Skip to main content Accessibility help
×
Home

Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit

  • Jiří Svoboda (a1) (a2), Miroslav Králík (a2), Věra Čulíková (a3), Šárka Hladilová (a4), Martin Novák (a1), Miriam Nývltová Fišáková (a1), Daniel Nývlt (a5) and Michaela Zelinková (a2)...

Abstract

This newly discovered and excavated site defines an Upper Palaeolithic activity unit consisting of a roasting pit at the centre of an area 5m across. Although the main task was the processing of two mammoths, there were numerous other wild animals in the assemblage. The occupants used flint knives, made bone tools and modelled in baked clay – on which they left their fingerprints, along with imprints of reindeer hair and textiles. Pavlov VI offers an exemplary picture of the basic living unit that made up the settlement clusters of the Gravettian people in Central Europe.

Copyright

References

Hide All
Absolon, K. 1945. Výzkum diluviální stanice lovcu? mamut? v Dolních V?estonicích na Pavlovských kopcích na Morav?e. Pracovní zpráva za t?retí rok 1926. Brno: Polygrafia.
Adovasio, J.M., Soffer, O. & Klíma, B.. 1996. Upper Palaeolithic fibre technology: interlaced woven finds from Pavlov I, Czech Republic, c . 26 000 years ago. Antiquity 70: 526–52.
Adovasio, J.M., Soffer, O., Hyland, D.C., Klí;ma, B. & Svoboda, J.. 1999. Textil, košíkářství a síťe v mladém paleolitu Moravy. Archeologické rozhledy 51: 5894.
Averbouh, A. 2001. Methodological specifics of the techno-economic analysis of worked bone and antler: mental refitting and methods of application, in Choyke, A.M. & Bartosiewicz, L. (ed.) Crafting bone: skeletal technologies through time and space. Proceedings of the 2nd meeting of the (ICAZ) Worked Bone Research Group, 31 August-5 September 1999, Budapest (British Archaeological Reports International Series 937): 119. Oxford: Archaeopress.
Bayer, J. 1924. Eine Mammutjägerstation im Löss bei Pollau in Südmähren. Eiszeit 1: 81–8.
Bougard, E. 2007. The use of clay in the Upper Palaeolithic of Europe. Unpublished PhD dissertation, University of Liverpool.
Gamble, C. 1999. The Palaeolithic societies of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Hladilová, š. 1994. Nálezy třetihorních fosilií na mladopaleolitické stanici Milovice (ji?zní Morava, ? Ceská republika). Acta Musei Moraviae, Sci. Soc. 79: 1529.
Hladilová, š 1997. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních V?estonic a Předmostí u Přerova (sbírky ústavu Anthropos MZM). Acta Musei Moraviae, Sci. Soc. 83: 6578.
Hladilová, š 2005. Tertiary fossils, especially molluscs, in Svoboda, J.A. (ed). Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles (Dolní V?estonice Studies 14): 374–37. Brno: Institute of Archaeology.
KLí;ma, B. 1979. Les représantations animales du Paléolithique supérieur de Dolní V?estonice, in Bandi, H.-G.et al. (ed.) La contribution de la zoologie et de l'ethnologie á l'interprétation de l'art des peuples chasseurs préhistoriques: 323–32. Fribourg: Editions Universitaires Fribourg.
KLí;ma, B. 1989. Figürliche Plastiken aus der paläolithischen Siedlung von Pavlov (CSSR), in Schlette, F. & Kaufmann, D. (ed.) Religion und Kult: 8190. Berlin: Akademie Verlag.
Kovačić, V., Grabmüllerová, J. & Bajzík, V.. 2005. Photographic evidence of the textile imprints, in Svoboda, J.A. (ed.) Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles (Dolní V?estonice Studies 14): 444–4. Brno: Institute of Archaeology.
Králí;k, M. & Novotný, V.. 2005. Dermatoglyphics of ancient ceramics, in Svoboda, J.A. (ed.) Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles (Dolní V?estonice Studies 14): 449–44. Brno: Institute of Archaeology.
Králí;k, M., Novotný, V. & Oliva, M.. 2002. Fingerprint on the Venus of Dolní V?estonice I. Anthropologie 40: 107–10.
Opravil, E. 1994. The vegetation, in Svoboda, J. (ed.) Pavlov I, excavations 1952-1953 (ERAUL 66/Dolní V?estonice Studies 2): 175–17. Liege: Université de Liege.
Roebroeks, W., Mussi, M., Svoboda, J. & Fennema, K. (ed.). 2000. Hunters of the golden age. The mid Upper Palaeolithic of Eurasia, 30,000-20,000 BP. Leiden: University of Leiden.
Soffer, O. & Vandiver, P.. 1997. The ceramics from Pavlov I - 1957 excavation, in Svoboda, J. (ed.) Pavlov I - Northwest (Dolní V?estonice Studies 4): 383401. Brno: Institute of Archaeology.
Svoboda, J. (ed.) 1994. Pavlov I, excavations 1952-1953 (ERAUL 66/Dolní V?estonice Studies 2). Liege: Université de Liege.
Svoboda, J. 1997. Pavlov I - Northwest. The Upper Paleolithic burial and its settlement context (Dolní V?estonice Studies 4). Brno: Institute of Archaeology.
Svoboda, J. 2005. Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles (Dolní V?estonice Studies 14). Brno: Institute of Archaeology.
Svoboda, J., Hajnalová, M., Horáček, I., Novák, M., Přichystal, A., šajnerová, A. & Yaroshevich, A.. 2007. Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamenice river canyon, Czech Republic. Eurasian Prehistory 5(1): 95127.
Svoboda, J. & Sedláčková, L. (ed.). 2004. The Gravettian along the Danube (Dolní Vstonice Studies 11). Brno: Institute of Archaeology.
Vandiver, P., Soffer, O., Klí;ma, B. & Svoboda, J.. 1989. The origins of ceramic technology at Dolní V?estonice, Czechoslovakia. Science 246: 10028.
Vandiver, P., Soffer, O., Klí;ma, B. 1990. Venuses and wolverines: the origins of ceramic technology ca. 26,000 BP, in Kingery, W.D. (ed.) The changing roles of ceramics in society: 26,000 BP to the present: 1381. Westerville (OH): American Ceramic Society.
Vlček, E. 1951. Otisky papilárních linií mladodiluviálního člověka z Dolních Věstonic. Zprávy Anthropologické společnosti Brno 4: 9094.
Weninger, B. & Jöris, O.. 2004. Glacial radiocarbon calibration. The CalPal Program, in Higham, T., Bronk Ramsey, C. & Owen, C.. (ed.) Radiocarbon and archaeology (Oxford University School of Archaeology Monograph 62). Oxford: Oxford University School of Archaeology.
Weninger, B., Jöris, O. & Danzeglocke, U.. 2007. CalPal-2007. Cologne Radiocarbon Calibration & Palaeoclimate Research Package. Available at http://www.calpal.de/

Keywords

Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit

  • Jiří Svoboda (a1) (a2), Miroslav Králík (a2), Věra Čulíková (a3), Šárka Hladilová (a4), Martin Novák (a1), Miriam Nývltová Fišáková (a1), Daniel Nývlt (a5) and Michaela Zelinková (a2)...

Metrics

Altmetric attention score

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed