Skip to main content Accessibility help
×
Home

The Use of Societal Criteria in Priority Setting for Health Technology Assessment in the Netherlands: Initial Experiences and Future Challenges

  • Wija J. Oortwijn (a1), Hindrik Vondeling (a2) and Lex Bouter (a2)

Abstract

Priority setting for the evaluation of health technologies in the Netherlands is exclusively based on the scientific merits of individual research proposals. This process has not resulted in satisfactory allocation of resources. Therefore, societal criteria for setting priorities for health technology assessment have been proposed as an adjunct to scientific criteria. These societal criteria include the burden of disease, uncertainty about the (cost-)effectiveness of the intervention at issue, the potential benefits of the research project, and its potential impact on health care. To realize the full potential of this model for priority setting, a number of methodological issues need to be addressed. Joint efforts of researchers and policy makers in this field are necessary for future progress.

Copyright

References

Hide All
1.Ament, A. J. H. A.Het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg: Het selecteren van waardevolle interventies en protocollen [Setting priorities in health care: Selecting useful interventions and protocols]. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, 1994, 107, 329–39.
2.Ament, A. J. H. A., & Mater, P.Top-down benadering in het kader van Technology Assessment: Evaluatie van de prioriteitenlijst van de Ziekenfondsraad [Top-down approach in the context of Technology Assessment: Assessment of the priority list of the Dutch Health Insurance Fund Council]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 401–05.
3.Banta, H. D., Oortwijn, W. J., Van Beekum, W. T.The organization of health care technology assessment in the Netherlands. The Hague: Rathenau Institute, 1995.
4.Boer, A.Prioriteiten voor Technology Assessment: Is er een gouden standaard? [Priorities for technology assessment: Is there a gold standard?] Tijdschrift voor Sociale Gezond-heidszorg,1995, 73, 405–07.
5.Bonsel, G. J.De markt van de gezondheidszorginformatie [The market of health care information]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 410–13.
6.Bonsel, G. J., & Rutten, F. F. H.Medische ‘technology assessment’: Goede raad is duur?[Health technology assessment: Value for money?] Medisch Contact, 1990,16, 512–16.
7.Bouter, L. M.Naar een rationele prioritering van onderzoek [Toward rational priority setting for research]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 399400.
8.Bouter, L. M.Meta-analyse: Controleerbaar en reproduceerbaar literatuuronderzoek als basis voor rationele beslissingen in de gezondheidszorg. [Meta-analysis: Verifiable and reproducible literature research as a basis for rational decision making in health care]. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994.
9.Bouter, L. M.Onderzoeksfinanciering: Aanbesteding of open inschrijving? [redactioneel]. [Funding for research: top-down or bottom-up? (editorial)]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1994, 72, 59.
10.Bouter, L. M.Maatschappelijke criteria voor wetenschappelijk onderzoek [Societal criteria for scientific research]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1994, 72, 9899.
11.Chalmers, I.What do I want from health research and researchers when I am a patient? British Medical Journal, 1995, 310, 1315–18.
12.Donaldson, M. S., & Sox, H. C. (eds.). Setting priorities for health technology assessment: A model process. Washington, DC: National Academy Press, 1992.
13.Eddy, D. M.Selecting technologies for assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 1989, 5, 485501.
14.Essink-Bot, M. L., & Bonsel, G. J.Naar standaardisatie van het instrumentarium voor het meten van de gezond heidstoestand [Toward standardization of instruments for measuring health status]. Huisarts en Wetenschap, 1995, 38, 117–21.
15.Gunning-Schepers, L. J.Het ontbrekende stukje van de puzzel [The missing part of the puzzle]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 413–14.
16.Guyatt, G., Sackett, D. L., Sinclair, J. C., et al. , for the Evidence-Based Medicine Working Group. User’s guides to the medical literature, IX: A method for grading health care recommendations. Journal of the American Medical Association, 1995, 274, 1800–04.
17.Hayward, R. S. A., Wilson, M. C., Tunis, S. R., et al. , for the Evidence-Based Medicine Working Group. User's guides to the medical literature, VIII: How to use clinical practice guidelines, A: Are the recommendations valid? Journal of the American Medical Association, 1995, 274, 570-74.
18.Health Council. Advisering verstrekkingenpakket [Advice benefit package]. No. U 1052 Den Haag: Health Council, 1996.
19.Health Insurance Fund Council. Rapport Doelmatigheid in de zorg [Efficiency of care]. No. 1996/726. Amstelveen: Health Insurance Fund Council, 1996.
20.Health Insurance Fund Council. Jaarverslag Ontwikkelingsgeneeskunde 1995. [Annual report: Investigative medicine 1995]. Amstelveen: Health Insurance Fund Council, 1996.
21.Health Insurance Fund Council. Jaarverslag Ontwikkelingsgeneeskunde 1994. [Annual report: Investigative medicine 1994]. Amstelveen: Health Insurance Fund Council, 1995.
22.Health Insurance Fund Council. Advies kosten-effectiviteitsanalyse bestaande verstrekkingen [Advice concerning the cost-effectiveness analysis of existing provisions]. No. 597. Amstelveen: Health Insurance Fund Council, 1993.
23.Health Insurance Fund Council. Grenzen aan de groei van het verstrekkingenpakket: Eerste advies [Recommendation on limits to the expansion of the benefit package: First advice]. Amstelveen: Health Insurance Fund Council, 1983.
24.Huisjes, H. J.Ontwikkelingsgeneeskunde onderweg [Investigative medicine under way]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1992, 70, 484–86.
25.Kleijnen, J., de Vet, H. C. W., Rinkel, G. J. E., & Keirse, M. J. N. C.De Cochrane Collaboration: Systematische overzichten van kennis uit gerandomiseerd onderzoek [The Cochrane Collaboration: Systematic reviews of knowledge resulting from randomized trials]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1995, 139, 1478–82.
26.Koopmanschap, M. A., van Roijen, L., & Bonneux, L.Kosten van ziekten in Nederland [Cost of diseases in the Netherlands]. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Department of Public Health, 1991.
27.Lara, M. E., & Goodman, C.National priorities for the assessment of clinical conditions and medical technologies. Washington, DC: Academy Press, 1990.
28.Mastenbroek, C. G.Maatschappelijke criteria en de toepassing daarvan in de beoordeling van ontwikkelingsgeneeskundige projecten [Application of societal criteria in assessing research proposal submitted to the Investigative Medicine Fund]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1994, 72, 105–06.
29.Ministry of Health, Welfare, and Sport. Voortgangsrapportage medische technology assessment (MTA) en doelmatigheid van zorg [Progress report on medical technology assessment and efficiency in health care]. Rijswijk: Ministry of Health, 1997.
30.Ministry of Health, Welfare, and Sport. Medical technology assessment and efficiency in health care. Rijswijk: Ministry of Health, 1996.
31.Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Trends in de wetenschap [Trends in science]. Achtergronddocument bij ‘Kennis verrijkt,’ beleidsnota NWO 1996–2001. The Hague: NWO, 1995.
32.Oortwijn, W. J., Ament, A. J. H. A., & Vondeling, H.Toepassing van maatschappelijke criteria bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen: Zinvol en uitvoerbaar? [Application of societal criteria for assessing research proposals: Useful and feasible?] Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1994, 72, 99101.
33.Peckham, M.A scientific basis for the National Health Service. Journal of Medical Engineering Technology, 1994, 18, 134–37.
34.Peckham, M.Central research and development committee for the NHS. 1991.
35.Phelps, C. E., & Parente, S. T.Priority setting in medical technology and medical practice assessment. Medical Care, 1990, 28, 703–23.
36.Raad voor Gezondheidsonderzoek. Chronische aandoeningen: Prioriteiten voor onderzoek [Chronic diseases: Priorities for research]. RGO-advies no. 7. The Hague: RGO, 1991.
37.Rovira, J.Standardizing economic appraisal of health technology in the European Community. Social Science and Medicine, 1994, 38,1675–78.
38.Ruwaard, D., & Kramers, P. G. N. (eds.). Volksgezondheid Toekomst Verkenning: De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 1950–2010 [Exploring the future of public health]. The Hague: Sdu Uitgeverij, 1993.
39.Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg. Kostenberekening bij gezondheidszor-gonderzoek: Richtlijnen voor de praktijk [Guidelines for cost calculations in health services research]. Rijswijk: STG 1993.
40.The World Bank. World Development Report 1993. Investing in health: World development indicators. Oxford: Oxford University Press, 1993.
41.Van Ark, G. (ed.). Strategienota 1996–2001 [Strategy report 1996–2001]. NWO-Medische Wetenschappen. The Hague: NWO, 1995.
42.Van de Meer, J.De top-50 van de Ziekenfondsraad [The top-50 of the Dutch Health Insurance Council]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1995, 73, 408–09.
43.Voorhorst, F. J.Prioriteiten bij het Praeventiefonds [Priorities of the Prevention Fund]. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 1994, 72, 106–07.
44.Warren, K. S., & Mosteller, F. (eds.). Doing more good than harm: The evaluation of health care interventions. New York: New York Academy of Sciences, 1993.
45.Wilson, M. C., Hayward, R. S. A., Tunis, S. R., et al. , for the Evidence-Based Medicine Working Group. User’s guides to the medical literature. VIII: How to use clinical practice guidelines, B: What are the recommendations and will they help you in caring for your patients? Journal of the American Medical Association, 1995, 274, 1630–32.

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed