Skip to main content Accessibility help
×
Home

Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów we współczesnym prawie międzynarodowym (Succession of States in Respect of Treaties in Contemporary International Law). By Renata Szafarz. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich—Wydawnictwo, 1982. Pp. 412. Zł.240.

  • Maria Frankowska (a1)

Copyright

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed