Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-55597f9d44-qcsxw Total loading time: 0.625 Render date: 2022-08-10T23:26:57.939Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "useRatesEcommerce": false, "useNewApi": true } hasContentIssue true

Eight - The Spread of Scribal Literacy in Han China

All along the Watchtowers

Published online by Cambridge University Press:  08 October 2021

T. L. Thurston
Affiliation:
University at Buffalo, State University of New York
Manuel Fernández-Götz
Affiliation:
University of Edinburgh
Get access

Summary

Literacy and the exercise of power are intimately entangled. Claude Lévi-Strauss once famously argued that, by enabling “the integration of large numbers of individuals into a political system, and their grading into castes or classes … the primary function of written communication is to facilitate slavery” (Lévi-Strauss, 1973: 299). An analogous hegemony is propagated in academic discourses that rely upon the textual products of past elites. This is especially pertinent to the study of early China, which until recently “has concentrated, expressly or not, on the relationship between exceptional individuals, elite classes, power holders, and the written word” (Sanft, 2019: 2), influenced largely by the received canon of classics, histories, and masters literature. It would be presumptuous, however, to deny non-elite agency in the power dynamics contested through literacy; and it is therefore equally imperative that our scholarship reaches beyond elite texts to accommodate non-elite actors. To these ends, this chapter examines the impact of non-elite access to scribal literacy in early China, through the analysis of an archaeological context in which manuscript fragments of a scribal primer were recovered.

Type
Chapter
Information
Power from Below in Premodern Societies
The Dynamics of Political Complexity in the Archaeological Record
, pp. 175 - 201
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2021

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Junpeng, Bai 白軍鵬. (2014) Dunhuang Han jian zhengli yu yanjiu 敦煌漢簡整理與研究 (Doctoral dissertation). Retrieved from CNKI China Doctoral Dissertations Full-text Database.Google Scholar
Ban, Gu 班固 (Han author). (1962) Hanshu 漢書 (History of the Han). Beijing, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Barbieri-Low, A. J. & Yates, R. D. S. (2015) Law, State, and Society in Early Imperial China: A Study with Critical Edition and Translation of the Legal Texts from Zhangjiashan tomb no. 247 (Vols. 1–2). Leiden, Brill.CrossRefGoogle Scholar
Bi, Yingqun 薜英群. (1988) Juyan Han jian zhong de “qiushe” yu “shu” 居延漢簡的‘秋射’與‘署’, Shilin 史林 1: 2325.Google Scholar
Bottéro, F. (2003–2004) Les “Manuels De Caractères” à L’époque Des Han Occidentaux. In Nguyen Tri, C. & Despeux, C. (eds.) Éducation et Instruction en Chine 1, 99120. Paris, Peeters.Google Scholar
Bottéro, F. (2006). Cāng Jié and the invention of writing: Reflections on the elaboration of a legend. In Anderl, C. & Eifring, H. (eds.) Studies in Chinese Language and Culture: Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of his 60th Birthday, 135155. Oslo, Hermes Academic Publishing.Google Scholar
Brashier, K. E. (2014) Public Memory in Early China. Cambridge, MA, Harvard University Asia Center.CrossRefGoogle Scholar
Chang, C. S. (2006–2007) The Rise of the Chinese Empire (vols. 1–2). Ann Arbor, The University of Michigan Press.Google Scholar
Mengjia, Chen 陳夢家. (1980) Han jian zhuishu 漢簡綴述. Beijing, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Narei, Cho 張娜麗. (2006) Seiiki shutsudo monjo no kisoteki kenkyu 西域出土文書の基礎的研究. Tokyo, Kyuko Shoin 汲古書院.Google Scholar
Shibin, Chu 初師賓. (1984) Han biansai shouyu qibei kaolue 漢邊塞守御器備考略. In Deqi, Li 李德奇 (ed.) Han jian yanjiu wenji 漢簡研究文集, 142222. Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社.Google Scholar
Cook, C. A. (1995) Scribes, cooks, and artisans: Breaking Zhou tradition. Early China 20, 241277.CrossRefGoogle Scholar
DHHJ = Gansusheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所. (1991) Dunhuang Han jian 敦煌漢簡 (vols. 1–2). Beijing, Zhonghua shuju. 中華書局.Google Scholar
Shiming, Fang 方詩銘. (1987) Xi Han Wudi wanqi de “wugu zhi huo” ji qi qianhou – jian lun Yumen Han jian “Han Wudi yizhao” 西漢武帝晚期的‘巫蠱之禍’及其前後—兼論玉門漢簡‘漢武帝遺詔. Shanghai bowuguan jikan 上海博物館集刊 4, 357369.Google Scholar
Foster, C. J. (2017) Study of the Cang Jie Pian: Past and Present (Doctoral dissertation). Retrieved from Digital Access to Scholarship at Harvard (http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:39987979).Google Scholar
Foster, C. J. (Forthcoming). The shape of the text: Gu prisms and Han primers. In C. Cook, C. J. Foster, and S. Blader (eds.) Bone, Bronze & Bamboo: Unearthing Early China with Sarah Allan.Google Scholar
Ximing, Fu 傅希明 [Christopher J. Foster] (2018) Sitanyin disici Zhongya kaocha suohuo Niya yizhi Cang Jie pian Han jian yimei 斯坦因第四次中亞考察所獲尼雅遺址《蒼頡篇》漢簡一枚. Retrieved from Wuhan University Center of Bamboo and Silk Manuscripts Bamboo and Silk Article Database. (www.bsm.org.cn/show_article.php?id=3237).Google Scholar
Tetsuyuki, Fukuda 福田哲之. (2004) Setsubun izen shogakusho no kenkyo 說文以前小学書の研究. Tokyo, Sobunsha 創文社.Google Scholar
Giele, E. (1998–1999) Early Chinese manuscripts: Including addenda and corrigenda to New Sources of Early Chinese History: An Introduction to the Reading Inscriptions and Manuscripts. Early China 23–24, 247337.Google Scholar
Giele, E. (2015) Private letter manuscripts from early imperial China. In Richter, A. (ed.) A History of Chinese Letters and Epistolary Culture, 403474. Leiden, Brill.Google Scholar
Harper, D. (2017) Daybooks in the context of manuscript culture and popular culture studies. In Harper, D. & Kalinowski, M. (eds.) Books of Fate and Popular Culture in Early China: The Daybook Manuscripts of the Warring States, Qin, and Han, 91137. Leiden, Brill.CrossRefGoogle Scholar
Harris, W.V. (1991) Ancient literacy. Cambridge, MA, Harvard University Press.Google Scholar
Hawkes, D. (1985) The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets Translated, Annotated and Introduced by David Hawkes. Harmondsworth, Penguin Books.Google Scholar
He, Shuangquan 何雙全, (1989) Han dai shubian shibing jiguan kaoshu 漢代戍邊士兵籍貫考述, Xibei shidi 西北史地 2: 3136.Google Scholar
He, Shuangquan 何雙全. (2010) Dunhuang Juyan Han jian Jijiu zhang canjian jiding 敦煌居延漢簡急就章殘簡輯訂. In Guoxiang, Gao 高國祥 (ed.) Wenxian yanjiu 文獻研究 (vol. 1). Beijing, Xueyuan chubanshe 學院出版社.Google Scholar
Hsing, I- tien 邢義田. (1996) Han dai biansai lizu de junzhong jiaoyu – du Juyan xin jian zhaji zhi san 漢代邊塞吏卒的軍中教育—讀居延新簡札記之三. Jianbo yanjiu 簡帛研究, 2, 273278.Google Scholar
Hsing, I- tien 邢義田. (1998) Cong jiandu kan Han dai de xingzeng wenshu fanben – ‘shi’ 從簡牘看漢代的行政文書範本 — ‘式’, Jianbo yanjiu 簡帛研究 3, 295311.Google Scholar
Hsing, I- tien 邢義田. (2009) Han dai Cang Jie, Jijiu, bati he shishu wenti – zai lun Qin Han guanli ruhe xuexi wenzi 漢代蒼頡急就八體和史書問題—再論秦漢官吏如何學習文字. Guwenzi yu gudaishi 古文字與古代史 2, 429468.Google Scholar
Hsing, I- tien 邢義田. (2017) Han dai biansai suizhang de wenshu nengli yu jiaoyu – dui Zhongguo gudai jiceng shehui duxie nengli de fansi 漢代邊塞隧長的文書能力與教育—對中國古代基層社會讀寫能力的反思. Zhongyang yanjiuyuan lishi yuyan yanjiusuo jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊 88 (1), 85144.Google Scholar
Hulsewé, A.F.P. (1985) Remnants of Ch’in Law: An Annotated Translation of the Ch’in Legal and Administrative Rules of the 3rd Century B.C. Discovered in Yün-meng Prefecture, Hu-pei Province, in 1975. Leiden, Brill.CrossRefGoogle Scholar
Pingsheng, Hu 胡平生. (1986) Yumen Wuwei xin huo jiandu wenzi jiaoshi 玉門武威新獲簡牘文字校釋. Kaogu yu wenwu 考古與文物 6, 9299.Google Scholar
Pingsheng, Hu 胡平生. (1987) Xie zai mugu shang de Xi Han yizhao 寫在木觚上的西漢遺詔. Wenwu tiandi 文物天地 6, 3035.Google Scholar
Pingsheng, Hu 胡平生 & Ziqiang, Han 韓自強. (2004) Cang Jie pian de chubu yanjiu 蒼頡篇的初步研究. Wenwu 文物 2, 3540.Google Scholar
Yongpeng, Hu 胡永鵬. (2016) Xibei biansai Han jian biannian ji xiangguan wenti yanjiu 西北邊塞漢簡編年及相關問題研究 (Doctoral dissertation). Retrieved from CNKI China Doctoral Dissertations Full-text Database.Google Scholar
Annuo, Ji 紀安諾 [Enno Giele]. (2007) Han dai biansai beiyong shuxie cailiao jiqi shehuishi yiyi 漢代邊塞備用書寫材料及其社會史意義. Jianbo 簡帛 2, 475500.Google Scholar
JY = Jiandu Zhengli Xiaozu 簡牘整理小組 (ed.) (2014–2017) Juyan Han jian 居延漢簡 (vols. 1–4). Taipei, Zhongyang yanjiuyuan lishi yanjiusuo 中央研究院歷史研究所. Available online in the Academia Sinica Institute of History and Philology Digital Archive of the Han Wooden Slips 中央研究院歷史語言研究所藏漢代簡牘資料庫 database (http://ndweb.iis.sinica.edu.tw/woodslip_public/System/Main.htm).Google Scholar
JYX EJT, EJC, EJD = Gansu Jiandu Baohu Yanjiu Zhongxin 甘肅簡牘保護研究中心 (ed.) (2011–2016) Jianshui Jin guan Han jian 肩水金關漢簡 (vols. 1–5). Shanghai, Zhongxi shuju 中西書局.Google Scholar
JYX EPT = Zhang Defang 張德芳 (ed.) (2016) Juyan xin jian jishi 居延新簡集釋 (vols. 1–7). Lanzhou, Gansu wenhua chubanshe 甘肅文化出版社.Google Scholar
Ōnishi, Katsuya 大西克也. (2011) Qin Han Chudi lishu ji guanyu “shishu” de kaocha 秦漢楚地隸書及關於‘史書’的考察. Jianbo 簡帛 6, 437456.Google Scholar
Lévi-Strauss, C. (1973) Tristes Tropiques. (John and Doreen Weightman, trans.). London, J. Cape.Google Scholar
Li, F. & Branner, D. P. (eds.) (2011) Writing and Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar. Seattle, University of Washington Press.Google Scholar
Junming, Li 李均明 & Shuangquan, He 何雙全 (eds.) (1990). Sanjian jiandu heji 散見簡牘合輯. Beijing, Wenwu chubanshe 文物出版社.Google Scholar
Jing, Liang 梁靜. (2015) Chutu Cang Jie pian yanjiu 出土蒼頡篇研究. Beijing, Kexue chubanshe 科學出版社.Google Scholar
Lien, Y. E. (2015) Reconstructing the postal relay system of the Han Period. In Richter, A. (ed.) A History of Chinese Letters and Epistolary Culture, 1752. Leiden, Brill.Google Scholar
Jinzhong, Lin 林進忠. (2003) Yumen Huahai chutu Han jian de shufa kaocha 玉門花海出土漢簡的書法考察. Yishu xuebao 藝術學報 73, 121.Google Scholar
Guanghua, Liu 劉光華. (2004) Xi Han xibei biansai 西漢西北邊塞. In Gansusheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 甘肅省文物考古研究所 (ed.) Jianduxue yanjiu 簡牘學研究 4, 182206. Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社.Google Scholar
Weijie, Liu 劉偉杰. (2007) Jijiu pian yanjiu 急就篇研究 (Doctoral dissertation). Retrieved from CNKI China Doctoral Dissertations Full-text Database.Google Scholar
Loewe, M. (1967) Records of Han Administration (vols. 1–2). London, Cambridge University Press.Google Scholar
Loewe, M. (1986) Han administrative documents: Recent finds from the north-west. T’oung Pao 72, 291313.CrossRefGoogle Scholar
Loewe, M. (1997) Wood and bamboo administrative documents of the Han period. In Shaughnessy, E. L. (ed.) New Sources of Early Chinese History: An Introduction to the Reading of Inscriptions and Manuscripts, 161192. Berkeley, Society for the Study of Early China, and Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley.Google Scholar
Loewe, M. (2009) The Western Han army: Organization, leadership, and operation. In Di Cosmo, N. (ed.) Military Culture in Imperial China, 6589. Cambridge, MA, Harvard University Press.Google Scholar
Ma, T. W. (2017a) Scribes, assistants, and the materiality of administrative documents in Qin-early Han China: Excavated evidence from Liye, Shuihudi, and Zhangjiashan. T’oung Pao 103 (4–5), 297333.CrossRefGoogle Scholar
Ma, T. W. (2017b) Scribes in early imperial China (Doctoral dissertation). Retrieved from UC Santa Barbara Electronic Theses and Dissertations (https://escholarship.org/uc/item/8nx5044 c).Google Scholar
Kiyoshi, Miyake 宮宅潔. (2009) Shin Kan jidai no moji to shikiji – chikukan mokkan kara mita 秦漢時代の文字と識字──竹簡木簡からみた. In Itaru, Tomiya 富谷至 (ed.) Kanji no Chūgoku bunka 漢字の中国文化, 191223.Kyōto, Shōwadō 昭和堂.Google Scholar
Akira, Momiyama 籾山明. (2007) Xiaoyi, gu, shishu 削衣觚史書. In Tao, Wang 汪濤, Pingsheng, Hu 胡平生 & Fangsi, Wu 吳芳思 (eds.) Yingguo guojia tushuguan cang Sitanyin suo huo weikan Han wen jiandu 英國國家圖書館藏斯坦因所獲未刊漢文簡牘, 9398. Shanghai, Shanghai cishu chubanshe 上海辭書出版社.Google Scholar
Shoichi, Nishibayashi 西林昭一 (ed.) (2009) Tensui Shin kan, Bakenwan Zenkan kan, Echina kyoen Zenkan kan, Kensui kinkan Zenkan kan, Gyokumon kakai Zenkan kan 天水秦簡, 馬圈湾前漢簡, 額済納居延前漢簡, 肩水金関前漢簡, 玉門花海前漢簡. Kantoku meiseki sen 簡牘名蹟選 series 6, Gansu vol.1 甘肅篇一 (Qin, Han I – New 秦漢I新). Tokyo, Nigensha 二玄社.Google Scholar
Osamu, Oba 大庭修. (1990) Daiei Toshokan zō Tonkō Kankan 大英図書館蔵敦煌漢簡. Kyōto, Dōhōsha 同朋舎出版.Google Scholar
Sanft, C. (2019) Literate Community in Early Imperial China: The Northwestern Frontier in Han Times. Albany, State University of New York Press.Google Scholar
Selbitschka, A. (2018) “I write therefore I am”: Scribes, literacy, and identity in early China. Harvard Journal of Asiatic Studies 78 (2), 413478.CrossRefGoogle Scholar
Shuihudi Qin Mu Zhujian Zhengli Xiaozu 睡虎地秦墓竹簡整理小組. (1990) Shuihudi Qin mu zhujian 睡虎地秦墓竹簡. Beijing, Wenwu chubanshe 文物出版社.Google Scholar
Qian, Sima 司馬遷 (Han author), Sima Zhen 司馬貞 (Tang commentator), Zhang Shoujie 張守節 (Tang commentator), Pei Yin 裴駰 (Song commentator). (1975) [1959] Shiji 史記. Beijing, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Stein, A. (1928) Innermost Asia: Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su, and Eastern Iran Carried out and Described under the Orders of H.M. Indian government (vols. 1–4). Oxford, The Clarendon Press.Google Scholar
Zhaolin, Tian 田昭林. (1993) Zhuanshe ‘zhiyi’ 轉射‘質疑’.Wenwu 文物 6, 82.Google Scholar
Itaru, Tomiya 冨谷至. (2013) Wenshu xingzheng de Han diguo 文書行政的漢帝國 (Liu Hengwu 劉恆武 and Kong Libo 孔李波, trans.) Nanjing, Jiangsu renmin chubanshe 江蘇人民出版社.Google Scholar
Vogelsang, K. (2003–2004) The scribes’ genealogy. Oriens Extremus 44, 310.Google Scholar
Chong, Wang 王充 (Han author). (1978) Lunheng 論衡, In Zhuzi jicheng 諸子集成 (vol. 7). Hong Kong, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Wang, H. C. (2014) Writing and the Ancient State: Early China in Comparative Perspective. Cambridge, Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Hai, Wang 王海. (2008) Hexi Han jian suo jian ‘bi’ ji xiangguan wenti 河西漢簡所見‘辟’及相關問題. Jianbo yanjiu 簡帛研究, 145151.Google Scholar
Lunxin, Wang 王倫信. (2011) “Gu’ yu jiandu shidai de xizi cailiao” 觚’與簡牘時代的習字材料. Jichu jiaoyu 基礎教育 8 (6), 120124.Google Scholar
Yue, Wang 王樾. (1998) Lueshuo Niya faxian de Cang Jie pian 略說尼雅發現的蒼頡篇. Xiyu yanjiu 西域研究 4, 5558.Google Scholar
Rengxiang, Wu 吴礽驤. (2005) Hexi Han sai diaocha yu yanjiu 河西漢塞調查與研究. Beijing, Wenwu chubanshe 文物出版社.Google Scholar
Beisheng, Xiong 熊北生, Wei, Chen 陳偉, & Dan, Cai 蔡丹. (2018) Hubei Yunmeng Shuihudi 77 hao Xi Han mu chutu jiandu gaishu 湖北雲夢睡虎地77號西漢墓出土簡牘概述. Wenwu 文物 3, 4353.Google Scholar
Haijun, Xu 許海軍. (2015) Yumen Han jian jiazhi chutan 玉門漢簡價值初探. Qingnian shidai 青年時代 13, 2426. Unseen by author, accessed through: Jiayuguan Silk Road (Great Wall) Culture Research Institute (www.gs.xinhuanet.com/zhuanti/2017-03/09/c_1120599936.htm), published March 9, 2017.Google Scholar
