Skip to main content Accessibility help
×
Home

Phrygians east of the red river: Phrygianisation, migration and desertion

  • Geoffrey D. Summers (a1)

Abstract

The purpose of this paper is to suggest mechanisms pertaining to the foundation of a new city on the Kerkenes Dağ, in the highlands of central Anatolia in the mid-first millennium BC. Archaeological evidence that Kerkenes was a new foundation is discussed, after which its thoroughly Phrygian culture is outlined. The core of the paper discusses possible explanations for the unexpected appearance of this new capital. Possibilities include Phrygianisation or acculturation, centralisation of pre-existing Phrygian settlements east of the Kızılırmak, eastward expansion of the Kingdom of Phrygia and a large migration from central or western Phrygia. It is proposed that a single large migration provides the most plausible explanation for the founding of the city, for the display of its Phrygian-ness and perhaps also for its ultimate failure.

Özet

Bu makalenin amacı, M.Ö. 1. binin ortalarında Orta Anadolu’nun yaylalarında Kerkenes Dağı üzerinde yeni bir şehrin kurulmasına ilişkin etkenleri öne sürmektir. Makalede, Kerkenes’in tamamen Frig olan kültürünün, ana hatlarıyla belirtilmesinden sonra yeni bir şehir olduğuna dair arkeolojik kanıtlar tartışılmıştır. Makalenin merkezinde, bu yeni başkentin beklenmedik varoluşu için olası açıklamalar üzerinde durulmaktadır. Bu olasılıklar; Frigleşmeyi veya kültürel etkileşimi; Kızılırmak’ın doğusundaki mevcut Frig yerleşimlerinin merkezileşmesini; Frigya Krallığı’nın doğuya doğru genişlemesini ve Orta veya Batı Frigya’dan büyük bir göçü içermektedir. Tek bir büyük göçün, kentin kurulması, Frigliliğinin sergilenmesi ve belki de onun nihai başarısızlığı için en mantıklı açıklama olduğu öne sürülmektedir.

Copyright

Corresponding author

Related content

Powered by UNSILO

Phrygians east of the red river: Phrygianisation, migration and desertion

  • Geoffrey D. Summers (a1)

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed.