor de Jan Žižka et de Jean Hunyadi au tabur çengi des armées ottomanes: L’art militaire hussite en Europe orientale, au Proche et au Moyen Orient (XVe–XVII » siècles)’, Turcica 36 (2004), 91–124.CrossRefGoogle Scholar
Arbel, Benjamin, ‘Nūr Bānū (c. 1530–1583): A Venetian Sultana?’, Turcica 24 (1992), 241–59.CrossRefGoogle Scholar
Arel, Ayda, ‘Cihannüma Kasrı ve Erken Osmanlı Saraylarında Kule Yapıları Hakkında’, in Prof. Doğan Kuban’a Armağan, ed. Ahunbay, Zeynep, Mazlum, Deniz and Eyüpgiller, Kutgün, Istanbul, 1996, pp. 99–116.Google Scholar
Arel, Ayda, ‘Inaccuracies, Commonplace Statements, and Marginality: A New Discourse for Ottoman Architecture’, in Seven Centuries of Ottoman Architecture: A Supra-National Heritage, ed. Nur Akın, Afife Batur and Batur, Selçuk, Istanbul, 1999 pp. 30–34.Google Scholar
Arens, Meinolf, Habsburg und Siebenbürgen 1600–1605: Gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühabsolutistischen Reichsverband, Cologne, Weimar and Vienna, 2001.Google Scholar
Arık, Oluş, ‘Turkish Architecture in Asia Minor in the Period of the Turkish Emirates’, in The Art and Architecture of Turkey, ed. Akurgal, Ekrem, Oxford, 1980, pp. 111–36.Google Scholar
Arslan, Mustafa, ‘XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyi’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri’, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 4, 1 (2007), 64–86.Google Scholar
Artan, Tülay, ‘Questions of Ottoman Identity and Architectural History’, in Rethinking Architectural Historiography, ed. Arnold, Dana, Ergut, Elvan Altan and Özkaya, Belgin Turan, London and New York, 2006, pp. 85–109.Google Scholar
Artan, Tülay, ‘The Kadırga Palace Shrouded in the Mists of Time’, Turcica 26 (1994), 55–124.CrossRefGoogle Scholar
Aslanapa, Oktay, One Thousand Years of Turkish Carpets, ed. and trans. Edmonds, William, Istanbul, 1988.Google Scholar
Assmann, Jan, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, Cambridge, Mass., 1997.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, 1582 surname-i Hümayun: An Imperial Celebration, Istanbul, 1997.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, A Garden for the Sultan: Gardens and Flowers in the Ottoman Culture, Istanbul, 2002.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, İbrahim Paşa Sarayı, Istanbul, 1972.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, Otağ-ı Hümayun: The Ottoman Imperial Tent Complex, Istanbul, 2000.Google Scholar
Atasoy, Nurhan, Denny, Walter B., Mackie, Louise and Tezcan, Hülya, İpek, The Crescent and the Rose: Imperial Ottoman Silks and Velvets, London, 2001.Google Scholar
Atasoy, Nurhan and Raby, Julian, Iznik: The Pottery of Ottoman Turkey, ed. Petsopoulos, Yanni, Istanbul and London, 1989.Google Scholar
Atay, Hakan, ‘Heves-nâme’de Aşk Oyunu: Tâcizâde Cafer Çelebi’nin Özgünlük İdeali’, M.A. thesis, Bilkent University, Ankara, 2003.
Atıl, Esin (ed.), Süleymanname: The Illustrated History of Süleyman the Magnificent, Washington, D.C. and New York, 1986.
Atıl, Esin, The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, Washington, D.C., 1987.Google Scholar
Aubin, Jean, ‘L’avènement des Safavides reconsidéré’, Moyen Orient et Océan Indien 5 (1988), 1–130.Google Scholar
Aubin, Jean, ‘La politique religieuse des Safavides’, in Le Shiisme imamite, colloque de Strasbourg (6–9 mai 1968), Paris, 1970, pp. 236–43.Google Scholar
Ayalon, David, ‘The End of the Mamlūk Sultanate: (Why Did the Ottomans Spare the Mamluks of Egypt and Wipe Out the Mamluks of Syria?), Studia Islamica 65 (1987), 125–48.CrossRefGoogle Scholar
Aydın, Cemil, ʻBeyond Culturalism? An Overview of the Historiography on Ottoman Science in Turkeyʼ, in Multicultural Science in the Ottoman Empire, ed. İhsanoğlu, Ekmeleddin, Chatzis, Kostas and Nicolaidis, Efthymios, Turnhout, 2003, pp. 201–16.Google Scholar
Aydoğmuş, Tahir, ‘XVI. Yüzyılda Bağdat Tarihi’, in VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11–15 Ekim 1976: Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 1981, vol. 2, pp. 1473–6.Google Scholar
Aydüz, Salim, XV. ve XVI. Yüzyılda Tophâne-i âmire ve Top Döküm Teknolojisi, Ankara, 2006.Google Scholar
Aydüz, Sâlim. ‘Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık Müessesesi’, Belleten 70, 257 (2006), 167–272.Google Scholar
Aymard, Maurice, ‘Chiourmes et galères dans la seconde moitié de XVIe siècle’, in Il Mediterraneo nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, ed. Benzoni, Gino, Florence, 1974, pp. 71–94.Google Scholar
Aynur, Hatice, Müjgân Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım (eds.), Nazımdan Nesire Edebî Türler, Istanbul, 2009.Google Scholar
Aynur, Hatice, ‘Rethinking the Türkî-i Basît Movement in Turkish Literature’, Archivum Ottomanicum 25 (2008), 79–97.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, 4 vols., Istanbul, 1977–82.Google Scholar
Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Miʻmârîsinde Fâtih Devri, 855–886 (1451–1481), 2 vols., Istanbul, 1973 and 1974.Google Scholar
Babayan, Kathryn, ‘The Safavid Synthesis: From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism’, Iranian Studies 27, 1–4 (1993), 135–61.CrossRefGoogle Scholar
Babinger, Franz, Papierhandel und Papierbereitung in der Levante, n.p., 1931.
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, ‘Études Turco-safavides, I. Notes sur le blocus du commerce iranien par Selim Ier’, Turcica 6 (1975), 68–88.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, ‘Études turco-safavides, III. Notes et documents sur la révolte de Şâh Veli b. Seyh Celâl’, Archivum Ottomanicum 7 (1982), 5–69.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins: Contribution à l’histoire des relations internationales dans l’orient islamique de 1514 à 1524, Istanbul, 1987.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, ‘The Eastern Policy of Süleymân the Magnificent, 1520–1533’, in Süleymân the Second and His Time, ed. İnalcık, Halil and Kafadar, Cemal, Istanbul, 1993, pp. 249–58.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, ‘Une mission diplomatique Safavide auprés de la Porte Ottomane en 1522’, in Birinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Istanbul, 1979, vol. 1, pp. 23–37.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis and Adle, Chahryar, Les Ottomans, les Safavides et la Géorgie 1514–1524, Istanbul, 1991.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis and Dumont, Paul (eds.), Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, Louvain, 1983.
Bacqué-Grammont, Jean-Louis and Kroell, Anne, Mamlouks, Ottomans et Portugais en Mer Rouge: l’affaire de Djedda en 1517, Cairo, 1988.Google Scholar
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, Ortaylı, İlber and Donzel, Emeri van (eds.), CIÉPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi, VII. Sempozyumu Bildirileri, Peç: 7–11 Eylül, 1986, Ankara, 1994.
Bacqué-Grammont, Jean-Louis, , Rahmé, Vivianne and Hamza, Salam, ‘Textes ottomans et safavides sur l’annexion de Bassora en 1546’, Eurasian Studies 3, 1 (2004), 1–35.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘A New Theme of Shirazi Frontispiece Miniatures: The Divan of Solomon’, Muqarnas 12 (1995), 101–11.CrossRefGoogle Scholar
Bağcı, Serpil, ‘An Iranian Epic and an Ottoman Painter: Nakkaş Osman’s “New” Visual Interpretation of the Shahnamah’, in Frauen, Bilder, und Gelehrte: Studien zu Gesellschaft und Künsten im Osmanischen Reich. Festschrift Hans Georg Majer, ed. Prätor, Sabine and Neumann, Christoph K., Istanbul, 2002, pp. 421–50.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘From Adam to Mehmed III: Silsilename’, in The Sultan’s Portrait: Picturing the House of Osman, ed. Kangal, Selmin, Istanbul, 2000, pp. 188–201.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘From Translated Text to Translated Image: The Illustrated Şehnâme-i Türkî Copies’, Muqarnas 17 (2000), 162–76.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘Osmanlı Dünyasında Efsanevi Yönetici İmgesi Olarak Büyük İskender ve Osmanlı İskendernamesi’, in Humana: Bozkurt Güvenç’e Armağan, Ankara, 1994, pp. 111–31.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘Osmanlı Mimarisinde Boyalı Nakışlar’, in Osmanlı Uygarlığı, ed. İnalcık, Halil and Renda, Günsel, vol. 2, Istanbul, 2003, pp. 736–42.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘Painted Decoration in Ottoman Architecture’, in Ottoman Civilization, ed. İnalcık, Halil and Renda, Günsel, Ankara, 2003, vol. 2, pp. 736–42.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘The Falname of Ahmed I (TSM H.1703)’, in Falnama: The Book of Omens, ed. Farhad, Massumeh and Bağcı, Serpil, London and Washington, D.C., 2009, pp. 68–75.Google Scholar
Bağcı, Serpil, ‘Visualizing Power: Portrayals of the Sultans in Illustrated Histories of the Ottoman Dynasty’, Islamic Art: Studies on the Art and Culture of the Muslim World 6 (2009), 113–27.Google Scholar
Bağcı, , Serpil and Zeren Tanındı, ‘The Art of the Ottoman Court’, in Turks: A Journey of a Thousand Years, ed. Roxburgh, David J., London, 2005.Google Scholar
Bağcı, Serpil, Çağman, Filiz, Renda, Günsel, and Tanındı, Zeren, Ottoman Painting, Ankara, 2010.Google Scholar
Bakhit, Muhammad Adnan, The Ottoman Province of Damascus in the Sixteenth Century, Beirut, 1982.Google Scholar
Baltacı, Cahid, XV–XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri: Teşkilat, Tarih, Istanbul, 1976.Google Scholar
Bardakjian, Kevork B., ‘The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople’, in Christians and Jews in the Ottoman Empire, vol. 1: The Central Lands, ed. Braude, Benjamin and Lewis, Bernard, New York and London, 1982, pp. 89–100.Google Scholar
Barendse, René J., ‘Trade and State in the Arabian Seas: A Survey from the Fifteenth to the Eighteenth Century’, Journal of World History 11, 2 (2000), 173–225.CrossRefGoogle Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçliğinin Organizasyonu Şekilleri’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 1, 1 (1939–40), 29–74; 1, 2 (1939–40), 198–245; 1, 4 (1939–40), 397–447.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘XVI. Asrın Başında Rumeli’de Nüfusun Yayılış Tarzını Gösterir Harita’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 11 (1949–50).Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, Edirne Askerî Kassamı’na Âit Tereke Defterleri, 1545–1659’, Belgeler 5–6 (1966), 1–440.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Essai sur les données statistiques des registers de recensement dans l’empire ottoman aux XVe et XVIe siècles’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 1 (1958), 9–36.CrossRefGoogle Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Osmanlı İmparatorluğunda Bir Iskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 11, 1–4 (1949–50), 524–69; 13, 1–4 (1951–2), 56–78; 15, 1–4 (1953–4), 209–37.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler’, Vakıflar Dergisi 2 (1942), 279–386.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Réponse à Mr. Issawi’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 1 (1958), 331–3.CrossRefGoogle Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Şehirlerin Teşekkül ve İnkişafı Tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Âit Araştırmalar’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 23, 1–2 (1962–3), 239–96.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, Süleymaniye Cami ve İmareti İnşaatı (1550–1557), 2 vols., Ankara, 1972 and 1979.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi’, Türkiyat Mecmuası 10 (1951), 1–26.Google Scholar
Barkan, Ömer Lütfi, ‘Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 1, 1 (1940–1), 20–59; 2, 2 (1940–1), 214–47.Google Scholar
Barkey, Karen, Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca, N.Y., and London, 1994.Google Scholar
Başkan, Seyfi (ed.), 400. Anma Yılı Mimar Sinan Semineri, Ankara, 1988.
Bassett, David K., ‘European Influence in the Malay Peninsula, 1511–1786’, Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 33, 3 (1961), reprinted in L. A. Mills, British Malaya, 1824–67, Selangor, 2003, pp. 9–35.Google Scholar
Baum, Hans-Peter, ‘Annuities in Late Medieval Hanse Towns’, Business History Review 59, 1 (1985), 24–48.CrossRefGoogle Scholar
Bausani, A., ‘Ḥurūfiyya’, in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., ed. Gibb, H. A. R. et al., Leiden, 1960–2006, vol. 3, pp. 600–1.Google Scholar
Bayerle, Gustav, Ottoman Diplomacy in Hungary: Letters from the Pashas of Buda, 1590–1593, Bloomington, Ind., 1972.Google Scholar
Bayerle, Gustav, Ottoman Tributes in Hungary According to Sixteenth Century Tapu Registers of Novigrad, The Hague, 1973.CrossRefGoogle Scholar
Baykal, Bekir Sıtkı, ‘Fatih Sultan Mehmet-Uzun Hasan Rekabetinde Trabzon Meselesi’, Tarih Araştırmaları Dergisi 2, 2–3 (1964), 67–81.Google Scholar
Baykal, Bekir Sıtkı, ‘Uzun Hasan’ın Osmanlılara Karşı Katî Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı-Akkoyunlu Harbının Başlaması’, Belleten, 21, 81–4 (1957), 261–84.Google Scholar
Bayram, Sadi (ed.), Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Istanbul, 1988.
Beach, Milo Cleveland and Koch, Ebba, King of the World: The Padshahnama, an Imperial Mughal Manuscript from the Royal Library, Windsor Castle, London, 1997.Google Scholar
Beck, Hans-Georg, Manoussacas, Manoussos and Pertusi, Agostino (eds.), Venezia, centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV–XVI): aspetti e problemi, Florence, 1977, vol. 1.
Behar, Cem, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500–1927 / The Population of the Ottoman Empire and Turkey (with a Summary in English), Ankara, 1996.Google Scholar
Behrens-Abouseif, Doris, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf, and Architecture in Cairo, 16th and 17th Centuries, Leiden, 1994.Google Scholar
Behrens-Abouseif, Doris, ‘The Takiyyat Ibrahim al-Kulshani in Cairo’, Muqarnas 5 (1988), 43–60.CrossRefGoogle Scholar
Beldiceanu, Nicoară, Le timar dans l’état ottoman (début XIVe–début XVIe siècle), Wiesbaden, 1980.Google Scholar
Beldiceanu-Steinherr, I., ‘Le règne de Selīm Ier: tournant dans la vie politique et religieuse de l’empire ottoman’, Turcica 6 (1975), 34–48.Google Scholar
Beldiceanu-Steinherr, I and Bacqué-Grammont, J.-L., ‘A propos de quelques causes de malaises sociaux en Anatolie centrale aux XVIe et XVIIe siècles’, Archivum Ottomanicum 7 (1982), 71–115.Google Scholar
Benítez, Rafael, ‘La monarquía hispánica y el control de los moriscos expulsados’, in Le monde de l’itinerance en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne, ed. Moatti, Claudia, Kaiser, Wolfgang and Pébarthe, Christophe, Bordeaux, 2009, pp. 497–514.Google Scholar
Bennassar, Bartolomé and Bennassar, Lucile, Les Chrétiens d’Allah: l’histoire extraordinaire des renégats, XVIe–XVIIe siècles, 2nd ed., Paris, 2006.Google Scholar
Ben-Zaken, Avner, Cross-Cultural Scientific Exchanges in the Eastern Mediterranean, 1560–1660, Baltimore, 2010.Google Scholar
Berend, Nora, ‘Hungary, “the Gate of Christendom” ’, in Medieval Frontiers: Concepts and Practices, ed. Abulafia, David and Berend, Nora, Aldershot, 2002, pp. 195–215.Google Scholar
Bergh, S. van den, ‘ʿayn’, in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., ed. Gibb, H. A. R. et al., Leiden, 1960–2006, vol. 1, pp. 784–5.Google Scholar
Berindei, Mihnea, ‘L’Empire ottoman et la “route moldave” avant la conquête de Chilia et de Cetatea-Albă (1484)’, Journal of Turkish Studies 10 (1986), 47–72.Google Scholar
Bernardini, Michele, ‘Ottoman “Timuridism”: Lāmiʿi Çelebi and His Şehrengiz of Bursa’, in Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th–17th Centuries, ed. Jeremiás, Éva M. (Piliscsaba, [2002] 2003), pp. 1–16.Google Scholar
Biegman, Nicolaas, The Turco-Ragusan Relationship According to the Firmāns of Murād III (1575–1595) Extant in the State Archives of Dubrovnik, The Hague, 1967.Google Scholar
Biegman, Nicolaas, ‘Ragusan Spying for the Ottomans: Some 16th Century Documents from the State Archive at Dubrovnik’, Belleten 27, 106 (1963), 237–55.Google Scholar
Bierman, Irene, Abou-El-Haj, Rifaʻat Ali and Preziosi, Donald (eds.), The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and Social Order, New Rochelle, N.Y., 1991.
Bilgin, İlhami, ‘Manisa Sarayı’, in Dokuzuncu Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi: Bildiriler, Ankara, 1995, vol. 1, pp. 369–77.Google Scholar
Birchwood, Matthew and Dimmock, Matthew (eds.), Cultural Encounters between East and West, 1453–1699, Newcastle-Upon-Tyne, 2005.
Birnbaum, Eleazar, ‘The Ottomans and Chagatay Literature: An Early 16th Century Manuscript of Navâ’î’s Dîvân in Ottoman Ortography’, Central Asiatic Journal 20, 4 (1976), 157–90 and 21, 1 (1977), n.p.Google Scholar
Bitskey, István, ‘Spiritual Life in the Early Modern Age’, in A Cultural History of Hungary: From the Beginnings to the Eighteenth Century, ed. Kósa, László, Budapest, 1999, pp. 229–88.Google Scholar
Black, Jeremy (ed.), European Warfare, 1453–1815, London, 1999.CrossRef
Black, Jeremy, War and the World: Military Power and the Fate of Continents, 1450–2000, New Haven, Conn., and London, 2000.
Blackburn, J. R., ‘The Collapse of Ottoman Authority in Yemen, 968/1560–976/1568’, Die Welt des Islams 19, 1–4 (1980), 119–76.CrossRefGoogle Scholar
Blackburn, J. R., ‘Two Documents on the Division of Ottoman Yemen into Two Beglerbegiliks (973/1565)’, Turcica 27 (1995), 223–36.CrossRefGoogle Scholar
Bonner, Michael, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, Princeton, N.J., and Oxford, 2006.CrossRefGoogle Scholar
Bonner, Michael and Hagen, Gottfried, ʻMuslim Accounts of the Dār al-Ḥarbʼ, in The New Cambridge History of Islam, vol. 5: Islamic Cultures and Societies to the End of the Eighteenth Century, ed. Cook, M. A., Cambridge, 2011, pp. 474–94.Google Scholar
Bono, Salvatore, Schiavi musulmani nell’ Italia moderna, Galeotti, vu’ cumprà, domestici, Naples, 1999.Google Scholar
Boogert, Maurits H. van den and Fleet, Kate (eds.), The Ottoman Capitulations: Text and Context (Oriente Moderno 22, 3), Rome, 2003.
Boone, Marc, Davids, K. and Janssens, P. (eds.), Urban Public Debts: Urban Governments and the Market for Annuities in Western Europe (14th–18th Centuries), Turnhout, 2003.CrossRefGoogle Scholar
Börekçi, Günhan, ‘A Contribution to the Military Revolution Debate: The Janissaries[’] Use of Volley Fire during the Long Ottoman–Habsburg War of 1593–1606 and the Problem of Origins’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 59 (2006), 407–38.CrossRefGoogle Scholar
Bostan, İdris, Adriyatik’te Korsanlık. Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler, 1575–1620, Istanbul, 2009.Google Scholar
Bostan, İdris, ‘Kemal Reis’, in Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ed. Altıkulaç, Tahir et al., Ankara, 2002, vol. 25, p. 227.Google Scholar
Bostan, İdris, Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, Istanbul, 2005.Google Scholar
Bostan, İdris, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara, 1992.Google Scholar
Bostan, İdris, ‘The Establishment of the Province of Cezayir-i Bahr-i Sefid’, in The Kapudan Pasha: His Office and His Domain, ed. Zachariadou, Elizabeth, Rethymnon, 2002, pp. 241–51.Google Scholar
Boxer, C.R., ‘A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Acheh, 1540–1600’, Journal of Southeast Asian History 10, 3 (1969), 415–28.CrossRefGoogle Scholar
Boyar, Ebru and Fleet, Kate, A Social History of Ottoman Istanbul, Cambridge, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Brummett, Palmira, (eds.), The Ottomans and Trade (Oriento Moderno 25, 1), Rome, 2006.Google Scholar
Bracewell, Catherine Wendy, The Uskoks of Senj: Piracy, Banditry, and Holy War in the Sixteenth Century Adriatic, Ithaca, N.Y., and London, 1992.Google Scholar
Brady, Thomas, Oberman, Heiko and Tracy, James D. (eds.), Handbook of European History 1400–1600, Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, vol. 1: Structures and Assertions, Leiden, 1994.
Braude, Benjamin, ‘Foundation Myths of the Millet System’, in Christians and Jews in the Ottoman Empire, vol. 1: The Central Lands, ed. Braude, Benjamin and Lewis, Bernard, New York and London, 1982, pp. 69–88.Google Scholar
Braude, Benjamin and Lewis, Bernard, ‘Introduction’, in Christians and Jews in the Ottoman Empire, vol. 1: The Central Lands, ed. Braude, Benjamin and Lewis, Bernard, New York and London, 1982, pp. 1–34.Google Scholar
Braudel, F., The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, trans. S. Reynolds, 2 vols., London, 1972–3.Google Scholar
Braudel, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2nd ed., 2 vols., Paris, 1966.Google Scholar
Brice, William C., Colin Imber and Richard Lorch, The Aegean Sea-Chart of Mehmed Reis ibn Menemenli A.D. 1590/1, Manchester, 1977.Google Scholar
Brouwer, C. G., ‘A Stockless Anchor and an Unsaddled Horse: Ottoman Letters Addressed to the Dutch in Yemen, First Quarter of the 17th Century’, Turcica 20 (1988), 173–242.CrossRefGoogle Scholar
Brummett, Palmira, ‘A Kiss Is Just a Kiss: Rituals of Submission along the East-West Divide’, in Cultural Encounters between East and West, 1453–1699, ed. Birchwood, Matthew and Dimmock, Matthew, Newcastle-Upon-Tyne, 2005, pp. 107–31.Google Scholar
Brummett, Palmira, ‘Imagining the Early Modern Ottoman Space, from World History to Pīrī Re’īs’, in The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire, ed. Goffman, Daniel and Aksan, Virginia, Cambridge, Mass., 2007, pp. 15–58.Google Scholar
Brummett, Palmira, Ottoman Seapower and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery, New York, 1994.Google Scholar
Brummett, Palmira, ‘The Early Modern Ottoman Campaign: Containing Violence, Commemorating Allegiance, and Securing Submission’, Eurasian Studies 3, 1 (2004), 1–24.Google Scholar
Brummett, Palmira, ‘The Fortress: Defining and Mapping the Ottoman Frontier in the 16th–17th Centuries’, in Frontiers of the Ottoman World, ed. Peacock, Andrew, Oxford, 2009, pp. 30–55.Google Scholar
Brummett, Palmira, ‘The Lepanto Paradigm Revisited: Knowing the Ottomans in the Sixteenth Century’, in Cultural Encounters: Europe, the Ottomans, and the Mediterranean World, ed. Contadini, Anna and Norton, Claire, Farnham, Surrey, forthcoming.
Brummett, Palmira, ‘The Ottoman Empire, Venice, and the Question of Enduring Rivalries’, in The Evolution of Great Power Rivalries, ed. Thompson, William, Columbia, S.C., 1999, pp. 225–53.Google Scholar
Brummett, Palmira, ‘The Overrated Adversary: Rhodes and Ottoman Naval Power’, The Historical Journal 36, 3 (1993), 517–41.CrossRefGoogle Scholar
Brummett, Palmira, ‘“Turks and Christians”: The Iconography of Possession in the Depiction of the Ottoman-Venetian-Habsburg Frontiers, 1550–1689’, in The Religions of the Book: Christian Perceptions, 1400–1660, ed. Dimmock, Matthew and Hadfield, Andrew, Basingstoke, 2008, pp. 110–39.Google Scholar
Bryer, Anthony A. M., ‘Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian Embassy of 1460–1461’, in Bryer, Anthony A. M., Empire of Trebizond and the Pontos, London, 1980, chap. 10.Google Scholar
Bulduk, Üçler, ‘16. Yüzyılda Çorum Sancağı-II (Dirlikler)’, OTAM 6 (1995), 39–50.CrossRefGoogle Scholar
Bunes Ibarra, Miguel Ángel de, ‘Charles V and the Ottoman War’, Eurasian Studies 1, 2 (2002), 161–82.Google Scholar
Büyüktuğrul, A., ‘Preveze Muharebesine İlişkin Belgeler’, Belleten 42, 168 (1978), 629–65.Google Scholar
Buzov, Snježana, ‘Ottoman Perceptions of Bosnia as Reflected in the Works of Ottoman Authors Who Visited or Lived in Bosnia’, in Ottoman Bosnia: A History in Peril, ed. Koller, Marcus and Karpat, Kemal, Madison, Wis., 2004, pp. 83–91.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergahlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu’, in I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15–20 X. 1973: Tebliğler, Istanbul, 1979, vol. 3, pp. 651–77.
Çağman, Filiz, ‘L’art du papier découpé et ses représentants à l’époque de Soliman le Magnifique’, in Soliman le Magnifique et son temps, ed. Veinstein, Gilles, Paris, 1992, pp. 249–64.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘Mimar Sinan Döneminde Sarayın Ehl-i Hıref Teşkilatı’, Mimar Sinan Döneminde Türk Mimarlığı ve Sanatı, ed. Sönmez, Zeki, Istanbul, 1988, pp. 73–7.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘Muhammad of the Black Pen and His Paintings’, in Turks: A Journey of a Thousand Years, ed. Roxburgh, David J., London, 2005, pp. 148–56.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘Nakkaş Osman in Sixteenth Century Documents and Literature’, Art Turc/Turkish Art: 10e Congrès international d’art turc/10th International Congress of Turkish Art, ed. Déroche, François, Geneva, 1999, pp. 197–206.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘On the Contents of the Four Istanbul Albums H. 2152, 2153, 2154, and 2160’, Islamic Art: Studies on the Art and Culture of the Muslim World 1 (1981), 31–6.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘Saray Nakkaşhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler’, in Sanat Tarihinde Doğudan Batıya: Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, Istanbul, 1989, pp. 35–46.Google Scholar
Çağman, Filiz, ʻThe Ahmed Karahisari Qur’an in the Topkapı Palace Library in Istanbul’, in Persian Painting from the Mongols to the Qajars: Studies in Honour of Basil W. Robinson, ed. Hillenbrand, Robert, London and New York, 2000, pp. 57–73.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘The Earliest Known Ottoman “Murakka” Kept in Istanbul University Library’, in Seventh International Congress of Turkish Art, ed. Majda, Tadeusz, Warsaw, 1990, pp. 75–8.Google Scholar
Çağman, Filiz, ‘The Miniatures of the Divan-ı Hüseyni and Influence of Their Style’, in Fifth International Congress of Turkish Art, ed. Géza Fehér, Budapest, 1978, pp. 231–59.
Çağman, Filiz and Tanındı, Zeren, ‘Remarks on Some Manuscripts from the Topkapı Palace Treasury in the Context of Ottoman-Safavid Relations’, Muqarnas 13 (1996), 132–48.CrossRefGoogle Scholar
Çağman, Filiz and Tanındı, Zeren, The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, trans. and ed. Rogers, Michael, London, 1986.Google Scholar
Çakır, Baki, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI–XVIII. Yüzyıl), Istanbul, 2003.Google Scholar
Calder, Norman, ‘Nawawī’s Typology of Muftīs, and Its Significance for a General Theory of Islamic law’, Islamic Law and Society 3 (1996), 137–64.CrossRefGoogle Scholar
Campbell, Caroline and Chong, Alan, Bellini and the East, London, 2005.Google Scholar
Campbell, Tony, ‘Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500’, in The History of Cartography, vol. 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, ed. Harley, John B. and Woodward, David, Chicago, 1987, pp. 371–463.Google Scholar
Canfield, Robert L., ‘Theological “Extremism” and Social Movements in Turko-Persia’, in Turko-Persia in Historical Perspective, ed. Canfield, Robert L., Cambridge, 1991, pp. 132–60.Google Scholar
Capponi, Niccoló, Victory of the West: The Story of the Battle of Lepanto, London, 2006.Google Scholar
Casale, Giancarlo, ‘“His Majesty’s Servant Lutfî”: The Career of a Previously Unknown Sixteenth-Century Ottoman Envoy to Sumatra, Based on an Account of His Travels from the Topkapı Palace Archives’, Turcica 37 (2005), 43–82.CrossRefGoogle Scholar
Casale, Giancarlo, ‘The Ottoman Administration of the Spice Trade in the Sixteenth Century Red Sea and Persian Gulf’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 49, 2 (2006), 170–98.CrossRefGoogle Scholar
Casale, Giancarlo, The Ottoman Age of Exploration, Oxford, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Çavuşoğlu, Mehmet, ‘Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar’, in Atsız Armağanı, ed. Erol Güngör, M.N. Hacıeminoğlu, Mustafa Kafalı and Osman F. Sertkaya, Istanbul, 1976, pp. 67–73.
Çavuşoğlu, Mehmet, ‘Kasîde’, Türk Dili 415–16 (1986), 17–77.Google Scholar
Çelebi, Asaf Halet, Divan Şiirinde İstanbul, Istanbul, 1953.Google Scholar
Çelebioğlu, Âmil, Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, Istanbul, 1994.Google Scholar
Çelik, Şenol, ‘Osmanlı Sefer Organizasyonunda Orducu Esnafı ve İstanbul Orducuları’, in Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular: Oluşum, Teşkilât, İşlev, ed. Feridun M. Emecen, Istanbul, 2008, pp. 355–86.
Çelik, Şenol, ‘Türk Fethi Sonrasında Kıbrıs Adasına Yönelik İskân Çalışmaları’, in Kaf Dağının Ötesine Varmak: Festschrift in Honor of Günay Kut. Essays Presented by Her Colleagues and Students, ed. Toska, Zehra, Cambridge, Mass., 2003 (Journal of Turkish Studies 27, 1), vol. 1, pp. 263–304.Google Scholar
Cemiloğlu, İsmet, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-i Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, Ankara, 1994.Google Scholar
Cerasi, Maurice, ‘The Urban and Architectural Evolution of the Istanbul Divanyolu: Urban Aesthetics and Ideology in Ottoman Town Planning’, Muqarnas 22 (2005), 189–232.CrossRefGoogle Scholar
Çetindağ, Yusuf, Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine Etkisi, Ankara, 2006.Google Scholar
Cezar, Mustafa, Osmanlı Tarihinde Levendler, Istanbul, 1965.Google Scholar
Chaudhuri, K. N., Trade and the Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge, 1985.CrossRefGoogle Scholar
Childs, John, Warfare in the Seventeenth Century, London, 2001.Google Scholar
Christmann, Andrea and Gleave, Robert (eds.), Studies in Islamic Law, a Festschrift for Colin Imber, Oxford, 2007.
Chrysostomides, Julian, Dendrinos, Charalambos and Harris, Jonathan (eds.), The Greek Islands and the Sea, Camberley, 2004.
Chrysostomides, Julian, Dendrinos, Charalambos and Harris, Jonathan ‘The Byzantine Empire from the Eleventh to the Fifteenth Century’, in The Cambridge History of Turkey, vol. 1: From Byzantium to Turkey, ed. Fleet, Kate, Cambridge, 2008, pp. 6–50.
Cichocki (Ergin), Nina, ‘The Life Story of the Çemberlitaş Hamam: From Bath to Tourist Attraction’, unpublished Ph. D. dissertation, University of Minnesota, Minneapolis, 2005.
Çiftçi, Cafer (ed.), Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, 2005.
Çıpa, Hakkı Erdem. ‘The Centrality of the Periphery: The Rise to Power of Selîm I, 1487–1512’, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University, Cambridge, Mass., 2007.
Çizakça, Murat, A Comparative Evolution of Business Partnerships: The Islamic World and Europe, Leiden, 1996.Google Scholar
Çizakça, Murat, A History of Philanthropic Foundations: Islamic World from the Seventeenth Century to the Present, Istanbul, 2000.Google Scholar
Çizakça, Murat, ‘Mehmet Genç ile Beraber İktisat Tarihi Araştırmalarında Geçen Bir Otuzbeş Yıl’, in Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: H. İnalcık, H. Sahillioğlu, M. Genç and İ. Ortaylı, ed. Alper Çeker and Erol Özvar, Istanbul, 2006, pp. 102–7.
Çizakça, Murat, ‘Price History and the Bursa Silk Industry: A Study in Ottoman Industrial Decline’, Journal of Economic History 40, 3 (1980), 533–51.CrossRefGoogle Scholar
Çizakça, Murat, ‘Tax-Farming and Financial Decentralization in the Ottoman Economy’, The Journal of European Economic History 22, 2 (1993), 219–50.Google Scholar
Clayer, Nathalie, Mystiques, état et société: Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du XVe à nos jours, Leiden, 1994.Google Scholar
Clayer, Nathalie, ‘Une vie de saint dans l’Europe ottomane’, in Les voies d’Allah: les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, ed. Popovic, Alexandre and Veinstein, Gilles, Paris, 1996, pp. 586–8.Google Scholar
Clifford, W. W., ‘Some Observations on the Course of Mamluk-Safavi Relations (1502–1516/908–922): I+II, Islam 70 (1993), 245–78.Google Scholar
Coates, T. J., ‘D. João de Castro’s 1541 Red Sea Voyage in the Greater Context of Sixteenth-Century Portuguese Ottoman Red Sea Rivalry’, in Decision Making in the Ottoman Empire, ed. Farah, Caesar, Kirksville, Mo., 1993, pp. 263–85.Google Scholar
Cohen, Amnon, ‘Communal Legal Entities in a Muslim Setting: The Jewish Community in Sixteenth Century Jerusalem’, Islamic Law and Society 3 (1996), 137–64.CrossRefGoogle Scholar
Anna, Contadini, and Norton, Claire (eds.), Cultural Encounters: Europe, the Ottomans, and the Mediterranean World, Farnham, Surrey, forthcoming.
Cook, Michael, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, Cambridge, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Cook, Michael (ed.), A History of the Ottoman Empire to 1730, Cambridge, 1976.
Cook, Michael, Population Pressure in Rural Anatolia, 1450–1600, London, New York and Toronto, 1972.Google Scholar
Peña, Cortés, Antonio Luis, ‘La emigración de los musulmanes granadinos (1482–1502), primer acto de una trágica ruptura’, in Le monde de l’itinerance en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne, ed. Claudia Moatti, Wolfgang Kaiser and Christophe Pébarthe, Bordeaux, 2009, pp. 479–96.
Corvisier, André, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Vendôme, 1976.Google Scholar
Costantini, Vera, ‘Destini di Guerra. L’inventario ottomano dei prigionieri di Nicosia (settembre 1570), Studi Veneziani n.s. 45 (2003), 229–41.Google Scholar
Costantini, Vera, Il sultano e l’isola contesa: Cipro tra eredità veneziana e potere ottoman, Milan, 2009.Google Scholar
Coşkun, Feray, ‘A Medieval Islamic Cosmography in an Ottoman Context: A Study of Mahmud el-Hatib’s Translation of the Kharidat al-‘Aja’ib’, unpublished M.A. thesis, Boğaziçi University, 2007.
Couto, Dejanirah, ‘No rasto de Hādım Suleimão Pacha: alguns aspectos do comércio do Mar Vermelho nos anos de 1538–1540’, in A Carreira da Índia e As Rotas dos Estreitos, ed. A.T. de Matos and Luís Filipe F.R. Thomaz, Angra do Heroísmo, 1998, pp. 483–508.
Crane, Howard, ‘Art and Architecture, 1300–1453’, in The Cambridge History of Turkey, vol. 1: Byzantium to Turkey, 1071–1453, ed. Fleet, Kate, Cambridge, 2008, pp. 266–352.Google Scholar
Crane, Howard, ‘The Ottoman Sultan’s Mosques: Icons of Imperial Legitimacy’, in The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and Social Order, ed. Bierman, Irene, Preziosi, Donald and Rifaʼat A. Abou-el-Haj, New Rochelle, N.Y., 1991, pp. 173–227.Google Scholar
Ćurčić, Slobodan, ‘Architecture in the Age of Insecurity: An Introduction to Secular Architecture in the Balkans, 1300–1500’, in Secular Medieval Architecture in the Balkans 1300–1500 and Its Preservation, ed. Ćurčić, Slobodan and Hadjitryphonos, Evangelia, Thessaloniki, 1997, pp. 19–51.Google Scholar
Ćurčić, Slobodan, Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent, New Haven, Conn., and London, 2010.Google Scholar
Ćurčić, Slobodan, ʻByzantine Legacy in Ecclesiastical Architecture of the Balkans after 1453’, in The Byzantine Legacy in Eastern Europe, ed. Clucas, Lowell, Boulder, Colo., and New York, 1988, pp. 57–83.Google Scholar
Ćurčić, Slobodan and Hadjitryphonos, Evangelia (eds.), Secular Medieval Architecture in the Balkans 1300–1500 and Its Preservation, Thessaloniki, 1997.
Curry, John C.Home Is Where the Shaykh Is: The Concept of Exile in the Hagiography of İbrahim-i Gülşeni’, Al-Masaq 17, 1 (2005), 47–60.CrossRefGoogle Scholar
Cvetkova, Bistra, ‘Les celep et leur rôle dans la vie économique des Balkans à l’époque ottomane (XVe–XVIe s.)’, in Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the Present Day, ed. Cook, Michael A., London, New York and Toronto, 1970, pp. 172–92.Google Scholar
Cvetkova, Bistra, ‘L’influence exercée par certaines institutions de Byzance du moyen-âge sur le système feudal ottoman’, Byzantinobulgarica 1 (1952), 237–57.Google Scholar
Dalsar, Fahri, Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa’da İpekçilik, Istanbul, 1960.Google Scholar
Daly, Martin W. (ed.), The Cambridge History of Egypt, vol. 2: Modern Egypt from 1517 to the End of the Twentieth Century, Cambridge, 1998.CrossRef
Dankoff, Robert, ‘Lyric in Romance: Use of Ghazals in Persian and Turkish Masnawis’, Journal of Near Eastern Studies 43, 1 (1984), 9–25.CrossRefGoogle Scholar
Darling, Linda T., ʻThe Circle and the Tree: A Vision of Justice in the Middle Eastʼ, in Historical Dimensions of Islam: Essays in Honor of R. Stephen Humphreys, ed. Lindsay, James E. and Armajani, Jon, Princeton, N.J., 2009, pp. 151–82.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘Administration in Ottoman Europe’, in Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World, ed. Kunt, Metin and Woodhead, Christine, London, 1995, pp. 71–90.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘An Ottoman Military Career on the Hungarian Borders: Kasım Voyvoda, Bey, and Pasha’, in Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, ed. Géza Dávid and Pál Fodor, Leiden, 2000, pp. 265–97.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘Assigning a Zeʻamet in the 16th Century: Revenue-Limits and Office-Holding’, in Armağan: Festschrift für Andreas Tietze, ed. Ingeborg Baldauf and Suraiya Faroqhi with Rudolf Veselý, Prague, 1994, pp. 47–57.
Dávid, Géza, ‘Die Bevölkerung Ungarns im 16.–17. Jahrhundert’, in Kristó Gyula, Historische Demographie Ungarns (896–1996), Herne, 2007, pp. 135–80.Google Scholar
Dávid, Géza, Osmanlı Macaristanı’nda Toplum, Ekonomi ve Yönetim: 16. Yüzyılda Simontornya Sancağı, trans. Hilmi Ortaç, Istanbul, 1999.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘Ottoman Administrative Strategies in Western Hungary’, in Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, ed. Heywood, Colin and Imber, Colin, Istanbul, 1994, pp. 31–43.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘The Age of Umarried Children in the Tahrir Defters (Notes on the Coefficient)’, in Géza Dávid, Studies in Demographic and Administrative History of Ottoman Hungary, Istanbul, 1997, pp. 25–36.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘The Mühimme Defteri as a Source for Ottoman-Habsburg Rivalry in the Sixteenth Century’, Archivum Ottomanicum 20 (2002), 167–209.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘Timar Defter oder Dschizye Defter? Bemerkungen zu einer Quellenausgabe für den Sandschak Stuhlweißenburg (Rezensionsartikel)’, in Géza Dávid, Studies in Demographic and Administrative History of Ottoman Hungary, Istanbul, 1997, pp. 181–6.Google Scholar
Dávid, Géza, ‘Ulama bey, an Ottoman Office-Holder with Persian Connections on the Hungarian Borders’, in Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th–17th Centuries, ed. Éva, M.Jeremiás, Piliscsaba, 2003, pp. 33–40.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, “Az ország ügye mindenek előtt való.” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552) / “Affairs of State Are Supreme.” The Orders of the Ottoman Imperial Council Pertaining to Hungary (1544–1545, 1552), Budapest, 2005.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, ‘Changes in the Structure and Strength of the Timariot Army from the Early Sixteenth to the End of the Seventeenth Century’, Eurasian Studies 4, 2 (2005), 157–88.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, ‘Hungarian Studies in Ottoman History’, in The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography, ed. Adanır, Fikret and Faroqhi, Suraiya, Leiden, 2002, pp. 305–49.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, ‘Mühimme Defterlerine Göre Osmanlıların 16. Yüzyıl Macaristan Politikası’, in Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (Tebliğler–Tartışmalar), 17–19 Kasım 2005, Ankara, 2006, pp. 219–28.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, ‘Ottoman Spy Reports from Hungary’, in Turcica et islamica: Studi in memoria di Aldo Gallotta, ed. Marazzi, Ugo, Naples, 2003, vol. 1, pp. 121–31.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, (eds.), Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, Leiden, 2000.Google Scholar
Dávid, Géza and Fodor, Pál, Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth–Early Eighteenth Centuries), Leiden, 2007.Google Scholar
Davies, Norman, Europe: A History, New York, 1996.Google Scholar
Davis, Ralph, ‘English Imports from the Middle East’, in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. Cook, Michael A., Oxford, 1970, pp. 193–206.Google Scholar
Davis, Robert C., Shipbuilders of the Venetian Arsenal: Workers and Workplace in the Preindustrial City, Baltimore and London, 1991.Google Scholar
De Groot, Alexander, ‘The Historical Development of the Capitulatory Regime in the Ottoman Middle East from the Fifteenth to the Nineteenth Centuries’, in The Ottoman Capitulations: Text and Context, ed. Maurits, H. van den Boogert and Kate Fleet (Oriente Moderno 22, 3), Rome, 2003, pp. 575–604.Google Scholar
de Matos, Artur Teodoro and Thomaz, Luís Filipe F. R. (eds.), A Carreira da Índia e As Rotas dos Estreitos, Angra do Heroísmo, 1998.
Dedes, Yorgos (ed.), Battalname: Introduction, English Translation, Turkish Transcription, Commentary, and Facsimile, Cambridge, Mass., 1996.
Deguilhem, Randi, ‘Wakf in the Ottoman Empire to 1914’, in Encyclopaedia of Islam, ed. Gibb, H. A. R. et al., vol. 11, Leiden, 2002, pp. 87–92.Google Scholar
Delumeau, Jean, Le mystère Campanella, Paris, 2008.Google Scholar
Demirci, Süleyman, The Functioning of Ottoman Avâriz Taxation: An Aspect of the Relationship between Centre and Periphery. A Case Study of the Province of Karaman, 1621–1700, Istanbul, 2009.Google Scholar
Denny, Walter B., Iznik: The Artistry of Ottoman Ceramics, London, 2004.Google Scholar
Denny, Walter B., ‘Oriental Carpets and Textiles in Venice and cat. no. 78’, in Venice and the Islamic World 828–1797, ed. Stefano Carboni, New York, 2007, pp. 174–91.Google Scholar
Denny, Walter B., The Classical Tradition in Anatolian Carpets, Washington, D.C., 2002.Google Scholar
Denny, Walter B., ‘Turkish Ceramics and Turkish Painting: The Role of the Paper Cartoon in Turkish Ceramic Production’, in Essays in Islamic Art and Architecture in Honor of Katharina Otto-Dorn, ed. Abbas Daneshvari, Malibu, Calif., 1981, pp. 29–36.
Denny, Walter B. and Nazan Ölçer, ‘Anatolian Carpets from Uşak Manufactories’, in Anatolian Carpets: Masterpieces from the Turkish and Islamic Art Museum, ed. Ahmet Ertuğ, Bern, 1999, pp. 36–45.Google Scholar
Develi, Hayati, Osmanlı’nın Dili, Istanbul, 2006.Google Scholar
DeVries, Kelly, ‘The Lack of a Western Military Response to the Ottoman Invasions of Eastern Europe from Nicopolis (1396) to Mohács (1526)’, The Journal of Military History 63, 3 (1999).CrossRefGoogle Scholar
Diez, Ernst, Aslanapa, Oktay and Koman, Mahmut Mesut, Karaman Devri Sanatı, Istanbul, 1950.Google Scholar
Dilçin, Cem, ‘Divan Şiirinde Gazel’, Türk Dili 415–17 (1986), 78–247.Google Scholar
Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi: Ölçüler, Uyak, Nazım Biçimleri, Söz Sanatları, Ankara, 1983.Google Scholar
Dilger, Konrad, Untersuchungen zur Geschichte des osmanischen Hofzeremoniells im 15. und 16. Jahrhundert, Munich, 1967.Google Scholar
Dimmock, Matthew and Hadfield, Andrew, The Religions of the Book: Christian Perceptions, 1400–1660, Basingstoke, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Diyanet, A. Ekber, İlk Osmanlı-İran Anlaşması. 1555 Amasya Musahalası, Istanbul, 1971.Google Scholar
Dols, Michael, The Black Death in the Middle East, Princeton, N.J., 1979.Google ScholarPubMed
Dorpmüller, Sabine, Religiöse Magie im “Buch der probaten Mittel”: Analyse, kritische Edition und Übersetzung des Kitāb al-Muǧarrabāt von Muḥammad ibn Yūsuf as-Sanūsī (gest. um 895/1490), Wiesbaden, 2005.Google Scholar
Downing, Brian M., The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton, N.J., 1992.Google Scholar
Dressler, Markus, ‘Inventing Orthodoxy: Competing Claims for Authority and Legitimacy in the Ottoman-Safavid Conflict’, in Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power, ed. Karateke, Hakan T. and Reinkowski, Maurus, Leiden and Boston, 2005, pp. 151–73.Google Scholar
Ducellier, Alain, Doumerc, Bernard, Imhaus, Brünehilde and Miceli, Jean de, Les chemins de l’exil: Bouleversements de l’Est européen et migrations vers l’Œst à la fin du Moyen Âge, Paris, 1992.Google Scholar
Duda, Dorothea, ‘Das Album Murad III in Wien’, in Ars Turcica: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Türkische Kunst München, ed. Klaus Kreiser et al., Munich, 1987, vol. 2, pp. 475–89.Google Scholar
Duffy, Christopher, Siege Warfare: The Fortress in the Early Modern World, 1494–1660, 2nd ed., London and New York, 1996.Google Scholar
Dündar, Abdulkadir, ‘Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (2003), 131–72.Google Scholar
Durak, Koray (coord.), From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital, exhibition catalogue, Istanbul, 2010.Google Scholar
Duran, Tülây et al. (eds.), Tarih-i Hind-i garbi el-müsemmâ bi-Hadis-i nev, Istanbul, 1999.Google Scholar
Düzdağ, M. Ertuğrul, Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Istanbul, 1983.Google Scholar
Eberhard, Elke, Osmanische Polemik gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen Handschriften, Freiburg, 1970.Google Scholar
Ebel, Kathryn Ann, ‘City Views, Imperial Visions: Cartography and the Visual Culture of Urban Space in the Ottoman Empire, 1453–1603’, unpublished Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin, 2002.
Efendiev, Oktaj, ‘Le rôle des tribus de langue turque dans la création de l’état safavide’, Turcica 6 (1975), 24–33.Google Scholar
Eldem, Sedad Hakkı and Akozan, Feridun, Topkapı Sarayı: Bir Mimari Araştırma, Istanbul, 1982.Google Scholar
El-Nahal, Gamal H., The Judicial Administration of the Ottoman Egypt in the Seventeenth Century, Minneapolis and Chicago, 1979.Google Scholar
Emecen, Feridun, ‘XV. ve XVI. Asırlada Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Batı Siyaseti’, in XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, ed. Özcan, Abdülkadir, Istanbul, 1997, pp. 125–54.Google Scholar
Emecen, Feridun, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara, 1989.Google Scholar
Emir, Sedat, Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar: Yapımsal ve İşlevsel Bir Analiz, Istanbul, 1992.Google Scholar
Emiralioğlu, Pınar, ʻCognizance of the Ottoman World: Visual and Textual Representations in the Sixteenth Century Ottoman Empire (1514–1596)ʼ, unpublished Ph.D. dissertation, University of Chicago, 2006.
Ercan, Yavuz, Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara, 1986.Google Scholar
Erder, Leila, ‘The Measurement of Pre-industrial Population Changes: The Ottoman Empire from the 15th to the 17th Century’, Middle East Studies 11 (1975), 322–45.CrossRefGoogle Scholar
Erder, Leila and Faroqhi, Suraiya, ‘The Development of the Anatolian Urban Network during the Sixteenth Century’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 23, 3 (1980), 267–303.CrossRefGoogle Scholar
Erdmann, Kurt, Der türkische Teppich des 15. Jahrhunderts, Istanbul, 1957.Google Scholar
Erdoğru, Mehmet Akif, ‘Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir Sancağı İcmal Defteri’, OTAM 1 (1990), 127–61.CrossRefGoogle Scholar
Ergenç, Özer, ‘1600–1615 Yılları Arasında Ankara İktisadi Tarihine Ait Araştırmalar’, in Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler-Tartışmalar, 8–10 Haziran 1973, ed. Okyar, Osman and Nalbantoğlu, Ünal, Ankara, 1975, pp. 145–68.Google Scholar
Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, 9 vols., Istanbul, 1995. First published in 1330–38/1912–19.Google Scholar
Ertuğ, Ahmet (ed.), Anatolian Carpets: Masterpieces from the Turkish and Islamic Art Museum, Bern, 1999.
Erünsal, İsmail, ‘909/1503 Tarihli Defter-i Kütüb’, Journal of Turkish Studies 32, 1 (2008), 203–19.Google Scholar
Erünsal, İsmail, ‘Osmanlılarda Sahhaflık ve Sahhaflar: Yeni Bazı Belge ve Bilgiler’, Osmanlı Araştırmaları 29 (2007), 99–146.Google Scholar
Erünsal, İsmail, Ottoman Libraries: A Survey of the History, Development and Organization of Ottoman Foundation Libraries, Cambridge, Mass., 2008.Google Scholar
Erzen, Jale Nejdet, Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara, 1981.Google Scholar
Erzen, Jale Nejdet, Sinan, Ottoman Architect: An Aesthetic Analysis, Ankara, 2004.Google Scholar
Erzi, Adnan Sadık, ‘Akkoyunlu ve Karakoyunlu Tarihi Hakkında Araştırmalar’, Belleten 18, 70 (1954), 179–221.Google Scholar
Evans, Helen (ed.), Byzantium: Faith and Power (1261–1557), New York, 2004.
Eyice, Semavi, ‘Kapı Ağası Hüseyin Ağa’nın Vakıfları’, Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, special issue (1978), 159–66.
Fallmerayer, Jacob Philipp, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, Munich, 1827.Google Scholar
Farah, Caesar E. (ed.), Decision Making in the Ottoman Empire, Kirksville, Mo., 1993.
Farah, Caesar E., ‘Yemeni Fortification and the Second Ottoman Conquest’, Arab Historical Review for Ottoman Studies 1–2 (1990), 83–9.
Farooqi, Naim R., ‘Moghuls, Ottomans, and Pilgrims: Protecting the Routes to Mecca in the Sixteenth and Seventeenth Centuries’, The International History Review 10, 2 (1988), 198–220.CrossRefGoogle Scholar
Farooqi, Naim R., Mughal-Ottoman Relations (A Study of Political and Diplomatic Relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556–1748), Delhi, 1989.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople under the Ottomans, London and New York, 2009.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘At the Ottoman Empire’s Industrious Core: The Story of Bursa’, in The City in the Islamic World, ed. Holod, Renata et al., 2 vols., Leiden, 2008, vol. 1, pp. 357–81.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Bosnian Merchants in the Adriatic’, in Ottoman Bosnia: A History in Peril, ed. Koller, Markus and Karpat, Kemal, Madison, Wis., 2004/The International Journal of Turkish Studies 10, 1–2, pp. 225–39.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Coffee and Spices: Official Ottoman Reactions to Egyptian Trade in the Later Sixteenth Century’, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 76 (1986), 87–93.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Conflict, Accommodation and Long-Time Survival: The Bektashi Order and the Ottoman State (Sixteenth–Seventeeth Centuries)’, in Bektachiyya: études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, ed. Popovic, Alexandre and Veinstein, Gilles, Istanbul, 1995, pp. 171–84.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, Coping with the State, Istanbul, 1995.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Crisis and Change, 1590–1699’, in An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914, ed. İnalcık, Halil and Quataert, Donald, Cambridge, 1994, pp. 411–636.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Das Grosswesir-telhis: eine aktenkundliche Studie’, Der Islam 45 (1969), 96–110.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘From the Slave Market to Arafat: Biographies of Bursa Women in the Late Fifteenth Century’, Turkish Studies Association Bulletin 24 (2000), 3–20.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Ottoman Cotton Textiles, 1500s to 1800: The Story of a Success That Did Not Last’, in The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200–1850, ed. Prasannan Prasarathi and Giorgio Riello, Oxford, 2009, pp. 89–103.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Ottoman Documents Concerning the Hajj during the Sixteenth and Seventeenth Centuries’, in La vie sociale dans les provinces arabes à l’époque ottomane, ed. Temimi, A., Zaghouan, 1988, pp. 153–63.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, Pilgrims and Sultans: The Hajj under the Ottomans, 1517–1683, London and New York, 1994.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Political Tensions in the Anatolian Countryside around 1600: An Attempt at Interpretation’, in Suraiya Faroqhi, Coping with the State: Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 1550–1720, Istanbul, 1995, pp. 85–98.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Purchasing Guild- and Craft-Based Offices in the Ottoman Central Lands’, Turcica 39 (2007), 123–46.CrossRefGoogle Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Seeking Wisdom in China: An Attempt to Make Sense of the Celali Rebellions’, in Ẓafar Nāma: Memorial Volume to Felix Tauer, ed. Rudolf Veselý and Eduard Gombar, Prague, 1996, pp. 101–24.
Faroqhi, Suraiya, Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, London, 2000.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘The Bektashis: A Report on Current Research’, in Bektachiyya: études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, ed. Popovic, Alexandre and Veinstein, Gilles, Istanbul, 1995, pp. 9–30.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, The Ottoman Empire and the World around It, London, 2004.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘The tekke of Haci Bektach: Social Position and Economic Activities’, International Journal of Middle East Studies 7 (1976), 183–208.CrossRefGoogle Scholar
Faroqhi, Suraiya, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, Cambridge, 1984.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Trade Controls, Provisioning Policies, and Donations: The Egypt-Hijaz Connection during the Second Half of the Sixteenth Century’, in Süleyman the Second and His Time, ed. İnalcık, Halil and Kafadar, Cemal, Istanbul, 1993, pp. 131–43.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘Understandings of History: Political and Economic Crisis in the Beginning of the New Age’, in The Turks, vol. 3: The Ottomans, ed. Hasan Güzel, C. Cem Oğuz and Karatay, Osman, Ankara, 2002, pp. 22–30.Google Scholar
Faroqhi, Suraiya, ‘The Venetian Presence in the Ottoman Empire’, in The Ottoman Empire and the World Economy, ed. İslamoğlu-İnan, Huri, Cambridge, 1987, pp. 311–44.Google Scholar
Fattal, Antoine, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, Beirut, 1958.Google Scholar
Fazlıoğlu, İhsan, ʻOsmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluşu Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemiʼ, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları 3 (2003), 151–84.Google Scholar
Fazlıoğlu, İhsan, ‘Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)’, in Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler, Problemler, Teklifler, ed. Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar and Mustafa Sinanoğlu, Istanbul, 2007, pp. 159–95.Google Scholar
Felek, Özgen, ‘ʻ(Re)creating Image and Identity: Dreams and Visions as a Means of the Self-Fashioning of Murad IIIʼ’, Ph.D. dissertation, University of Michigan, Ann Arbor, Mich., 2010.
Ferrier, R.W., ‘The Terms and Conditions under which English Trade Was Transacted with Safavid Persia’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 49, 1 (1986), 48–66.CrossRefGoogle Scholar
Fetvacı, Emine, ‘Viziers to Eunuchs: Transitions in Ottoman Manuscript Patronage, 1566–1617’, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University, Cambridge, Mass., 2005.Google Scholar
Fine, John, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor, Mich., 1987.Google Scholar
Finkel, Caroline, Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923, New York, 2005.Google Scholar
Finkel, Caroline, The Administration of Warfare: The Ottoman Military Campaigns in Hungary, 1593–1606, Vienna, 1988.Google Scholar
Fisher, Alan, ‘The Life and Family of Süleyman I’, in Süleymân the Second and His Time, ed. İnalcık, Halil and Kafadar, Cemal, Istanbul, 1993, pp. 1–19.Google Scholar
Fleet, Kate, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State: The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge, 1999.Google Scholar
Fleet, Kate (ed.), The Cambridge History of Turkey, vol. 1: Byzantium to Turkey, Cambridge, 2008.