Shen, Xu 許慎 (Han author), Yucai, Duan 段玉裁 (Qing commentator), & Weixian, Xu 許惟賢 (ed.). (2007) Shuowen jiezi zhu 說文解字注 (vols. 1–2). Nanjing, Fenghuang chubanshe 鳳凰出版社.Google Scholar
Huifu, Yang 楊會福 (for Jiayuguanshi Wenwu Baoguansuo 嘉峪关市文物保管所). (1984) Yumen Huahai Han dai fengsui yizhi chutu de jiandu 玉門花海漢代烽燧遺址出土的簡牘. In Deqi, Li 李德奇 (ed.) Han jian yanjiu wenji 漢簡研究文集, 1533. Lanzhou,Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社.Google Scholar
Huifu, Yang 楊惠福. (2004) Han dai Jiuquanjun beibu saifang kaoshu 漢代酒泉郡北部塞防考述. In Yanjiusuo, Gansusheng Wenwu Kaogu 甘肅省文物考古研究所 (ed.) Jianduxue yanjiu 簡牘學研究 vol. 4, 207210. Lanzhou, Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社.Google Scholar
Xiong, Yang 揚雄 (Han author). (1978) Yangzi fayan 揚子法言. In Zhuzi jicheng 諸子集成 (vol. 7). Hong Kong, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Yates, R. D. S. (2011) Soldiers, scribes, and women: Literacy among the lower orders in early China. In Feng, Li & Branner, D. P. (eds.) Writing and Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China seminar, 339369. Seattle, University of Washington Press.Google Scholar
, Y. S. (1986) Han foreign relations. In Twitchett, D. & Loewe, M. (eds.), Cambridge History of China, Volume 1: The Ch’in and Han Empires, 221 bcad 220, 377462. Cambridge, Cambridge University Press.Google Scholar
Chuanguan, Zhang 張傳官. (2016a) Chutu sanjian Jijiu pian ziliao jilu 出土散見急就篇資料輯錄. Zhongguo wenzi 中國文字 (new series) 42, 103122.Google Scholar
Chuanguan, Zhang 張傳官. (2016b) Jianshui jin guan Han jian wu suojian Jijiu pian canjian jijiao – chutu sanjian Jijiu pian ziliao jilu (xu) 肩水金關漢簡伍所見急就篇殘簡輯校──出土散見急就篇資料輯錄(續). Retrieved from Fudan Daxue Chutu Wenxian yu Guwenzi Yanjiu Zhongxin database (www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2884).Google Scholar
Chuanguan, Zhang 張傳官. (2017) Jijiupian jiaoli 急就篇校理. Beijing, Zhonghua shuju 中華書局.Google Scholar
Xiaofeng, Zhang 張小鋒. (2001) Yumen Huahai suo chu Han dai qileng gu xintan 玉門花海所出漢代七棱觚新探. Dunhuang yanjiu 敦煌研究 1, 115120.Google Scholar
Zhangjiashan Ersiqihao Han Mu Zhujian Zhengli Xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組. (2001) Zhangjiashan Han mu zhujian [ersiqihao mu] 張家山漢墓竹簡[二四七號墓]. Beijing, Wenwu chubanshe 文物出版社.Google Scholar
Zhangjiashan Ersiqihao Han Mu Zhujian Zhengli Xiaozu 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組. (2006) Zhangjiashan Han mu zhujian [ersiqihao mu] (shiwen xiuding ben) 張家山漢墓竹簡[二四七號墓](釋文修訂本). Beijing, Wenwu chubanshe 文物出版社.Google Scholar
Chongliang, Zhao 趙寵亮. (2012) Xingyi shubei: Hexi Han sai lizu de tunshu shenghuo 行役戍備: 河西漢塞吏卒的屯戍生活. Beijing, Kexue chubanshe 科學出版社.Google Scholar
Youguo, Zheng 鄭有國. (1989) Zhongguo jianduxue zonglun 中國簡牘學總論. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe 華東師範大學出版社.Google Scholar
Weiyuanhui, Zhongguo Jiandu Jicheng Bianji 中國簡牘集成編輯委員會 (ed.) (2001–2005) Zhongguo jiandu jicheng 中國簡牘集成 (vols. 1–20). Lanzhou, Dunhuang wenyi chubanshe 敦煌文藝出版社.Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

Available formats
×