Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-8448b6f56d-t5pn6 Total loading time: 0 Render date: 2024-04-21T00:20:54.267Z Has data issue: false hasContentIssue false

Part I - Before 1000

Published online by Cambridge University Press:  07 February 2022

Debin Ma
Affiliation:
Hitotsubashi University, Tokyo
Richard von Glahn
Affiliation:
University of California, Los Angeles
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2022

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Motonosuke, Amano 天野元之助, Chūgoku shakai keizaishi: In, Shū no bu 中国社会経済史:殷、周之部 (Tokyo, Kaimei shoin, 1979).Google Scholar
Bagley, Robert W., “Replication Techniques in Eastern Zhou Bronze Casting,” in Lubar, Stephen and David Kingery, W. (eds.), History from Things: Essays on Material Culture (Washington, Smithsonian Institution Press, 1993), pp. 231–41.Google Scholar
Zhenyu, Chen 陳振裕, Zhanguo Qin Han qiqiqun yanjiu 戰國秦漢漆器群研究 (Beijing, wenwu chubanshe, 2007).Google Scholar
Haruki, Emura 江村治樹, Sengoku Shin Kan jidai no toshi to kokka: Kōkogaku to bunken shigaku kara no apurōchi 戦国秦漢時代の都市と国家:考古学と文献史学からのアプローチ (Tokyo, Hakuteisha, 2005).Google Scholar
Falkenhausen, Lothar von, Chinese Society in the Age of Confucius (1000–250 bc): The Archaeological Evidence (Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, 2006).Google Scholar
Falkenhausen, Lothar von, “The E Jun Qi Metal Tallies: Inscribed Texts and Ritual Contexts,” in Kern, Martin (ed.), Text and Ritual in Early China (Seattle, University of Washington Press, 2005), pp. 79123.Google Scholar
Falkenhausen, Lothar von, “Stages in the Development of ‘Cities’ in Pre-imperial China,” in Marcus, Joyce and Sabloff, Jeremy (eds.), The Ancient City: New Perspectives on Urbanism in the Old and New World (Santa Fe, School of Advanced Studies Press, 2008), pp. 209–28.Google Scholar
Shi, Hong 洪石, Zhanguo Qin Han qiqi yanjiu 戰國秦漢漆器研究 (Beijing, Wenwu chubanshe, 2006).Google Scholar
Bingqiang, Jia 賈兵強, Chu guo nongye keji yu shehui fazhan yanjiu 楚國農業科技與社會發展研究 (Beijing, Kexue chubanshe, 2012).Google Scholar
Ledderose, Lothar, Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art (Princeton, Princeton University Press, 2001).CrossRefGoogle Scholar
Jiannong, Li 李劍農, Xian Qin liang Han jingji shigao 先秦兩漢經濟史稿 (Taipei, Huashi chubanshe, 1981).Google Scholar
Ling, Li 李零, Zhongguo fangshu xukao 中國方術续考 (Beijing, Dongfang chubanshe, 2000).Google Scholar
Ling, Li 李零, Zhongguo fangshu zhengkao 中國方術正考 (Beijing, Dongfang chubanshe, 2006).Google Scholar
Shuicheng, Li 李水城 and Falkenhausen, Lothar von 羅泰 (eds.), Zhongguo yanye kaogu 中國鹽業考古/Salt Archaeology in China, 3 vols. (Beijing, Kexue chubanshe, 2006, 2010, 2013)Google Scholar
Liu, Li, and Chen, Xingchan, State Formation in Early China (London, Duckworth, 2003).Google Scholar
Yutang, Liu 劉玉堂, Chu guo jingjishi 楚國經濟史 (Wuhan, Hubei Jiaoyu chubanshe, 1996).Google Scholar
Rawson, Jessica, Chinese Jade from the Neolithic to the Qing (London, British Museum Press, 1995).Google Scholar
Taketoshi, Satō 佐藤武敏, Chūgoku kodai kōgyōshi no kenkyū 中國古代工業史の研究 (Tokyo, Yoshikawa kōbunkan, 1962).Google Scholar
Sun, Zhouyong, Craft Production in the Western Zhou Dynasty: A Case Study of a Jue-Earrings Workshop at the Predynastic Capital Site, Zhouyuan, China (Oxford, Archaeopress, 2008).Google Scholar
Wagner, David B., Iron and Steel in Ancient China (Leiden, Brill, 1993).Google Scholar
Wang, Di 王廸, Zhongguo beifang diqu Shang Zhou shiqi zhitao zuofang yanjiu 中国北方地区商周时期制陶作坊研究 (Beijing, Kexue chubanshe, 2016).Google Scholar
Yifeng, Wang 王屹峰, Zhongguo nanfang yuanshici yaoye yanjiu 中國南方原始瓷窯業研究 (Beijing, Zhongguo shudian, 2010).Google Scholar
Hong, Xu 許宏, Xian Qin chengyi kaogu 先秦城邑考古, 2 vols. (Beijing, Jincheng chubanshe, 2017).Google Scholar
Shengnan, Yang 楊升南 and Jifan, Ma 馬季凡, Shang dai jingji yu keji 商代經濟與科技, in Zhenhao, Song 宋镇豪 (ed.), Shangdai shi 商代史, vol. 6 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2010).Google Scholar
Hongyan, Zhang 張鴻雁, Chunqiu Zhanguo chengshi jingji fazhan shilun 春秋戰國城市經濟發展史論 (Shenyang, Liaoning daxue chubanshe, 1988).Google Scholar
Zhongguo shehuikexueyuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所, Zhongguo kaoguxue: Liang Zhou juan 中國考古學:兩周卷 (Beijing, Zhongguo shehuikexue chubanshe, 2004).Google Scholar