Bitlisi, İdris-i, The Ottomans and the Sea (Oriente Moderno 20, 1), Rome, 2001.Google Scholar
Erünsal, İsmail, ‘Turks, Mamluks and Latin Merchants: Commerce, Conflict and Co-operation in the Eastern Mediterranean’, in Byzantines, Latins and Turks in the Eastern Mediterranean World after 1150, ed. Harris, Jonathan, Holmes, Catherine and Russell, Eugenia, Oxford, 2012.Google Scholar
Fleischer, Cornell, ‘Ancient Wisdom and New Sciences: Prophecies at the Ottoman Court in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries,’ in Falnama: The Book of Omens, ed. Massumeh Farhad with Serpil Bağcı, Washington, D.C., 2009, pp. 232–43.Google Scholar
Fleischer, Cornell H., Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (1541–1600), Princeton, N.J., 1986.CrossRefGoogle Scholar
Fleischer, Cornell H., ‘Preliminaries to the Study of the Ottoman Bureaucracy’, Journal of Turkish Studies 2 (1987), 135–41.Google Scholar
Fleischer, Cornell H., ‘Realities of Scribal Life in the Sixteenth Century’, in Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, ed. Heywood, Colin and Imber, Colin, Istanbul, 1994, pp. 45–63.Google Scholar
Fleischer, Cornell H., ʻRoyal Authority, Dynastic Cyclism, and ʻIbn Khaldûnismʼ in Sixteenth-Century Ottoman Lettersʼ, Journal of Asian and African Studies 18 (1983), 198–220.CrossRefGoogle Scholar
Fleischer, Cornell H., ʻSeer to the Sultan: Remmal Haydar and Sultan Süleymanʼ, in Cultural Horizons: A Festschrift in Honor of Talat S. Halman, ed. Warner, Jayne, Istanbul and Syracuse, N.Y., 2001, pp. 290–9.Google Scholar
Fleischer, Cornell, ‘Shadows of Shadows: Prophecy in Politics in 1530s Istanbul’, International Journal of Turkish Studies 13, 1–2 (2007), 51–62.Google Scholar
Fleischer, Cornell H., ‘The Lawgiver as Messiah: The Making of the Imperial Image in the Reign of Suleyman’, Soliman le Magnifique et son temps: actes du colloque de Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 7–10 mars 1990, ed. Veinstein, Gilles, Paris, 1992, pp. 159–74.Google Scholar
Flemming, Barbara, ʻDer Ǧāmiʻ ül-meknūnāt: Eine Quelle ʻĀlīs aus der Zeit Sultan Süleymansʼ, in Studien zur Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Festschrift für Bertold Spuler, ed. Hans Robert Roemer and Albrecht Noth, Leiden, 1981, pp. 79–92.
Flemming, Barbara, ‘Glimpses of Turkish Saints: Another Look at Lami‘i and Ottoman Biographies’, Journal of Turkish Studies 18 (1994), 59–79.Google Scholar
Flemming, Barbara, ʻLiterary Activities in Mamluk Halls and Barracksʼ, in Studies in Memory of Gaston Wiet, ed. Rosen-Ayalon, Myriam, Jerusalem, 1977, pp. 249–60.Google Scholar
Flemming, Barbara, ʻPolitical Genealogies in the Sixteenth Centuryʼ, Osmanlı Araştırmaları 7–8 (1988), 123–37.Google Scholar
Flemming, Barbara, ʻPrognostika und Geschichteʼ, in IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara 21–25 Eylül 1981: Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 1988, vol. 2, pp. 745–51.Google Scholar
Flemming, Barbara, ‘Public Opinion under Sultan Süleymân’, in Süleymân the Second and His Time, ed. İnalcık, Halil and Kafadar, Cemal, Istanbul, 1993, pp. 49–58.Google Scholar
Fodor, Pál, A janicsárok törvényei (1606), vol. 1, Budapest, 1989.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘Between Two Continental Wars: The Ottoman Naval Preparations in 1590–1592’, in Armağan: Festschrift für Andreas Tietze, ed. Ingeborg Baldauf and Suraiya Faroqhi with Rudolf Veselý, Prague, 1994, pp. 89–111.
Fodor, Pál, ‘How to Forge Documents? (A Case of Corruption within the Ottoman Bureaucracy around 1590)’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 48, 3 (1993), 383–9.Google Scholar
Fodor, Pál, In Quest of the Golden Apple: Imperial Ideology, Politics and Military Administration in the Ottoman Empire, Istanbul, 2000.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘Maltese Pirates, Ottoman Captives and French Traders in the Early Seventeenth-Century Mediterranean’, in Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth to Early Eighteenth Centuries), ed. Dávid, Géza and Fodor, Pál, Leiden, 2007, pp. 221–38.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘Ottoman Policy towards Hungary’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 45 (1991), 271–345.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘Ottoman Warfare, 1300–1453’, in The Cambridge History of Turkey, vol. 1: Byzantium to Turkey, 1071–1453, ed. Fleet, Kate, Cambridge, 2008, pp. 192–226.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘The Organisation of Defence in the Eastern Mediterranean (End of the 16th Century)’, in The Kapudan Pasha, His Office and His Domain, ed. Zachariadou, Elizabeth, Rethymnon, 2002.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘The View of the Turk in Hungary: The Apocalyptic Tradition and the Legend of the Red Apple in Ottoman-Hungarian Context’, in Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople, actes de la table ronde d’Istanbul (13–14 avril 1996), ed. Benjamin Lellouch and Stéphane Yérasimos, Istanbul, 1999, pp. 99–131.Google Scholar
Fodor, Pál, ‘Ungarn und Wien in der osmanischen Eroberungsideologie (im Spiegel der Târîḫ-i Beç ḳrâlı, 17. Jahrhundert)’, Journal of Turkish Studies – Türklük Bilgisi Araştırmaları 13 (1989), 81–98, reprinted in Pál Fodor, In Quest of the Golden Apple: Imperial Ideology, Politics and Military Administration in the Ottoman Empire, Istanbul, 2000, pp. 45–70.Google Scholar
Fodor, Pál, Vállalkozásra kényszerítve: Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján, Budapest, 2006.Google Scholar
Froom, Aimée, ‘A Muraqqa for the Ottoman Sultan Murad III (r. 1574–1595): Österreichische Nationalbibliothek, Codex Mixtus 313’, unpublished Ph.D. dissertation, New York University, 2001.
Gaborieau, Marc, ‘Tarîqa et orthodoxie’, in Les voies d’Allah: les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, ed. Popovic, Alexandre and Veinstein, Gilles, Paris, 1996, pp. 195–202.Google Scholar
Gabriel, Albert, Monuments turcs d’Anatolie, 2 vols., Paris, 1931 and 1934.Google Scholar
Gabriel, Albert, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale, Paris, 1940.Google Scholar
Gal[l]otta, Aldo, ‘Khayr al-Dīn Pasha, Barbarossa’, in The Encyclopaedia of Islam, ed. Gibb, H. A. R. et al., Leiden, 1978, vol. 4, pp. 1155–8.Google Scholar
Geanakoplos, Deno John, Byzantine East & Latin West: Two Worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance; Studies in Ecclesiastical and Cultural History, New York and Evanston, Ill., 1966.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klâsik Prensiplerindeki Değişmeler’, in Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Istanbul, 2000, pp. 89–98.Google Scholar
Genç, Mehmet, Devlet ve Ekonomi, Istanbul, 2000.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘Esham’, in Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ed. Altıkulaç, Tahir et al., Ankara, 1995, vol. 11, pp. 376–80.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘Osmanlı Ekonomisi ve Savaş’, Yapıt 49, 4 (1984), 52–61; 50, 5 (1984), 86–93; French translation: ‘L’économie ottomane et la guerre au XVIIIème siècle’, Turcica 27 (1995), 177–96.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri’, in Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Istanbul, 2000, pp. 43–53.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi’, in Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Istanbul, 2000, pp. 99–153.Google Scholar
Genç, Mehmet, ‘Osmanlılar, İktisadî ve Ticarî Yapı’, in Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, ed. Altıkulaç, Tahir et al., Ankara, 2007, vol. 33, pp. 525–32.Google Scholar
Genç, Mehmet and Özvar, Erol (eds.), Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler, 2 vols., Istanbul, 2006.
Haim, Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700, Jerusalem, 1988.Google Scholar
Haim, Gerber, State, Society and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective, Albany, 1994.Google Scholar