Skip to main content Accessibility help
×
Home

Forum: Fan Yuzhou

  • Fan Yuzhou (a1)

Abstract

  • An abstract is not available for this content so a preview has been provided below. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

Copyright

References

Hide All

1. See Xiaoding, Li Jiagu wertzi jishi (Taipei: Acadmia Sinica, 1965), 923 .

2. Ningsheng, Wang , “Yizu he Naxizu deyanggu bu, in Wenwu yu kaogu lunji (Beijing: Wenwu chubanshe, 1986).

3. Wang Li, Hanyu shi gao, 70; Daliang, Li , “Ruogan wenyan yuqi ci yuan chu shanggu shiqi de tuice, Zhongguo yuwen yanjiu 1 (1980).

Forum: Fan Yuzhou

  • Fan Yuzhou (a1)

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.