Further Reading

Motonosuke, Amano 天野元之助, Chūgoku nōgyōshi kenkyū 中国農業史研究, revised ed. (Tokyo, Ochanomizu shobō, 1979).Google Scholar
Bray, Francesca, “Agricultural Technology and Agrarian Change in Han China,” Early China 5 (1979–1980), 313.CrossRefGoogle Scholar
Bray, Francesca, Science and Civilisation in China, vol. 6, Biology and Biological Technology, part 2, Agriculture (ed. Needham, Joseph) (Cambridge, Cambridge University Press, 1984).Google Scholar
Elvin, Mark, The Retreat of the Elephants: An Environmental History of China (New Haven, Yale University Press, 2004).Google Scholar
Hara, Motoko 原宗子, Kankyō kara toku kodai Chūgoku 環境から解く古代中国 (Tokyo, Taishūkan, 2009).Google Scholar
Hara, Motoko 原宗子, Kodai Chūgoku no kaihatsu to kankyō 古代中国の開発と環境, vol. 1 “Kanshi” chiinhen kenkyū 《管子》地員篇研究, vol. 2 “Nōhon” shugi to “kōdo” no hassei 《農本》主義と《黄土》の発生 (Tokyo, Kenbun shuppan, 1994, 2005).Google Scholar
Hsu, Cho-yun, Han Agriculture: The Formation of Early Chinese Agrarian Economy (206 b.c.–a.d. 220) (Seattle, University of Washington Press, 1980).Google Scholar
Kidder, Tristram R., Liu, Haiwang, and Minglin, Li, “Sanyangzhuang: Early Farming and a Han Settlement Preserved beneath Yellow River Flood Deposits,” Antiquity 86.331 (2012), 3047.Google Scholar
Bozhong, Li 李伯重, Tangdai Jiangnan nongye de fazhan 唐代江南农业的发展 (Beijing, Nongye chubanshe, 1990).Google Scholar
Liu, Li, and Chen, Xingcan, The Archaeology of China from the Late Paleolithic to the Early Bronze Age (Cambridge, Cambridge University Press, 2012).CrossRefGoogle Scholar
Xinglin, Liu 刘兴林, Xian Qin Liang Han nongye yu xiangcun juluo de kaoguxue yanjiu 先秦两汉农业与乡村聚落的考古学研究 (Beijing, Wenwu chubanshe, 2017).Google Scholar
Sadao, Nishijima 西嶋定生, Chūgoku keizai shi kenkyū 中国経済史研究 (Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai, 1966).Google Scholar
Hidenori, Okamura 岡村秀典, Chūgoku kodai ōken to saiji 中国古代王権と祭祀 (Tokyo, Gakuseisha, 2005).Google Scholar
Masaaki, Ōsawa 大澤正昭, Tō Sō henkakuki nōgyō shakai shi kenkyū 唐宋変革期農業社会史研究 (Tokyo: Kyūko shoin, 1996).Google Scholar
Shih, Shen-han, On “Fan Sheng-chih shu”: An Agriculturist Book of China (Beijing, Science Press, 1959).Google Scholar
Shih, Shen-han, A Preliminary Survey of the Book Chʻi min yao shu: An Agricultural Encyclopaedia of the 6th Century (Beijing, Science Press, 1959).Google Scholar
Kenjirō, Yoneda 米田賢次郎, Chūgoku kodai nōgyō gijutsu shi kenkyū 中國古代農業技術史研究 (Tokyo, Dōhōsha, 1989).Google Scholar

Further Reading

Barbieri-Low, Anthony, and Yates, Robin D.S., Law, State, and Society in Early Imperial China: Translation and Study of the Zhangjiashan Legal Texts (Leiden, Brill, 2016).Google Scholar
Mingguang, Chen 陈明光, Liuchao caizheng shi 六朝财政史 (Beijing, Zhongguo caizheng jingji chubanshe, 1997).Google Scholar
Mingguang, Chen 陈明光, Tangdai caizheng shi xinbian 唐代财政史新編 (Beijing, Zhongguo caizheng jingji chubanshe, 1991).Google Scholar
Haruki, Emura 江村治樹, Sengoku Shin Kan jidai no toshi to kokka: Kōkogaku to bunken shigaku kara no appuroochi 戦国秦漢時代の都市と国家:考古学と文献史学からのアップローチ (Tokyo, Hakuteisha, 2005).Google Scholar
Reinosuke, Fujiie 藤家礼之助, Kan Sangoku Ryō Shin Nanbokuchō no densei to zeisei 漢三国両晋南北朝の田制と税制 (Tokyo, Tōkai daigaku shuppankai, 1989).Google Scholar
Toshikazu, Hori 堀敏一, Kindensei no kenkyū: Chūgoku kodai kokka no tochi seisaku to tochi shoyūsei 均田制の研究:中国古代国家の土地政策と土地所有制 (Tokyo, Iwanami shoten, 1975).Google Scholar
Hulsewé, Anthony, “The Influence of the ‘Legalist’ Government of Qin on the Economy as Reflected in the Texts Discovered in Yunmeng County,” in Schram, Stuart (ed.), The Scope of State Power in China (London, School of Oriental and African Studies, 1985), pp. 211–35.Google Scholar
Fuya, Jiang 蔣福亚, Wei Jin Nanbeichao shehui jingji shi 魏晋南北朝社会经济史 (Tianjin, Tianjin guji chubanshe, 2005).Google Scholar
Levi Sabattini, Elisa, and Schwermann, Christian (eds.), Between Command and Market: Economic Thought and Practice in Early China (Leiden, Brill, 2021).Google Scholar
Twitchett, Denis, Financial Administration under the T’ang Dynasty, 2nd ed. (Cambridge, University of Cambridge Press, 1963).Google Scholar
Twitchett, Denis, “Merchant, Trade, and Government in Late T’ang,” Asia Major, n.s., 14.1 (1968), 6395.Google Scholar
von Glahn, Richard, The Economic History of China from Antiquity to the Nineteenth Century (Cambridge, Cambridge University Press, 2016).CrossRefGoogle Scholar
von Glahn, Richard, “Modalities of the Fiscal State in Imperial China,” Journal of Chinese History 4.1 (2020), 129.Google Scholar
Shinichirō, Watanabe 渡辺信一郎, Chūgoku kodai no zaisei to kokka 中国古代の財政と国家 (Tokyo, Kyūko shoin, 2010).Google Scholar
Xiong, Victor Cunrui, “The Land Tenure System of Tang China: A Study of the Equal Field System and the Turfan Documents,” T’oung Pao 85.4–5 (1999), 328–90.Google Scholar
Katsuyoshi, Yamada 山田勝芳, “Ō Mō no zaisei” 王莽の財政, Shūkan tōyōgaku 集刊東洋学 33 (1975), 6385Google Scholar
Katsuyoshi, Yamada 山田勝芳, Shin Kan zaisei shūnyū no kenkyū 秦漢財政収入の研究 (Tokyo, Kyūko shoin, 1993).Google Scholar
Jiping, Yang 杨际平, Beichao Sui Tang juntianzhi xintan 北朝隋唐均田制新探 (Changsha, Yuelu shushe, 2003).Google Scholar
Zhenhong, Yang 杨振红, Chutu jiandu yu Qin Han shehui 出土简牍与秦汉社会 (Guilin, Guangxi shifan daxue chubanshe, 2009).Google Scholar
Zhifei, Zang 臧知非, Qin Han fuyi yu shehui kongzhi 秦汉赋役与社会控制 (Xi’an, San Qin chubanshe, 2012).Google Scholar

Further Reading

Masaharu, Arakawa 荒川正晴, Yūrajia no kōtsū, kōeki to Tō Teikoku ユーラシアの交通・交易と唐帝国 (Nagoya, Nagoya daigaku shuppankai, 2010).Google Scholar
Haruki, Emura 江村治樹, Shunju sengoku jidai seidō kahei no seisei to tenkai 春秋戦国時代青銅貨幣の生成と展開 (Tokyo, Kyūko shoin, 2011).Google Scholar
Kaisaburō, Hino 日野開三郎, Hino Kaisaburō Tōyō shigaku ronshū 日野開三郎東洋史学論集, vol. 5, Tō-Godai no kahei to kinyō 唐・五代の貨幣と金融 (Fukuoka, San’ichi shobō, 1982)Google Scholar
Yōhei, Kakinuma 柿沼陽平, Chūgoku kodai kahei keizai no jizoku to tenkan 中国古代貨幣経済の持続と転換 (Tokyo, Kyūko shoin, 2018).Google Scholar
Yōhei, Kakinuma 柿沼陽平, Chūgoku kodai kahei keizaishi kenkyū 中国古代貨幣経済史研究 (Tokyo, Kyūko shoin, 2011).Google Scholar
Kakinuma, Yōhei 柿沼 陽平, “The Emergence and Spread of Coins in China from the Spring and Autumn Period to the Warring States Period,” in Bernholz, Peter and Vaubel, Roland (eds.), Explaining Monetary and Financial Innovation (Cham, Springer, 2014), pp. 79126.Google Scholar
Masakazu, Kamiya 紙屋正和, “Zenkan kōhanki ikō no kahei keizai ni tsuite” 前漢後半期以降の貨幣經濟について, in Mamoru, Kawakatsu 川勝守 (ed.), Higashi Ajia ni okeru seisan to ryūtsū no rekishi shakaigakuteki kenkyū 東アジアにおける生産と流通の歴史社會學的研究 (Fukuoka, Chūgoku shoten, 1993), pp. 7296.Google Scholar
Shigeshi, Katō 加藤繁, Shina keizaishi kōshō 支那經濟史考證, 2 vols. (Tokyo, Tōyō bunko, 1952–1953).Google Scholar
Shigeshi, Katō 加藤繁, Tō–Sō jidai ni okeru kin gin no kenkyū 唐宋時代に於ける金銀の研究, 2 vols. (Tokyo, Tōyō bunko, 1925–1926).Google Scholar
Shufen, Liu 劉淑芬, Liuchao de chengshi yu shehui 六朝的城市與社會 (Taipei, Xuesheng shuju, 1992).Google Scholar
Tomoyuki, Miyazawa 宮澤知之, “Gishin Nanbokucho jidai no kahei keizai” 魏晉南北朝時代の貨幣經濟, Ōryō shigaku 鷹陵史学 26 (2000), 4182.Google Scholar
Xinwei, Peng 彭信威, Zhongguo huobishi 中国貨幣史, 4th ed. (Shanghai, Shanghai renmin chubanshe, 2007).Google Scholar
Tada, Kensuke 多田狷介, Kan Gi Shin shi no kenkyū 漢魏晉史の研究 (Tokyo: Kyūko shoin, 1999).Google Scholar
Tan, Mei Ah, “Monetary Policy as Key to State Authority and Policy in Tang China,” Journal of Chinese Studies 64 (2017), 35110.Google Scholar
Thierry, François, Les monnaies de la Chine ancienne: Des origines à la fin de l’empire (Paris, Belles-Lettres, 2017).Google Scholar
Twitchett, Denis, Financial Administration under the T’ang Dynasty, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1970).Google Scholar
Twitchett, Denis, “Merchant, Trade and Government in Late T’ang,” Asia Major, new series 14.1 (1968), 6395.Google Scholar
Twitchett, Denis, “Provincial Autonomy and Central Finance in Late T’ang,” Asia Major, new series 11.2 (1965), 211–32.Google Scholar
Twitchett, Denis, “The T’ang Market System,” Asia Major, new series 12.2 (1966), 202–48.Google Scholar
Wang, Helen, Money on the Silk Road: The Evidence from Eastern Central Asia to ad 800 (London, British Museum Press, 2004).Google Scholar
Shin’ichirō, Watanabe 渡邊信一郎, Chūgoku kodai no zaisei to kokka 中國古代の財政と國家 (Tokyo, Kyūko shoin, 2010).Google Scholar
Xiong, Victor Cunrui, Sui–Tang Chang’an: A Study in the Urban History of Medieval China (Ann Arbor, University of Michigan Center for Chinese Studies, 2000).Google Scholar

Further Reading

Chin, Tamara, Savage Exchange: Han Imperialism, Chinese Literary Style, and the Economic Imagination (Cambridge, MA, Harvard University Asia Center, 2014).Google Scholar
Graham, A.C., “The ‘Nung-chia’ 農家 or ‘School of the Tillers’ and the Origins of Peasant Utopianism in China,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 42.1 (1979), 66100.Google Scholar
Jichuang, Hu, A Concise History of Chinese Economic Thought (Beijing, Foreign Languages Press, 1988).Google Scholar
Jichuang, Hu 胡寄窗, Zhongguo jingji sixiang shi 中國經濟思想史, 3 vols. (Shanghai, Shanghai renmin chubanshe, 1962–1988).Google Scholar
Osamu, Kanaya 金谷治, Kanshi no kenkyū 管子の研究 (Tokyo, Iwanami shoten, 1987).Google Scholar
Lévi, Jean (trans), La dispute sur le sel et le fer (Paris, Belles Lettres, 2010).Google Scholar
Lewis, Mark, Writing and Authority in Early China (Albany, SUNY Press, 1999).Google Scholar
Zhixian, Li 李志贤 (Lee Chee Hiang), Yang Yan jiqi liangshuifa yanjiu 杨炎及其两税法研究 (Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2002).Google Scholar
Lin, Cheng, Peach, Terry, and Fang, Wang (eds.), The History of Ancient Chinese Economic Thought (London, Routledge, 2014).Google Scholar
Lin, Cheng, Peach, Terry, and Fang, Wang (eds.), The Political Economy of the Han Dynasty and Its Legacy (London, Routledge, 2019).Google Scholar
Tatsuo, Masubuchi 増淵龍夫, Chūgoku kodai no shakai to kokka 中國古代の社會と國家 (Tokyo, Kōbundō, 1960).Google Scholar
Nylan, Michael, “Assets Accumulating: Sima Qian’s Perspectives on Moneymaking, Virtue, and History,” in van Ess, Hans, Lomová, Olga, and Schaab-Hanke, Dorothee (eds.), Views from Within, Views from Beyond: Approaches to the Shiji as an Early Work of Historiography (Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2015), pp. 131–68.Google Scholar
Pines, Yuri, The Book of Lord Shang (New York, Columbia University Press, 2016).Google Scholar
Sabattini, Elisa, and Schwermann, Christian (eds.), Between Command and Market: Economic Thought and Practice in Early China (Leiden, Brill, 2021).Google Scholar
Sterckx, Roel, “Ideologies of the Peasant and the Merchant in Warring States China,” in Pines, Yuri, Goldin, Paul R., and Kerr, Martin (eds.), Ideology of Power and Power of Ideology in Early China (Leiden, Brill, 2015), pp. 211–48.Google Scholar
Swann, Nancy Lee, Food and Money in Ancient China: The Earliest Economic History of China to a.d. 25 (Princeton, Princeton University Press, 1950).Google Scholar
von Glahn, Richard, “Modalities of the Fiscal State in Imperial China,” Journal of Chinese History 4.1 (2020): 129.Google Scholar
Song, Wu 吴松 et al., Zhongguo nongshang guanxi sixiang shigang 中国农商关系思想史纲 (Kunming, Yunnan daxue chubanshe, 2000).Google Scholar

Further Reading

Barfield, Thomas J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 bc to ad 1757 (Cambridge, MA, Blackwell, 1989).Google Scholar
Boulnois, Luce, Silk Road: Monks, Warriors, and Merchants (Hong Kong, Airphoto International Ltd, 2004).Google Scholar
Chen, BuYun, Empire of Style: Silk and Fashion in Tang China (Seattle, University of Washington Press, 2019).Google Scholar
Gernet, Jacques, Buddhism in Chinese Society (New York, Columbia University Press, 1995).Google Scholar
Hansen, Valerie, Negotiating Daily Life in Traditional China (New Haven, Yale University Press, 1995).Google Scholar
Hansen, Valerie, Silk Road: A New History (New York, Oxford University Press, 2012).Google Scholar
Hildebrandt, Berit (ed.), Silk: Trade and Exchange along the Silk Roads between Rome and China in Antiquity (Oxford, Oxbow Books, 2017).Google Scholar
Lin, Wushu 林悟殊, Zhonggu yijiao huahua congkao 中古夷教华化丛考 (Lanzhou, Lanzhou daxue chubanshe, 2011).Google Scholar
Liu, Xinru, Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges ad 1–600 (Delhi, Oxford University Press, 1994).Google Scholar
Liu, Xinru, The Silk Roads: A Brief History with Documents (Boston, Bedford/St. Martin’s, 2012).Google Scholar
Xinjiang, Rong 荣新江 and Zhiqing, Zhang 张志清 (eds.), Cong Samaerhan dao Changan: Suteren zai Zhongguo de wenhua yiji 从撒马尔罕到长安:粟特人在中国的文化遗迹 (Beijing, Beijing tushuguan chubanshe, 2004).Google Scholar
Schafer, Edward H., The Golden Peaches of Samarkand: A Study of Tang Exotics (Berkeley, University of California Press, 1985).Google Scholar
Schmidt-Colinet, Andreas, Stauffer, Annemarie, and Khaled al-As‘ad, Die Textilien aus Palmyra: Neue und alte Funde (Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2000).Google Scholar
Sen, Tansen, Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600–1400 (Honolulu, University of Hawai‘i Press, 2003).Google Scholar
Skaff, Jonathan, Sui–Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors (New York, Oxford University Press, 2012).Google Scholar
Vaissière, Étienne de la, Sogdian Traders: A History (Leiden, Brill, 2005).Google Scholar
Wang, Helen, Money on the Silk Road (London, British Museum Press, 2004).Google Scholar
Wang, Yongxing 王永兴, Tangdai jingying xibei yanjiu 唐代经营西北研究 (Lanzhou, Lanzhou daxue chubanshe, 2010).Google Scholar
Whitfield, Susan, Life along the Silk Road, 2nd ed. (Berkeley, University of California Press, 2015).Google Scholar
Whitfield, Susan, Silk, Slaves, and Stupas: Material Culture of the Silk Road (Berkeley, University of California Press, 2018).Google Scholar
Whitfield, Susan (ed.), Silk Roads: Peoples, Cultures, Landscapes (London, Thames and Hudson, 2019).Google Scholar
Xu, Xuya 许序雅, Tangchao yu Zhongya jiuxinghu guanxi shi yanjiu 唐朝与中亚九姓胡关系史研究 (Lanzhou, Lanzhou daxue chubanshe, 2012).Google Scholar
Yang, Bin, Between Wind and Clouds: The Making of Yunnan, Second Century bce to Twentieth Century ce (New York, Columbia University Press, 2009).Google Scholar
Young, Gary K., Rome’s Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 bcad 305 (London, Routledge, 2001).Google Scholar
Zhang, Xiaogui 张小贵, San yijiao yanjiu 三夷教研究 (Lanzhou, Lanzhou daxue chubanshe, 2014).Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

 • Before 1000
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

 • Before 1000
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

 • Before 1000
 • Edited by Debin Ma, Hitotsubashi University, Tokyo, Richard von Glahn, University of California, Los Angeles
 • Book: The Cambridge Economic History of China
 • Online publication: 07 February 2022
Available formats
×