Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-559fc8cf4f-rz424 Total loading time: 0.303 Render date: 2021-03-07T21:55:27.486Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": false, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true }

Article contents

Gliwice Radiocarbon Dates IX

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2016

Mieczysław F Pazdur
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Romuald Awsiuk
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Andrzej Bluszcz
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Anna Pazdur
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Adam Walanus
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Andrzej Zastawny
Affiliation:
Institute of Physics, Silesian Technical University, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Rights & Permissions[Opens in a new window]

Extract

The following list contains most of the measurements of geologic samples made during 1979 and 1980 using carbon-dioxide-filled proportional counters. Samples with laboratory numbers > 1000 were counted with counter No. 1 (L1), and those with numbers < 1000, with counter No. 3 (L3), described by Mościcki and Zastawny (1977). Actual parameters of both counters were given in our previous date list (R, 1982, v 24, p 172).

Type
Date Lists
Copyright
Copyright © The American Journal of Science 

References

Alexandrowicz, S W, 1980, Zespoły malakofauny w kredach jeziornych Ziemi Lubuskiej, Kreda jeziorna i gytje, konf naukowo-techn, materiały pozjazdowe: PTPNoZ, Oddział Ziemi Lubuskiej, Gorzów, p 2432.Google Scholar
Alexandrowicz, S W, Mamakowa, Kazimiera, Niedziałkowska, Ewa, and Starkel, Leszek, 1981, Locality Podgrodzie, in Starkel, Leszek, ed, The evolution of the Wisłoka valley near Dębica during the Late Glacial and Holocene: Folia Quaternaria, v 53, p 3855.Google Scholar
Alexandrowicz, S W and Nowaczyk, Bolesław, 1982, Late-Glacial and Holocene lacustrine deposits at Pomorsko near Sulechów: Quaestiones Geog, v 9, p 000000.Google Scholar
Antczak, Barbara, 1981, Zabno. Morphology and deposits within the braided paleochannel pattern, in Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, eds, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 2628.Google Scholar
Awsiuk, Romuald, Niedziałkowska, Ewa, Pazdur, Anna, Pazdur, M F, Starkel, Leszek, and Walanus, Adam, 1980, Preliminary results of studies on the age of the Holocene alluvia at the left bank of the Wisłoka river near Dębica: Studia geomorphol Carpatho-Balcanica, v 14, p 3342.Google Scholar
Berglund, B E, ed, 1979, Palaeohydrological changes in the temperature zone in the last 15,000 years. Subproject B. Lake and mire environments: Proj Guide I, Dept Quaternary Geol, Univ Lund, Sweden, 123 P.Google Scholar
Bluszcz, Andrzej and Walanus, Adam, 1980, Zestaw do amplitudowej i czasowej analizy impulsów z zespołów licznikowych słuzacych do pomiaru naturalnych aktywności 14C: Informatyczne systemy pomiarowe o skupionej i rozłozonej inteligencji w systemie CAMAC, ZG SEP-ZZUJ Polon-IBJ, Warszawa, p 5354.Google Scholar
Borówko-Dłuzakowa, Zofia, 1967, Badania paleobotaniczne osadów młodoplejstoceńskich (Brorup) w Koninie-Marantowie: Inst Geol, Prace, v 48, p 81136.Google Scholar
Borówko-Dłuzakowa, Zofia, 1979, Młodoplejstoceńskie i postglacjalne stanowiska flor kopalnych w Koninie: Kwartalnik Geol, v 22, p 247257.Google Scholar
Cepek, A G, 1965, Geologische Ergebnisse der ersten Radiokarbondatierungen von Interstadialen im Lausitzer Urstromtal: Geologie, v 14, p 625657.Google Scholar
Dumanowski, B, Jahn, A, and Szczepankiewicz, S, 1962, The Holocene of Lower Silesia in the light of the first radiocarbon dating: Acad Pol Sci Bull, v 10, no. 1.Google Scholar
Galon, Rajmund, 1934, Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla: Inst Geog, Prace, v 12/13.Google Scholar
Håkansson, Soren, 1980, University of Lund radiocarbon dates XIII: Radiocarbon, v 22, p 10451063.CrossRefGoogle Scholar
Karczewski, Andrzej and Nowaczyk, Bolesław, 1978, Budowa geologiczna wydmy w Troszynie koło Wolina: Pozn Tow Przyj Nauk, sprawozdania, no. 94, p 3840.Google Scholar
Kawecki, J, 1969, Geneza i wiek form krajobrazu między Tuliszkowem a Koninem, Polskie Tow Geol, 41 Zjazd, Przewodnik: Inst Geol, Warszawa, p 6468.Google Scholar
Klimek, Kazimierz and Rotnicki, Karol, 1978, Old shore-lines and deposits of pluvial lake in the Tot-Nuurin Khot-nor Basin: Acad Pol Sci Bull, Ser Sci Terre, v 25, no. 3–4, p 119124.Google Scholar
Kowalkowski, Alojzy, 1977a, A paleopedological investigations of dunes at Pomorsko: Quaestiones Geog, v 4, p 4350.Google Scholar
Kowalkowski, Alojzy, 1977b, Dynamika rozwoju poznoplejstoceńskich i holoceńskich gleb z piasków wydmowych w Pomorsku: Roczniki Gleboznawcze, v 28, no. 3–4, p 1935.Google Scholar
Kozarski, Stefan, 1980, An outline of Vistulian stratigraphy and chronology of the Great Poland Lowland: Quaternary Studies in Poland, v 2, p 2135.Google Scholar
Kozarski, Stefan, 1981a, Stratygrafia i chronologia Vistulianu Niziny Wielkopolskiej: PWN, Warszawa-Poznań, 54 P.Google Scholar
Kozarski, Stefan, 1981b, River channel changes in the Warta valley to the south of Poznań, in Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, eds, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 823.Google Scholar
Kozarski, Stefan, 1981c, Czmoniec. Younger generation of paleomeanders, in Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, eds, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 5051.Google Scholar
Kozarski, Stefan, Mocek, A A, Nowaczyk, Bolesław, and Tobolski, Kazimierz, 1982, Etapy i warunki rozwoju wydmy w Budzyniu w świetle analizy radiowęglowej, paleobotanicznej i pedologicznej: Roczniki Gleboznawcze, v 33, no. 2, p 159174.Google Scholar
Kozarski, Stefan, Nowaczyk, Bolesław, Rotnicki, Karol, and Tobolski, Kazimierz, 1969, The eolian phenomena in West-Central Poland with special reference to the chronology of phases of eolian activity: Geog Polon, v 17, p 231248.Google Scholar
Kozarski, Stefan and Rotnicki, Karol, 1977, Valley floors and changes of river channel patterns in the North Polish Plain during the Late Würm and Holocene: Quaestiones Geog, v 4, p 5193.Google Scholar
Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, 1963, Wiek gleby kopalnej w wydmach w Pradolinie Noteci koto Czarnkowa: Badania Fizjog nad Polska Zach, v 11, p 213229.Google Scholar
Kozarski, S and Tobolski, K, 1968, Holoceński przeobrazenia wydm śródladowych w Polsce w świetle badań geomorfologicznych i palynologicznych: Folia Quaternaria, v 29, p 127134.Google Scholar
Kozarski, S and Tobolski, K, eds, 1981, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, 120 P.Google Scholar
Krasnov, I I, 1978, Stratigraphische Korrelation der Quartärablagerungen im östlichen Gebiet der fennoskandische Vereisung: Schriften geol Wiss, v 9, p 6979.Google Scholar
Mamakowa, Kazimiera, Niedziałkowska, Ewa, Pazdur, M F, and Starkel, Leszek, 1981, Locality Grabiny-Latoszyn, in Starkel, Leszek, ed, The evolution of the Wisłoka valley near Dębica during the Late Glacial and Holocene: Folia Quaternaria, v 53, p 6468.Google Scholar
Mamakowa, Kazimiera and Starkel, Leszek, 1977, Stratigraphy of the Eo- and Mesoholocene alluvia in Podgrodzie upon Wisłoka river: Studia geomorphol Carpatho-Balcanica, v 11, p 101110.Google Scholar
Mańkowska, Alicja, 1975, Wybrane zagadnienia czwartorzędu rejonu Konina: Kwart Geol, v 19, p 464465.Google Scholar
Mieg, , 1779–1782, Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien (1:28,000): Wien.Google Scholar
Mościcki, Włodzimierz, Pazdur, Anna, Pazdur, M F, and Zastawny, Andrzej, 1978, Gliwice radiocarbon dates IV: Radiocarbon, v 20, p 405415.CrossRefGoogle Scholar
Mościcki, Włodzimierz and Zastawny, Andrzej, 1977, New proportional counter assembly in Gliwice 14C laboratory, in Povinec, Pavel and Usačev, S, eds, Low-radioactivity measurements and applications, Internatl conf, Proc: Bratislava, Slov Pedagog Naklad, p 9192.Google Scholar
Mycielska-Dowgiałło, Elzbieta, 1972, Rozwój doliny środkowej Wisły w holocenie w świetle badań z okolic Tarnobrzega: Przeglad geog, v 44, p 7383.Google Scholar
Niewiarowski, Władysław, 1982, Morphology of the forefield of the Aavatsmark Glacier (Oscar II Land, Northwest Spitsbergen) and phases of its formation: Acta Univ Nicolai Copernici, ser geog, v 16, p 000000.Google Scholar
Niewiarowski, Władysław and Tomczak, Anna, 1969, Morfologia i rozwój rzezby obszaru miasta Torunia i jego okolic: Univ Mikołaja Kopernika, zesz nauk, geog, v 6.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław, 1974, Geneza i rozwój wydmy poprzecznej w Pomorsku, Rozwój den dolinnych, symp krajowe, przewodnik wycieczki: Poznan, Univ Adama Mickiewicza, p 4043.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław, 1976, Geneza i rozwój wydm śródladowych w zachodniej części Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w świetle badań struktury, uziarnienia i stratygrafii budujacych je osadów: Pozn Tow Przyj Nauk, Kom geog-geol, prace, v 16, p 1108.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław, 1979, Perspektywy powiększenia zasobów kredy jeziornej i gytji wapiennej na obszarze pomiędzy Pomorskiem a Kijami, Kreda jeziorna i gytje, konf naukowo-techn, materiały pozjazdowe; PTPNoZ, Oddział Ziemi Lubuskiej, Gorzów, p 8692.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław, Pazdur, Anna, Pazdur, Mieczysław F, and Awsiuk, Romuald, 1982, Stratygrafia i warunki rozwoju wydmy w Pomorsku koło Sulechowa w świetle nowych badań: Badania Fizjogr nad Polska Zach.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław and Pazdur, M F, 1982, Próba datowania metoda 14C gleb kopalnych z wydmy w Troszynie koło Wolina: Roczniki Gleboznawcze, v 33, no. 2, p 145158.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław, Pazdur, M F, and Szczypek, Tadeusz, 1982, Wiek przekształceń eolicznych wydm w północno-zachodniej części Płaskowyzu Ojcowskiego: Geog Studia et Dissertationes, v 6, p 3449.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław and Tobolski, Kazimierz, 1979, Geneza i wiek rynien glacjalnych i wypełniajacych je osadów w Wilcz i Pomorsku, Kreda jeziorna i gytje, konf naukowo-techn, materiały pozjazdowe: PTPNoZ, Oddział Ziemi Lubuskiej, Gorzów, p 7985.Google Scholar
Nowaczyk, Bolesław and Tobolski, Kazimierz, 1981, W sprawie póznoglacjalnych osadów wapiennych akumulowanych w środowisku wodnym: Badania Fizjogr nad Polska Zach, v 33, p 000000.Google Scholar
Okuniewska, Iwona and Tobolski, Kazimierz, 1981, Paleobotanical investigations of deposits from paleomeander of the younger generation at Czmoniec, in Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, eds, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 5256.Google Scholar
Olsson, I U, 1979, Radiometric dating, in Berglund, B E, ed, Palaeohydrological changes in the temperate zone during the last 15,000 years. Subproject B. Lake and mire environments: Project Guide I, Dept Quaternary Geol, Univ Lund, Sweden, p 138.Google Scholar
Pazdur, Anna, Awsiuk, Romuald, Bluszcz, Andrzej, Pazdur, M F, Walanus, Adam, and Zastawny, Andrzej, 1982a, Gliwice radiocarbon dates VII: Radiocarbon, v 24 p 171181.CrossRefGoogle Scholar
Pazdur, Anna, Pazdur, M F, and Zastawny, Andrzej, 1979, Gliwice radiocarbon dates V: Radiocarbon, v 21, p 165170.CrossRefGoogle Scholar
Pazdur, M F, 1982, Badanie dokładności datowania metoda 14C póznoplejstoceńskich i holoceńskich osadów organogenicznych: Politechnika ślaska, Zeszyty nauk, ser mat fiz, no. 49, 77 P.Google Scholar
Pazdur, M F, Awsiuk, Romuald, Bluszcz, Andrzej, Hałas, Stanisław, Pazdur, Anna, Walanus, Adam, and Zastawny, Andrzej, 1979, Preliminary results of the study of isotopic fractionation during chemical purification of carbon dioxide for radiocarbon dating: Radiochem Radioanal Letters, v 39, p 157168.Google Scholar
Pazdur, M F, Awsiuk, Romuald, Bluszcz, Andrzej, Pazdur, Anna, Walanus, Adam, and Zastawny, Andrzej, 1982b, Gliwice radiocarbon dates VIII: Radiocarbon, v 24, p 182193.CrossRefGoogle Scholar
Pazdur, M F, Pazdur, Anna, and Zastawny, Andrzej, 1980, Gliwice radiocarbon dates VI: Radiocarbon, v 22, p 6167.CrossRefGoogle Scholar
Pazdur, M F, Stankowski, Wojciech, and Tobolski, Kazimierz, 1980, Litologiczna i stratygraficzna charakterystyka profilu z kopalnymi utworami organogenicznymi w Malińcu koło Konina: Badania Fizjog nad Polska Zach, v 33, p 7988.Google Scholar
Pazdur, M F and Walanus, Adam, 1979a, Statistical analysis of data and age calculations in Gliwice Radiocarbon Laboratory: Muz Archeol Etnog Łodzi, Prace Materiały, v 26, p 283289.Google Scholar
Pazdur, M F and Walanus, Adam, 1979b, The Konin-Maliniec site—age assessment by radiocarbon method, in Mojski, J E, ed, Vistulian stratigraphy, Symposium, Guide-book of excursion: Warszawa, Wydawnictwa Geol, p 4.54.6.Google Scholar
Rotnicki, Karol, 1966, Rzezba Wzgórz Ostrzeszowskich jako rezultat rozwoju stoku podczas Würm: Pozn Tow Przyj Nauk, Kom geog geol, prace, v 5, pt 2, 260 P.Google Scholar
Sheppard, J C, Ali, Syead Y, and Mehringer, P J Jr, 1979, Radiocarbon dating of organic components of sediments and peats, in Berger, Rainer, and Suess, H E, eds, Radiocarbon dating, Internatl radiocarbon conf, 9th, Proc: Berkeley/Los Angeles, Univ California Press, p 284305.Google Scholar
Stankowska, Anna and Stankowski, Wojciech, 1979, The Vistulian till covering stagnant water sediments with organic sediments, in Mojski, J E, ed, Vistulian stratigraphy, Symposium, Guide-book of excursion: Warszawa, Wydawnictwa Geol, p 4.2.Google Scholar
Stankowski, Wojciech, 1979, The outline of geological structure and geomorphology of the Konin surroundings, in Mojski, J E, ed, Vistulian stratigraphy, Symposium, Guide-book of excursion: Warszawa, Wydawnictwa Geol, p 4.1.Google Scholar
Stankowski, Wojciech, 1980, The structural heterogeneity of Würm flow tills and melt-out tills exemplified by sets at Maliniec and Kleczew near Konin, in Stankowski, Wojciech, ed, Tills and glacigene deposits: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 6769.Google Scholar
Starkel, Leszek, 1977, Paleogeografia holocenu: Warszawa, PWN, 362 P.Google Scholar
Starkel, Leszek, 1981a, Paleohydrologiczne zmiany w strefie umiarkowanej w ostatnich 15 000 lat—problem nr 158 Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznych (IGCP) i udział Polski w realizacji tego problemu: Przeglad geog, v 53, p 105120.Google Scholar
Starkel, Leszek, 1981b, Report on research on the Vistula valley evolution during the last 15,000 years, in Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, abs of papers: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 5152.Google Scholar
Starkel, Leszek, 1981c, Progress in the knowledge of the fluvial history in the temperate zone during last 15,000 years, in Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, abs of papers: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 50.Google Scholar
Starkel, Leszek, ed, 1981d, The evolution of the Wisłoka valley near Dębica during the Late Glacial and Holocene: Folia Quaternaria, v 53, 91 P.Google Scholar
Strzelecka, Barbara, 1958, Historyczna dokumentacja niektórych młodszych zmian hydrograficznych na brzegu Karpat: Czas geog, v 29, p 455472.Google Scholar
Stuiver, Minze, 1978, Radiocarbon time scale tested against magnetic and other dating methods: Nature, v 273, p 271274.CrossRefGoogle Scholar
Stuiver, Minze and Polach, H A, 1977, Discussion: Reporting of 14C data: Radiocarbon, v 19, p 355363.CrossRefGoogle Scholar
Szafer, Władysław, 1948, Pózny glacjał w Roztokach pod Jasłem: Starunia, no. 26.Google Scholar
Szafer, Władysław and Jaroń, B, 1935, Plejstoceńskie jezioro pod Jasłem: Starunia, no. 8.Google Scholar
Szczypek, Tadeusz, 1977, Utwory i procesy eoliczne w północnej części Wyzyny ślaskiej: Uniw ślaski, prace nauk, no. 190, 1116.Google Scholar
Szczypek, Tadeusz, 1980, Piaski eoliczne okolic Siewierza: Geog Studia et Dissert, v 3, p 4468.Google Scholar
Szumański, Andrzej, 1972, Changes in the development of the lower San channel pattern in the Late Pleistocene and Holocene, in Palaeogeographical changes of valley floors in the Holocene, Symposium, Guide-book of excursion: Polish Acad Sci, Warsaw, p 5568.Google Scholar
Szumański, Andrzej, 1981, The evolution of Lower San river during the Late Glacial and Holocene, in Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, abs of papers: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 8182.Google Scholar
Tobolski, Kazimierz, 1979a, Fossil flora in the Maliniec site, in Mojski, J E, ed, Vistulian stratigraphy, Symposium, Guide-book of excursion: Warszawa, Wydawnictwa Geol, p 4.34.5.Google Scholar
Tobolski, Kazimierz, 1979b, Biostratigraphy of the Late Pleistocene (Neo-Pleistocene) in the Konin neighbourhood, in Mojski, J E, ed, Vistulian stratigraphy, Symposium, Guide-book of excursion: Warszawa, Wydawnictwa Geol, p 4.64.9.Google Scholar
Tobolski, Kazimierz, 1981, Preliminary results of macrofossil investigations in the paleomeander of the younger generation at Czmoniec, in Kozarski, Stefan and Tobolski, Kazimierz, eds, Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, Guide-book of excursions: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 57.Google Scholar
Tomczak, Anna, 1981, Evolution of the Vistula river valley between Toruń and Solec Kuj during the Late Glacial and Holocene, in Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, abs of papers: Adam Mickiewicz Univ, Poznań, p 8385.Google Scholar
Walanus, Adam and Pazdur, M F, 1980, Age reporting of very old samples: Radiocarbon, v 22, p 10211027.CrossRefGoogle Scholar
Wiśniewski, Edward, 1981, The geomorphological evolution of the Vistula valley between Włocławek and Ciechocinek during the last 15,000 years, in Paleohydrology of the temperate zone, Symposium, abs of papers: Poznań, Adam Mickiewicz Univ, p 8687.Google Scholar
Zaborowska, Krystyna, 1977, Analiza flory okrzemek osadów dennych Jeziora Gardno: Studia materiały oceanol, no. 19, p 304306.Google Scholar
Zachowicz, Joanna, 1977, Analiza palinologiczna osadów Jeziora Gardno: Studia materiały oceanol, no. 19, p 299303.Google Scholar

Full text views

Full text views reflects PDF downloads, PDFs sent to Google Drive, Dropbox and Kindle and HTML full text views.

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 89 *
View data table for this chart

* Views captured on Cambridge Core between September 2016 - 7th March 2021. This data will be updated every 24 hours.

Access

Send article to Kindle

To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Gliwice Radiocarbon Dates IX
Available formats
×

Send article to Dropbox

To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

Gliwice Radiocarbon Dates IX
Available formats
×

Send article to Google Drive

To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

Gliwice Radiocarbon Dates IX
Available formats
×
×

Reply to: Submit a response


Your details


Conflicting interests

Do you have any conflicting interests? *