Skip to main content Accessibility help
×
Home

Changing Hegemonic Strategies of Business in Turkey before and after the Neoliberal Turn: from Defense to Counter-Attack

  • MELİH YEŞİLBAĞ (a1)

Copyright

References

Hide All
Issues of İşveren from 1964 to 2013.
Issues of MESS İşveren from 1963 to 2013
Issues of Mercek from 1996 to 2013.
Issues of MESS Kısa Bilgi Bülteni
Issues of Biz Bize from 2001 to 2013.
MESS, Medya’da MESS 6. Mess Yayınları, 1999.
MESS, Medya’da MESS 7. Mess Yayınları, 2000.
MESS, Gelenek ve Gelecek. Mess Yayınları, 1999 .
Adamson, Walter L. Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory. Berkeley: University of California Press, 1983.
Arslan, Ümit Tümay. Bu Kabuslar Neden Cemil?: Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk. Istanbul: Metis, 2005.
Bali, Rıfat N. Tarz-ı hayat'tan life style'a. Istanbul: İletişim, 2002.
Bauer, Raymond Augustine, Pool, Ithiel de Sola, and Dexter, Lewis Anthony. American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade. With a new prologue. Chicago: Aldine Transaction Publishers, 1964.
Blyth, Mark. Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Boratav, Korkut, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009. Ankara: İmge, 2014.
Buğra, Ayşe. State and Businessmen in Turkey: A Comparative Study. Albany, NY: SUNY Press, 1994.
Buğra, Ayşe and Osman Savaşkan. New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business. Northampton, MA: Edward Elgar, 2014.
Collier, David. The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979.
Court, Jamie. How Corporate Power Steals Your Personal Freedom… and What You Can Do About It. New York: Penguin, 2004.
Dahl, , Alan, Robert. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 2005.
Domhoff, G. William. Who Rules America?: Power, Politics, and Social Change. New York: McGraw-Hill, 2006.
Duménil, Gérard, and Lévy, Dominique. Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 2004.
Edsall, , Byrne, Thomas. The New Politics of Inequality. New York: W. W. Norton & Company, 1985.
Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International, 1971.
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press, 2005.
Hirschman, Albert. A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America. New Haven: Yale University Press, 1971.
Jesson, Bruce, Ryan, Allanah, and Spoonley, Paul. Revival of the Right: New Zealand Politics in the 1980s. Auckland: Heinemann Reed, 1988.
Kazgan, Gülten. Yeni ekonomik düzen'de Türkiye'nin yeri. Istanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1994.
Kozalanka, Kirsten. “Political Communication and the Construction of Neo-liberal Hegemonic Project: Ontario in Transition 1995-1997.” Ph.d thesis, Carleton University, 2003.
McNally, David. Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance. Oakland, CA: PM Press, 2010.
Mills, C. Wright. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1999.
Munck, Ronaldo. Globalization and Labour: The New “Great Transformation.” London: Zed Books, 2002.
Ozan, Ebru Deniz. Gülme Sırası Bizde: 12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıf, Kriz ve Devlet. Istanbul: Metis, 2012.
Özgüden, Doğan. “Türkiye’de Sol Yayıncılığın Gelimesi.” In Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi.
Öztürk, Özgür. Türkiye’de Büyük Sermaye Grupları: Finans Kapitalin Oluşumu ve Gelişimi. SAV, 2010.
Plehwe, Dieter, Bernhard, J. A. Walpen, and Neunhöffer, Gisela, eds. Neoliberal Hegemony: A Global Critique. New York: Routledge, 2007.
Poulantzas, Nicos. Political Power and Social Classes. New York: Verso Books, 1973.
Silva, Eduardo. The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics. Boulder, CO: Westview Press, 1996.
STMA-6. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, cilt 6, İstanbul:İletişim, 1988.
Therborn, Göran. What Does the Ruling Class Do When It Rules?: State Apparatuses and State Power Under Feudalism, Capitalism and Socialism. London: Verso, 1980.
Voir Guillermo, O’Donnell.Modernization and Bureaucratic Authoritarianism. Berkeley: University of California Press, 1979.
Adaklı, Gülseren. “Popüler İkon Olarak Sermayedar: Sakıp Sabancı.” Praksis (2001): 242266.
Atılgan, Gökhan. “Türkiye’de Toplumsal Sınıflar (1923-2010).” In 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, edited by Faruk Alpkaya, ve Bülent Duru, 269312. Ankara: Phoenix, 2012.
Block, Fred. “The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State.” Socialist Revolution 33, no.6 (1977): 628.
Brenner, Neil, Peck, Jamie, and Theodore, Nik. “Variegated Neoliberalization: Geographies, Modalities, Pathways.” Global Networks 10, no. 2 (2010): 182222.
Buğra, Ayşe. “İşadamları ve Toplum.” Toplum ve Bilim 104 (2005): 1421.
Can, Kemal. “Ülkücü Hareketin İdeolojisi.” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, edited by Bora, Tanıl and Gültekingil, Murat, 663685. İstanbul: İletişim, 2005.
Dreier, Peter. “Capitalists vs. the Media: An Analysis of an Ideological Mobilization Among Business Leaders.” Media, Culture & Society 4, no. 2 (1982): 111132.
Duru, Bülent. “Türkiye Nüfusunda Yeni Eğilimler: Görünüm, Sorunlar, Politikalar.” In 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, edited by Alpkaya, Faruk and Duru, Bülent, 129-148. Ankara: Phoenix, 2012.
Ercan, Fuat. “Sermayeyi Haritalandırmaya Yönelik Kavramsal Düzenekler.” Praksis 19 (2009): 953.
Erten, A. Bağış. “Türkiye’de 68.” In Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol., edited by Bora, Tanıl, and Gültekingil, Murat, 834847. İstanbul: İletişim, 2007.
Fourcade-Gourinchas, Marion, and Babb, Sarah L.. “The Rebirth of the Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries.” American Journal of Sociology 108, no. 3 (2002): 533579.
Gates, Leslie C. “Theorizing Business Power in the Semiperiphery: Mexico 1970-2000.” Theory and Society 38, no. 1 (2009): 5795.
Gill, Stephen. “New Constitutionalism, Democratisation and Global Political Economy.” Global Change, Peace & Security 10, no. 1 (1998): 2338.
Hall, Stuart. “Toad in the Garden: Thatcherism Among the Theorists.” In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Nelson, Cary and Grossberg, Lawrence, 35-73. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
Harvey, David. “The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession.” Socialist Register 40, no. 40 (2009).
Kurtulmuş, Meryem, Kurtar, Tanyılmaz, and Kaygısız, Irfan. “Türkiye İşçi Sınıfının Maddi Varlığı ve Değişen Yapısı.” In Marksizm ve Sınıflar: Dünyada ve Türkiye’de Sınıflar ve Mücadeleleri, edited by Savran, S., Tonak, E.A., and Tanyılmaz, K., 251-280. Istanbul: Yordam Kitap, 2014.
Levy, David L., and Egan, Daniel. “A Neo-Gramscian Approach to Corporate Political Strategy: Conflict and Accommodation in the Climate Change Negotiations.” Journal of Management Studies 40.4 (2003): 803829.
Öngen, Tülin. “Political Crisis and Strategies for Crisis Management” In The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, edited by Balkan, N. and Savran, S., 5582. Huntington, NY: Nova Science Publishers, 2002.
Öztürk, Özgür. “Türkiye’de Sendikal Mücadele, Sermaye Birikimi, MESS ve Koç Holding.” Praksis 19 (2009): 337361.
Peck, Jamie, Theodore, Nik, and Brenner, Neil. “Postneoliberalism and Its Malcontents.” Antipode 41, no. s1 (2010): 94116.
Ratcliff, Richard E. “Capitalists in Crisis: The Chilean Upper Class and the September 11 Coup.” Latin American Perspectives 1, no. 2 (1974): 7891.
Saraçoğlu, Cenk, “Haziran 2013 Sonrası Türkiye’de İdeolojiler Alanının Dönüşümü: Gezi Direnişi’ni Anlamanın Yöntemleri Üzerine Bir Tartışma.” Praksis 37 (2015): 299321.
Savran, Sungur. “The Legacy of the Twentieth Century.” In The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, edited by Balkan, N. and Savran, S., 120. Huntington, NY: Nova Science Publishers, 2002.
Şenses, Fikret. “Turkey’s Experience with Neoliberal Policies Since 1980 in Retrospect and Prospect.” New Perspectives on Turkey no. 47(2012): 15.
Silva, Eduardo. “Capitalist Coalitions, the State, and Neoliberal Economic Restructuring: Chile, 1973–88.” World Politics 45, no. 04 (1993): 526559.
Tanyılmaz, Kurtar. “Türkiye Burjuvazisinde Derin Çatlak.” In Neoliberalizm İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP, edited by Balkan, N., Balkan, E., and Öncü, A., 143179. İstanbul: Yordam Kitap, 2014.
Tokyol, Ayşe. “İşveren Sendikaları.” In 75 Yılda Çarkları Döndürenler, edited by Baydar, Oya and Dinçel, Gülay, 299305. İstanbul: Tarih Vakfı 2003.
Trowbridge, Shannon, O’Neil. “The Role of Ideas in Neoliberal Economic Reform: The Case of Argentina.” Latin American Studies Association, Washington, DC (2001): 59.
Ünüvar, Kerem. “Öğrenci Hareketleri ve Sol.” In Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol. Edited by Bora, Tanıl and Gültekingil, Murat, 830834. İstanbul: İletişim 2007.
Yalman, Galip. “The Turkish State and Bourgeoisie in Historical Perspective: a Relativist Paradigm or a Panoply of Hegemonic Strategies?” In The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, edited by Balkan, Nesecan and Savran, Sungur, 2154.Huntington, NY: Nova Science Publishers, 2002.
Zeitlin, Maurice, Ann Ewen, Lynda, and Ratcliff, Richard Earl. “'New Princes’ for Old? The Large Corporation and the Capitalist Class in Chile." American Journal of Sociology (1974): 87123.
Bartell, Ernest J. “Business Perceptions and the Transition to Democracy in Chile.” Working Paper 184, Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, 1992.

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed